Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

λειμών

Ἀλλ’ ἐσθ’ ὁ θάνατος λοῖσθος ἰατρός κακῶν -> But death is the ultimate healer of ills
Sophocles, Fragment 698
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: λειμών Medium diacritics: λειμών Low diacritics: λειμών Capitals: ΛΕΙΜΩΝ
Transliteration A: leimṓn Transliteration B: leimōn Transliteration C: leimon Beta Code: leimw/n

English (LSJ)

ῶνος, ὁ, A any moist, grassy place, meadow, Il.2.467, etc.; ἀμφὶ δὲ λειμῶνες μαλακοὶ ἴου ἠδὲ σελίνου θήλεον Od.5.72; μαλακὸς λ. Hes.Th.279; βαθύς A.Pr.653; λ. βούχιλος, βουθερής, Id.Supp.540 (lyr.), S.Tr.188: metaph., λειμῶνα Μουσῶν δρέπων Ar.Ra.1300; ἐς λειμῶνα ποταμίων ποτῶν into the smooth river-water, S.Fr.659; χυτῆς λειμὼν θαλάσσης, of a sponge, AP6.66.7 (Paul. Sil.); πλούτου καὶ νεότητος λειμῶνας ἀφθόνους Pl.Sph.222a, cf. Phdr.248c. 2 flowers, Ὧραι λειμῶνας βρύουσι Him.Or.1.19. II pudenda muliebria, E.Cyc.171. III later, freq. metaph. for any bright, flowery surface, as a blooming face, a peacock's tail, Ach.Tat.1.19, 1.16; an embroidered robe, λ. ὁ περὶ τὰς ἐσθῆτας Philostr.Im.2.1; also λ. λέξεων, title of work by Pamphilus, Suid.Praef., cf. Plin.HN Praef.24, Gell. Praef.6:—and as Dim. λειμωνάριον, τό, Phot.Bibl.p.161 B.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 23] ῶνος, ὁ (λείβω), jeder feuchte u. deshalb grasreiche Ort, Aue, Wiese, ἀμφὶ δὲ λειμῶνες μαλακοὶ ἴου ἠδὲ σελίνου ἤνθεον, Od. 5, 72 u. öfter; μαλακός auch Hes. Th. 279 u. a. D.; βαθύς, βούχιλος, χιονόβοσκος, Aesch. Prom. 656 Suppl. 535. 554; βουθερής, Soph. Trach. 187 u. öfter, wie Eur. u. Ar.; in Prosa, Xen. Cyr. 1, 4, 11 u. sonst; übertr. sagt Plat. Soph. 222 a πλούτου καὶ νεότητος λειμῶνας ἀφθόνους, die reichen Auen des Reichthums; u. so ähnl. öfter bei Plut. u. a. Sp. Auch von blühender Gesichtsfarbe, u. übh. von jeder mit lebhaften, bunten Farben gezierten Fläche, z. B. dem Pfauenschweif, Achill. Tat. 1, 16; vgl. Ael. H. A. 5, 21; σπόγγος heißt λειμὼν χυτῆς θαλάσσης, Phil. 52 (VI, 60). – Wie κῆπος auch τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον, Eur. Cycl. 173.

Greek (Liddell-Scott)

λειμών: -ῶνος, ὁ, (λείβω) νοτερὸς καὶ ποώδης τόπος, λιβάδιον, Ἰλ. Β. 467, κτλ.· ἀμφὶ δὲ λειμῶνες μαλακοὶ ἴου ἠδὲ σελίνου θήλεον Ὀδ. Ε. 72· λ. μαλακὸς Ἡσ. Θ. 279· βαθὺς Αἰσχύλ. Πρ. 653· βούχιλος, βουθερὴς ὁ αὐτ. ἐν Ἱκέτ. 540, Σοφ. Τρ. 188· - μεταφ., λειμῶνα Μουσῶν δρέπειν Ἀριστοφ. Βάτρ. 1300· ἐν λειμῶνι ποταμίων ποτῶν, ἐν τῷ λείῳ ποταμίῳ ὕδατι (πρβλ. ἄλσος καὶ Neptunia prata ἐπὶ τῆς θαλάσσης), Σοφ. Ἀποσπ. 587· ἐν Ἀνθ. Π. 6. 66 ὁ σπόγγος καλεῖται χυτῆς λειμὼν θαλάσσης· καὶ παρὰ Πλάτ. ἔχομεν πλούτου καὶ νεότητος λειμῶνες Σοφ. 222Α, πρβλ. Φαῖδρ. 248Β. ΙΙ. ὡς τὸ κῆπος, γυναικεῖον αἰδοῖον, Εὐρ. Κύκλ. 171. ΙΙΙ. παρὰ μεταγεν., συχν. μεταφ. ἐπὶ πάση λαμπρᾶς, ἀνθηρᾶς ἐπιφανείας, οἷον ἐπὶ ἀνθηροῦ προσώπου, ἐπὶ κεντης τῆς ἐσθῆτος, ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τοῦ ταῶ, Ἰακώψ. εἰς Ἀχιλ. Τάτ. 478, 486· - ὡσαύτως, λ. λέξεων Σουΐδ. προοίμ., πρβλ. A. Gell. προοίμ. § 6· καὶ ὡς ὑποκορ., λειμωνάριον, τό, τὸ ὄνομα δύο μοναστικῶν βιβλίων περιεχόντων βίους ἀσκητῶν, τὸ Μέγα Λειμωνάριον καὶ τὸ Νέον Λειμωνάριον, Φωτ. Προβλ. σ. 161. 23.

French (Bailly abrégé)

ῶνος (ὁ) :
1 tout lieu humide, pré, prairie, pelouse;
2 fig. abondance de richesse ou de plaisirs, fleur de jeunesse;
3 pudenda muliebria.
Étymologie: cf. λείβω.

English (Autenrieth)

ῶνος: meadow, mead; λειμωνόθεν, from the meadow, Il. 24.451.

English (Slater)

λειμών
   1 meadow φοινικορόδοις δ' ἐνὶ λειμώνεσσι προάστιον αὐτῶν in the underworld Θρ. 7. 3.

Greek Monotonic

λειμών: -ῶνος, ὁ (λείβω), τόπος με υγρασία, τόπος χλοερός, λιβάδι, Λατ. pratum, σε Όμηρ., Αισχύλ. κ.λπ.

Russian (Dvoretsky)

λειμών: ῶνος ὁ
1) луг (μαλακός Hom., Hes.; βαθύς Aesch.; перен. λ. Μουσῶν Arph.; πλούτου καὶ νεότητος λειμῶνες Plat.); пастбище, выгон (βουθερής Soph.);
2) pudenda muliebria Eur.

Frisk Etymological English

-ῶνος
Grammatical information: m.
Meaning: moist, grassy place, humid meadow (Il.), metaph. of flowered surfaces and objects (Ach. Tat., Philostr.);
Compounds: Compp., e.g. βαθυλείμων (Pi.), -λειμος (Il., with transition in the ο-stems) with grassy meadows; ἀ-λίμενος without harbour, refuge (Att.; Sommer Nominalkomp. 77 f.).
Derivatives: λειμώνιος belonging to the meadow (A., Arist.), f. -ιάς (S., A. R.), -ίς (D. P.), -ιον n. plantname, Statice limonium (Dsc., Plin.); λειμων-ιάτης λίθος name of a grass-green stone (Plin.). With suffix-change (after πῖδαξ, βῶλαξ etc.) λεῖμαξ, -ακος f. meadow (E. in lyr.), garden (Pherecr.) with -ακώδης meadowlike, grassy (Hp.), -ακίδες νύμφαι (Orph. A. 646; uncertain; codd. λιμνακίδων). - With diff. ablaut: λιμήν, -ένος m. harbour, protected creek, also metaph. refuge (Il.), assembly-, marketplace (Thess.; after H. also Cypr.; cf. Bechtel Dial. 1,450f.). Dimin. λιμένιον (Str.; NGr. λιμάνι from Osm. liman; Maidhof Glotta 10, 14); λιμένιος belonging to the harbour (Paus.), λιμενίτης, f. -ῖτις inhabitant of a harbour (Corycos), of Priapos resp. Artemis as harbourgod(dess) (AP; Redard 23), λιμεν-ητικὰ χρήματα harbour-taxes (Cod. Just., with analog. -ητικά, if not itacistic fr -ιτικά), λιμεν-ίζω build a harbour (Polyaen.). - With enlargement after the α-stems and zero grade suffix (Schwyzer 524, Chantraine Form. 2 15): λί-μν-η f. standing water, pond, sea, marsh (Il.), Λίμναι pl. place in Athens, in Sparta etc. (Att.); compp., e. g. εὔ-λιμνος with many seas (Arist.). Many derivv.: 1. diminut. λιμνίον n. (Arist.). 2. λιμναῖος living in seas etc., belonging to the sea (IA.); 3. λιμνάς f. id. (Theoc., Paus.). 4. λιμνήτης, -τις (-ῖτις) id. (Theoc., Paus., inscr.), λιμνιτικά n. pl. name of a tax (pap.). 5. λιμνώδης sea-, marsh-like (IA.). 6. plantname : λιμν-ήσιον, -ησία, -ηστις, -ηστρον, -ηστρίς (Dsc., Gal.). 7. Denomin. verbs: λιμνάζω build a λ., stagnate, put under water (Arist.) with λιμνασμός flood, inundation, -αστής inund. surveyor, -αστεία inund. work (pap.), -ασία marshy bottom (Arist.); λιμνόομαι build a λ. (Thphr., Str.).
Origin: IE [Indo-European] [662?] *lei- [not well mentioned in Pok.]
Etymology: The primary formations λει-μών and λι-μήν (with λί-μν-η), which show both in stem as in suffix old ablaut (Schwyzer 521 f., Chantraine Form. 170), are isolated in Greek and have outside Greek no counterpart; for the etymology we have only suppositions. Starting from the idea moistness, standing water etc. (thus Benveniste Origines 123) Bq with J. Schmidt Zur Gesch. d. idg. Vocalismus 2, 259 f. wants to connect Lat. līmus mud, to which may belong, with anlaut. sl-, the words mentioned under λείμαξ; also those unser λείβω , e. g. OCS lьjǫ (with perhaps Lat. lītus "floodarea") might be considered. - Quite diff. WP. 1, 158 and Pok. 309: prop. *'low-lying, Einbuchtung' (cf. e. g. NHG Anger to ἀγκ- in ἀγκ-ύλος etc.) to Lat. līmus oblique, līmen threshold, withou m-suffix e. g. Latv. leja dale, valley.

Middle Liddell

λειμῶν, ῶνος, ὁ, λείβω
any moist, grassy place, a meadow, mead, holm, Lat. pratum, Hom., Aesch., etc.

Frisk Etymology German

λειμών: -ῶνος
{leimṓn}
Grammar: m.
Meaning: feuchter, grasreicher Ort, Au, feuchte Wiese (seit Il.), übertr. von geblümten Oberflächen und Gegenständen (Ach. Tat., Philostr. u. a. );
Composita : Kompp., z.B. βαθυλείμων (Pi.), -λειμος (Il., mit Übergang in die ο-Stämme) mit grasreichen Auen.
Derivative: Davon λειμώνιος zur Wiese gehörig (A., Arist. usw.), f. -ιάς (S., A. R.), -ίς (D. P.), -ιον n. Pflanzenname, Statice limonium (Dsk., Plin.); λειμωνιάτης λίθος N. eines grasgrünen Steins (Plin.). Daneben mit Suffixtausch (nach πῖδαξ, βῶλαξ usw.) λεῖμαξ, -ακος f. Wiese (E. in lyr. u. a.), Garten (Pherekr.) mit -ακώδης wiesenähnlich, grasreich (Hp.), -ακίδες νύμφαι (Orph. A. 646; unsicher; codd. λιμνακίδων). — Mit anderem Ablaut: λιμήν, -ένος m. Hafen, geschützte Meeresbucht, auch übertr. Zufluchtsort (seit Il.), ‘Versammlungs-, Marktplatz’ (thess.; nach H. auch kypr.; vgl. Bechtel Dial. 1,450f.); Kompp., z.B. ἀλίμενος ohne Hafen, ohne Zuflucht (att.; Sommer Nominalkomp. 77 f.). Davon das Demin. λιμένιον (Str. u. a.; ngr. λιμάνι aus osm. liman; Maidhof Glotta 10, 14); λιμένιος zum Hafen gehörig (Paus. u. a.), λιμενίτης, f. -ῖτις Hafenbewohner (Korykos), von Priapos bzw. Artemis als Hafengott, -göttin (AP; Redard 23), λιμενητικὰ χρήματα Hafengebühren (Cod. Just., mit analog. -ητικά, wenn nicht itazistisch für -ιτικά), λιμενίζω einen Hafen bilden (Polyaen.). — Dazu mit Erweiterung nach den α-Stämmen und schwundstufigem Suffix (Schwyzer 524, Chantraine Form. 2 15): λίμνη f. stehendes Wasser, Teich, See, Sumpf (seit Il.), Λίμναι pl. Platz in Athen, in Sparta usw. (att. u. a.); Kompp., z. B. εὔλιμνος mit vielen Seen (Arist.). Zahlreiche Ableitungen: 1. Deminutivum λιμνίον n. (Arist.). 2. λιμναῖος ‘in Seen usw. lebend, zum See, zu den Λίμναι gehörig’ (ion. att.); 3. λιμνάς f. ib. (Theok., Paus. u. a.). 4. λιμνήτης, -τις (-ῖτις) ib. (Theok., Paus., Inschr. u. a.), λιμνιτικά n. pl. N. eines Steuers (Pap.). 5. λιμνώδης ‘see-, sumpfartig’ (ion. att.). 6. Pflanzennamen : λιμνήσιον, -ησία, -ηστις, -ηστρον, -ηστρίς (Dsk., Gal. u. a.). 7. Denominative Verba: λιμνάζω ‘eine λ. bilden (lassen), stagnieren, unter Wasser setzen’ (Arist. usw.) mit λιμνασμός Überschwemmung, Bewässerung, -αστής Bewässerungsvorsteher, -αστεία Bewässerungswerk (Pap.), -ασία sumpflger Boden (Arist.); λιμνόομαι ‘eine λ. bilden’ (Thphr., Str.).
Etymology : Die primären Bildungen λειμών und λιμήν (mit λίμνη), die sowohl im Stamm wie im Suffix einen alten Ablaut zeigen (Schwyzer 521 f., Chantraine Form. 170), stehen im Griechischen isoliert und haben auch außerhalb des Griechischen kein unmittelbares Gegenstück; für die Etymologie ist man somit auf Vermutungen hingewiesen. Von der Vorstellung ‘Feuchtigkeit, stillstehende Wasserfläche o. ä.’ ausgehend (so auch Benveniste Origines 123) sucht Bq mit J. Schmidt Zur Gesch. d. idg. Vocalismus 2, 259 f. Anschluß an lat. līmus Bodenschlamm, wozu noch, mit anlaut. sl-, die unter λείμαξ genannten Wörter; auch die unter λείβω erwähnten Ausdrücke für gießen, z. B. aksl. lьjǫ (wozu allenfalls lat. lītus als "Flutgegend") könnten dann ebensowohl in Frage kommen. — Ganz anders WP. 1, 158 und Pok. 309 (mit Fick 1, 123, 538, Prellwitz u.a.): eig. *’Niederung, Vertiefung, Einbuchtung’ (vgl. z. B. nhd. Anger zu ἀγκ- in ἀγκύλος usw.) zu lat. līmus schief, līmen Schwelle (*’Querbalken’), ohne m-Suffix z. B. lett. leja Tal, Niederung; auch λιάζομαι ausweichen (*’ausbiegen’) ist einbezogen worden (Solmsen Wortforsch. 21 7 A. 1).
Page 2,97-99

English (Woodhouse)

λειμών = meadow

⇢ Look up "λειμών" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)