Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

εὐανθής

Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν -> Oh! my soul do not aspire to eternal life, but exhaust the limits of the possible
Pindar, Pythian, 3.61f.
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: εὐανθής Medium diacritics: εὐανθής Low diacritics: ευανθής Capitals: ΕΥΑΝΘΗΣ
Transliteration A: euanthḗs Transliteration B: euanthēs Transliteration C: evanthis Beta Code: eu)anqh/s

English (LSJ)

ές, A blooming, downy, πυκάσαι τε γένυς εὐανθέϊ λάχνῃ Od.11.320. II rich in flowers, flowery, ἀγροί Thgn.1200; κόλποι λειμώνων Ar.Ra.373 (lyr.); τόπος Pl.Smp.196b; decked with flowers, στόλος Pi.P.2.62, cf. Sapph.78; freely flowering, Thphr.HP6.2.3. 2 flowered, gay-coloured, gay, bright, χρῶμα Pl.Phd.100d, cf. Arist.Col.792a15, 794b5 (Comp.); θρόμβοι αἵματος Hp.Coac.621, cf. 575; στρωμναί Ph.1.639 (Sup.); ἐσθής Luc.Rh.Pr.15; βαφαί Ael.NA16.41; πορφύρη AP6.250 (Antiphil.); λίθος Jul.Or.2.51a; τὸ εὐ. τοῦ ὄρνιθος its bright colours, Ath. 9.399a; pink, flushed, σῶμα Sor.1.100. III metaph., blooming, fresh, goodly, ὄλβος Pi.I.5(4).12; of persons, ἁλικία ib.7(6).34, cf. O.6.84, Ar.Nu.1002; εὐ. ὀργά a goodly, noble temper, Pi.P.1.89: ἐν ἅλμῃ… εὐανθεστέρᾳ in fresher brine, Sotad.Com.1.21: Sup. -εστάτη ἡλικία Plu.2.120a.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 1056] ές, schön, reichlich sprossend, λάχνη, Od. 11, 318; κόμη, Philostr.; schön blühend, blumenreich, Pind. oft, z. B. στέφανος I. 6, 51, ὄλβος 4, 14; auch στόλος, P. 2, 62; ἁλικία, I. 6, 34, wie λιπαρὸς καὶ εὐανθὴς ἐν γυμνασίοις διατρίψεις Ar. Nubb. 1002; εὐανθεῖς κόλποι λειμώνων Ran. 373; sp. D., wie Nic. Al. 402. – Übertr., buntfarbig, schön, χρῶμα Plat. Phaed. 100 c; ἐσθής Luc. rhet. praec. 15; τὸ εὐανθὲς τοῦ ὄρνιθος Ath. IX, 399 a; – ἅλμη εὐανθεστέρα, Sotad. bei Ath. VII, 293 dv. 21, geht auf die Stärke der Lake.

Greek (Liddell-Scott)

εὐανθής: -ές, (ἄνθος) ἀνθηρός, ζωηρός, θάλλων, μεταφορ. ἐπὶ τῶν πρώτων τριχῶν τῶν γενείων, πυκάσαι τε γένυς εὐανθέϊ λάχνῃ, ὅπερ ταὐτὸν τῷ: «γένυν πεπυκάσθαι, ὅ ἐστιν ἐσκεπάσθαι εὐανθέϊ λάχνη» (Εὐστ.). «εὐφυεῖ τριχώσει» (Σχόλ.), Ὀδ. Λ. 320· ἴδε ἐν λέξ. οἰνάνθη Ι. 3. ΙΙ. ἔχων ἀφθονίαν ὡραίων ἀνθέων, ἀγροὶ Θέογν. 1200· κόλποι λειμώνων Ἀριστοφ. Βατρ. 373· κεκοσμημένος δι’ ἀνθέων, Πινδ. Π. 2. 113. 2) ἀνθηρός, φαιδρός, λαμπρός, χρῶμα Πλάτ. Φαίδων 100C. πρβλ. Ἀριστ. περὶ Χρωμ., 2. 3 καὶ 5· ἐσθὴς Λουκ. Ρητ. Διδάσκ. 15· βαφαὶ Αἰλ. π. Ζ. 16. 41· πορφύρα Ἀνθ. Π. 6. 250· τὸ εὐανθὲς τοῦ ὄρνιθος, τὰ λαμπρὰ τοῦ πτηνοῦ χρώματα, Ἀθήν. 399Α. ΙΙΙ. μεταφ., ἀνθηρός, ζωηρός, ὡραῖος, καλός, ὄλβος Πινδ. Ι. 5 (4). 16· ἐπὶ ἀνθρώπου, ἡλικία αὐτόθι 7 (6). 48, πρβλ. Ο. 6. 144, Ἀριστοφ. Νεφ. 1002· εὐανθεῖ ὀργᾷ, εὐγενεῖ τρόπῳ, Πινδ. Π. 1. 173· ἐν ἅλμῃ... εὐανθεστέρα, ἁλμυρωτέρα, Σωτάδης ἐν «Ἐγκλειομέναις»1. 21.

French (Bailly abrégé)

ής, ές :
1 brillant de fleurs, abondant en fleurs;
2 p. ext. aux couleurs variées ou éclatantes;
3 florissant, abondant, touffu;
4 qui est dans sa fleur.
Étymologie: εὖ, ἄνθος.

English (Autenrieth)

ές (ἄνθος): luxuriant, abundant, Od. 11.320†.

English (Slater)

εὐανθής
   a flowery, covered in flowers εὐανθὴς Μετώπα (O. 6.84) εὐανθέα δ' ἀναβάσομαι στόλον (P. 2.62) πόρε, Λοξία, τεαῖσιν ἁμίλλαισιν εὐανθέα καὶ Πυθόι στέφανον (I. 7.50) ]εὐανθέος ἔρνες[ Πα. 7B. 5.
   b met., full flowering; noble, generous εὐανθεῖ δ' ἐν ὀργᾷ παρμέ- νων (P. 1.89) εὐανθεῖ σὺν ὄλβῳ (I. 5.12) εὐανθἔ ἀπέπνευσας ἁλικίαν (I. 7.34) παρὰ δέ σφισιν εὐανθὴς ἅπας τέθαλεν ὄλβος pregnant, in full flower Θρ. 7. 7.

Greek Monolingual

-ές (ΑΜ εὐανθής, -ές)
1. αυτός που έχει ή παράγει ωραία και πολλά άνθη («εὐανθὴς καὶ εὐώδης τόπος», Πλάτ.)
2. ανθηρός, θαλερός, ωραίος
αρχ.
1. αυτός που είναι στολισμένος με άνθη
2. (για φυτά) αυτός που έχει πλούσια άνθιση, που ανθίζει άνετα, ελεύθερα, άφθονα
3. φαιδρός, λαμπρόςχρώμα ευανθές», Πλάτ.)
4. κόκκινος, ροδόχρους («αἰδοῑ, ἧς οὐδὲν εὐανθέστερον χρῶμα», Κλήμ. Αλ.)
5. (για τις πρώτες τρίχες τών γενείων ή για πρόσ. και καταστάσεις) ωραίος, ανθηρός
6. φρ. α) «τὸ εὐανθὲς τοῦ ὄρνιθος» — τα λαμπρά χρώματα του πτηνού
β) «εὐανθὴς ὀργή» — ευγενικός τρόπος (Πίνδ.)
γ) (για σύγκριση) «ἅλμη εὐανθεστέρα» — άλμη αλμυρότερη.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + -ανθής (< άνθος), πρβλ. πολυ-ανθής, χλο-ανθής].

Greek Monotonic

εὐανθής: -ές (ἄνθος),·
I. ανθηρός, ανθισμένος, μπουμπουκιασμένος, ζωηρός, σε Ομήρ. Οδ.
II. 1. αυτός που βρίσκεται σε πλήρη άνθιση, ολάνθιστος, σε Θέογν., Αριστοφ.
2. ανθηρός, ζωηρόχρωμος, χαρωπός, χαρούμενος, λαμπρός, σε Πλάτ., Ανθ.
III. μεταφ., ανθηρός, ζωηρός, ωραίος, καλός, σε Αριστοφ.

Russian (Dvoretsky)

εὐανθής:
1) покрытый цветами, цветущий (κόλποι λειμώνιον Arph.);
2) (о бороде) пышный, густой (λάχνη Hom.);
3) красочный, яркий (χρῶμα Plat.; τὸ ἁλουργές Arst.; ἐσθής Luc.);
4) пестрый (τὸ τῆς παρδάλεως σῶμα Plut.);
5) перен. цветущий, процветающий (ὄλβος Pind.; ἡλικία Pind., Plut.);
6) благородный (ὀργή Pind.).

Middle Liddell

εὐ-ανθής, ές ἄνθος
I. blooming, budding, Od.
II. rich in flowers, flowery, Theogn., Ar.
2. flowered, gay-coloured, gay, bright, Plat., Anth.
III. metaph. blooming, fresh, goodly, Ar.