Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

διότι

Pindar, Pythian 8.95f.
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: διότι Medium diacritics: διότι Low diacritics: διότι Capitals: ΔΙΟΤΙ
Transliteration A: dióti Transliteration B: dioti Transliteration C: dioti Beta Code: dio/ti

English (LSJ)

Conj. for διὰ τοῦτο ὅτι… (cf. A.D.Conj.242.1), A because, for the reason that, since, Hdt.1.44, 3.55, Th.1.52, Thphr.Char.17.4; οὐδὲ δι' ἓν ἄλλο ἢ διότιPl.Phd.100c; answering to διὰ τί; Id.Plt.310d, Amphis 14.6, Timocl.2.4 D., etc. 2 indirect, wherefore, for what reason, φράσω διότιHdt.2.24; σκοπεῖν διότιTh.1.77; ἐρωτᾶν διότιHenioch.4.7. II = ὅτι, that, Hdt.2.43, 50, Isoc.4.48, D.12.18, Is.3.50, Arist.Metaph.1062a6, al., Phld.Ir.p.84 W.; τὸ δ. Arist. APr.53b9: folld. by inf., Plb.31.12.4, v.l. in D.S.4.76.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 639] = διὰ τοῦτο ὅτι, 1) deshalb weil, deswegen, Her. 3, 74; Thuc. 1, 52 u. oft Plat. u. A., auch in der indirekten Frage, weshalb? warum? ἐὰν τίς μοι λέγῃ, διό ι καλόν ἐστιν ὁτιοῦν Plat. Phaed. 100 c; vgl. Her. 3, 14; Thuc. 1, 77 u. sonst; auch ὑφηγεῖται τὸ διότι Plat. Crat. 392 d. – 2) = ὅτι, daß; Her. 2, 50; Plat. Ep. I, 309 d, u. bes. bei Sp.; bei Isocr. 4, 48 hat Bekker ὅτι aufgenommen; Dem. nur 18, 167 in einem Aktenstück; c. inf. in orat. obliqua, Her. 3, 55; Pol. 31, 20.

Greek (Liddell-Scott)

διότι: σύνδεσμος ἀντὶ διὰ τοῦτο ὅτι…, διὰ τὸν λόγον ὅτι, Ἡρόδ. 1. 44., 3. 55, Θουκ. 1. 52· οὐδὲ δι’ ἓν ἄλλοδιότι… Πλάτ. Φαίδωνι 100C· ὡς ἀπόκρισις εἰς τὸ διὰ τί; ὁ αὐτ. Πολιτ. 310D, Ἄμφις Διθυρ. 1. 2) πλάγ. ἐρωτ., δι’ ὃν λόγον, διὰ τίνα λόγον, φράσω διότι… Ἡρόδ. 2. 24· μανθάνειν διότι… ὁ αὐτ. 9. 7· σκοπεῖν διότι… Θουκ. 1. 77· ἐρωτᾶν διότι… Ἡνίοχ. Τροχ. 1. 7. ΙΙ. = ὅτι, Ἡρόδ. 2. 43, 50, Ἰσοκρ. 50C, Δημ. 163 κ. ἀλλ., Φίλιππ. παρὰ Δημ. 284. 1, Ἀριστ. Μεταφ. 10. 5, 3, Ἠθ. Ν. 6. 8, 5 κ. ἀλλ.· ἐν Ἀττικαῖς ἐπιγραφαῖς ἀπὸ τοῦ 300 π. Χ. Meisterh. σ. 253, Πολύβ. 31. 20, 4, Διόδ. 4. 76.

French (Bailly abrégé)

p. δι’ ὅτι;
conj.
l c. δι’ ὅτι : pour quelle raison, pourquoi, dans le disc. indir. : φράσω διότι HDT je dirai pourquoi ; σκοπεῖν διότι THC examiner pourquoi;
2 parce que;
3 que.
Étymologie: διά, ὅτι.

Spanish (DGE)

• Alolema(s): tes. διέκι IG 9(2).517.11 (Larisa III a.C.), 512.14 (Larisa II a.C.), 1229.36 (Perrebia II a.C.)
I conj.
1 causal porque (τὸν Δία) ἐπίστιον καλέων, δ. ... llamando (a Zeus) «protector del hogar» porque ... Hdt.1.44, τῷ Διὶ ἀγανακτεῖν, οὐ δ. ὕει, ἀλλὰ δ. ὕστερον Thphr.Char.17.4, φαίνεται γάρ μοι ... οὐδὲ δι' ἓν ἄλλο καλὸν εἶναι ἢ δ. ... Pl.Phd.100c, cf. Th.1.52, Archim.Sph.Cyl.2.9, D.S.4.15, Eu.Luc.2.7, 1Ep.Cor.15.9, en respuesta a ἐπὶ τοῦδε Hdt.2.57, a διὰ τί; Pl.Plt.310d, Amphis 14.6, Timocl.19.4, λυποῦμαι πάνυ δ. ... ODouch 121.5 (IV/V d.C.), en alternancia c. ὅτι Hdt.6.75
c. inf., frec. al explicar otro inf. por, porque φὰς ... παθεῖν δὲ ταῦτα δ. συμβουλεῦσαί οἱ ἀπανιστάναι τὴν στρατιήν diciendo que había sufrido aquello por habérsele aconsejado retirar su ejército Hdt.3.156, cf. 3.55, ἐπαινέσαι δὲ αὐτὸν καὶ δ. ... ἐπαγγέλλεσθαι τελέσειν παρ' ἑ[αυ] τοῦ τὴν ἐσομένην δαπάνην y elogiarlo también porque ... promete hacerse cargo de los futuros gastos, IClaros 1.M.3.34 (II a.C.).
2 en or. interr. dir. o indir., (frec. δι' ὅ τι) por qué ἔχοις ἂν ... εἰπεῖν δ.; X.Cyr.8.4.13, cf. Teles p.46, μ' ἐρωτᾷς, δι' ὅ τι ... Pl.Io 536d, cf. Henioch.4.7, πυνθανομένων δ. γελᾷ Plu.2.231b, ζητοῦμεν τὸ αἰσχρὸν ὅ τί ποτέ ἐστι καὶ δ. φανέν Plot.1.6.5, cf. 6.8.3
subst. τὸ δ. el porqué, e.d. la causa, la razón Arist.APo.79a24, op. τὸ ὅτι Arist.APr.53b9, Metaph.981a29, ἐπιστήμη ... ἥ τε τοῦ ὅτι καὶ δ. Arist.APo.87a32, <ὁ> λόγος τὸ δ. ζητεῖ Plot.6.7.19, cf. 3.
3 en otras funciones oracionales que
a) introduciendo complet., c. verb. de conocimiento y palabra δ. μὲν γὰρ ἐκ τῶν βαρβάρων ἥκει (τὰ οὐνόματα τῶν θεῶν), πυνθανόμενος οὕτω εὑρίσκω ἐόν que (los nombres de los dioses) vienen de los bárbaros, constato que es así por mis investigaciones Hdt.2.50, τοῦτο μέντοι εὖ οἶδα, δ. X.Ath.3.3, δεικνὺς δ. Arist.Metaph.1062a6, συνειδυῖα μὲν ὅτι ... καὶ δ. ... Isoc.4.48, cf. IPE 12.32A.55 (Olbia III/II a.C.), PRyl.555.8 (III a.C.), SIG 613.35 (Delfos II a.C.), λέγει δ. Antig.Mir.152b, δηλοῦσθαι δ. D.S.1.48, γράμματα πέμψαντος ... διέκι enviando una carta (que decía) que, IG l.c., cf. Plu.2.222a, ἀπόκρισιν δόμεν δ. ... dar como respuesta que ..., IO 52.16 (II a.C.);
b) introduciendo el suj., en or, cop. πάντων δέ μοι δοκεῖ παραλογώτατον εἶναι, δ. ... lo que me parece más extraño de todo, que ... Philipp.Maced.2.18, ἵνα ᾖ συμφανὲς δ. IG 9(2).508.28 (Larisa II a.C.), cf. 4.679.2 (Hermíone III/II a.C.), en constr. pers. τῷ ... φανερῷ [γ' ὄν] τι δ. μ[εγ] ά[λω] ς βλάψει para aquel que muestra claramente que ha de causar graves daños Phld.Ir.42.1;
c) introd. or. de inf. en función de compl. dir. ὑπεδείκνυεν αὐτῷ, δ. ... κάλλιστον εἶναι καιρόν Plb.31.12.4, cf. D.S.4.76.
II adv. por lo cual, por ello δ. καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει Act.Ap.13.35, cf. 20.26.

English (Strong)

from διά and ὅτι; on the very account that, or inasmuch as: because (that), for, therefore.

English (Thayer)

conjunction, equivalent to διά τοῦτο, ὅτι;
1. on this account that, because, (cf. Winer's Grammar, 445 (415)): R G διό); T WH Tr marginal reading; L T Tr WH ὅτι); διά καί).
2. for (cf. Fritzsche on L T Tr WH for R G διό); (Tdf. From Herodotus down.)

Greek Monolingual

(AM διότι)
(σύνδ. αιτιολ.) γι' αυτό, γι' αυτόν τον λόγο
αρχ.
1. (σε πλάγια ερώτηση) για ποιόν λόγο
2. ότι
3. (επιτατ.) διότιπερ
γιατί ακριβώς.
[ΕΤΥΜΟΛ. < δι (α+ ότι].

Greek Monotonic

διότι: σύνδ. αντί διὰ τοῦτο ὅτι,
I. 1. για το λόγο ότι, εφ' όσον, σε Ηρόδ. κ.λπ.
2. πλάγια ερώτηση, γιατί, για ποιο λόγο, μανθάνειν διότι, στον ίδ.
II. = ὅτι, ότι, στον ίδ., σε Δημ.

Russian (Dvoretsky)

διότι: тж. δι᾽ ὅτι conj.
1) (= δι᾽ ὅ τι) вследствие чего, почему: οὐδεὶς σκοπεῖ δ. τοῦτο οὐκ ὀνειδίζεται Thuc. никто не задается вопросом, почему это не порицается;
2) (= διὰ τοῦτο ὅτι) в силу того, что, потому (оттого), что: οὐ δι᾽ ἓν ἄλλο ἢ δ. … Plat. не по какой-л. иной причине, как по той, что … (потому только, что …); οὐ δ., ἀλλ᾽ ὅτι Arst. не по (этой) причине, а независимо от нее;
3) (редко = ὅτι) relat. что: δ. ἐκ τῶν βαρβάρων ἥκει, πυνθανόμενος οὕτω εὑρίσκω ἐόν Her. что (имена богов) пришли от варваров, я обнаружил путем расспросов.

Middle Liddell

conj
I. Conjunct. for διὰ τοῦτο ὅτι, for the reason that, since, Hdt., etc.
2. indirect, wherefore, for what reason, μανθάνειν διότι Hdt.
II. = ὅτι, that, Hdt., Dem.

Chinese

原文音譯:diÒti 笛-哦-提
詞類次數:連詞(22)
原文字根:經過-這-任何
字義溯源:正是為此,因為,因,所以,原來;由(διά)*=通過)與(ὅτι)=那)組成;其中 (ὅτι)出自(ὅστις)=這些,無論甚麼),而 (ὅστις)又由(ὅς / ὅσγε)*=那)與(τὶς)*=有些)組成。比較: (ὅτι)=那,因為
出現次數:總共(23);路(3);徒(5);羅(4);林前(1);腓(1);帖前(3);來(2);雅(1);彼前(3)
譯字彙編
1) 因為(13) 路1:13; 路21:28; 徒18:10; 徒22:18; 羅1:19; 羅1:21; 林前15:9; 帖前2:8; 帖前4:6; 來11:5; 彼前1:16; 彼前1:24; 彼前2:6;
2) 所以(2) 羅3:20; 帖前2:18;
3) 由於(2) 徒18:10; 腓2:26;
4) 因(2) 路2:7; 來11:23;
5) 是因為(1) 雅4:3;
6) 原來(1) 羅8:7;
7) 這樣(1) 徒13:35;
8) 因此(1) 徒20:26

English (Woodhouse)

διότι = because, in that, of cause

⇢ Look up "διότι" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)