Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

pondus

Ἔρως ἀνίκατε μάχαν -> O love, invincible in battle!
Sophocles, Antigone, 781

Latin > English (Lewis & Short)

pondus: ĕris, n. pendo,
I a weight.
I Lit.
   A In gen., a weight used in a scale, Cic. Tusc. 5, 24, 69: pondera ab Gallis allata iniqua, Liv. 5, 48 fin.: utuntur taleis ferreis ad certum pondus examinatis pro numo, Caes. B. G. 5, 12; Dig. 19, 1, 32: pondera publica, Paul. ex Fest. p. 246 Müll.—
   2    In partic., the weight of a pound, a pound (very rare for the usual pondo): dupondius a duobus ponderibus, quod unum pondus assipondium dicebatur. Id ideo, quod as erat libra pondus, Varr. L. L. 5, § 169 Müll.: argenti pondera quinque, Mart. 7, 53, 12.—
   B Transf.
   1    In abstr.
   a Heaviness, weight of a body: moveri gravitate et pondere, Cic. Fat. 11, 24; 10, 22; 20, 46; id. Tusc. 1, 17, 40: magni ponderis saxa, Caes. B. G. 2, 29; 7, 22: emere aliquid pondere, by weight, Plin. 12, 7, 14, § 29; 35, 17, 57, § 197; Tac. A. 6, 26; cf.: in his quae pondere constant, Dig. 18, 1, 35 med.; Gai. Inst. 2, 196: id, quod pondere continetur, Dig. 30, 1, 47.—
   b In plur.: pondera, balance, equipoise, equilibrium: pendebat in aëre tellus Ponderibus librata suis, Ov. M. 1, 13; so Luc. 1, 57; cf. Lucr. 2, 218 and 6, 574: trans pondera (corporis) dextram Porrigere (= ultra libramentum sive aequilibrium corporis), out of balance, Hor. Ep. 1, 6, 51; cf. Lachm. ad Lucr. II. p. 380 sq.; cf. also: quis libravit in pondere montes et colles in staterā? Vulg. Isa. 40, 12.—
   2    In concr.
   a A heavy body, a weight, mass, load, burden: in terram feruntur omnia suo nutu pondera, Cic. Rep. 6, 17, 17: grande auri pondus, id. Verr. 2, 1, 17, § 45; so, innumerabile pondus auri, id. Sest. 43, 93: magnum argenti pondus expositum, Caes. B. C. 3, 96: aeris magnum pondus, id. ib. 3, 103; Stat. Th. 6, 648: immania pondera baltei, Verg. A. 10, 496: Spartani pondera disci, Mart. 14, 164, 1.—Poet., of the fruit of the womb, Ov. M. 9, 684; id. Am. 2, 14, 14; Prop. 4, 1, 96 (5, 1, 100); Mart. 14, 151; of the privy parts, Cat. 63, 5; Stat. S. 3, 4, 77.—
   b A quantity, number, multitude (anteclass. and very rare): magnum pondus omnium artificum, Varr. ap. Non. 466, 5.—
II Trop.
   A Weight, consequence, importance, consideration, influence, authority, etc. (class.; cf. momentum): persona non qualiscumque testimonii pondus habet, Cic. Top. 19, 73: grave ipsius conscientiae pondus est, id. N. D. 3, 35, 85; cf.: (honestas) aut sola expetenda est ... aut certe omni pondere gravior habenda quam reliqua omnia, id. Off. 3, 8, 35: id est maximi momenti et ponderis, id. Vatin. 4, 9: qui pondus habent, id. Att. 11, 6, 1: habet vim in ingenio et pondus in vitā, id. de Or. 2, 74, 302: magnum pondus accessit ad tollendum dubitationem, judicium et consilium tuum, id. Fam. 11, 29, 1: ut is intellegat, hanc meam commendationem magnum apud te pondus habuisse, id. ib. 13, 25; cf.: ut is intellegat meas apud te litteras maximum pondus habuisse, id. Fam. 12, 27; 13, 35, 2: tuae litterae maximi sunt apud me ponderis, id. ib. 2, 19, 2: ejus filius eodem est apud me pondere, quo fuit ille, id. Att. 10, 1. 1.—Of style: omnium verborum ponderibus est utendum, Cic. de Or. 2, 17, 72: fabula sine pondere et arte, Hor. A. P. 320; cf.: nugis addere pondus, id. Ep. 1, 19, 42.—
   B Oppressive weight, burden (poet. for onus): curarum, Luc. 9, 951; Stat. Th. 4, 39: rerum, Ov. Tr. 2, 237; Mart. 6, 64, 14: tauri ruentis In Venerem tolerare pondus, Hor. C. 2, 5, 4: amara senectae Pondera, Ov. M. 9, 438: Constantius, insolentiae pondera gravius librans, Amm. 14, 5, 1.—
   C Weight of character, i. e. firmness, constancy (poet.): nulla diu femina pondus habet, Prop. 2, 25 (3, 20), 22: nostri reverentia ponderis obstat, Stat. Th. 1, 289: hilaris, tamen cum pondere, virtus, id. S. 2, 3, 65; cf. id. ib. 5, 3, 246.

Latin > French (Gaffiot)

pondŭs,⁸ ĕris, n. (pendo),
1 poids [pour balance] : Cic. Tusc. 5, 69 ; Ac. 2, 38 ; pondera iniqua Liv. 5, 48, 9, faux poids || [en part.] poids d’une livre rare : Varro L. 5, 169 ; Mart. 7, 53, 12
2 poids [en gén.] : saxa magni ponderis Cæs. G. 2, 29, pierres d’un grand poids, très lourdes, cf. G. 5, 12 ; [pl. poét.] pondera Virg. En. 10, 496
3 pesanteur : Cic. Fato 24 ; Tusc. 1, 40, etc. ; [qqf. pl.] pondera Ov. M. 1, 13
4 corps pesant : motus naturalis omnium ponderum Cic. Fin. 1, 19, le mouvement naturel de tous les corps pesants
5 quantité, masse : innumerabile pondus auri Cic. Sest. 93, énorme quantité d’or [sommes énormes], cf. Cic. Verr. 2, 5, 184 || artificum Varr. d. Non. 466, 5, une masse, une foule d’artistes
6 poids, influence, autorité, importance : si mea auctoritas satis apud illos in hac re ponderis haberet Cic. Balbo 60, si mon autorité avait sur eux dans la question assez de poids (d’influence), cf. Cic. Top. 73 ; Fam. 13, 17, 3, etc. ; non numero hæc judicantur, sed pondere Cic. Off. 2, 79, ces choses s’apprécient non par la quantité, mais par la qualité || force des mots, des pensées] : Cic. Br. 140 ; de Or. 2, 72 ; Hor. P. 320 ; Ep. 1, 19, 42
7 [poét.] constance [caractère] : Prop. 2, 25, 22.

Latin > German (Georges)

pondus, eris, n. (pendo), das Gewicht, I) eig. u. übtr.: A) eig.: 1) das Gewicht bei der Wage, a) als Wägendes: trutina et pondera, Inscr.: pondera publica seu fiscalia, Firm. math.: pondera examinata (geeichte), spät. ICt.: onus maximi ponderis, eine sehr schwer wiegende Last, Vitr.: pondera ab Gallis allata, Liv.: Romana pondera, Liv.: taleae ferreae ad certum pondus examinatae, Caes.: tamquam paribus examinatus ponderibus (animus), im Gleichgewicht schwebend, Cic.: emptor circumscriptus a venditore ponderibus minoribus, ICt.: ut (frumentum) ad mensuram pondusque respondeat, Sen.: archariis invident pondera, Sidon. – b) als Gewogenes: α) übh.: pondus argenti denarii, eine Drachme, Colum. 7, 8, 2. – β) insbes., das Gewicht eines Pfundes, ein Pfund, as erat libra pondus, Varro LL.: argenti pondera quinque, Mart.: talentum ne minus pondo octoginta Romanis ponderibus pendat, Liv. – 2) das Gewicht als Beschwerendes, an die Kettenfäden des Gewebes gehängt, damit sie nicht zu lose hingen, dum vult describere quemadmodum tela suspensis ponderibus rectum stamen extendat, Sen. ep. 90, 20. – B) übtr.: 1) in abstr.: a) das Gewicht = die Schwere eines Körpers, die Last, magni ponderis saxa, Caes.: moveri gravitate et pondere, Cic.: emere alqd pondere, nach dem G., nach der Schw., Plin. – b) die Schwerkraft, das Gleichgewicht (vgl. Lachm. Lucr. 6, 574), tertius motus oritur extra pondus et plagam, Cic.: tellus ponderibus librata suis, Ov.: terra prolapsa in pondera, Lucr.: verso pondere, durch Verlegung des Schwerpunktes, Tac. – 2) in concr.: a) ein Körper von Gewicht, die Masse, die Last, magna vis auri, non in formam pecuniae sed rudi et antiquo pondere (Gewichtsstücken), Tac.: pondera muralia saxi, Lucan.: onerum maxima pondera, sehr schwere Lasten, Vitr.: pondera paterna (poet. von einer Last), Ov.: in terram feruntur omnia pondera, Cic.: rapiens immania pondera baltei, Verg. – dah. α) poet. v. der Leibesfrucht, Ov.: so auch pondera uteri, Prop.: u. pondera, v. den Schamteilen, Catull. u. Stat. – β) von den größeren Steinen, die an den Weg gesetzt werden, et cogat trans pondera dextram porrigere, wir etwa »über den Rinnstein«, Hor. ep. 1, 6, 51. – b) eine Masse = eine Menge, Summe, argenti facti pondus, Curt.: magnum p. argenti, aeris, Caes.: auri pondus ingens pollicitus, Liv.: übtr., magnum pondus omnium artificum, eine schwere Menge (= große Anzahl), Varro de vit. P. R. 4. fr. 16 (b. Non. 466, 5). – II) bildl.: A) im guten Sinne: 1) übh. das Gewicht, der Nachdruck, Eindruck, das Ansehen, litterae maximi apud me sunt ponderis, Cic.: persona testimonii pondus habet, Cic.: commendatio magnum pondus apud te habuit, Cic.: pondera verborum, Cic. – 2) insbes.: a) das Gewicht der Worte u. Gedanken, omnium sententiarum gravitate, omnium verborum ponderibus est utendum, Cic.: pondera rerum ipsa comprehendere, lediglich die gewichtigsten Gründe, Cic. – b) die Charakterschwere, α) der gewichtige Ernst, terribile vultus p., Val. Max.: servato pondere, Stat. – β) die Festigkeit, Beständigkeit, nulla diu femina pondus habet, Prop. 2, 25, 22: nostri reverentia ponderis obstat, Stat. Theb. 1, 289. – B) im üblen Sinne, das Gewicht, die Last, die Bürde, pondera amara senectae, Ov.: pondera curarum, Lucan.

Latin > English

pondus ponderis N N :: weight, burden, impediment