Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

libertas

τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὦ κατασκαφής οἴκησις αἰείφρουρος, οἷ πορεύομαι πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς -> Tomb, bridal chamber, eternal prison in the caverned rock, whither I go to find mine own.
Sophocles, Antigone, 883

Latin > English (Lewis & Short)

lībertas: (old form, loebertas; v. 1. liber
I init.), ātis, f. 1. liber, the state or condition of a freeman, a being free, freedom, liberty, freedom from restraint or obligation, free will, etc.
I In gen.: quid est enim libertas? potestas vivendi, ut velis, Cic. Par. 5, 1, 34: ne majorem largiar ei, qui contra dicturus est, libertatem et licentiam, id. Ac. 2, 10, 30: praecidere sibi libertatem vivendi, id. Verr. 2, 3, 1, § 3: tabella dat populo eam libertatem, ut, quod velint, faciant, id. Planc. 6, 16: libertas in ridendo, in plorando, id. ib. 14, 33: omnium rerum impunitam libertatem tenere, id. de Or. 1, 52, 226: libertas est naturalis facultas ejus quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut jure prohibetur, Just. Inst. 1, 3, 1.—With gen.: feminae omnium rerum libertatem desiderant, Liv. 34, 2 fin: testamentorum, Quint. 3, 6, 84: verborum (with licentia figurarum), id. 10, 1, 28: dialogorum, id. 10, 5, 15: caeli, the open air, id. 10, 3, 22.—Poet. with inf sit modo libertas, quae velit ira, loqui, Prop. 1, 1, 28: nec mihi libertas imis freta tollere arenis, Val. Fl. 1, 601.—
II In partic.
   A Civil freedom, liberty, opp. to slavery: Scaevae, servo Q. Crotonis, libertas data est, Cic. Rab. Perd. 11, 31: alicujus libertati parcere, Enn. ap. Cic. Off. 1, 12, 38 (Ann. v. 206 Vahl.): omnes homines naturā libertati studere et condicionem servitutis odisse, Caes. B. G. 3, 10 fin.: patriam et libertatem perdidi, Plaut. Capt. 2, 2, 50: libertas paenulast tergo tuo, id. Most. 4, 2, 74: haruspex his promisit libertatem, id. Poen. 5, 4, 54: aliquem in libertatem asserere, Suet. Vit. 10: petitur puer in libertatem, id. Rhet. 1: libertatis condicio, Ulp. Fragm. 2, 3: favor libertatis, Gai. Inst. 1, 21; Paul. Sent. 2, 23, 2: libertatem dare, Gai. Inst. 2, 200: amittere, id. ib. 1, 160 sq.—
   (b)    In plur. (anteand post-class.): tribus non conduci possim libertatibus, Quin, etc., Plaut. Cas. 2, 8, 70: pecunias et libertates servis et ante dono datas, Tac. A. 15, 55: in libertatibus dandis, Gai. Inst. 2, § 228: libertatium conservandarum causa, Dig. 38, 1, 13, § 1: lex (Fufia Caninia) cavet ut libertates servis testamento nominatim dentur, Ulp. Fragm. 1, 25.—
   2    Trop.: se in libertatem vindicare, Cic. de Or. 2, 33, 145; cf.: in libertatem vindicati, id. N. D. 1, 20, 56.—
   B Political freedom, liberty, or independence of a people not under monarchical rule, or not subject to another people (opp. servitus and dominatus): aut exigendi reges non fuerunt: aut plebi re, non verbo danda libertas, Cic. Leg. 3, 10 fin.: aliae nationes servitutem pati possunt: populi Romani est propria libertas, id. Phil. 6, 7 fin.; cf. id. ib. 3, 11 fin.: in optimatium dominatu vix particeps libertatis potest esse multitudo, id. Rep. 1, 27, 43: et a regum et a patrum dominatione solere in libertatem rem populi vindicari, etc., id. ib. 1, 32, 48: alicui eripere libertatem, id. ib. 1, 17, 28: in libertate permanere, Caes. B. G. 3, 8: libertatem accipere, recuperare, id. ib. 7, 1 fin.: plus communi libertati tribuere, id. ib. 7, 37: per dolum ac proditionem prope libertas amissa est, Liv. 2, 3, 1: conditor Romanae libertatis, id. 8, 34.—
   C The spirit of liberty, consciousness of freedom: dolor animi, innata libertas, prompta excellensque virtus, Cic. Sest. 41, 88: timefacta libertas, id. Off. 2, 7, 24.—
   D Freedom of speech or thought, frankness, boldness, candor (mostly post-Aug.): hoc mihi libertas, hoc pia lingua dedit, Ov. H. 15, 68: vera de exitu ejus magna cum libertate ominatus est, Vell. 2, 71, 2: quae in aliis libertas est, in aliis licentia vocatur, Quint. 3, 8, 48: affectatores libertatis, id. 6, 2, 16; 10, 1, 94: antiqua comoedia facundissimae libertatis, id. 10, 1, 65: vox honestissimae libertatis, id. 11, 1, 37: libertas ingenii, Sall. J. 30, 3.—
   E Freedom from taxation, exemption: aedium, Dig. 8, 6, 18.—
   F Personified: Līber-tas, tatis, f., the goddess of Liberty, whose temple on the Aventine Hill was founded by the father of Tiberius Gracchus in the second Punic war; in the atrium of this temple the census-tables were preserved, Ov. F. 4, 624; Liv. 24, 17; 25, 7; 34, 44; 45, 15; Cic. Mil. 22, 59; id. Att. 4, 16, 14; id. N. D. 2, 23, 61. A statue of Libertas was erected by Clodius on the site of Cicero's house after it was pulled down, Cic. Att. 4, 2, 3.

Latin > French (Gaffiot)

(1) lībertās,⁶ ātis, f. (liber 1),
1 [civilt] liberté : a) servo libertatem dare Cic. Rab. perd. 31, donner la liberté à un esclave || pl., pecunias et libertates servis dono datas Tac. Ann. 15, 55, [il dit] qu’il avait gratifié ses esclaves de sommes d’argent et d’affranchissements ; b) usage des droits du citoyen : ad usurpandam libertatem paucas tribus vocare Cic. Agr. 2, 17, appeler quelques tribus seulement à user de leurs libertés [= droit de vote]
2 [politiqt] liberté [d’un peuple qui n’est soumis ni à la monarchie ni à un autre peuple], indépendance : aut exigendi reges non fuerunt aut plebi re, non verbo danda libertas Cic. Leg. 3, 25, ou bien il ne fallait pas bannir les rois, ou bien il fallait donner au peuple une liberté de fait, non de mot ; in optimatium dominatu vix particeps libertatis potest esse multitudo Cic. Rep. 1, 43, sous la domination de l’aristocratie la multitude est à peine libre ; civibus suis libertatem eripere Cic. Rep. 1, 28, enlever à ses concitoyens la liberté [établir la tyrannie] ; Brutus, conditor Romanæ libertatis Liv. 8, 34, 3, Brutus, fondateur de la liberté romaine ; si populus plurimum potest omniaque ejus arbitrio reguntur, dicitur illa libertas Cic. Rep. 3, 23, si le peuple est le maître et si sa volonté règle tout, cela s’appelle la liberté || libertatem Græciæ defendere Cic. Off. 3, 48, défendre l’indépendance de la Grèce ; in libertate permanere Cæs. G. 3, 8, 4, garder l’indépendance, cf. Cæs. G. 7, 1, 8
3 [en gén.] liberté, libre pouvoir : quid est libertas ? potestas vivendi, ut velis Cic. Par. 34, qu’est-ce que la liberté ? le pouvoir de vivre à sa guise ; vivendi libertas Cic. Verr. 2, 3, 3 ; vitæ Cæs. G. 4, 1, 9, liberté de la vie, existence indépendante ; omnium rerum libertatem tenere Cic. de Or. 1, 226, garder en tout sa liberté, cf. Liv. 34, 2, 11 ; testamentorum Quint. 3, 6, 84, liberté en matière de testaments [limitée par le droit civil] ; verborum Quint. 10, 1, 28, liberté dans l’emploi des mots || indépendance de qqn [conduite et paroles] : Cic. Planc. 91 ; 93 ; 94 ; summa libertas in oratione Cic. Br. 173, une extrême indépendance de langage, cf. Cic. Br. 267 || hardiesse, franc parler (παρρησία) : Quint. 10, 1, 65 ; 10, 1, 94 ; 10, 1, 104.

Latin > German (Georges)

lībertās, ātis, f. (1. liber), I) die bürgerliche Freiheit (Ggstz. servitus), A) eig.: 1) im allg.: se in libertatem vindicare, sich in Fr. setzen, Cic.: servos ad libertatem vocare, den Sklaven die Fr. verheißen, Caes.: servis libertatem dare, Iustin. – Plur., pecunias et libertates servis et ante dono datas, Tac. ann. 15, 55: tribus non conduci possum libertatibus, quin etc., Plaut. Cas. 504: libertatum (Freiheitserteilungen) conservatarum causā, Ulp. dig. 38, 1, 13. § 1. – 2) insbes.: a) die bürgerl. Freiheit als Inbegr. der Rechte u. Vorteile (bes. des Stimmrechts in den Komitien usw.) eines röm. Bürgers, mulieris, Cic.: ad usurpandam libertatem vocare, abstimmen lassen, Cic.: libertatem eripere, das Recht abzustimmen, Liv.: libertatem imminuere, Cic. – b) die Freiheit, Unabhängigkeit eines Staates, die Selbständigkeit, Autonomie, lib. duorum populorum, Liv. (vgl. libertas populis pacto servata, Sil.): L. Brutus, conditor Romanae libertatis, Liv.: libertatem aequare, Liv.: servientibus libertatem afferre, Liv.: libertatem capessere, Cic.: Syracusas oppressas ab Carthaginiensibus in libertatem eximere, Liv.: desiderio libertatis exardescere, Cic.: libertati favere, Liv.: libertatem habere modice, Liv.: velut ex diuturna siti nimis avide meram haurire libertatem, Liv.: libertatem intercipere, Liv.: nunc domi victa libertas nostra impotentiā muliebri hic quoque in foro obteritur et calcatur, Liv.: omnibus aequa libertas parta est, Liv.: libertatem perdere, Cic.: civium omnium novis et inauditis edictis ius libertatemque pervertere, Cic.: libertatem suam proicere, Cic.: libertatem et rem publicam recuperare, Cic.: libertatem repetere, Liv.: libertatem restituere, Liv.: libertatem retinere, Cic.: libertatem revocare, Cic.: libertatem spernere, Liv.: libertatem stabilire, Cic.: libertatem nostram subrui atque temptari pati, Liv. – prägn., der Freiheitssinn, innata libertas, Cic. Sest. 88: timefacta libertas, Cic. de off. 2, 24. – B) übtr.: 1) die Freiheit, das Befreitsein von Abgaben, ICt. – 2) die Freiheit zu tun u. zu reden, was man will, a) übh., die Erlaubnis, vivendi, Cic.: loquendi, Cic.: testamentorum, Quint.: caeli, freie Luft, Quint.: omnium rerum, in allen D., Liv.: dat populo libertatem, ut quod velint faciant, Cic.: m. folg. Infin., Prop. 1, 1, 28. Val. Flacc. 1, 601. – b) prägn.: die Ungebundenheit im Benehmen, die Zügellosigkeit, Ausschweifung, nimia libertas... profusa luxuries, Cic. Cael. 43. – 3) die Freimütigkeit, die Freisinnigkeit, Unerschrockenheit (s. Fritzsche Hor. sat. 1, 4, 5), ingenii, Sall.: affectatores libertatis, Quint.: libertatem requirere, Cic.: multa cum libertate dicere, Cic., notare, Hor.: in eo multa lib., Quint.: quasi per libertatem, Tac. – II) personif., Lībertās, die Göttin der Freiheit, die zu Rom am Forum und auf dem aventinischen Berge Tempel hatte, Cic. de nat. deor. 2, 61. Liv. 24, 16, 19: atrium Libertatis, s. atrium. – / arch. leibertās, Corp. inscr. Lat. 1, 588 u. 589.

Latin > English

libertas libertatis N F :: freedom, liberty; frankness of speech, outspokenness