Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

τὶς

Ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων -> A man's character is his fate
Heraclitus, fr. B 119 Diels

English (Autenrieth)

gen. τεύ, τεό, dat. (οὔ) τινι, τεῴ, τώ, pl. neut. ἄσσα: indef. pron. enclitic, some (any) one, some (any) thing; many a one, (every) one, Od. 19.265, Il. 2.388, 355; appended to adjectives, it makes them less precise, ὁπποἶ ἄσσα εἵματα, ‘about what sort of clothing,’ Od. 19.218.—Adv., τὶ, somewhat, in a degree, but adds force to a negation, οὔ τι, not at all, by no means; οὐδέ τι, nothing whatever, Od. 3.184.

English (Strong)

an enclitic indefinite pronoun; some or any person or object: a (kind of), any (man, thing, thing at all), certain (thing), divers, he (every) man, one (X thing), ought, + partly, some (man, -body, - thing, -what), (+ that no-)thing, what(-soever), X wherewith, whom(-soever), whose(-soever).

English (Thayer)

neuter τὶ, genitive τίνος, indefinite (enclitic) pronoun (bearing the same relation to the interrogative τίς that ποῦ, πῶς, πότε do to the interrogatives ποῦ, πῶς, πότε);
1. a certain, a certain one; used of persons and things concerning which the writer either cannot or will not speak more particularly;
a. joined to nouns substantive, as well as to adjectives and to numerals used substantively; as, Σαμαρείτης τίς, ἱερεύς, ἀνήρ, ἄνθρωπος, τόπος, κώμη, τάς Σίμων), δύο τινες with a partitive genitive, ἕτερος, ἀπαρχήν τινα, a kind of firstfuits, Winer's Grammar, § 25,2 a; joined to adjectives of quality and quantity, it requires us to conceive of their degree as the greatest possible; as, φοβερά τίς ἐκδοχή, a certain fearful expectation, δεινή τίς δύναμις, Xenophon, mem. 1,3, 12; other examples from the Greek writings are given in Winer s Grammar, § 25,2c.; (Liddell and Scott, under the word, A. II:8); Matthiae, § 487,4; (Bernhardy (1829), p. 442); incredibilis quidam amor, Cicero, pro Lig c. 2,5); μέγας τίς, τίς one, a certain one, WH in marginal reading only); τινες, certain, some: τινες ἐν ὑμῖν, some among you, τινες οἱ etc., τίς and τινες with a partitive genitive: some: χρόνον τινα, some time, a while, ἡμέραι τινες, some (or certain) days, μέρος τί, WH marginal reading brackets τί); τί βρώσιμον, βραχύ τί, L T Tr WH omit τί); περισσότερον τί, μικρόν τί, κοινωνία τίς, a certain contribution, καρπός, χάρισμα, ibid. 11. with a participle, ἀθετήσας τάς, if anyone has set at nought, someone, something; anyone, anything: universally, τίς ἐξ ὑμῶν, ἐξ ὑμῶν τίς, τί with a partitive genitive, εἰς τίς, see εἷς, 3, p. 187a. it answers not infrequently to the indefinite one (German man, French on): R G T Tr (cf. Winer s Grammar, 169 (160); R. V. marginal reading which be the rudiments etc.; cf.
c. below)) incorrectly read τινα (yet cf. Buttmann, 268 (230) note, cf. 260 (223) note)), etc.; cf. Matthiae, § 487,2. εἰ τίς, see εἰ, III:16; ἐάν τίς, τίνος, etc.: Tdf. ἄν); ἄν τινων, ἐάν); ἐάν μή τίς, οὐ ... τίς, not ... anyone, i. e. no one, οὔτε ... τίς, οὐδέ ... τίς, οὐκ ... ὑπό τίνος, μή τίς, lest any (man), hath any (one), μήτις, 2); μή τινα, πρός τό μή ... τινα, ὥστε ... μή τινα, aliquis, it is used with the verb εἶναι emphatically: to be somebody, i. e. somebody of importance, some eminent personage (Winer s Grammar, § 25,2c.; Buttmann, § 127,16), Passow, under the word, B. II:2d.; (Liddell and Scott, ibid. A. II:5); on the phrase τί εἶναι see e. β. below). Plural, τινες, some (of that number or class of men indicated by the context): τινες are distinguished from οἱ πάντες, τινες with an anarthrous participle, ταῦτα τινες ἦτε, such (of this sort) were some of you, οὗτος, I:2d.); τινες with a partitive genitive, ἐκ and a partitive genitive, τινες by meiosis in reference to many, when he would mention something censurable respecting them in a mild way: τίς, τινες, or the object τινα, τινας, is not added to the verb, but is left to be understood by the reader (cf. Buttmann, § 132,6; (Winer's Grammar, §§ 58,2; 64,4)): before the partitive genitive ἀπό, ἐκ, T Tr WH (cf. R. V. marginal reading); L T Tr WH (cf. R. V. marginal reading)); 2 John 4; Winer's Grammar, § 58,9b. β.; Buttmann, § 129,19): φησί, R G T Tr text WH text; ὅταν λαλῇ τό ψεῦδος, R. V. margin); of an infinitive: οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν, R G T Tr text WH; χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς, τινα etc. R G T Tr (but see 2b. above). as object: δός μοι πιεῖν, Krüger, § 55,3, 21.)
d. It stands in partitions: τίς ... ἕτερος δέ, one ... and another, τινες (μέν) ... τινες (δέ), Passow, under the word, B. II:2e.; (Liddell and Scott, ibid. A. II:11. c.).
e. Besides what has been already adduced, the following should be noticed respecting the use of the neuter τί; α. universally, anything, something: οὐδέ ... τί, neither ... anything, β. like the Latin aliquid it is used emphatically, equivalent to something of consequence, something extraordinary (cf.
b. above): in the phrase εἶναι τί, Passow, under the word, B. II:2d.; (Liddell and Scott, under the word, A. II:5); and on the Latin aliquid esse see Klotz, Handwörterb. d. Latin Spr. 1:298b; (Harpers' Dictionary, under the word aliquis, II. C. 1) (on the other hand, in τί εἶναι means to be anything, actually to exist); εἰδέναι (L T Tr WH ἐγνωκέναι) τί, i. e. much, τίς ἀνήρ, τίς μαθητής, τινας ἑτέρους, τί ἀγαθόν, ἱερεύς τίς, ἀνήρ τίς, Τίνες, used substantively, is found at the beginning of a sentence in Winer's Grammar, § 25,2Note, and 559 (520). The particle δέ may stand between it and its substantive (as Σαμαρείτης δέ τίς), as in Hebrews 10:27.

Russian (Dvoretsky)

τὶς: τι энкл. (gen. τινος - атт. του, эп.-ион. τεο и τευ; dat. τινι - эп.-атт. τῳ, ион. τεῳ; acc. τινα, τι; pl. τινες, τινα - n атт. тж. - не энкл. - ἄττα, ион. ἄσσα; gen. τινων - ион. τεων; dat. τισι - ион. τέοισι и τέοις; acc. τινας, τινα - ἄττα и ἄσσα)
1) pron. indef.; 1.1) кто(что)-л. кто(что)-нибудь, некто, нечто: ἄλλος δέ τις παρῆν; Plat. а присутствовал кто-л. еще?; φίλων τις Plat. кто-нибудь из друзей; ἤ τις ἢ οὐδείς Her., Xen.; кто-нибудь или никто, т. е. пожалуй никто; 1.2) кто бы ни был, т. е. всякий, каждый, любой: πᾶς τις Her., Aesch.; решительно всякий; οὐδείς τις Her. ни один; ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Hom. вот что говорил каждый; ὅ τι τις ἐδύνατο Thuc. кто как мог; εἰ δέ τι καὶ ἄλλο ἐνῆν Xen. все, что вообще (там) имеется; ἄμεινόν τινος Dem. лучше чем, кто бы то ни было; 1.3) (в смысле 1 или 2 лица личного местоим.; обычно в переводе опускается): τί ἄν τις πᾶν ἐκλέγων μακρηγοροίη; Thuc. к чему (мне) рассказывать обо всем пространно?; βουλεύεσθαι πῶς τις τοὺς (πολεμίους) ἀπελᾷ Xen. посовещаться, как (нам) прогнать неприятеля; ποῖ τις τρέψεται; Arph. куда (мне) деваться?; 1.4) кое-что (важное), нечто (значительное): δοκοῦντες εἶναί τι Plat. те, которые кажутся людьми солидными; τὸ δοκεῖν τινες εἶναι προσειληφότες Dem. стяжавшие внешний авторитет; οὔτοι ἀπόβλητον ἔπος εἶναι δεῖ, ἀλλὰ σκοπεῖν μή τι λέγωσι Plat. не отвергать надо речи (мудрецов), а рассмотреть, не говорят ли они нечто дельное; λέγω τι; или τὶ φημί; Soph. правду я говорю?, т. е. не правда-ли?; 1.5) (преимущ. pl.) некоторые, несколько: ἡμέρας τινάς Thuc. в течение нескольких дней; τῶν Ἑλλήνων τινές Xen. некоторые из греков; ὀλίγοι τινές или τινὲς ὀλίγοι Thuc. небольшое число; 1.6) кто-то, кое-кто, один: ὁ μέν τις …, ὁ δέ … Plat. один …, а другой …; τὸ μέν τι …, τὸ δέ … Her. отчасти …, отчасти …, то …, то …;
2) adj. indef.; 2.1) какой-нибудь, какой-то, некий: βασίλειόν τι Xen. какой-то дворец; ὥς τις ἥλιος Aesch. словно некое солнце; ἑπτά τινες Thuc. каких-нибудь семь, около семи; ἐνιαυτόν τινα Thuc. около года; οἷός τις и ποῖός τις Plat., Xen.; каков, какой (только); πόσον τινὰ χρόνον; Soph. с какого это времени?, давно ли?; τῶν ἐγγύτατά τις πόλεων Xen. один из ближайших городов;
3) τι (со смыслом или с оттенком наречия; часто в переводе опускается) как-нибудь, в некотором отношении, до известной степени: ἤν τι δύνωνται Thuc. если только они могут; εἴ που δέοι τι Xen. поскольку была какая-то необходимость; πολύ τι κάλλιστος Her. гораздо лучший; ἦττον τι Thuc. несколько менее; τάχα τι Thuc. довольно быстро; πώς τι Xen. как-то, в какой-то мере; οὐδέν τι (πάνυ) Xen. никоим образом, никак.

Chinese

原文音譯:e„ m» ti 誒姆提
詞類次數:連,形(3)
原文字根:若不然
字義溯源:若非有些,若不,除非;由(εἰ / μή)=若不)與(τὶς)*=有些)組成;而 (εἰ / μή)又由(εἰ)*=若)與(μή / μήγε / μήπου)*=否定)組成。註:這編號 (εἰ / μή / τὶς)原文乃是 (εἰ) (μήτι)兩編號,或 (εἰ) (οὐρανόθεν) (τὶς)三編號;和合本將其合併為一個編號(εἰ / μή / τὶς)=若不,除非)
出現次數:總共(3);路(1);林前(1);林後(1)
譯字彙編
1) 除非(3) 路9:13; 林前7:5; 林後13:5
原文音譯:e‡ tij 誒 提士
詞類次數:連,形(79)
原文字根:若 有
字義溯源:若有人,若,或;由(εἰ)*=若)與(τὶς)*=有人)組成。註:(εἰ / τὶς)=若有人)原文是(εἰ)=若)與(τὶς)=有人)兩個字,和合本將其合併為一個編號。本書僅有二次( 太16:24; 路14:26)採用 (εἰ / τὶς)其次七十餘次,仍照原文用二個編號來表明
出現次數:總共(2);太(1);路(1)
譯字彙編
1) 若有人(2) 太16:24; 路14:26
原文音譯:t⋯j 提士
詞類次數:代名詞(452)
原文字根:任何
字義溯源:有些*,一些,某人,某物,有人,人,各人,每人,何人,某事,誰,甚麼,有甚麼,甚麼人,所謂,任何,任何人,一些事,一些人,任何事物,無論何人某,幾個,有幾分,有一點,其餘的,略略的。這編號的五種用法:
1)當指示代名詞用:指某人或事物,某些人或事物,某一個人或事物。2當形容詞用:來形容名詞,就如,有一個祭司( 路1:5)
3)作強調用:如那些有名望的( 加2:6)
4)當數目用:如幾個婦女( 路8:2)
5)選擇性的使用:有說,我是屬保羅的;有說,我是屬亞波羅的;( 林前3:4)
同源字:1) (διότι)正是為此,因為 2) (εἰ / μή / τὶς)若非有些 3) (εἰ / τὶς)若有人 4) (μήτι)豈是 5) (μήτι)莫非 6) (ὅστις)無論甚麼 7) (ὅτι)因為 8) (τὶς)有些
出現次數:總共(527);太(20);可(35);路(80);約(55);徒(114);羅(16);林前(54);林後(24);加(9);弗(4);腓(10);西(6);帖前(4);帖後(6);提前(18);提後(3);多(2);門(1);來(21);雅(15);彼前(5);彼後(4);約壹(6);約貳(1);約叄(1);猶(1);啓(12)
譯字彙編
1) 有人(125)數量太多,不能盡錄;
2) 一個(54) 路7:2; 路7:36; 路7:41; 路8:27; 路9:8; 路9:19; 路10:33; 路10:38; 路10:38; 路11:1; 路11:1; 路11:45; 路15:8; 路15:11; 路16:1; 路16:19; 路16:20; 路17:12; 路18:2; 路18:18; 路21:2; 路22:56; 路23:26; 約4:46; 約5:5; 約11:1; 徒3:2; 徒5:1; 徒8:9; 徒9:10; 徒9:33; 徒9:36; 徒9:43; 徒10:1; 徒10:6; 徒13:6; 徒14:8; 徒16:1; 徒16:9; 徒16:14; 徒16:16; 徒18:2; 徒18:7; 徒18:24; 徒20:9; 徒21:16; 徒22:12; 徒24:1; 徒25:19; 徒27:8; 徒27:16; 徒27:26; 徒27:39; 來4:7;
3) 甚麼(33) 太21:3; 可9:22; 可11:13; 可16:18; 路12:4; 路22:35; 約1:46; 約2:5; 約14:13; 約14:14; 約15:16; 約16:23; 約21:5; 徒3:5; 徒17:25; 徒24:20; 徒25:5; 徒25:8; 徒25:11; 羅15:18; 林前3:7; 林前4:5; 林前8:2; 林前14:35; 林後3:5; 林後7:14; 加6:15; 弗6:8; 西2:23; 帖前1:8; 提前6:7; 雅1:7; 約壹5:14;
4) 人(32) 太8:28; 太12:19; 太12:29; 太22:46; 路9:8; 路14:8; 約3:3; 約3:5; 約6:50; 約6:51; 約7:17; 約7:37; 約8:51; 約8:52; 約11:9; 約11:10; 約14:23; 約15:6; 約15:13; 約16:30; 徒8:31; 徒8:34; 徒11:29; 羅8:9; 羅8:24; 林前1:16; 林前3:14; 林前3:15; 林後11:16; 加6:3; 來3:4; 彼後2:19;
5) 一些(23) 可8:4; 可9:1; 約6:64; 徒11:20; 徒15:36; 徒17:20; 徒17:21; 徒17:21; 徒18:14; 徒19:1; 徒25:13; 徒25:19; 徒27:1; 徒27:44; 羅1:11; 羅13:9; 羅15:26; 林前14:24; 林前15:37; 林前16:2; 林前16:7; 加6:1; 來8:3;
6) 有些人(19) 可7:2; 可14:65; 路11:15; 約7:25; 約7:44; 約11:37; 約11:46; 約13:29; 徒17:28; 徒19:9; 林前4:18; 林前15:34; 林後3:1; 加1:7; 加2:12; 腓1:15; 腓1:15; 提前5:24; 提前6:10;
7) 有一個(19) 可15:21; 路1:5; 路10:25; 路10:30; 路10:31; 路11:27; 路12:16; 路14:2; 路16:30; 路16:31; 路18:35; 路19:12; 徒5:34; 徒8:9; 徒19:14; 徒19:24; 徒21:10; 徒25:14; 多1:12;
8) 任何人(15) 太11:27; 太22:24; 可7:16; 可9:30; 可11:16; 路12:15; 徒4:34; 徒24:12; 西2:16; 帖前2:9; 帖後3:8; 帖後3:8; 來10:28; 約壹2:27; 啓13:17;
9) 幾個(15) 太9:3; 可2:6; 可7:1; 可12:13; 路6:2; 路8:2; 路20:27; 路20:39; 路24:22; 約12:20; 徒10:23; 徒15:5; 徒17:6; 徒24:1; 徒24:18;
10) 有些(14) 可8:3; 路9:27; 徒8:36; 徒17:18; 羅3:3; 林前15:6; 林後11:16; 提前5:4; 提前5:16; 提前5:24; 來10:25; 來12:15; 彼前3:1; 猶1:4;
11) 任何(14) 太18:12; 路11:36; 約5:14; 徒9:2; 徒19:38; 徒19:39; 徒25:16; 徒28:21; 羅8:39; 林前6:12; 林前9:12; 弗5:27; 腓3:4; 西3:17;
12) 有甚麼(9) 約6:12; 加5:6; 腓2:1; 腓2:1; 腓2:1; 腓2:1; 腓4:8; 腓4:8; 門1:18;
13) 有幾個(8) 太12:38; 太28:11; 可11:5; 路13:31; 路19:39; 徒17:34; 徒19:13; 徒23:9;
14) 幾個人(8) 可14:4; 可14:57; 路24:24; 徒6:9; 徒12:1; 徒15:1; 徒15:2; 徒15:24;
15) 一個人(7) 可15:36; 路9:49; 路13:6; 路13:23; 路14:15; 路22:59; 徒7:24;
16) 誰(7) 路19:8; 約2:25; 約10:28; 徒10:47; 林後2:10; 西3:13; 帖前5:15;
17) 些(4) 徒9:19; 徒17:5; 徒18:23; 羅1:13;
18) 有的(4) 太27:47; 可15:35; 徒17:18; 徒19:32;
19) 一些事(4) 徒23:17; 徒23:18; 徒23:20; 徒25:26;
20) 幾(4) 徒10:48; 徒16:12; 徒19:31; 徒24:24;
21) 有一(4) 路14:16; 徒10:11; 徒11:5; 羅11:17;
22) 一些人(3) 徒5:15; 羅11:14; 林前9:22;
23) 某(3) 可14:51; 路18:2; 林前7:12;
24) 事(3) 可4:22; 約7:4; 來11:40;
25) 有誰⋯呢(3) 雅5:13; 雅5:13; 雅5:14;
26) 任何事(3) 可11:25; 林前10:31; 林後13:8;
27) 些人(3) 太16:28; 路9:7; 徒17:4;
28) 任何的(3) 徒28:21; 羅9:11; 雅5:12;
29) 有⋯人(3) 可14:47; 路22:50; 約11:49;
30) 有一人(2) 林前3:4; 彼後3:9;
31) 一點(2) 約6:7; 來2:7;
32) 有一些(2) 加6:3; 彼後3:16;
33) 甚麼人(2) 約7:48; 林後2:10;
34) 東西(2) 可13:15; 徒4:32;
35) 有(2) 林前11:18; 來12:16;
36) 何人(2) 可4:23; 帖後2:3;
37) 個(2) 路7:19; 徒23:23;
38) 人的(2) 啓13:10; 啓13:10;
39) 的人(2) 啓13:9; 啓14:11;
40) 誰的(2) 約20:23; 約20:23;
41) 某一(2) 徒27:27; 林前7:13;
42) 句話(2) 路7:40; 徒21:37;
43) 一人(2) 路9:57; 路12:13;
44) 甚麼事(2) 徒24:19; 徒28:19;
45) 這等人(1) 林後10:2;
46) 有點(1) 林後10:8;
47) 無論何人(1) 林前16:11;
48) 任何別的(1) 林前2:2;
49) 某一物(1) 羅14:14;
50) 每一個(1) 林前4:2;
51) 一種(1) 雅1:18;
52) 某種(1) 來10:27;
53) 一點的(1) 來2:9;
54) 這些話(1) 羅3:8;
55) 略略的(1) 約叄1:9;
56) 和那些⋯人(1) 林後10:12;
57) 甚麼⋯事(1) 徒25:26;
58) 好些人(1) 提後2:18;
59) 之事(1) 提前1:10;
60) 所謂(1) 加2:6;
61) 任何一人(1) 林後12:17;
62) 說一些(1) 弗4:29;
63) 有甚麼事(1) 腓3:15;
64) 那些人(1) 提前1:3;
65) 無論是(1) 帖前5:15;
66) 這(1) 林後11:1;
67) 有的人(1) 約9:16;
68) 話柄(1) 路11:54;
69) 一切(1) 路10:35;
70) 某一個(1) 路14:1;
71) 那一個(1) 路14:28;
72) 他(1) 路19:8;
73) 那(1) 路18:9;
74) 別人(1) 路8:51;
75) 任何人的(1) 可12:19;
76) 一件事(1) 太20:20;
77) 一切!(1) 太18:28;
78) 甚麼了(1) 可8:23;
79) 有何人(1) 可9:35;
80) 某人(1) 可11:25;
81) 有人的(1) 路20:28;
82) 一件(1) 路23:8;
83) 有一個人(1) 徒5:25;
84) 其餘的(1) 徒5:2;
85) 大(1) 徒5:36;
86) 一位(1) 徒10:5;
87) 這個(1) 徒21:34;
88) 每人(1) 徒4:35;
89) 各人(1) 徒2:45;
90) 那人(1) 約8:25;
91) 一次(1) 路23:19;
92) 怨(1) 太5:23;
93) 所(1) 約13:20;
94) 拿甚麼(1) 約13:29;
95) 一(1) 徒28:3