Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

οὕτω

Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: οὕτω Medium diacritics: οὕτω Low diacritics: ούτω Capitals: ΟΥΤΩ
Transliteration A: hoútō Transliteration B: houtō Transliteration C: outo Beta Code: ou(/tw

English (LSJ)

v. οὕτως.

French (Bailly abrégé)

dev. une voy. οὕτως;
adv.
I. ainsi, de cette façon;
1 en gén. οὕτω δή, ainsi donc ; οὕτω λεγόμενος, οὕτω καλούμενος, celui qu’on appelle, le nommé, etc. ; pour résumer ce qui vient d'être dit ἐπεὶ δὲ ἐνόμισεν ἱκανὰ ἔχειν, οὕτω δὴ ἀνεζεύγνυε XÉN lorsqu’il jugea que tout était prêt, il leva le camp ; προσευξάμενοι τοῖς θεοῖς, οὕτω διέβαινον τὰ ὅρια XÉN après avoir adressé des prières aux dieux, ils franchirent la frontière;
2 en parl. de ce qui suit ἀλλ’ οὕτω χρὴ ποιεῖν XÉN eh bien donc, voici ce qu’il faut faire ; p. opp. à ἐκείνως de cette façon-là : οὕτως γινώσκετε ὡς οὐδὲ παυσομένου μου LUC et sachez bien que je ne cesserai pas;
II. tellement ATT ; en ce sens souv. placé après le mot auquel il se rapporte καλὸς οὕτω IL tellement beau ; λίην οὕτω OD tellement trop, d'une manière tellement excessive ; en corrélat. avec ὥστε : ἦν χιὼν πολλὴ καὶ ψῦχος οὕτως ὥστε τὸ ὕδωρ ἐπήγνυτο XÉN il y avait une neige abondante et un froid tel que l'eau gelait ; suivi d'un pron. relatif : οὐκ ἔστιν οὕτω μῶρος ὃς θανεῖν ἐρᾷ SOPH personne n’est assez fou pour désirer mourir ; suivi d'un adv. relat. : δυσχείμερος αὕτηχώρη οὕτω δή τί ἐστιν ἔνθα (p. ὥστε ἐν αὐτῇ) τοὺς μὲν ὀκτὼ τῶν μηνῶν ἀφόρητος οἷος γίγνεται κρυμός HDT dans ce pays l'hiver est tellement rigoureux que pendant huit mois le froid y est intolérable ; sans relat. : αἱ τῶν Αἰγυπτίων κεφαλαί εἰσι οὕτω δή τι ἰσχυραὶ, μόγις ἂν λίθῳ παίσας διαρρήξειας HDT les crânes des Égyptiens sont si durs (qu’) en les frappant avec une pierre on peut à peine les briser;
III. de même οὕτως…, ὡς, ὥσπερ ou ὅπως, ainsi… que, etc. ; ὡςοὕτως, de même que…, de même ; ὥστε…, οὕτως δέ, m. sign.
IV. au sens de αὔτως : comme cela, simplement : μὰψ οὕτω IL comme cela en vain ; ἀλλ’ οὕτως ἄπει ; SOPH alors tu veux partir ainsi ? (cf. fr. comme cela) ; οὑτωσὶ μὲν εἰπεῖν LUC dire ainsi (à la légère).
Étymologie: οὗτος.

English (Slater)

οὕτω, οὕτως
   a
   I in this way, even so οὕτω δὲ Μοῖρ' ἐπί τι καὶ πῆμ ἄγει (O. 2.35) οὕτω δ' Ἱέρωνι θεὸς ὀρθωτὴρ πέλοι (P. 1.56) οὕτω κ' ἀνδρὶ παρμονίμαν θάλλοισαν εὐδαιμονίαν (P. 7.20) ἐν δ' ὀλίγῳ βροτῶν τὸ τερπνὸν αὔξεται· οὕτω δὲ καὶ πίτνει χαμαί (P. 8.93) οὕτω δ' ἐδίδου Λίβυς ἁρμόζων κόρᾳ νυμφίον ἄνδρα (P. 9.117) καὶ θνατὸν οὕτως ἔθνος ἄγει μοῖρα (Heyne: οὕτω σθένος codd.) (N. 11.42)
   II in the following way εἶπε δ' οὕτως (P. 4.11)
   III even as now εἰ γὰρ ὁ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω καὶ κτεάνων δόσιν εὐθύνοι (P. 1.46)
   IV with this in view Μοῖσα δ' οὕτω ποι παρέστα μοι (O. 3.4)
   b c. adj., so οὐδ' ἔστιν οὕτω βάρβαρος οὔτε παλίγγλωσσος πόλις, ἅτις οὐ Πηλέος ἀίει κλέος (I. 6.24)

English (Strong)

or (before a vowel houtos adverb from οὗτος; in this way (referring to what precedes or follows): after that, after (in) this manner, as, even (so), for all that, like(-wise), no more, on this fashion(-wise), so (in like manner), thus, what.

English (Thayer)

and οὕτως (formerly in printed editions οὕτω appeared before a consonant, οὕτως before a vowel; but (recent critical editors, following the best manuscripts ("Codex Sinaiticus has οὕτω but fourteen times in the N. T." Scrivener, Collation etc., p. liv.; cf. his Introduction etc., p. 561), have restored οὕτως; viz. Treg. uniformly, 205 times; Tdf. 203times, 4times οὕτω; Lachmann 196 times, 7 times οὕτω (all before a consonant); WH 196 times, 10 times οὕτω (all before a consonant); cf. Tdf. Proleg., p. 97; WH s Appendix, p. 146f); cf. Winer's Grammar, § 5,1b.; B. 9; (Lob. Pathol. Elementa ii. 218ff); cf. Krüger, § 11,12, 1; Kühner, § 72,3a.), adverb (from οὗτος) (fr. Homer down), the Sept. for כֵּן, in this manner, thus, so:
1. by virtue of its native demonstrative force it refers to what precedes; "in the manner spoken of; in the way described; in the way it was done; in this manner; in such a manner; thus, so": WH Tr marginal reading); οὐχ οὕτως ἔσται (L Tr WH ἐστιν (so also T in Mark)) ἐν ὑμῖν, it will not be so among you (I hope), ὑμεῖς οὐχ οὕτως namely, ἔσεσθε, ἐάν ἀφῶμεν αὐτόν οὕτως namely, ποιοῦντα, thus as he has done hitherto (see ἀφίημι, 2b.), even Song of Solomon, i. e. as the lamp on the lampstand); WH brackets the verse); οὕτως καί, οὕτως ἔχειν, to be so (Latin sic or ita se habere): Josephus, Antiquities 8,11, 1; b. j. 2,8, 5; see examples from Greek authors in Passow, under the word, 1h.; (Liddell and Scott, v. I:7)): Winer's Grammar, § 65,9 at the end; Buttmann, § 144,21) be referred to this head, see Meyer (and 5d. below); on matters being thus arranged, under these circumstances, in such a condition of things (Buttmann, § 149,1; cf. Winer's Grammar, § 60,5): οὕτως appears to be too general (cf. Meyer ad loc.))); things having been thus settled, this having been done, then: Romans, i., p. 298. Closely related to this use is that of of οὕτως (like Latin ita for itaque, igitur) in the sense of consequently (cf. English so at the beginning of a sentence): Matthew, p. 220); Passow, under the word, 2; (Liddell and Scott, under the word, II.)).
2. it prepares the way for what follows: οὕτως ἦν, was arranged thus, was on this wise (Winer's Grammar, 465 (434); Buttmann, § 129,11), οὕτως ἐστι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ followed by an infinitive, so is the will of God, that, so (Latin tam, marking degree of intensity): τί δειλοί ἐστε οὕτως; L Tr WH omit); in the same sense with adverbs, so greatly, οὕτως ... ὥστε, οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως, it was never seen in such fashion, i. e. such an extraordinary sight, ἐφάνη must be taken impersonally; cf. Bleek, Synoptative Erklär. i. p. 406 (or Meyer at the passage)); οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν, we never saw it Song of Solomon, i. e. with such astonishment, οὕτως or οὕτως καί in comparison stands antithetic to an adverb or a relative pronoun (Winer's Grammar, § 53,5; cf. Buttmann, 362 (311)
c.): καθάπερ ... οὕτως, καθώς ... οὕτως, οὕτως ... καθώς, ὡς ... οὕτως, οὕτως ... ὡς, L WH omit; Tr brackets the clause); οὕτως ὡς ... μή ὡς, G L T Tr WH); ὥσπερ ... οὕτως, R G; R G; after καθ' ὅσον, οὕτως ... ὅν τρόπον, ὅν τρόπον ... οὕτως, κατά τήν ὁδόν ἥν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτω κτλ., after the Way (i. e. as it requires (cf. ὁδός, 2a. at the end)) so etc. ἔχει) ὅς (better ὁ) μέν οὕτως ὅς (better ὁ) δέ οὕτως, one after this manner, another after that, i. e. different men in different ways, πότε μέν οὕτως καί πότε οὕτως φάγεται ἡ μάχαιρα, οὕτως, in the manner known to all, i. e. according to the context, so shamefully, in that state in which one finds oneself, such as one is (cf. Winer's Grammar, 465 (434)): τί με ἐποίησας οὕτως, οὕτως of those εἶναι, μένειν who remain unmarried, ὁ νικῶν οὕτως περιβαλεῖται viz. as (i. e. because he is) victor (others in the manner described in verse 4), L T Tr WH.
d. thus forthwith, i. e. without hesitation (cf. English off-hand, without ceremony, and the colloquial right, just): Passow, under the word, 4; (Liddell and Scott, under the word, IV.; see 1above; add T WH Tr brackets (cf. Green, Critical Notes at the passage))
e. in questions (Latin sicine?) (English exclamatory so then, what): sonach) (others take οὕτως here as expressive of degree. In οὕτως ἀποκρίνῃ; i. e. so impudently, so (very), Mark, p. 150f), seem to be capable of discrimination. The passage from Galatians, for instance, does not seem to differ essentially from examples under 3above.) f. In classical Greek οὕτως often, after a conditional, concessive, or temporal protasis, introduces the apodosis (cf. Passow, under the word, 1h.; (Liddell and Scott, under the word I:7)). Buttmann, 357 (307); (cf. Winer's Grammar, § 60,5 (especially a.)). But questionably; for in the first passage οὕτως may also be taken as equivalent to under these circumstances, i. e. if we believe what I have said (better cf. Winer's Grammar, as above); in the second passage οὕτως denotes in the manner spoken of, i. e. by fire proceeding out of their mouth.

Russian (Dvoretsky)

οὕτω: (ς), intens. οὑτωσί (ῑ) adv.
1) так, таким образом: οὕ., ὥσπερ … или οὕ., ὅπως … Soph. etc. так, как …; οὕ. ἔσται Hom. так (оно и) будет; в ответах: οὕ. и οὕ. μὲν οὖν Plat. да, это так;
2) до такой степени, до того, настолько, столь: οὕ. πολλοί Xen. столь многие; οὐδέ τι λίαν οὕ. Hom. не до такой уж степени; в клятвах: εἰ γὰρ ἐγὼν οὕ. γε Διὸς παῖς εἴην, ὡς νῦν ἡμέρη ἥδε κακὸν φέρει Ἀργείοισιν Hom. о, если бы мне так быть сыном Зевса, как (верно) то, что нынешний день несет беду аргивянам; οὕ. ὀναίμην τούτων, ὡς ἀληθῆ πρὸς σὲ ἐρῶ Luc. желал бы я так дождаться счастья от них (= моих детей), как верно то, что я тебе скажу;
3) (тж. μὰψ οὗ. Hom.) просто так, бесцельно, впустую: οὕ. ὀνομάζειν τι Plat. ограничиться одним наименованием чего-л. (досл. просто назвать что-л.); οὐκ ἔχω σοι φράζειν οὕ. Plat. я не могу тебе (этого) так просто сказать;
4) после чего, тогда-то, затем (οὕ. ἐξῆλθεν NT).

English (Woodhouse)

οὕτω = thus, as things are going, at this rate, in this way

⇢ Look up "οὕτω" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)