Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἕνωσις

κόσμος σκηνή, ὁ βίος πάροδος· ἦλθες, εἶδες, ἀπῆλθες → The world is a stage, life is a performance, you came, you saw, you departed
Democritus, fr. 115 D-K
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: ἕνωσις Medium diacritics: ἕνωσις Low diacritics: ένωσις Capitals: ΕΝΩΣΙΣ
Transliteration A: hénōsis Transliteration B: henōsis Transliteration C: enosis Beta Code: e(/nwsis

English (LSJ)

εως, ἡ, (ἑνόω)
A combination into one, union, Philol.10, Archyt. ap.Stob.1.41.2, Arist.Ph.222a20, GC328b22, Phld.Po.2.17, Ph.1.45, al.; τοῦ συμφραζομένου A.D.Synt.175.16, cf. Hermog.Id.2.11: pl., Procl.Inst.63.
II compression, Heliod. ap. Orib.46.11.20.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 861] ἡ, die Vereinigung; Archyt. Stob. ecl. phys. 1, 43 M. Ant. 6, 38 Plut. fluv. 22, 3.

Greek (Liddell-Scott)

ἕνωσις: -εως, ἡ, (ἑνόω) ἕνωσις, συγχώνευσις, Ἀρχύτας παρὰ Στοβ. ἐν Ἐκλογ. 1. 714, Ἀριστ. Φυσ. 4. 13, 2, περὶ Γεν. κ. Φθορ. 1. 10, ἐν τέλει. 2) γάμος, Ἰγνάτ. 704Α, κλ. ‒ Καθ᾿ Ἡσύχ. «ἕνωσις· μῖξις, σύζευξις».

Spanish (DGE)

-εως, ἡ
• Morfología: [dór. gen. ἑνώσιος Ps.Archyt.Pyth.Hell.20.4]
I 1reunión o unificación de dos o más cosas fundidas en una sola, acción de reducir a uno
a) fil. unión en uno, unificación (Ζεύς) ταυτότητα πᾶσιν ἐνέσπειρε καὶ ἕνωσιν τὴν δι' ὅλων διήκουσαν Pherecyd.Syr.B 3, τὰ δ' ἐναντία συναρμογᾶς ... δεῖται καὶ ἑνώσιος Ps.Archyt.l.c., op. μερισμός ‘división en partes’, Xenocrates 189, ἔστι δὲ ταὐτὸ ... ἡ διαίρεσις καὶ ἡ ἕ. Arist.Ph.222a20, op. διασκεδασμόςdiseminación’, Porph.Marc.10
c. gen. plu. subjet. unión de ἔστι γὰρ ἁρμονία πολυμιγέων ἕνωσις pues armonía es unión de varias cosas mezcladas Philol.B 10, ἡ μουσικὴ ... τῶν πολλῶν ἕ. Pythag. en Theo Sm.12.12, tb. c. ἐκ y gen. plu. ἡ δὲ ἐκ πολλῶν ἕ. Clem.Al.Protr.9.88
c. gen. obj. unión con ἡ τοῦ παντὸς ἕ. τε καὶ κοινωνία la unión y comunidad con el universo Aristid.Quint.104.30, tb. c. ἐκ, ἀπό y gen. φεύγειν τὴν ἐξ ἀμίκτου πράγματος ἕνωσιν huir de la unión con algo que no admite ser mezclado Ph.2.398, αἱ ἀπὸ τοῦ ἑνὸς ἑνώσεις Procl.Inst.63;
b) medic. y anat. unión, unificación de partes orgánicas, continuidad σύμφυσιν καὶ ἕνωσιν λαμβάνειν τὰ μόρια conseguir las partes cohesión y unión Gal.1.238, κεφαλὰς (τοῦ μυός) ... ἰούσας εἰς ἕνωσιν μυός Gal.2.238, de las venas, Gal.2.379, διασῴζειν τὴν ἕνωσιν op. διασπᾶσθαι ‘desgarrarse’, Orib.47.8.2, ἐμποδίζει γὰρ τῇ ἑνώσει τῶν σιτίων ref. la formación del bolo alimenticio, Philum. en Aët.9.23;
c) gram., de la unidad de los fonemas en los significados, identificación, sincretismo τῶν φωνῶν συνῳκειωμένων τῇ τοῦ συμφραζομένου ἑνώσει A.D.Synt.175.16, cf. Apoll.Mt.41
mezcla, unión en el sent. de uso indistinto εἰς ἕνωσιν ἄγειν reducir a uno solo dos modos verbales defectivos, A.D.Synt.258.2;
d) agr. unión equiv. a ‘injerto’ ὅσα δὲ μὴ εὔκαρπα ... συμφυεστάτῃ ἑνώσει βελτιοῦν ἐθελήσει los (árboles) que no dan buen fruto querrá mejorarlos haciendo una unión bien fuerte Ph.1.301;
e) geom. unión, fusión de líneas, planos, etc., tb. punto de unión αἱ ... γωνίαι ... ἀποτελοῦνται καὶ τελειοτέρας ἑνώσεις Hero Def.136.24, op. παράθεσις ‘yuxtaposición’, S.E.M.9.416;
f) gener. unión, unidad μνημείῳ ... οὐκ ἐκ λογάδων λίθων οἰκοδομηθέντι καὶ τὴν ἕνωσιν οὐ φυσικὴν ἔχοντι en un sepulcro no construido de piedras sin tallar y sin unidad natural ref. al de Cristo, Origenes Cels.2.69, cf. Or.21.2.
2 de pers. unión matrimonial πρέπει δὲ τοῖς γαμοῦσι καὶ ταῖς γαμουμέναις, μετὰ γνώμης τοῦ ἐπισκόπου τὴν ἕνωσιν ποιεῖσθαι Ign.Pol.5.2, cf. Athenag.Leg.33.6.
3 relig. unión, comunión de las almas con la divinidad ἕνωσις παντελής, ἐπάνοδος ... πρὸς τὸ θεῖον Dam.Hist.Phil.123A, ἡ προσευχὴ πρὸς τὸν θεὸν οὖσα ... πρὸς τὸν θεὸν ἕ. Anon.Hier.Luc.11, de la unión de cuerpo y alma en el hombre, Iust.Phil.Qu.et Res.M.6.1317A, περὶ ἑνώσεως ψυχῆς καὶ σώματος Nemes.Nat.Hom.3 tít.
esp. crist., ref. la unión substancial de las dos naturalezas en Cristo ἕνωσιν εὔχομαι σαρκὸς καὶ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ Ign.Magn.1.2, cf. 13.2, cf. Ath.Al.M.26.1065B, ἕ. σαρκός, ψυχῆς καὶ θεότητος Ammon.Io.201.4, θείας φύσεως ἕ. ... πρὸς τὸ ἀνθρώπινον Gr.Nyss.Or.Catech.39.6, ἕ. ἀδιάτμητος Cyr.Al.Chr.Un.735d
rel. la trinidad (φυσικήν) τὴν ἕνωσιν εἶναι τοῦ Υἱοῦ τὴν πρὸς τὸν Πατέρα καὶ Θεόν Cyr.Al.Dial.Trin.1.406c
en la fórmula de saludo τῇ τοῦ Πνεύματος ἑνώσει en la unidad del Espíritu Santo, PFouad 86.21 (VI d.C.).
4 concordia, acuerdo, estado de comunión entre las primitivas iglesias, Constantius Imp. en Ath.Al.Apol.Sec.54.5.
II sent. más abstr.
1 unidad, cualidad de un ser único, de un todo ἡ τῆς μοναδικῆς οὐσίας ἕνωσις la unidad de la sustancia monádica Clem.Al.Protr.9.88.
2 cohesión, fuerza unificadora en el discurso, Hermog.Id.2.11 (p.395), op. παράθεσις y sinón. de ἀλληλουχία Theol.Ar.17.
3 entre los gnósticos Henosis, e.e., Unión n. de un eón valentiniano, que es pareja de «Inmortal», Iren.Lugd.Haer.1.1.2.

Russian (Dvoretsky)

ἕνωσις: εως ἡ соединение (διαίρεσις καὶ ἕ. Arst.; ἕ. δι᾽ ἔρωτος Plut.).