Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

vix

τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὦ κατασκαφής οἴκησις αἰείφρουρος, οἷ πορεύομαι πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς -> Tomb, bridal chamber, eternal prison in the caverned rock, whither I go to find mine own.
Sophocles, Antigone, 883

Latin > English (Lewis & Short)

vix: adv. etym. dub.; perh. from root vic- of vinco,
I with difficulty, with much ado, hardly, scarcely, barely.
I In gen.: quid est, sine his cur vivere velimus? mihi vero cum his ipsis vix; his autem detractis ne vix quidem, Cic. Fam. 9, 8, 2: quae vix aut ne vix quidem adpareant, id. Fin. 4, 13, 32: ut vix aut omnino non posset ... infirmari sua lex, id. Att. 3, 23, 2; cf.: profluens amnis aut vix aut nullo modo, conclusa autem aqua facile corrumpitur, id. N. D. 2, 7, 20: vix incedo inanis, ne, etc., Plaut. Am. 1, 1, 174: vix sum compos animi, Ter. Ad. 3, 2, 12: vix me contineo, quin involem, etc., id. Eun. 5, 2, 20: Thr. Hic sunt tres minae. Gn. Vix, id. ib. 3, 2, 19: vix in ipsis tectis frigus vitatur, Cic. Fam. 16, 8, 2: ego teneo ab accusando vix me hercule: sed tamen teneo, id. Q. Fr. 3, 2, 2: Gabinius collegit ipse se vix, sed collegit tamen, id. Pis. 12, 27: iter angustum et difficile, vix quā singuli carri ducerentur, Caes. B. G. 1, 6: brevi spatio interjecto, vix ut his rebus ... administrandis tempus daretur, id. ib. 3, 4; cf.: adeo, ut vix ulla possit causa reperiri, Quint. Inst. prooem. § 12: ex hominum milibus LX. vix ad D. sese redactos esse dixerunt, to scarcely five hundred, Caes. B. G. 2, 28: carcer vix carcere dignus, Lucil. ap. Don. Ter. Eun. 3, 2, 19 et saep.: ego vix teneor, quin accurram, Cic. Fam. 16, 24, 2: vix est, ut id obtineat, Dig. 41, 1, 7, § 7; so ib. 16, 1, 19 init.—
   B Strengthened,
   1    By aegre: vix aegreque amatorculos invenimus, Plaut. Poen. 1, 2, 27: vix et aegre, App. M. 1, p. 111, 10: vix et aegerrime, id. ib. 1, p. 108, 40; v. aegre.—
   2    By saltem: illud vix saltem praecipiendum videtur, Quint. 6, 4, 15.—
   3    By repetition: corpus matri vix vixque remissum, Albin. 1, 167.—
II In partic., of time, hardly, scarcely.
   A Absol.: assum atque advenio Acherunte vix via alta atque ardua, Poët. ap. Cic. Tusc. 1, 16, 37 (Trag. Rel. p. 208 Rib.): ah, vix tandem sensi stolidus! Ter. And. 3, 1, 12: vix tandem legi litteras, Cic. Fam. 3, 9, 1; Cat. 62, 2: contingat vix deinde mori, Val. Fl. 7, 537.—
   B With a foll. cum, and poet. also et, to denote the immediate succession of two events.
   1    With cum: vix agmen novissimum extra munitiones processerat, cum Galli, etc., Caes. B. G. 6, 8: vix erat hoc plane imperatum, cum illum ... videres, Cic. Verr. 2, 4, 40, § 86: vix ea fatus erat, geminae cum forte columbae ... caelo venere volantes, Verg. A. 6, 190; Ov. M. 1, 69.—
   2    With et: vix primos inopina quies laxaverat artus, Et superincumbens ... liquidas projecit in undas Praecipitem, Verg. A. 5, 857; so, vix ... et, id. ib. 6, 498; Stat. Th. 5, 263; cf.: vix ... que, Verg. A. 2, 692.—
   3    With ellipsis of cum or et: vix proram attigerat, rumpit Saturnia funem, Verg. A. 10, 659; 8, 337: vix bene desieram, rettulit illa mihi, Ov. F. 5, 278; Phaedr. 4, 24, 28 sq.; so, vix bene, Ov. M. 2, 47.—
   C Strengthened by dum, and usually written in one word, vixdum, hardly then, scarcely yet: Dolabella valde vituperabatur, quod tibi tam cito succederet, cum vixdum triginta dies in Syriā fuisses, Cic. Fam. 12, 4, 2: haec ego omnia vixdum etiam coetu nostro dimisso comperi, id. Cat. 1, 4, 10: (Hannibalem) vixdum puberem, Liv. 21, 3, 2: vixdum serio adnuere, id. 39, 42, 12: progressis vixdum quattuor milia passuum, id. 44, 5, 1; 32, 28, 4; 10, 32, 7: puer vixdum libertatem, nedum dominationem modice laturus, id. 24, 4, 1: vixdum dimidium dixeram: intellexerat, Ter. Phorm. 4, 2, 4: vixdum epistulam tuam legeram, cum, etc., Cic. Att. 9, 2, A, 3.—So with et, Liv. 36, 12, 5; 43, 4, 10; Plin. Ep. 7, 33, 7.

Latin > French (Gaffiot)

(1) vix,⁷ adv., à peine,
1 avec peine, difficilement : vix étant d’ordinaire placé comme non ] dici vix potest Cic. Verr. 2, 4, 127, on peut à peine dire, cf. Cic. Quinct. 54 ; Clu. 17 [mais manus vix abstinere possunt Cic. Vat. 10, ils peuvent à peine retenir leurs mains, cf. Phil. 2, 114 ; Liv. 22, 59, 14 ] || aut vix aut nullo modo Cic. Nat. 2, 20, ou à peine ou pas du tout ; brevi spatio interjecto vix ut Cæs. G. 3, 4, 1, après un court intervalle à peine suffisant pour que, cf. Cæs. G. 1, 6, 1 ; vix teneor quin Cic. Fam. 16, 24, 2, j’ai peine à me retenir de ; vix ad quingentos redigi Cæs. G. 2, 28, 2, être réduits à peine à cinq cents || vix ægreque Pl. Pœn. 236, difficilement et avec peine
2 [en corrél. avec cum ] ; vix processerat, cum... Cæs. G. 6, 8, à peine s’était-il avancé que..., cf. Cic. Verr. 2, 4, 86, etc. || vix... et Virg. En. 5, 857, à peine... que, cf. Plin. Min. Ep. 7, 33, 7 ; vix... atque Gell. 3, 1, 5 || vix et asynd. : vix proram attigerat, rumpit Saturnia funem Virg. En. 10, 659, à peine avait-il atteint la proue que la fille de Saturne rompt le câble, cf. Virg. En. 8, 337 ; Ov. F. 5, 278
3 [fortifié par tandem avec peine, mais enfin ; tout de même enfin : Pl. Most. 727 ; Ter. Andr. 470 ; Cic. Fam. 3, 9, 1.
(2) vix, inus., v. vicis.

Latin > German (Georges)

vix, Adv. (verwandt mit vis, wie das griech. μόγις mit μόγος, also urspr. »mit Anstrengung, -Mühe«), I) im allg., mit genauer Not, mit Mühe, kaum, vix teneor, quin accurram, Cic.: affirmare vix possumus, Cic.: vix aut omnino non, Cic. – verstärkt vix vixque, Consol. ad Liv. 167. – II) insbes., v. der Zeit, kaum erst, kaum noch, kaum, eben, gerade, a) übh.: advenio Acherunte vix, Tragic. inc. fr. b. Cic. Tusc. 1, 37: contingat vix deinde mori, Val. Flacc. 7, 537. – b) mit folg. cum, poet. auch et, selten u. poet. ohne cum, zur Bezeichnung der unmittelbaren Aufeinanderfolge zweier Handlungen, kaum... als, kaum... da, kaum... und, vix erat hoc plane imperatum, cum illum spoliatum stipatumque lictoribus videres, Cic.: vix agmen novissimum processerat, cum Galli... flumen transire non dubitant, Caes. – vix inopina quies laxaverat artus, et etc., Verg. – ohne cum oder et, vix proram attigerat, rumpit Saturnia funem, Verg. Aen. 10, 659 (so auch ibid. 8, 337): vix bene (kaum recht) desieram, rettulit illa mihi, Ov. fast. 5, 278: u. so oft vix bene mit folg. Plusquamperf., s. Haupt Ov. met. 2, 47. – c) verstärkt durch dum, gew. vixdum (als ein Wort geschrieben), kaum erst, kaum noch, vixdum dimidium dixeram, intellexerat, Ter.: vixdum coetu nostro dimisso, Cic.: puer vixdum libertatem, nedum dominationem modice laturus, Liv.: cum is vixdum serio adnuisset... loquenti Gallo caput percussisse, Liv. 39, 42, 12. – m. folg. et, kaum erst... und, Liv. 36, 12, 5; 43, 4, 10 (u. dazu Weißenb.). – d) verstärkt durch tandem, denn doch, endlich einmal, ah, vix tandem sensi stolidus! Ter.: vix tandem legi litteras dignas Appio, Cic.

Latin > English

vix ADV :: hardly, scarcely, barely, only just; with difficulty, not easily; reluctantly