Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ζῷον

Ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν -> I searched out myself
Heraclitus, fr. 101B
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: ζῷον Medium diacritics: ζῷον Low diacritics: ζώον Capitals: ΖΩΟΝ
Transliteration A: zō̂ion Transliteration B: zōon Transliteration C: zoon Beta Code: zw=|on

English (LSJ)

τό, A living being, animal, Hdt.5.10 (of bees), Ar.V.551, Pl. 443, etc.; πᾶν ὅ τι περ ἂν μετάσχῃ τοῦ ζῆν ζῷον ἂν λέγοιτο Pl.Ti.77b; ζῷα, opp. φυτά, Id.Phd.70d, 110e, etc.; ζ. θαλάττιον, χερσαῖον, Phld. Rh.1.98S.; contemptuously, ὅπως ἡ χώρα τοῦ τοιούτου ζῴου καθαρὰ γίγνηται may be free from this kind of animal (i.e. beggars), Pl.Lg. 936c; ζ. πονηρόν, of women, Secund.Sent.8. II in art, figure, image, not necessarily of animals (cf. ζῴδιον), ζῷον δέ οἱ ἐνῆν, ἀνὴρ ἱππεύς Hdt.3.88: mostly in pl., ζῷα ἐς τὴν ἐσθῆτα ἐγγράφειν Id.1.203, cf. 2.4,124,148, Pl.R.515a, etc.; ζῷα γράψασθαι τὴν ζεῦξιν τοῦ Βοσπόρου to have pictures of the bridging of the Bosporus painted, Hdt.4.88; cf. ζωγραφέω: ζῷα ποιεῖν Plu.Per.13. III sign of the Zodiac, Man.2.166.—The word is post-Hom., no generic word used for animal being found till after the middle of the fifth cent. B.C. (ζώϊον Semon.13, whence Att. ζῷον by contraction: ι is found in IG12.372.42, al.,11(2).161B76 (Delos, iii B.C.), Phld.Rh.2.166S., and in codd. opt. in the Noun; the Adj. ζωός (q.v.) had no ι: for the compds. (exc. ζωγλύφος, ζωγράφος) decisive evidence is lacking: ζῳάγρια with ι was read by Aristarch. in Il.18.407.)

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

Greek (Liddell-Scott)

ζῷον: τό, ζῶν πλάσμα, μετέχον ζωῆς, Λατ. animal (ἀντὶ animale), Ἡρόδ. 5. 10 (ἐπὶ μελισσῶν), Ἀριστοφ. Σφ. 551, Πλ. 443, κτλ.· πᾶν ὅ τι περ ἂν μετάσχῃ τοῦ ζῆν ζῷον ἂν λέγοιτο Πλάτ. Τιμ. 77Β· ζῷα, ἀντίθ. φυτά, ὁ αὐτ. Φαίδωνι 70D, 110Ε, κτλ.· ἐπὶ ἀνθρώπων καὶ κτηνῶν, κατ’ ἀντίθ. πρὸς τὰ ἑρπετά, ζῴοισιν ἑρπόντεσσί θ· Πίνδ. Ο. 7. 95· περιφρονητικῶς, ὅπωςχώρα τοῦ τοιούτου ζῴου καθαρὰ γίγνηται, ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τοιούτου εἴδους ζῴου (δηλ. ἀπὸ ἐπαιτῶν), Πλάτ. Νόμ. 936C. ΙΙ. ζωγραφία, γλυφή, εἰκών, ὁμοίωμα οὐχὶ ἀναγκαίως ζῴου, ἀκριβῶς ὡς τὸ τύπος (πρβλ. ζῴδιον), ζῷον δὲ οἱ ἐνῆν, ἀνὴρ ἱππεὺς Ἡρόδ. 3. 88· ἀλλὰ συνήθ. κατὰ πληθ., ζῷα ἐς τὴν ἐσθῆτα ἐγγράφειν αὐτόθι 203, πρβλ. 2. 4, 124, 148, Πλάτ. Πολ. 515Α, κτλ.· ζῷα γράφεσθαι, ἀντὶ τοῦ ζωγραφεῖν, μετὰ β΄ αἰτιατ. τοῦ ζωγραφουμένου πράγματος, ζῷα γράψασθαι τὴν ζεῦξιν τοῦ Βοσπόρου, νὰ ζωγραφήσῃ τὴν διάβασιν τοῦ Βοσπόρου, Ἡρόδ. 4. 88· πρβλ. ζῴδιον, ζωγράφος, ζωογλύφος. - Ἡ λέξις εἶναι τῶν μεθ’ Ὅμηρον χρόνων· οὐδεμία δὲ λέξις ἐκφράζουσα τὸ γένος ζῷον εὑρίσκεται μέχρι τῆς 5ης ἑκατονταετηρ. π.Χ. (Ἐν Ἐπιγρ. καὶ τοῖς ἀρίστοις τῶν χ/φων φέρεται ζῷον, ὡς συνηρ. ἐκ τοῦ ζώϊον, ὅπερ μετεχειρίσθη ὁ Σιμωνίδ., πρβλ. Ε. Μ. 413. 17. Ἀλλ’ ἐν τῷ ἐπιθ. ζωὸς καὶ τοῖς ἐξ αὐτοῦ συνθέτοις δὲν ὑπάρχει τὸ ι, ἴδε Δινδ. Στεφ. Θησ.).

French (Bailly abrégé)

ου (τό) :
1 tout être vivant, animal;
2 personnage ou figure (d’homme ou d’animal) représentés dans un tableau (même en parl. d’objets inanimés) : ζῷα γραψάμενος (= ζωγραφησάμενος) τὴν ζεῦξιν τοῦ Βοσπόρου HDT ayant représenté d’après nature le passage du Bosphore (le roi, l’armée).
Étymologie: contr. de ζώϊον.

Spanish

animal

Greek Monotonic

ζῷον: (όπως εάν προερχόταν κατόπιν συναίρ. από το ζώϊον), τό (ζάω),
I. έμψυχο, έμβιο ον, ζώσα ύπαρξη, ζωντανό πλάσμα, ζώο (ό,τι και στη Ν.Ε.), σε Ηρόδ., Αριστοφ. κ.λπ.
II. στη ζωγραφική και στη γλυπτική, απείκασμα, είδωλο, ομοίωμα, όχι απαραίτητα κάποιου ζώου μονάχα, σε Ηρόδ.· κυρίως στον πληθ., ζῷα ἐς τὴν ἐσθῆτα ἐγγράφειν, στον ίδ., σε Πλάτ. κ.λπ.· ζῷα γράφεσθαι = ζωγραφεῖν, με δεύτερη αιτ., το πράγμα που απεικονίζεται· ζῷα γράψασθαι τὴν ζεῦξιν τοῦ Βοσπόρου, να ζωγραφίσει τη διάβαση του Βοσπόρου, σε Ηρόδ.

Russian (Dvoretsky)

ζῷον: иногда ζῶον τό
1) живое существо (ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζ., sc. ἐστιν Arst.): πᾶν, ὅ τι περ ἂν μετάσχῃ τοῦ ζῆν, ζ. ἂν λέγοιτο Plat. все, что причастно жизни, может быть названо живым существом;
2) животное (ζῷα πάντα καὶ φυτά Plat.; γένος ἀνθρώπων καὶ ζῴων καὶ φυτῶν Arst.);
3) презр. тварь: ὅπωςχώρα τοῦ τοιούτου ζώου καθαρὰ γίγνηται Plat. чтобы страна очистилась от подобной твари;
4) изображение с натуры, т. е. статуя, картина, рисунок и т. д. (πυραμίς, ἐν τῇ ζῷα ἐγγέγλυπται Her.): ζ. οἱ ἐνῆν ἀνὴρ ἱππεύς Her. на нем (т. е. на каменном изваянии) было изображение всадника; ζῷα γράψασθαι πᾶσαν τὴν ζεῦξιν τοῦ Βοσπόρου Her. написать картину (изображающую) весь этот мост через Боспор.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

ζῷον -ου, τό en ζῶον [~ ζήω] levend wezen ( m. n. dieren en mensen):. πᾶν ὅ τι περ ἂν μετάσχῃ τοῦ ζῆν, ζῷον... ἂν ἐν δίκῃ λέγοιτο alles wat deelheeft aan het leven kan terecht ‘levend wezen’ genoemd worden Plat. Tim. 77b. figuur, beeld, schildering (ook van levenloze zaken):. ζῷα γραψάμενος πᾶσαν τὴν ζεῦξιν τοῦ Βοσπόρου καὶ... Δαρεῖον toen hij een schilderij had laten maken van de hele overbrugging van de Bosporus en van Darius Hdt. 4.88.1; ταχὺ καὶ ῥᾳδίως τὰ ζῷα ποιεῖν vlug en met gemak schilderingen maken Plut. Per. 13.4.

Middle Liddell

[as if contr. from ζώϊον
I. a living being, animal, Hdt., Ar., etc.
II. in painting and sculpture, a figure, image, not necessarily of animals, Hdt.; mostly in pl., ζῷα ἐς τὴν ἐσθῆτα ἐγγράφειν Hdt., Plat., etc.; ζῷα γράφεσθαι, = ζωγραφεῖν, with a second acc. of the thing painted, ζῷα γράψασθαι τὴν ζεῦξιν τοῦ Βοσπόρου to have the passage of the Bosporus painted, Hdt.

Chinese

原文音譯:zîon 索按
詞類次數:名詞(23)
原文字根:活(著)(的一位) 相當於: (חָיָה‎) (חַי‎ / חַיָּה‎)+ (נֶפֶשׁ‎)
字義溯源:活物,牲畜,畜類;源自(ζάω)*=活)。在新約,活物這字從來不用來描寫人。( 來13:11)是指作為祭物的畜類;( 彼後2:12;猶:10)是指沒有理性的畜物(隱喻假教師)。啓示錄廿次提到那圍繞在寶座前,敬拜神的四活物,可能是一切受造之物的象徵
出現次數:總共(23);來(1);彼後(1);猶(1);啓(20)
譯字彙編
1) 活物(20) 啓4:6; 啓4:7; 啓4:7; 啓4:7; 啓4:7; 啓4:8; 啓4:9; 啓5:6; 啓5:8; 啓5:11; 啓5:14; 啓6:1; 啓6:3; 啓6:5; 啓6:6; 啓6:7; 啓7:11; 啓14:3; 啓15:7; 啓19:4;
2) 畜類(2) 彼後2:12; 猶1:10;
3) 牲畜的(1) 來13:11

English (Woodhouse)

ζῷον = animal, living thing

⇢ Look up "ζῷον" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)