Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

tempestas

Γηράσκω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος -> I grow old always learning many things
Solon the Athenian

Latin > English (Lewis & Short)

tempestas: ātis (collat. form tempe-stūs, ūtis;
I
v. in the foll.; gen. plur. tempestatium, Vitr. 9, 6, 3), f. tempus.
I A portion, point, or space of time, a time, season, period, ὥρα (so mostly ante-class. and poet.; syn. tempus): SOL OCCASVS SVPREMA TEMPESTAS ESTO, Fragm. XII. Tab. ap. Gell. 17, 2, 10; cf.: in duodecim tabulis: SOLIS OCCASV DIEI SVPREMA TEMPESTAS ESTO: libri augurum pro tempestate tempestutem dicunt, supremum augurii tempus, Varr. L. L. 7, § 51 Müll. N. cr.: jam quā tempestate vivo certe sine ad me recipio, Lucil. ap. Non. 407, 31: eā tempestate flos poëtarum fuit, Plaut. Cas. prol. 18: verum tempestas quondam cum vixi fuit, Quom, etc., id. Truc. 2, 4, 29: eādemque tempestate multis signis Lacedaemoniis calamitas denuntiabatur, Cic. Div. 1, 34, 75: quā tempestate juvencos egerat a stabulis, Prop. 4, 9, 1: non ego pro mundi regno magis anxius illā Tempestate fui, qua, etc., Ov. M. 1, 183: tertia te Phthiae tempestas laeta locabit, the third day (a translation of the Homeric ἤματί κεν τριτάτῳ,> Il. 9, 363), Cic. poët. Div. 1, 25, 52: quā tempestate Poenus in Italiam venit, Cic. de Or. 3, 38, 153; cf. id. Or. 49, 164: fuere item eā tempestate, qui crederent, etc., Sall. C. 17, 7; Curt. 4, 2, 11; 6, 2, 15: illā tempestate, Liv. 27, 37, 13; Curt. 3, 1, 2: hac tempestate, Sall. J. 3, 1; 13, 7; Vell. 2, 78; Just. 19, 2, 3; 25, 2, 8: sic omnia nimia, cum vel in tempestate vel in agris vel in corporibus laetiora fuerunt, in contraria fere convertuntur (a transl. of the Platonic ἐν ὥραις τε καὶ ἐν φυτοῖς καὶ ἐν σώμασι), Cic. Rep. 1, 44, 68.— In plur.: quam te post multis tueor tempestatibus, Pac. ap. Non. 407, 33: cis paucas tempestates, augebis, etc., Plaut. Most. 1, 1, 18: multis tempestatibus haud sane quisquam Romae virtute magnus fuit, Sall. C. 53, 5: Sulla sollertissimus omnium in paucis tempestatibus factus est, id. J. 96, 1: Evander, qui multis ante tempestatibus ea tenuerat loca, Liv. 1, 5, 2.—
II Time, with respect to its physical qualities, weather (the predom. and class. signif. of the word).
   A Lit., of good as well as of bad weather: tum tonuit laevum bene tempestate serenā, Enn. ap. Cic. Div. 2, 39, 82 (Ann. v. 517 Vahl.; cf. infra, in plur.); Varr. ap. Non. 408, 5: liquida, Plaut. Most. 3, 2, 64; cf.: liquidissima caeli, Lucr. 4, 169: nactus idoneam ad navigandum tempestatem, Caes. B. G. 4, 23; cf. Cic. Q. Fr. 2, 2, 4: secunda, Tac. Agr. 38: fuit pridie Quinquatrus egregia tempestas, Cic. Att. 9, 13, 2: tempestatem praetermittere, id. Fam. 14, 4, 5: cum tempestas arridet, Lucr. 2, 32; cf. id. 5, 1395: unde haec tam clara repente Tempestas? Verg. A. 9, 20.—In plur.: tempestates serenae riserunt risu Jovis, Enn. ap. Serv. ad Verg. A. 1, 254 (Ann. v. 445 Vahl.): dum tempestates assunt, Lucr. 1, 178: et comites et tempestates et navem idoneam ut habeas, diligenter videbis, Cic. Fam. 16, 1, 2; Cels. 2, 1.—
   2    Esp., of bad or stormy weather, a storm, tempest (cf.: procella, hiemps): turbida tempestas heri fuit, Plaut. Rud. 4, 3, 3; so, turbida, Lucr. 6, 376; Caes. B. C. 2, 22: saeva, Plaut. Rud. 4, 2, 12; Lucr. 6, 458: perfrigida, Cic. Verr. 2, 4, 40, § 86: turbulenta, id. ib. 2, 5, 10, § 26: foeda, Liv. 2, 62; Verg. G. 1, 323: horrida, Hor. Epod. 13, 1: demissa ab Euro, id. C. 3, 17, 11: tempestas venit, Confringit tegulas imbricesque, Plaut. Most. 1, 2, 27: tanta tempestas cooritur, ut, etc., Caes. B. C. 1, 48: tempestas naves adflixit, id. ib. 3, 27: vis tempestatis, Cic. Rep. 4, 8, 8: maximo imbri, tempestate, ventis, procellis, etc., id. Phil. 5, 6, 15: nautae cum adversā tempestate in alto jactarentur, id. Inv. 2, 31, 95: si segetibus tempestas nocuerit, id. N. D. 2, 66, 167: si tempestas a vertice silvis Incubuit, Verg. G. 2, 310: tempestas sine more furit, id. A. 5, 694.—In plur.: duo genera esse caelestis injuriae meminisse debemus: unum quod tempestates vocamus, in quibus grandines, procellae, ceteraque similia intelleguntur, etc., Plin. 18, 28, 69, § 278: magnis commotis tempestatibus, fluvius ita magnus factus est, ut, etc., Cic. Inv. 2, 31, 96; Plaut. Merc. 1, 2, 86: etiam summi gubernatores in magnis tempestatibus a vectoribus admoneri solent, Cic. Phil. 7, 9, 27: ut tempestates saepe certo aliquo caeli signo commoventur, id. Mur. 17, 36: procellae, tempestates, id. Off. 2, 6, 19; Varr. R. R. 3, 10, 3: autumni, Verg. G. 1, 311; Caes. B. G. 4, 34. —
   3    Personified: Tempestātes, the weather-goddesses, the weather: (Lucius Scipio) CEPIT. CORSICA. ALERIAQVE. VRBE. DEDET TEMPESTATIBVS AIDE MERITO, Inscrr. Scip. in Inscr. Orell. 552; Cic. N. D. 3, 20, 51; Hor. Epod. 10, 24; cf. in sing. Tempestas, Ov. F 6, 193. —
   B Trop. (like our storm, tempest, = ), commotion, disturbance; calamity, misfortune: qui in hac tempestate populi jactemur et fluctibus, Cic. Planc. 4, 11: comitiorum, id. Mur. 17, 36: video quanta tempestas invidiae nobis impendeat, id. Cat. 1, 9, 22: periculi tempestas, id. Sest. 47, 101: tempestas horribilis Gallici adventus, id. Rep. 2, 6, 11: quanta per Idaeos tempestas ierit campos, Verg. A. 7, 223: eā ipsā tempestate eversam esse rem publicam, Cic. Att. 10, 4, 5: tempestas popularis, id. Sest. 67, 140: vis illa fuit et ruina quaedam atque tempestas et quidvis potius quam judicium, id. Clu. 35, 96: communis Siculorum tempestas (i. e. Verres), id. Verr. 2, 2, 37, § 91: haud ignari quanta invidiae immineret tempestas, Liv. 3, 38, 6: (scurra) Pernicies et tempestates barathrumque macelli, Hor. Ep. 1, 15, 31: belli, Stat. Th. 3, 229; Sen. Agam. 63.—In plur.: in his undis et tempestatibus ad summam senectutem maluit jactari quam, etc., Cic. Rep. 1, 1, 1: immoderatae tempestates, id. N. D. 1, 2, 4: navis rei publicae fluitans in alto tempestatibus, id. Sest. 20, 46; id. de Or. 1, 1, 2; id. Fam. 9, 6, 4; Hor. Ep. 2, 2, 85 al.—
   2    A storm, shower, i. e. a throng, multitude, etc.: querelarum, Cic. Pis. 36, 89: turbida telorum, Verg. A. 12, 284; Claud. in Ruf. 1, 102.

Latin > French (Gaffiot)

tempestās,⁷ ātis, f. (tempus),
1 laps de temps, moment : XII T. d. Gell. 17, 2, 10 ; Varro L. 7, 51 || époque, temps [arch. dans ce sens d’après Cic. de Or. 3, 153 ] : ea tempestate Pl. Cas. 18, à cette époque ; tempestas, cum Pl. Truc. 380, une époque où ; eadem tempestate Cic. Div. 1, 75, à la même époque, cf. Sall. C. 17, 7 ; J. 3, 1, etc. || = saison : Cic. Rep. 1, 68 || pl., multis tempestatibus Sall. C. 53, 5, pendant de longues périodes, longtemps ; in paucis tempestatibus Sall. J. 96, 1, dans un court espace de temps, cf. Pl. Most. 18 ; Liv. 1, 5, 2 || tempestates = tempora Sall. C. 20, 3, circonstances
2 temps, température : liquida Pl. Most. 751, temps clair, cf. Lucr. 4, 169 ; bona tempestate Cic. Q. 2, 2, 4, par un bon temps (favorable), cf. Cic. Att. 9, 13, 2 ; idonea ad navigandum tempestas Cæs. G. 4, 23, 1, un temps favorable à la navigation || pl., Lucr. 1, 178 ; Cic. Fam. 16, 1, 2
3 mauvais temps, tempête, orage : Cic. Verr. 2, 5, 26 ; Rep. 4, 8 ; Phil. 5, 15, etc. ; tanta tempestas cooritur, ut Cæs. C. 1, 48, 1, un orage si violent éclate, que || pl., Cic. Inv. 2, 96 ; Phil. 7, 27 ; Mur. 36 ; Off. 2, 19
4 [fig.] trouble, malheur, calamité : in hac tempestate populi Cic. Planc. 11, dans cette tourmente populaire ; periculi tempestas Cic. Sest. 101, les dangers amoncelés comme un orage ; tempestas invidiæ Cic. Cat. 1, 22, un orage de haines ; communis Siculorum tempestas Cic. Verr. 2, 2, 91, la tempête sévissant indistinctement sur tous les Siciliens [= Verrès] ; tempestas querelarum Cic. Pis. 89, une tempête (un concert) de plaintes || pl., Cic. Rep. 1, 1 ; Nat. 1, 4 ; Sest. 46 ; de Or. 1, 2, etc. gén. pl. tempestatium Vitr. Arch. 9, 6, 3.

Latin > German (Georges)

tempestās, ātis, f. (tempus), I) der Zeitpunkt, Zeitabschnitt, die Frist, Periode, ut mensis, ut dies, ut nox, hora, tempestas, Cic.: sol occasus suprema tempestas esto, XII tabb. fr.: eā tempestate, Plaut., Sall. u.a.: eādem tempestate, Cic.: quā tempestate, Tac.: cis (innerhalb) paucas tempestates, Plaut.: multis tempestatibus, Pacuv. fr. u. Sall.: multis post Ilium captum tempestatibus, Gell.: in paucis tempestatibus, Sall.: multis ante tempestatibus, Liv. – II) das Wetter, die Witterung, A) im allg.: bona et certa, Cic.: serena, Enn. fr.: clara, Verg.: certa, Cic.: liquida, Plaut.: liquidissima caeli, Lucr.: turbida, Plaut.: saeva, Plaut.: turbulenta, Cic.: ventosa, Colum.: atrox, foeda, Liv.: horrida, Hor.: perfrigida, Cic.: Plur., tempestates (die verschiedene Witterung) ac temporum varietates, Cic. de nat. deor. 1, 4. – B) prägn., übles, stürmisches Wetter, Sturm, 1) eig.: tempestas maritima, Eutr.: nocturna, Liv.; immoderatae tempestates, Cic.: si tempestas nocuerit, Wetter, Sturm, üble Witterung, Cic.: tempestate deici ad Baleares (v. einer Flotte), Liv.: et saevior et infestioribus locis tempestas adorta disiecit classem, Liv.: dum reliquum ternpestatis exsaeviret, Liv. – 2) bildl., der Sturm, das Ungewitter, der Ungestüm, ungestüme Andrang, telorum, Verg.: invidiae, Cic.: querelaram, Cic.: periculi, Nep.: t. popularis, Cic.: horrenda, schrecklicher Unfall, Vell.: in tempestate populi iactari et fluctibus, Cic.: tempestatem evitare, Nep.: huic tantae tempestati se offerre, Liv.: sustinere pertinaciā tantam tempestatem, Liv.: ingentem illam tempestatem Punici belli subterfugisse, Liv.: omnem illam tempestatem, cui cesserim, Caesare impulsore atque auctore esse excitatam (dicit), Cic.: haud ignari, quanta invidiae impenderet tempestas, Liv. – v. Pers., Siculorum t., v. Verres, Cic.: turbo ac t. pacis, Störer, v. Klodius, Cic.: t. macelli, v. einem Fresser, Hor.: t. comitiorum, v. Volke, Cic. – C) personif., Tempestates, die Wettergöttinnen, Wetter, Corp. inscr. Lat. 1, 32. – / Genet. Plur. tempestatium, Vitr. 9, 6 (7), 3. Sen. ad Marc. 17, 4 G. Plin. 16, 175 u. 17, 226. Corp. inscr. Lat. 8, 2609 u. 2610.

Latin > English

tempestas tempestatis N F :: season, time, weather; storm