Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ῥῆμα

Cras amet qui numquam amavit quique amavit cras amet → May he love tomorrow who has never loved before; And may he who has loved, love tomorrow as well
Pervigilium Veneris
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: ῥῆμα Medium diacritics: ῥῆμα Low diacritics: ρήμα Capitals: ΡΗΜΑ
Transliteration A: rhē̂ma Transliteration B: rhēma Transliteration C: rima Beta Code: r(h=ma

English (LSJ)

ατος, τό, (ἐρῶ) A that which is said or that which is spoken, word, saying, Archil.50, Thgn.1152, Simon.37.14,92 (where perhaps it = ῥήτρα 11.2), Pi. (v. infr.), etc.; in Prose first in Hdt. (s.v.l.), ὁ νόος τοῦ ῥ. 7.162; τὰ λεγόμενά τινων ῥήματα 8.83; τοῦ Πιττακοῦ . . περιεφέρετο τοῦτο τὸ ῥ. Pl.Prt.343b; τὸ δόγμα τε καὶ ῥῆμα Id.R.464a; opp. ἔργματα, Pi.N.4.6; opp. ἔργον, Th.5.111; opp. τὸ ἀληθές, Pl.Phd.102b: prov., ῥήματα ἀντ' ἀλφίτων = words instead of barley-meal, 'fine words butter no parsnips', ap.Suid.; ῥήματα πλέκων Pi.N.4.94; ῥήματα θηρεύειν = catch at one's words, And.1.9; ῥήματα ἱπποβάμονα, ῥήμα μυριάμφορον, Ar.Ra.821, Pax 521; ῥήματος ἐχόμενον = depending on the word, Pl.Lg.656c; τῷ ῥ. τῷ τόδε προσχρώμενοι, the word τόδε, Id.Ti.49e; τῷ ῥήματι λέγειν, τῷ ῥήματι εἰπεῖν, = say in so many words, Id.R. 340d, Grg.450e, cf. Tht.166d; κατὰ ῥῆμα ἀπαγγεῖλαι = report word for word, Aeschin.2.122. 2 phrase, opp. ὄνομα (a single word), Pl.Cra.399b, Aeschin.3.72; λέγοντες ἐν μύθοις τε καὶ ἐν ῥήμασιν Pl.Lg.840c. b verse, line, Ar.Ra.1379, cf. 97. 3 subject of speech, matter, Hebraism in LXX and NT, Ge.15.1, 22.1, De.2.7, Ev.Luc.1.37,65, 2.15; cf. ῥητός IV. 2. II Gramm., verb, opp. ὄνομα (noun), Pl. Sph.262a sq., Cra.425a, al., Arist.Po.1457a14, Diog.Bab.Stoic.3.213:— from the fact that a Verb usually forms the predicate (Arist.Int. 16b6), ῥῆμα is applied to an Adj. when used as a predicate, ib.16a13, 20b1.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 840] τό, das Gesagte, Wort, Spruch, Ausspruch; Ὁμήρου, Pind. P. 4, 278; βιοτεύει χρονιώτερον ἐργμάτων, N. 4, 6; ῥήματα πλέκειν, N. 4, 94; οὕτως ἀναιδῶς ἐξεκίνησας ῥῆμα; Soph. O. R. 355; πρὸς τοὺς φίλους οἷ' ἀνταμείβει ῥήματα, O. C. 818; ἔργοις πεπονθὼς ῥήμασίν σ' ἀμύνομαι, 877, u. öfter; u. in Prosa: Her. 7, 162. 8, 83 u. sonst. Plat. vrbdt ὀνόματα καὶ ῥήματα, Wörter u. Sätze, Conv. 198 b, vgl. Rep. X, 601 c; Ggstz von μέλεα, Legg. VIII, 840 c; übh. Wort, Ausdruck, ῥήματος ἐχόμενον, II, 656 c; τῷ ῥήματι εἰπεῖν, wörtlich, Gorg. 450 e (οὕτω γὰρ εἶπε ῥήματι, denn dies waren seine eignen Worte, Dem. prooem. 50); ῥήματι ἁμαρτεῖν, im Ausdrucke, 489 b, ῥήματα θηρεύειν, nach Worten haschen, Phrasen machen, Andoc. 1, 8; ἐπὶ ῥήμασι μέγα φρονεῖν, Luc. Tox. 34. – Grammatisch, das Zeitwort, Plat. Soph. 262 e u. sonst; im Ggstz von ὀνόματα,, nomina Theaet. 168 b; Zeno bei D. L. 7, 58.

Greek (Liddell-Scott)

ῥῆμα: τό, (ῥέω, ἐρῶ) τὸ λεγόμενον ἢ λαλούμενον, λέξις, λόγος, ἀπόφθεγμα, Θέογν. 1148, Ἀρχίλ. 45, Σιμωνίδ. 44. 15., 95 (ἔνθα ἴσως = ῥήτρα ΙΙ), Πίνδ., κλ.· ἐκ τῶν πεζολόγων πρῶτον παρ’ Ἡροδ., ὁ νόος τοῦ ῥήματος 7. 162· τὰ λεγόμενά τινος ῥήματα 8. 83· τοῦ Πιττακοῦ περιεφέρετο τοῦτο τὸ ῥ. Πλάτ. Πρωτ. 343Β. τὸ δόγμα τε καὶ ῥῆμα ὁ αὐτ. ἐν Πολ. 464Ε· ῥήματα, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ ἔργματα, Πινδ. Ν. 4. 10· πρὸς τὸ ἔργα, Σοφ. Ο. Κ. 783, Θουκ. 5. 111· πρὸς τὸ ἀληθές, Πλάτ. Φαίδων 102Β· παροιμ., ῥήματα ἀντ’ ἀλφίτων, «μὲ λόγια ἡ κοιλιὰ δὲν γεμίζει», «ἐπὶ τῶν μὴ ὧν τις δεῖται διδόντων, ἀλλὰ φωνὰς μόνας προϊεμένων» Σουΐδ.·-ῥήματα πλέκειν Πινδ. Ν. 4.154· ῥήματα θηρεύειν, κυνηγεῖν τὰς λέξεις τινός, Ἀνδ. 2.23· -ῥ. ἱπποβάμονα, ῥ. μυριάμφορον Ἀριστοφ. Βάτρ. 821, Εἰρ. 521· ῥήματος ἔχεσθαι Πλάτ. Νόμ. 656C· τῷ ῥήματι τῷ τόδε προσχρώμενοι, εἰς τὴν λέξιν: τόδε, ὁ αὐτ. ἐν Τιμ. 49Ε· τῷ ῥήματι οὕτως εἶπες ὁ αὐτ. ἐν Γοργ. 450Ε

French (Bailly abrégé)

ατος (τό) :
I. tout ce qu’on dit;
1 mot, parole ; κατὰ ῥῆμα ESCHN mot pour mot;
2 langage, discours, poème;
II. t. de gramm. verbe, p. opp. à ὄνομα nom.
Étymologie: R. Ϝερ > Ϝρη-, Ῥη- parler ; v. εἴρω², *ῥέω.

English (Slater)

(ῥῆμα nom., acc., ῥήματα.)
   a word ῥῆμα δ' ἐργμάτων χρονιώτερον βιοτεύει, ὅ τι κε σὺν Χαρίτων τύχᾳ γλῶσσα φρενὸς ἐξέλοι βαθείας (N. 4.6) οἶον αἰνέων κε Μελησίαν ἔριδα στρέφοι, ῥήματα πλέκων (N. 4.94)
   b saying τῶν δ Ὁμήρου καὶ τόδε συνθέμενος ῥῆμα πόρσυν (P. 4.278) νῦν δ' ἐφίητι (sc. ἁ Μοῖσα) <τὸγτ; τὠργείου φυλάξαι ῥῆμ' ἀλαθείας λτ;γτ; ἄγχιστα βαῖνον, χρήματα χρήματ ἀνήρ (I. 2.10)

English (Strong)

from ῥέω; an utterance (individually, collectively or specially),; by implication, a matter or topic (especially of narration, command or dispute); with a negative naught whatever: + evil, + nothing, saying, word.

Greek Monolingual

το / ῥῆμα, ΝΜΑ
1. αυτό που έχει λεχθεί, ο λόγος (α. «ρήματα της καυχήσεως του Αιμιλιανού Μονάῃ», Καβάφ. β. «τὰ δέκα ῥήματα» — ο δεκάλογος, ΠΔ)
2. γραμμ. κλιτό μέρος του λόγου, που δείχνει ότι το υποκείμενο ενεργεί, παθαίνει ή βρίσκεται σε μια κατάσταση
αρχ.
1. φράση, σε αντιδιαστολή προς τη μεμονωμένη λέξη, δηλαδή προς το όνομα
2. στίχος
3. (στην ΠΔ και ΚΔ) το θέμα της διήγησης
4. παροιμ. φρ. «ῥήματα ἀντ' ἀλφίτων» — λεγόταν όταν δινόταν σε κάποιον όχι εκείνο που είχε ανάγκη, αλλά κάτι άλλο, άσχετο.
[ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. ανάγεται στη δισύλλαβη ρίζα Fερε- (πρβλ. (Fερέω, - < Fερέσω, μέλλ. του λέγω) με μηδενισμένο το πρώτο και εκτεταμένο το δεύτερο φωνήεν (πρβλ. εἴρηκα, εἴρημαι) + κατάλ. -μα (βλ. και λ. εἴρω (ΙΙ)].

Greek Monotonic

ῥῆμα: -ατος, τό (ῥέω, ἐρῶ
I. 1. αυτό που λέγεται ή εκφωνείται, λέξη, λόγος, σε Θέογν., Ηρόδ. κ.λπ.· κατὰ ῥῆμα ἀπαγγέλλειν, λέξη προς λέξη, σε Αισχίν.
2. φράση, αντίθ. προς το ὄνομα (μία μόνο λέξη), σε Πλάτ.
3. η υπόθεση του λόγου, πράγμα, αντικείμενο, σε Καινή Διαθήκη
II. στους Γραμμ., ρήμα, αντίθ. προς το ὄνομα (ουσιαστικό)· ῥήματα καὶ ὀνόματα, σε Πλάτ.

Russian (Dvoretsky)

ῥῆμα: ατος τό εἴρω II]
1) сказанное, слова, речь: ὁ νόος τοῦ ῥήματος Her. смысл сказанного; ὡς τοῖς ῥήμασι λέγεται Plat. как это говорится; κατὰ ῥ. Aeschin. слово в слово, дословно;
2) слово, изречение (τοῦ Πιττακοῦ Plat.);
3) предложение, фраза: ὀνόματα καὶ ῥήματα Plat. слова и предложения;
4) грам. глагол: ῥήματα καὶ ὀνόματα Plat. глаголы и существительные;
5) грам. инфинитив Sext.;
6) вещь, событие, обстоятельство: πᾶν ῥ. и πάντα τὰ ῥήματα NT все.

Frisk Etymological English

ῥῆσις, ῥήτρα etc.
See also: s. 2. εἴρω; cf. ῥήτωρ.

Middle Liddell

ῥῆμα, ατος, τό, [ῥέω, ἐρῶ]
I. that which is said or spoken, a word, saying, Theogn., Hdt., etc.; κατὰ ῥῆμα word for word, Aeschin.
2. a phrase, opp. to ὄνομα (a single word), Plat.
3. the subject of speech, a thing, NTest.
II. in Gramm., a verb, opp. to ὄνομα (a noun), ῥήματα καὶ ὀνόματα Plat.

Frisk Etymology German

ῥῆμα: ῥῆσις, ῥήτρα usw.
{rhē̃ma}
See also: s. 2. εἴρω; vgl. ῥήτωρ.
Page 2,653

Chinese

原文音譯:?Áma 雷馬
詞類次數:名詞(70)
原文字根:湧出(果效) 相當於: (דָּבָר‎)
字義溯源:發表,說出的話,所說的話,話,話語,言語,說話,道,事,物,事件;源自(λέγω)*=說出來)。這字, (ῥῆμα)=話(雷馬)的含意,常與 (λόγος)=話(羅哥士)的含意重疊。 (ῥῆμα)多是指局部的話,而 (λόγος)是指全部的話。有時, (ῥῆμα)指福音的話( 羅10:8),基督的話( 羅10:17);偶然也指所發生的事( 路2:15)。當然,信徒最熟悉的是:聖靈的寶劍,就是神的話( 弗6:17),這個話是 (ῥῆμα)。參讀 (κήρυγμα)同義字參讀 (παρρησία)同源字
出現次數:總共(68);太(5);可(2);路(19);約(12);徒(14);羅(4);林後(2);弗(2);來(4);彼前(2);彼後(1);猶(1)
譯字彙編
1) 話(55) 太4:4; 太12:36; 太18:16; 太26:75; 太27:14; 可9:32; 可14:72; 路1:38; 路2:17; 路2:19; 路2:29; 路2:50; 路2:51; 路3:2; 路4:4; 路5:5; 路7:1; 路9:45; 路9:45; 路18:34; 路24:8; 路24:11; 約3:34; 約5:47; 約6:63; 約6:68; 約8:20; 約8:47; 約12:47; 約12:48; 約14:10; 約15:7; 約17:8; 徒2:14; 徒5:20; 徒5:32; 徒6:11; 徒6:13; 徒10:37; 徒10:44; 徒11:14; 徒11:16; 徒13:42; 徒16:38; 徒26:25; 徒28:25; 羅10:8; 羅10:17; 弗5:26; 弗6:17; 來11:3; 彼前1:25; 彼前1:25; 彼後3:2; 猶1:17;
2) 話語(4) 路20:26; 徒10:22; 林後12:4; 來1:3;
3) 事(3) 路1:37; 路1:65; 路2:15;
4) 話語的(1) 來6:5;
5) 說話的(1) 來12:19;
6) 句話(1) 林後13:1;
7) 道(1) 羅10:8;
8) 所說的話(1) 約10:21;
9) 言語(1) 羅10:18

English (Woodhouse)

ῥῆμα = assertion, expression, sentence, speech, statement, word, word spoken

⇢ Look up "ῥῆμα" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)