Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

vestigium

κόσμος σκηνή, ὁ βίος πάροδος· ἦλθες, εἶδες, ἀπῆλθες -> The world is a stage, life is a performance, you came, you saw, you departed
Democritus, fr. 115 D-K

Latin > English (Lewis & Short)

vestīgĭum: ii, n. id.,
I a footstep, step; footprint, foot-track, track.
I Lit.: currentium pes vestigium facit, Quint. 9, 4, 67: hac socci video vestigium in pulvere, Plaut. Cist. 4, 2, 29: hominis, Plin. 8, 4, 5, § 9: in foro vestigium facere, i. e. to set foot in the market, Cic. Rab. Post. 17, 48: ponere vestigia, id. Phil. 3, 12, 31: facere vestigium in possessione, id. Caecin. 14, 39: vestigiis persequi aliquem, id. Brut. 90, 307: vestigiis sequi hostem, Liv. 9, 45, 16: eodem remanere vestigio, to stay in the same spot or place, Caes. B. G. 4, 2: negans e republicā esse, vestigium abscedi ab Hannibale, the distance of a step, Liv. 27, 4, 1: deus ille, quem mente noscimus, atque in animi notione tamquam in vestigio volumus reponere, Cic. N. D. 1, 14, 37.—
   B Transf.
   1    The part of the foot which makes a print, the sole of the foot: qui adversis vestigiis stent contra nostra vestigia, quos ἀντίποδας vocatis, Cic. Ac. 2, 39, 123; Cat. 64, 162; Verg. A. 5, 566.—
   2    A horseshoe: vestigium equi excussum ungulā, Plin. 28, 20, 81, § 263.—
   3    In gen., a trace, mark, sign, token, vestige: praesertim cum in lectulo decumanae mulieris vestigia viderent recentia, Cic. Verr. 2, 3, 34, § 79; id. de Or. 3, 2, 6; Caes. B. G. 6, 27: in vestigiis hujus urbis, ruins, Cic. Cat. 4, 6, 12: semiruta murorum vestigia, Amm. 24, 2, 6.—
II Trop., of manners, cha racter, etc., a footprint, trace: a pueritiā vestigiis ingressus patriis et tuis, Cic. Rep. 6, 24, 26: amoris vestigia, Quint. 11, 1, 59: imprimi quaedam vestigia animo, id. 11, 2, 4: patris patruique vestigia premere, Tac. A. 2, 14 fin.—
   B Transf., of time, a point, moment, instant: eodem et loci vestigio et temporis, Cic. Pis. 9, 21: in illo vestigio temporis, Caes. B. G. 7, 25: vestigio temporis, at the moment, instantly, forthwith, id. B. C. 2, 26: ut urbs ab hostibus capta eodem vestigio videretur, at that very moment, id. ib. 2, 7.—
   b A dverb.: e (ex) vestigio, instantly, forthwith: repente e vestigio ex homine tamquam aliquo Circaeo poculo factus est Verres, Cic. Div. in Caecil. 17, 57; Sulp. ap. Cic. Fam. 4, 12, 2; Caes. B. C. 2, 25 fin.>

Latin > French (Gaffiot)

vestīgĭum,⁸ ĭī, n.,
1 plante du pied : Cic. Ac. 2, 123 ; Virg. En. 5, 566 ; fallente vestigio Plin. Min. Ep. 2, 1, 5, par suite d’un faux pas || semelle artificielle, fer d’un cheval : Plin. 28, 263 || vestigium abscedere Liv. 27, 4, 1, s’écarter d’une semelle
2 empreinte des pas, trace du pied : socci video vestigium in pulvere Pl. Cist. 698, je vois l’empreinte de la chaussure dans la poussière ; vestigia ponere Cic. Phil. 3, 31, imprimer ses pas, porter ses pas ; in foro vestigium facere Cic. Rab. Post. 48, fouler du pied le forum, cf. Cæc. 39 ; leviter pressum vestigium Cic. Verr. 2, 4, 53, empreinte faiblement marquée ; curricula, in quibus Platonis primum sunt impressa vestigia Cic. Or. 12, carrière, où Platon a le premier marqué ses pas ; glacie non recipiente vestigium Liv. 21, 36, 7, la glace ne recevant pas l’empreinte des pas ; vestigia tenere Liv. 29, 32, 6, ne pas perdre la trace, suivre à la trace ; vestigiis sequi hostem Liv. 9, 45, 16, suivre l’ennemi à la trace || [fig.] vestigiis alicujus ingredi Cic. Rep. 6, 26, marcher sur les traces de qqn ; aliquem ipsius vestigiis persequi Cic. Br. 307, ne pas cesser de suivre qqn en marchant sur ses propres traces
3 [en gén.] traces, empreinte : [empreinte du corps d’une pers.] Cic. Verr. 2, 3, 79 || place où s’est tenu qqn : Cic. de Or. 3, 6 || vestigia urbis Cic. Cat. 4, 12, les vestiges, les ruines d’une ville ; vestigia violatæ religionis Cic. Verr. 2, 4, 97, traces d’une profanation religieuse ; expressa sceleris vestigia Cic. Amer. 62, des traces visibles du crime
4 [fig.] trace, vestige : ne quod in vita vestigium libidinis appareat Cic. Verr. 2, 3, 4, [prendre garde] de ne laisser voir dans votre vie aucune trace de libertinage, cf. Cic. de Or. 1, 37 ; Fam. 4, 14, 1 || parcelle de temps, moment, instant : illud vestigium temporis Cæs. G. 7, 15, ce point de la durée ; eodem et loci vestigio et temporis Cic. Pis. 21, en ce même point à la fois de l’espace et du temps ; vestigio temporis Cæs. C. 2, 26, 2, en un moment ; e (ou ex ) vestigio Cic. Cæcil. 57, ou ex vestigio Cæs. C. 2, 25, 6, sur-le-champ, instantanément.

Latin > German (Georges)

vestīgium, iī, n.(aus verstigium zu verro), I) aktiv = das Auftretende = der auftretende untere Teil des Fußes, die Fußsohle, A) eig.: 1) im allg.: qui adversis vestigiis stant contra nostra vestigia, quos ἀντίποδας vocatis, Cic.; vgl. in quo (circulo australi) qui insistunt adversa vobis urgent (gegen euch kehren) vestigia, Cic.: aut est quisquam tam ineptus, qui credat esse homines, quorum vestigia sint superiora quam capita, Lact.: a vestigio ad verticem, Plin. – vestigia ponere graviter, schwer auftreten, Cic. poët. (übrig, s. ponono. I, 1, a, α). – an Tieren, parandrus bisulso vestigio, mit gespaltenen Hufen, Solin. 30, 25. – 2) die künstliche Fußsohle des Pferdes, das Hufeisen, vestigium equi excussum ungulā, Plin. 28, 263.
B) meton.: AA) die durch die auftretende Fußsohle zurückgelassene Fußtapfe, die Fußspur, Spur, 1) eig. u. übtr.: a) eig.: α) v. Menschen, virilis pedis vest., Vitr.: is hāc iit; hāc socci video vestigium in pulvere, Plaut.: hominis vestigio animadverso, Plin.: vestigia in omnes ferentia partes, Liv.: currentium pes etiamsi non moratur, facit vestigium, Quint.: vestigium facere in foro, das F. betreten, Cic.: so auch vestigium facere in possessione, eine B. betreten, Cic.; vgl. ex eo loco (der Besitzung), ubi impresserit vestigium, deici neminem posse, Cic.: palam professi nusquam inde nisi in patriam vestigium esse moturos, sie würden von der Stelle nirgends anderswohin einen Schritt tun außer in das V., Curt. – vestigiis alqm sequi, Liv., consequi, Cic.: nullum enim vestigium abs te discessurus sum, auf jedem Schritt u. Tritt werde ich dann bei dir sein, Asin. Pollio in Cic. ep.: vestigiis instare, Liv.: negans e re publica esse, vestigium abscedi ab Hannibale, von H. nur eine Spur weit abzugehen, Liv.: patris patruique vestigia premens, auf den F. des V.u.O. stehend, Tac. ann. 2, 14. – deus ille, quem mente noscimus atque in animi notione tamquam in vestigio volumus reponere, wie in eine Fußspur hineinpassen, Cic. de nat. deor. 1, 37. – β) v. Tieren, v. ungulae, Cic. – u. bes. die Spur eines Wildes, die Fährte, scrutari vestigia, Plin.: quarum (alcium) ex vestigiis cum est animadversum a venatoribus, quo se recipere consuerint, Caes.; vgl. qui (wie Spürhunde) eius modi hominum furta odore aut aliquo leviter presso vestigio persequebantur, Cic. – b) übtr., übh. die zurückgelassene Spur, in lectulo decumanae mulieris vestigia videre recentia, Cic.: tergum foedum recentibus vestigiis verberum, Liv.: vestigia cruoris relinquere inter dentium commissuras (vom getrunkenen Stierblut), Scrib. Larg.: frons non calamistri notata vestigiis, Cic. – – 2) bildl.: a) übh.: vestigiis ingredi patris, in die Fußtapfen des V. treten (= ihm nachahmen), Cic.: so auch vestigiis alcis insistere, Cic. u.a. (u. so nimium fraternis vestigiis insistere, Sen. rhet.: u. alienis insistere vestigiis, anderen nachtreten, Quint.): ebenso alcis vestigia persequi, Cic.: alqm ipsius vestigiis persequi, Cic. – b) die zurückgelassene Spur, das Merkmal, Kennzeichen, woran man etwas entdecken kann, vestigia sceleris, avaritiae, Cic.: amoris, Quint.: imprimi quaedam vestigia animo, Quint.: integritas provincialis, cuius ego nuper in Macedonia vidi vestigia non leviter impressa, sed fixa ad memoriam illius provinciae sempiternam, Cic.
BB) (poet.) der ganze untere auftretende Fuß (als unterster Teil des pes, des Fußes), 1) eig.: vestigia nuda sinistri pedis, Ov.: vestigia candida, Catull.: vestigia alba primi pedis (der Vorderbeine), Verg.: u. so prima vestigia (Vorderfüße), Ggstz. pedes clunales, Hinterfüße, Avien.: ursi vestigium carnosum, Tatze, Plin. – 2) übtr., der Fuß eines Felsens, Berges, rupis vestigia Pyrenaeae, Avien. descr. orb. 481; vgl. ibid. 844. 1380.
II) passiv = das Bestandene, Betretene = der Ort, wo jmd. od. etw. steht od. gestanden hat, der Standort, die Stätte, Stelle, 1) eig.: a) übh.: in suo vestigio mori malle, quam fugere, Liv.: haerere afflicti vestigio suo, Liv.: vestigium illud ipsum, in quo ille postremum institisset, Cic.: nusquam te vestigio moveris, rühre dich nicht von der Stelle, Liv. – b) die Stätte einer eingeäscherten Stadt, einer zerstörten Mauer, die Trümmer, Überreste, Ruinen, in vestigiis huius urbis, Cic. Cat. 4, 12: Cremonae vestigia, s. Heräus Tac. hist. 3, 54: semiruta murorum vestigia, Amm. 24, 2, 6. – 2) übtr., die Stelle, der Punkt in der Zeit, der Zeitpunkt, der Augenblick, eodem et loci vestigio et temporis, Cic.: in illo vestigio temporis, Caes.: vestigio temporis, Caes. – dah. adv., e (ex) vestigio, auf der Stelle, im Augenblicke, sogleich, Sulpic. in Cic. ep. u. Caes.: repente e vestigio, Cic.

Latin > English

vestigium vestigi(i) N N :: step, track; trace; footstep