Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

salus

Ἐς δὲ τὰ ἔσχατα νουσήματα αἱ ἔσχαται θεραπεῖαι ἐς ἀκριβείην, κράτισται -> For extreme diseases, extreme methods of cure, as to restriction, are most suitable.
Corpus Hippocraticum, Aphorisms 1.6.2

Latin > English (Lewis & Short)

sălūs: ūtis (archaic
I gen. SALVTES, on a clay vessel, v. Ritschl de Fictilibus Litteratis, Berol, 1853, p. 18, n. 5; cf. APOLONES, from Apollo; dat. SALVTEI, Corp. Inscr. Lat. 587), f. root sar, to guard, whence servus, servare, salvus, sollus; cf. Gr. ὅλος,> entire, a being safe and sound; a sound or whole condition, health, welfare, prosperity, preservation, safety, deliverance, etc. (very freq. and class.: cf.: valetudo, sanitas).
I Lit.
   A In gen.: Mars pater te precor, pastores pecuaque salva servassis duisque bonam salutem valetudinemque mihi domo familiaeque nostrae, an old form of prayer in Cato, R. R. 141, 3; cf. Varr. R. R. 1, 2, 27; so, too, the religious formula for asking protection: quod cum salute ejus fiat, and may it do him good, Ter. Ad. 4, 1, 3; and in the same sense: bonā salute, Cato, R. R. 4 fin.: adhuc quae assolent quaeque oportet Signa esse ad salutem, omnia huic (puero recens nato) esse video, Ter. And. 3, 2, 2: aegrorum salutem ab Aesculapio datam, Cic. N. D. 3, 38, 91: qui etiam medicis suis non ad salutem, sed ad necem utatur, id. Har. Resp. 16, 35: me confectum consularibus volneribus consulari medicinā ad salutem reduceret, id. Red. Quir. 6, 15: firmā potiri salute, Ov. H. 20, 179: salute nostrā atque urbe captā Domum reduco integrum omnem exercitum, in good health, well, Plaut. Bacch. 4, 9, 147: mater redit suā salute ac familiae maximā, in excellent health, id. Merc. 4, 5, 9: salute nostrum socium, id. Men. 1, 2, 25: salute horiae, uninjured, id. Rud. 4, 2, 5: in optimorum consiliis posita est civitatium salus, Cic. Rep. 1, 34, 51; cf.: tu eris unus, in quo nitatur civitatis salus, id. ib. 6, 12, 12; 2, 23, 43: juris, libertatis, fortunarum suarum salus in istius damnatione consistit, id. Verr. 2, 2, 6, § 16: neque enim salus ulla rei publicae major reperiri potest, quam, etc., id. ib. 2, 1, 2, § 4; Plaut. As. 3, 3, 127: spem teneo, salutem amisi, id. Merc. 3, 4, 6 sq.; id. Capt. 3, 3, 3; cf.: cujus aures clausae veritati sunt, hujus salus desperanda est, Cic. Lael. 24, 90: nisi quae mihi in te'st, haud tibi est in me salus, a means of safety, help, assistance, Plaut. Ps. 1, 1, 69: fer amanti ero salutem, id. As. 3, 3, 82; cf.: cum opem indigentibus salutemque ferres, Cic. Fin. 2, 35, 118; id. Mur. 13, 28: dicet fortasse Dignitatis ἅλις: saluti, si me amas, consule, id. Att. 2, 19, 1: is est nimirum Soter, qui salutem dedit, has furnished safety, id. Verr. 2, 2, 63, § 154: dare salutem, liberare periculis, etc., id. de Or. 1, 8, 32: saluti quod tibi esse censeo, id consuadeo, Plaut. Merc. 1, 2, 35; so, saluti esse alicui, Cic. Rep. 1, 1, 1; id. de Or. 2, 49, 200 al.; for which: nosse omnia haec, salus est adulescentulis, Ter. Eun. 5, 4, 18: diffisus suae omniumque saluti, Caes. B. G. 6, 38: nec in fugā salus ulla ostendebatur, Liv. 30, 8: una est salus, id. 7, 35: una salus victis nullam sperare salutem, Verg. A. 2, 354; cf. id. ib. 5, 174; 6, 96; Ov. Tr. 3, 3, 4; 5, 7, 3; id. P. 3, 7, 23; 4, 14, 5; id. M. 3, 648; Luc. 2, 221. —Freq. in Plaut. as a term of endearment, my life, my love: quid agis, mea salus? Plaut. Cas. 4, 3, 3: o salute meā salus salubrior, id. Cist. 3, 13; id. Bacch. 4, 8, 38; id. Poen. 1, 2, 153; 1, 2, 176; id. Rud. 3, 3, 17. —
   B In partic., a wish for one's welfare (expressed by word of mouth or in writing), a greeting, salute, salutation: Ly. Charmidem Lysiteles salutat. Ca. Non ego sum salutis dignus? Ly. Immo salve Callicles, Plaut. Trin. 5, 2, 29: venienti des salutem atque osculum, id. Ep. 4, 2, 2: quin tu primum salutem reddis quam dedi? id. Bacch. 2, 3, 11: Sy. Responde, quod rogo. Ba. Eho, an non prius salutas? Sy. Nulla est mihi salus dataria, id. Ps. 4, 2, 13: Pe. Salva sis. Ph. Salutem accipio mihi et meis, id. Ep. 4, 1, 21: advenientem peregre herum suum Salva impertit salute servus Epidicus, id. Ep. 1, 2, 24; cf. Ter. Eun. 2, 2, 39; for which: impertit salutem plurimam et plenissimam, Lucil. ap. Non. 472, 16: Terentia impertit tibi multam salutem, Cic. Att. 2, 12, 3: salutem dicere alicui, Plaut. Capt. 2, 3, 29: multam, plurimam salutem dicere alicui, id. Curc. 3, 51; 3, 61: Cicero tibi salutem plurimam dicit, Cic. Fam. 14, 7, 3: tu Atticae salutem dices, id. Att. 14, 19, 6; and so at the beginning of a letter: salutem dicit Toxilo Timarchides Et familiae omni. Si valetis gaudeo, etc., Plaut. Pers. 4, 3, 32; usually abbreviated S. D. (salutem dicit), S. D. M. (salutem dicit multam), S. D. P. (salutem dicit plurimam), v. the superscriptions of Cicero's letters. Freq., also, elliptically, without dicit: Anacharsis Hannoni salutem, Cic. Tusc. 5, 32, 90 (abbreviated, e. g. Cicero Attico S., v. the letters of Cicero and Pliny): Dionysio plurimam salutem, id. Att. 4, 18, 3: Atticae plurimam salutem, id. ib. 14, 20, 5: salutem reddere, to return a greeting, Plaut. Bacch. 2, 3, 11; Liv. 9, 6, 12; Tac. A. 4, 60: salutem mittere per aliquem, to send a greeting: mihi dulcis salus visa est per te missa ab illā, Cic. Att. 16, 3, 6; Ov. H. 4, 1; 16, 1.—An unusual expression is, salutem dicere alicui, in the sense of to bid one farewell: ego vero multam salutem et foro dicam et curiae, vivamque tecum multum, etc., Cic. Fam. 7, 32, 2: salute acceptā redditāque, Liv. 7, 5: salute datā redditāque, id. 3, 26: salutem tibi ab sodali nuntio, I bring, deliver, Plaut. Bacch. 2, 2, 10; so, nuntiare salutem alicui, id. Curc. 4, 2, 38; id. Men. prol. 1; cf.: salutem verbis tuis mihi nuntiarat, Cic. Fam. 7, 14, 1: salutem tibi plurimam ascribit et Tulliola, deliciae nostrae, adds, joins in, id. Att. 1, 5, 9; 5, 20, 9.—In a humorous equivoque: As. Salve. St. Satis mihi est tuae salutis, nihil moror, sat salveo; Aegrotare malim, quam esse tuā salute sanior, Plaut. Truc. 2, 2, 4 sq.; id. Ps. 1, 1, 41 sq.—
   C Salvation, deliverance from sin and its penalties (eccl. Lat.): verbum salutis, Vulg. Act. 13, 26; id. Rom. 10, 1; 13, 11.—
II Salus, personified, a Roman divinity, whose temple stood on one of the summits of the Quirinalis (v. Salutaris): ego tibi nunc sum summus Juppiter, Idem ego sum Salus, Fortuna, etc., Plaut. Capt. 4, 2, 84; id. As. 3, 3, 123; 3, 3, 137; id. Cist. 4, 2, 76; id. Merc. 5, 2, 26; Varr. L. L. 5, §§ 51 and 74 Müll.; Liv. 9, 43 fin.; 10, 1 fin.; 40, 37; Val. Max. 8, 14, 6: augurium Salutis (instituted for the welfare of the State), Cic. Div. 1, 47, 105; id. Leg. 2, 11, 28; Suet. Aug. 31; Tac. A. 12, 23.—In a lusus verbb., alluding to the literal meaning of the name: nec Salus nobis saluti jam esse, si cupiat, potest, Plaut. Most. 2, 1, 4: at vos Salus servassit, id. Cist. 4, 2, 76: neque jam Salus servare, si volt, me potest, id. Capt. 3, 3, 14; Ter. Ad. 4, 7, 43; cf.: Salus ipsa virorum fortium innocentiam tueri non potest, Cic. Font. 6, 11, § 21.

Latin > French (Gaffiot)

(1) salus, ī, m., v. salum.
(2) sălūs,⁶ ūtis, f. (salvus),
1 bon état physique, santé : Cato Agr. 141, 3 ; Varro R. 1, 2, 27 ; Cic. Nat. 3, 91 ; Har. 35
2 salut, conservation : civitatium Cic. Rep. 1, 51, le salut des états ; juris, libertatis, fortunarum Cic. Verr. 2, 2, 16, la conservation des droits, de la liberté, des biens ; saluti esse alicui Cic. Rep. 1, 1, sauver qqn, cf. Cæs. G. 7, 50, 6 ; salutem dare Cic. Verr. 2, 2, 154, assurer le salut, ou ferre Cic. Fin. 2, 118, ou afferre Cic. Leg. 3, 35, apporter le salut || moyen de salut : Cic. Verr. 2, 1, 4 ; una est salus avec inf. Liv. 7, 35, 9, il n’y a qu’une seule ressource, c’est de... || salut d’un citoyen, conservation des droits de citoyen, situation civile : Cic. Mil. 5 ; Sest. 144, etc. || bon état moral, santé morale, perfectionnement : Cic. Læl. 90
3 action de saluer, salut, compliments : alicui multam salutem impertire Cic. Att. 2, 12, 3, faire mille compliments à qqn, ou alicui plurimam salutem dicere Cic. Fam. 14, 7, 3 ; tu Atticæ salutem dices Cic. Att. 14, 19, 6, tu feras tous mes compliments à Attica || [titre des lettres] : Cicero Attico sal., Cicéron à Atticus salut ; M. Cicero s. d. C. Curioni, M. Cicéron adresse son salut à C. Curion ; Cicero Pæto s. d., Cicéron à Pætus salut ; Tullius Tironi s., Tullius [Cicéron] à Tiron salut ; s. d. m. ; s. d. p. = salutem dicit multam, plurimam ; mihi dulcis salus visa est per te missa ab illa Cic. Att. 16, 3, 6, j’ai eu grand plaisir aux amitiés que tu m’as transmises de sa part ; salute data redditaque Liv. 3, 26, 9 ; salute accepta redditaque Liv. 7, 5, 4, après des salutations réciproques, les salutations étant échangées, après échange de compliments ; secundum salutem, ut assolet, scriptum erat... Liv. 24, 31, 7, après la formule de salutation usuelle la lettre portait que... || [en part.] multam salutem foro dicere Cic. Fam. 7, 32, 2, faire un grand compliment (tirer sa révérence, dire adieu) au forum. gén. arch. salutes CIL 1, 450 ; dat. salutei CIL 1, 728.

Latin > German (Georges)

salūs, ūtis, f. (v. salvus, a, um), die Unverletztheit, der unverletzte Zustand, I) im allg.: a) die Gesundheit, das Wohlbefinden, Ter.: cum salute eius fiat, ohne Schaden seiner Gesundheit, Ter.: medicinā ad salutem reducere, heilen, Cic.: medicis suis non ad salutem, sed ad necem uti, Cic.: salutem alci imprecari, beim Niesen, Apul. – personif., Salūs = Ὑγίεια, die Göttin der Gesundheit, Corp. inscr. Lat. 9, 427; vgl. unten no. b, β. – b) das Heil, Wohl, die Wohlfahrt, das Glück, die Erhaltung des Daseins, sowohl des einzelnen als des ganzen Staates (Ggstz. pernicies), nulla salus bello, Verg.: rediit suā salute, zu ihrem Glücke, Plaut.: bonā salute, was Gott verhüten wolle, Cato: quae quidem res et iis contemnentibus perniciei et huic despecto saluti fuit, Nep.: fugā salutem petere, in der Fl. sein Heil suchen, Nep.: utilitati salutique servire, Cic.: augurium salutis, eine Art von augurium, wo man die Gottheit fragte, ob sie erlaube, für die Wohlfahrt des Volkes zu beten, Cic.: spes salutis, Hoffnung auf bessere Zustände, Cic. – auch das bürgerliche Wohl eines Römers, wenn er nicht im Exil lebt, restitutio salutis meae, Zurückberufung aus dem Exil, Cic. – dah. α) als Liebkosungswort, quid agis, mea salus? mein Heil, Plaut.: o salute meā salus salubrior, Plaut. – β) personif., Salus, als Göttin des Heils und der Wohlfahrt übh., Plaut. cist. 742. Ter. adelph. 761. Cic. Font. 21, und der öffentlichen Wohlfahrt, der Staatswohlfahrt, der C. Junius Bubulkus einen Tempel auf dem Quirinal gelobt hatte (277 v. Chr.), Liv. 9, 43, 25; 10, 1, 9, den Fabius Pictor ausmalte, Val. Max. 8, 14, 6. Plin. 35, 19. Vgl. Wissowa Religion u. Kultus der Römer2. S. 132 u. ö. – c) das Leben, wenn es in Gefahr ist od. in Gefahr kommen soll, salutis suae rationem iudicum severitati reservavit, Cic. Verr. 5, 74. – d) die Rettung vom Tode, von der Gefahr, vom Untergange usw. (Ggstz. pernicies), sine spe salutis, Nep.: ad salutem vocare, in Sicherheit bringen, retten, Cic.: salutem ferre alci, Cic.: salutem afferre rei publicae, Rettung verschaffen, Cic.: pecuniae salutem attulit, hat gerettet, Caes.: salutem petere, Rettung oder Sicherheit suchen, Nep.: ob eiusdem hominis consulatum unā cum salute (Freisprechung) obtinendum, Cic.: alia, nisi haec, salutis via nulla est, Gell. – u. das Rettungsmittel, nulla salus rei publicae reperiri potest, Cic.: si ulla salus servare posset, Cic.: una est salus m. folg. Infin., es gibt nur ein Rettungsmittel (nur eine Rettung), näml. usw., Liv. 7, 35, 9. Verg. Aen. 2, 354. – e) die Sicherheit vor Gefahr u. Untergang, iuris, libertatis, fortunarum suarum salus in istius damnatione consistit, Cic. Verr. 2, 16. – II) insbes.: a) das (mündl. od. schriftl.) jmdm. gewünschte Wohlsein, der Gruß, salutem nuntiare, Cic.: salutem ascribere, Cic.: scribere patri salutem, Mart.: impertit tibi multam salutem, grüßt dich vielmals, Cic.: plurimā salute Parmenonem impertit Gnatho, Ter.: salutem accipere, Auson.: salute datā redditāque od. salute acceptā redditāque, Liv.: alci salutem dicere iubere, jmd. grüßen lassen, Plaut.: u. elliptisch, Anacharsis Hannoni salutem (verst. dicit), Cic.: salutem alci afferre, Ov.: alci salutem mittere, Lucil. u. Ov.: secundum salutem, ut assolet, scriptum erat (stand [im Briefe] geschrieben) m. folg. Acc. u. Infin., Liv. 24, 31, 7: bildl., salutem dicere foro et curiae, den Abschied geben, entsagen, Cic. – b) die begrüßende Anrede in der Vorrede, die Widmung, Salv. de gub. dei praef. § 4. – / Archaist. Dat. v. salus (Gesundheit) salutei, Corp. inscr. Lat. 1, 587. – arch. Genet. von Salus (Göttin) Salutes, Corp. inscr. Lat. 1, 49: arch. Dat. Salute, ibid. 179.

Latin > English

salus salutis N F :: health; prosperity; good wish; greeting; salvation, safety