Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

θυμιάω

Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ -> The fool laughs even when there's nothing to laugh at
Menander
Full diacritics: θῡμιάω Medium diacritics: θυμιάω Low diacritics: θυμιάω Capitals: ΘΥΜΙΑΩ
Transliteration A: thymiáō Transliteration B: thymiaō Transliteration C: thymiao Beta Code: qumia/w

English (LSJ)

Ion.aor.

   A ἐθυμίησα Hippon.92, Hdt.6.97:—Med., Ion.fut. -ήσομαι Hp.Mul.2.126: aor. ἐθυμιησάμην ib.146, Nat.Mul.7 (but -ασάμην Morb.2.27):—Pass., fut. -ᾱθήσομαι Dsc.1.68.6: aor. ἐθυμιάθην ib.5:—burn so as to produce smoke, θ. τὴν στύρακα Hdt.3.107; λιβανωτοῦ τριηκόσια τάλαντα Id.6.97; θυμιήματα Id.8.99; λιβάνου δάκρυα Pi.Fr.122.4: abs., burn incense, Hermipp.8, Men.Sam.264, LXX 4 Ki.22.17, al., OGI352.37 (ii B.C.), etc.; τινι in honour of any one, Ath.7.289f:—Med., Ael. VH12.51:—Pass., to be burnt, [τὸ σπέρμα τῆς καννάβιος] θυμιᾶται (v.l. -ῆται) Hdt.4.75; λίθος… τεθυμιαμένος Ar.Fr.635; pass off in fumes, Arist.Mete.362a11; θυμιωμένων τινῶν Pl.Ti.66d.    2 smoke, fumigate, τί τινι PMag.Par.1.2970:—Med., Hp.ll.cc.:—Pass., θυμιώμεναι μέλισσαι Arist.HA623b20.    II intr., smoke, ἄνθρακες θυμιῶντες Thphr.Ign.75.

German (Pape)

[Seite 1223] 1) räuchern, bes. Rauchwerk, Weihrauch anzünden; Pind. frg. 87; οἱ Ἄραβες θυμιῶσι τὸ λήδανον Her. 3, 112; θυμιήματα 8, 99; τοῦ λιβανωτοῦ Luc. Prom. 19. – Pass.; τὸ σπέρμα θυμιῆται Her. 4, 75; τηκομένων ἢ θυμιωμένων γίγνονται ὀσμαί Plat. Tim. 66 d; Folgde; ἐθυμιᾶτο αὐτῷ, es wurde ihm Räucherwerk angezündet, Ael. V. H.12, 51; θυμιώμεναι μέλισσαι, beräuchert, Arist. H. A. 9, 27. – 2) intrans., rauchen, Theophr. – Θυμιατός, Arist. meteorl. 4, 9.

Greek (Liddell-Scott)

θῡμιάω: Ἰων. ἀόρ. ἐθυμίησα, Ἡρόδ. - Μέσ., Ἰων. μέλλ. -ήσομαι Ἱππ. 646. 2: ἀόρ. ἐθυμιησάμην ὁ αὐτ. 565. 40., 657. 20. - Παθ., μέλλ. -ᾱθήσομαι Διοσκ. 1. 83: ἀόρ. ἐθυμιάθην αὐτόθι 82· (θῦμα, θύω). Καίω οὕτως ὥστε νὰ παραγάγω καπνόν, θ. τὴν στύρακα Ἡρόδ. 3. 107· θ. λήδανον, λιβανωτόν, καίω αὐτὰ ὡς θυμίαμα ἢ ὡς προσφορὰν θυμιάματος, ὁ αὐτ. 3. 112., 6. 97· θυμιάματα ὁ αὐτ. 8. 99· λιβάνου δάκρυα Πίνδ. Ἀποσπ. 87. 2: - ἀπολ., καίω θυμίαμα, «θυμιάζω», Ἕρμιππ. ἐν Ἀρτ. 1· ὁ ἱερεὺς θυμιάτω Συλλ. Ἐπιγρ. (προσθῆκαι) 3641b. 19· τινί, εἰς τιμήν τινος, Ἀθήν. 289F· καὶ (ἐν τῷ μέσῳ τύπῳ) Αἰλ. Ποικ. Ἱστ. 12. 51. - Παθ., καίομαι, τὸ σπέρμα τῆς καννάβιος θυμιῆται (Ἰων. ἀντὶ -ᾶται) Ἡρόδ. 4. 76· λίθος... τεθυμιαμένος Ἀριστοφ. Ἀποσπ. 538· θυμιώμενα καιόμενα, Πλάτ. ἐν Τιμ. 66D· ὡς καπνὸς παρέρχομαι, ἐξατμίζομαι, Ἀριστ. Μετεωρ. 4. 9, 28. 2) καπνίζω, διὰ καπνοῦ καθαρίζω, ἐν τῷ Μέσῳ τύπῳ, Ἱππ. ἔνθ’ ἀνωτ. - Παθ., θυμιώμεναι μέλισσαι Ἀριστ. Ι. Ζ. 9. 40, 4. ΙΙ. ἀμετάβ., καπνίζω, ἐκβάλλω καπνόν, ἄνθρακες θυμιῶντες Θεόφρ. π. Πυρὸς 75.

French (Bailly abrégé)

-ῶ :
faire brûler des parfums de manière à produire de la fumée ; brûler : τι qqe parfum ; τινος de qqe parfum;
Moy. θυμιάομαι-ῶμαι brûler des parfums en l’honneur de, τινι.
Étymologie: θῦμα.

English (Slater)

θῡμῐάω
   1 burn as incense νεάνιδες αἵ τε τᾶς χλωρᾶς λιβάνου ξανθὰ δάκρη θυμιᾶτε (Favorinus: θυμιᾶται Zonaras: τε ἡμῖν Athenaeus) fr. 122. 4.

English (Strong)

from a derivative of θύω (in the sense of smoking); to fumigate, i.e. offer aromatic fumes: burn incense.

English (Thayer)

θυμιω: 1st aorist infinitive θυμιάσαι (R G θυμασαι); (from θῦμα, and this from θύω, which see); in Greek writings from Pindar, Herodotus, Plato down; the Sept. for קִטֵּר and הִקְטִיר; to burn incense: Luke 1:9.

Greek Monotonic

θῡμιάω: μέλ. -σω, Ιων. αόρ. αʹ ἐθυμίησα· (θῦμακαίω ώστε να δημιουργείται καπνός, σε Ηρόδ.· Παθ., καίγομαι, γʹ ενικ. θυμιῆται (Ιων. αντί -ᾶται), στον ίδ.

Russian (Dvoretsky)

θῡμιάω: (ион. aor. ἐθῡμίησα)
1) (о благовониях и т. п.) кадить, жечь, курить (τὴν στύρακα, τὸ λήδανον Her.; τοῦ λιβανωτοῦ Luc.): τὸ σπέρμα τῆς καννάβιος θυμιῆται (ион. = θυμιᾶται) Her. (в скифских банях) жгут конопляное семя; τὰ θυμιώμενα Plat., Arst. благовонные курения;
2) pass. выделять ароматические испарения (οἶνος ὁ γλυκὺς θυμιᾶται Arst.);
3) pass. чадить (πιμελὴ θυμιᾶται καὶ τήκεται Arst.);
4) окуривать: θυμιώμεναι (sc. μέλισσαι) μάλιστα τὸ μέλι ἐσθίουσιν Arst. окуриваемые пчелы особенно (жадно) едят мед.

Frisk Etymological English

Grammatical information: v.
Meaning: burn producing smoke (ion. att.).
Other forms: Aor. -ιᾶσαι, Ion. -ιῆσαι, lengthened forms: θυμι-άζω, -ατίζω (Gp.), -αίνω (Gloss.), -ατεύω (Sch.).
Compounds: also with prefix, z. B. ἀνα-, ἐκ-, ἐπι-, ὑπο-,
Derivatives: (Ion. forms not marked) : θυμίασις, mostly from the prefixed verbs (ἀνα-, ἐπι- u. a.), fumigating (IA.); θυμίαμα, also from the prefixed verbs, incense (IA.); ἐπιθυμιατρός fumigator (Ephesos), θυμίατρον vessel for fumigation (Miletos, hell.), also θυμιατρίς (Dam.), mostly θυμιατήριον (IA.); postverbal θυμίη = -ίημα (Aret.); θυμιατός fir for fumigation (Hp., Arist. u. a.), -τικός id. (Pl.).
Origin: IE [Indo-European] [261] *dheuH- smoke
Etymology: Formation in -ιάω (after κονι-άω a. o., Schwyzer 732) from (s. v.) the old but in Greek elswhere lost meaning smoke. S. θυμός
See also: s. θυμός

Middle Liddell

θῦμα
to burn so as to produce smoke, burn, Hdt.:—Pass. to be burnt, 3rd sg. θυμιῆται (ionic for -ᾶται) Hdt.

Frisk Etymology German

θυμιάω: {thumiáō}
Forms: Aor. -ιᾶσαι, ion. -ιῆσαι, Erweiterte Formen: θυμιάζω, -ατίζω (Gp.), -αίνω (Gloss.), -ατεύω (Sch.).
Grammar: v.
Meaning: in Rauch aufgehen lassen, räuchern, rauchen (ion. att.).
Composita : auch mit Präfix, z. B. ἀνα-, ἐκ-, ἐπι-, ὑπο-,
Derivative: Ableitungen (ion. Formen nicht >besonders notiert) : θυμίασις, vorw. von den präfigierten Verba (ἀνα-, ἐπι- u. a.), das Räuchern (ion. att.); θυμίαμα, auch von den Präfixverba, Räucherwerk (ion. att.); ἐπιθυμιατρός Räucherer (Ephesos), θυμίατρον Räuchergefäß (Miletos, hell.), auch θυμιατρίς (Dam.), meistens θυμιατήριον (ion. att.); postverbal θυμίη = -ίημα (Aret.); θυμιατός zum Räuchern bestimmt, geeignet (Hp., Arist. u. a.), -τικός ib. (Pl.).
Etymology : Bildung auf -ιάω (nach κονιάω u. a., Schwyzer 732) von θυμός (s. d.) in der alten aber im Griechischen sonst verlorengegangenen Bed. von Rauch.
Page 1,692-693

Chinese

原文音譯:qumi£w 替米阿哦
詞類次數:動詞(1)
原文字根:獻祭
字義溯源:煙燻,燒香;源自(θύω / ἐπιθύω)*=急進,獻祭,冒煙)
出現次數:總共(1);路(1)
譯字彙編
1) 燒香(1) 路1:9