Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

omnino

Ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν -> I searched out myself
Heraclitus, fr. 101B

Latin > English (Lewis & Short)

omnīno: adv. omnis.
I In gen., altogether, wholly, entirely, utterly, at all (syn.: prorsus, penitus): Neoptolemus apud Ennium philosophari sibi ait necesse esse, sed paucis: nam omnino haud placere, entirely, i. e. constantly, Cic. Tusc. 2, 1, 1; v. also id. de Or. 2, 37, 156 (Enn. Trag. v. 417 Vahl.): non omnino jam perii: est reliquom quo peream magis, Plaut. As. 1, 3, 80: defensionum laboribus aut omnino aut magnā ex parte liberatus, Cic. Tusc. 1, 1, 1: ut non multum aut nihil omnino Graecis cederetur, not at all, id. ib. 1, 3, 5: ita fit ut omnino nemo esse possit beatus, id. ib. 2, 6, 16: id agimus ut id in sapiente nullum sit omnino, id. ib. 3, 10, 22; cf. id. Off. 2, 1, 3: Clodium sanxisse, ut vix aut omnino non posset ... infirmari sua lex, not at all, id. Att. 3, 23, 2: non omnino quidem, sed magnam partem, id. Fam. 9, 15, 3: quae aut omnino aut certe facilius consequentur, id. Balb. 19, 43: eos omittamus, qui omnino nusquam reperiuntur, id. Lael. 6, 21: causas omnino numquam attigerunt, id. de Or. 2, 13, 55: non usquam id quidem dicit omnino, sed quae dicit idem valent, absolutely, i. e. expressly, explicitly, id. Tusc. 5, 9, 24: omnino, quod cupis, efficies, Cat. 98, 5: non tamen omnino Teucros delere paratis, Verg. A. 9, 248: ne faciam, inquis, Omnino versus, Hor. S. 2, 1, 6: nihil omnino, te recitante placet, Mart. 3, 45, 4.— With omnis: non ego omnino lucrum omne esse utile homini existimo, all and every, of all kinds whatever, Plaut. Capt. 2, 2, 75: hoc genus et cetera necessaria et omnino omnis argumentatio, etc., Cic. Inv. 1, 46, 86: vis et injuria et omnino omne. quod obfuturum est, id. ib. 2, 53, 164: sin omnino interierint omnia, id. Fam. 6, 2, 6; v. also the foll.—With prorsus: non justa, injusta, prorsus omnino obsequor, Ter. Ad. 5, 9, 33.—
II In partic.
   A With numerals, in all, altogether, only, but, just (= οἱ πάντες): quinque omnino fuerunt, Cic. Clu. 28, 76: diebus omnino decem et octo, Caes. B. G. 4, 19 fin.: sane frequentes fuimus: omnino ad ducentos, Cic. Q. Fr. 2, 1, 1: erant omnino itinera duo, there were only two ways, Caes. B. G. 1, 6: duae omnino civitates, id. ib. 4, 38: cum omnino non essent amplius centum, Nep. Pelop. 2, 3: expeditionem unam omnino suscepit, Suet. Claud. 17: semel omnino eam viderat, Curt. 4, 10. 24.—
   B In concessive clauses, by all means, indeed, doubtless, yes, certainly, to be sure. —With sed: restricti omnino esse nullo modo debemus, sed in deligendis idoneis judicium et diligentiam adhibere, etc., Cic. Off. 2, 18, 62: danda opera est omnino ... sed, etc., id. ib. 2, 20, 71; so id. de Or. 2, 21, 89: pugnas omnino, sed cum adversario facili, id. Ac. 2, 6, 84.—With autem: omnino est amans sui virtus ... ego autem non de virtute nunc loquor, id. Lael. 26, 98.—
   C In making a statement of general application, in general, generally, universally: de hominum genere, aut omnino de animalium loquor, Cic. Fin. 5, 11, 33: plurimumque poëtis nostris, omninoque Latinis litteris luminis attulisti, id. Ac. 1, 3, 9; Plin. Ep. 5, 4, 3.—At the beginning of a general proposition: omnino fortis animus et magnus duabus rebus maxime cernitur, Cic. Off. 1, 20, 66: omnino omnium horum vitiorum atque incommodorum una cautio est, ut, etc., id. Lael. 21, 78.—
   D After non modo (non), in a climax: non modo imperator, sed liber habendus omnino non est, Cic. Par. 5, 1, 33: non modo tantam causam perorare, sed omnino verbum facere, id. Quint. 24, 77: quos ego non modo reges appellatos, sed omnino natos nesciebam, id. Fam. 9, 15, 13; cf. id. Caecin. 13, 36.

Latin > French (Gaffiot)

omnīnō⁷ (omnis), adv.,
1 tout à fait, entièrement : [opp. à magna ex parte, en grande partie] Cic. Tusc. 1, 1 || omnino nemo Cic. Tusc. 2, 16 ; omnino nusquam Cic. Læl. 21 ; omnino non Cic. Lig. 16 ; omnino nullus Cic. Att. 6, 3, 7 ; omnino numquam Cic. de Or. 2, 57 ; nihil omnino Cic. de Or. 2, 55 ; nullus omnino Cic. Off. 2, 3 ; nihil... omnino Cic. Tusc. 1, 14 ; numquam omnino Cic. Cæl. 17, absolument personne, nulle part, aucun, jamais, rien, etc. ; vix aut omnino non Cic. Att. 3, 23, 2, à peine ou pas du tout ; omnino omnia Cic. Fam. 6, 2, 2, totalement tout, cf. Cic. Inv. 1, 86 ; 2, 164 ; prorsus omnia omnino Ter. Ad. 990, absolument totalement tout
2 en général : de hominum genere aut omnino de animalium loquor Cic. Fin. 5, 33, je parle des hommes ou d’une manière générale des animaux, cf. Cic. CM 35 ; poetæ nostri omninoque Latinæ litteræ Cic. Ac. 1, 9, nos poètes et en général les lettres latines ; omnino fortis animus... Cic. Off. 1, 66, d’une manière générale une âme forte..., cf. Cic. Læl. 78
3 au total, en tout, [d’où] seulement : erant omnino itinera duo Cæs. G. 1, 6, 1, il y avait en tout (seulement) deux chemins, cf. Cæs. G. 1, 7, 2 ; 1, 23, 1 ; 5, 19, 4 ; 4, 38, 4, etc. ; Cic. Sen. 24 ; Fin. 5, 21 || au total, en dernière analyse, pour tout dire ; [d’où] même simplement, même seulement : (orator) quem numquam vidit Antonius aut qui omnino nullus umquam fuit Cic. Or. 19, (l’orateur) qu’Antoine n’a jamais vu ou qui, pour tout dire, n’a jamais existé ; hæc jura civilia num aut inventa sunt aut cognita aut omnino ab oratorum genere tractata ? Cic. de Or. 1, 39, ce droit civil, a-t-il été ou découvert ou appris ou même simplement manié par le clan des orateurs ? cf. Cic. Br. 65 ; Clu. 60 ; non modo... sed omnino Cic. Quinct. 77, non seulement... mais même simplement, cf. Cic. Fam. 9, 15, 13 ; Par. 33
4 [sens concessif] pour tout dire, à la vérité : pugnas omnino, sed cum adversario facili Cic. Ac. 2, 84, tu luttes, pour tout dire, mais avec un adversaire commode (traitable), cf. Cic. Læl. 98 ; Or. 33 ; Domo 83 ; Pis. 82.

Latin > German (Georges)

omnīnō, Adv. (omnis), im ganzen, in allem, I) zur Bezeichnung der weitesten Ausdehnung eines Zustandes, gänzlich, ganz, überhaupt, cum defensionum laboribus senatoriisque muneribus aut omnino aut magna ex parte essem aliquando liberatus, Cic.: qui omn. Graecas non ament litteras, plures, qui philosophiam, Cic. – dah. bes. a) wenn man vom einzelnen zum Ganzen übergeht, überhaupt, im allgemeinen, de hominum genere aut omn. de animalibus loquor, Cic. – b) wenn eine Steigerung der Begriffe stattfindet, überhaupt nur, sogar nur, nam pleraque tacta tantum et omn. commota latissime serpunt, Plin. ep.: nec leges ullae sunt nec iudicia nec omn. simulacrum aliquod aut vestigium civitatis, Cic.: verb. non modo... sed omnino, Cic. – c) wenn man eine Aussage kurz zusammenfaßt, kurz, mit einem Worte, omnino, ut te absolvam, nullam pictam conspicio hic avem, Plaut. – d) bei Zahlen, überhaupt, im ganzen, in allem, quinque omn. fuerunt, Cic.: diebus omn. decem et octo, Caes. – II) zur Bezeichnung des höchsten Grades eines Zustandes od. einer Eigenschaft, gänzlich, ganz und gar, durchaus, in jeder Hinsicht, vollständig, nunc ego omn. occĭdi, Plaut.: fieri omnino neges, Cic.: me omn. lapidem, non hominem putas, Ter.: Maximum fratrem, egregium virum omn., sibi nequaquam parem colebat, Cic. – dah. a) neben Superlativen, miserrima est omn. ambitio honorumque contentio, Cic.: aptissima omn. sunt arma senectutis, Cic. – u. mit omnis verb., omn. omnium horum vitiorum atque incommodorum una cautio est, Cic. – b) neben negativen Ausdrücken, is omn. servus in familia non erat, Cic.: non usquam id quidem dicit omnino (vollständig), sed, quae dicit, idem valent, Cic.: quod autem sine sensu sit, id nihil ad nos pertinere omnino (durchaus nicht), Cic.: soli tamen dicamus potius, quam omn. non dicamus, Quint.: sensu omisso fit idem quasi natus non esset omn., Cic.: nulla omn. in re, Cic. – III) zur Bezeichnung der allgemeinen Gültigkeit einer Aussage, überhaupt, allerdings, nego illum adulescentem omn. illo die esse mortuum, Cic.: quod amici genus adhibere omn. levitatis est, Cic. – dah. bes. a) in Einräumungen, mit folg. Adversativsatz, pugnas omnino, sed cum adversario facili, Cic. – b) in allgemeinen Behauptungen, omn. illud honestum, quod animi efficitur, non corporis viribus, Cic.: omn. est amans sui virtus, Cic.

Latin > English

omnino ADV :: entirely, altogether; [after negatives -> at all; with numerals-> in all]