Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἀνόητος

Ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς -> Either with this or on this | Come back victorious or dead
Plutarch, Moralia 241
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: ἀνόητος Medium diacritics: ἀνόητος Low diacritics: ανόητος Capitals: ΑΝΟΗΤΟΣ
Transliteration A: anóētos Transliteration B: anoētos Transliteration C: anoitos Beta Code: a)no/htos

English (LSJ)

ον, A not thought on, unheard of, ἄφραστ' ἠδ' ἀνόητα h.Merc.80. 2 not within the province of thought, νοήματα ὄντα ἀνόητα εἶναι Pl.Prm.132c; not the object of thought, unthinkable, Plot.5.3.6 and 10. Adv. -τως without discursive thought, of vision, βλέψαι ἀ. Id.6.7.16. II Act., not understanding, unintelligent, senseless, silly, Hdt.1.87, 8.24; ὦ ἀνόητοι oh fools! Ar.Lys.572; ὦνόητε Id.V.252; opp. προνοητικός, X.Mem.1.3.9: Comp. -ότερος Luc.Peregr.33; τὸ ἀ., opp. τὸ νοῦν ἔχον, Pl.Ti.30b; τῷ θνητῷ καὶ ἀ. Id.Phd.80b; τὸ ἀ. [τῆς ψυχῆς] Id.R. 605b, etc.:—of animals, τὸ τῶν προβάτων ἦθος εὔηθες καὶ ἀ. Arist.HA 610b23, cf. 622a3. b c. gen., not understanding, θεοῦ Max.Tyr. 41.5; τῆς φωνῆς Luc.Asin.44, cf. Ecphant. ap. Stob.4.7.64. 2 of acts, thoughts, etc., ἀ. γνῶμαι S.Aj.162 (lyr.); δόξαι Pl.Phlb. 12d; εὐχειρίη Hp.Art.35; ἀ. καὶ κενόν Ar.Ra.530; οἴνου . . καὶ τῶν ἄλλων ἀνοήτων and all other follies, Id.Nu.417. b without mind, ἀνόητα καὶ ἄνευ ζωῆς Plot.5.5.1. III Adv. -τως Ar.Lys.518, Pl. R.336e, etc.; ἀ. διακεῖσθαι Lys.10.4: Sup. -ότατα D.C.44.35:—also ἀνο-ητεί, AB1327, An.Ox.2.313.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

Greek (Liddell-Scott)

ἀνόητος: -ον, ἀκατανόητος, ἀκατάληπτος, ἄφραστ’ ἡδ’ ἀνόητα Ὕμ. Ὁ. εἰς Ἑρμ. 80. 2) ὁ μὴ περιλαμβανόμενος εἰς τὸν κύκλον τῶν διανοημάτων, ἤτοι τῶν ἐνεργειῶν τοῦ νοῦ, νοήματα ὄντα ἀνόητα εἶναι Πλάτ. Παρμ. 132C· τῷ θνητῷ καὶ ἀν., μὴ ἔχοντι νοῦν, ὁ αὐτ. Φαίδων 80B. ΙΙ. ὁ μὴ ἐννοῶν, ἀνόητος, ἠλίθιος, μωρός, Λατ. amens, ineptus, Ἡρόδ. 1. 87., 8. 24· ὦ ἀνόητοι Ἀριστοφ. Λυσ. 572· ὦνόητε ὁ αὐτ. Σφ. 252· ἀντιτίθεται τῷ προνοητικός, Ξεν. Ἀπομν. 1. 3, 9· συχν. παρὰ Πλάτ. τὸ ἀνόητον, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν φράσιν τῷ νοῦν ἔχοντι: λογισάμενος οὖν εὕρισκεν ἐκ τῶν κατὰ φύσιν ὁρατῶν οὐδὲν ἀνόητον τοῦ νοῦν ἔχοντος ὅλον ὅλου κάλλιον ἔσεσθαί ποτε ἔργον Πλάτ. Τίμ. 30Β· τὸ ἀν. [τῆς ψυχῆς] ὁ αὐτ. Πολ. 605Β. κτλ.: - ἐπὶ ζῴων, τὸ τῶν προβάτων ἦθος εὔηθες καὶ ἀν. Ἀριστ. Ἱστ. Ζ. 9. 3, 2, πρβλ. 37. 21. 2) οὕτως ἐπὶ πράξεων, διανοημάτων, κτλ.· ἀν. γνῶμαι Σοφ. Αἴ. 162· δόξαι Πλάτ. Φίλ. 12D· εὐχειρία Ἱππ. π. Ἄρθρ. 802· ἀν. καὶ κενὸν Ἀριστοφ. Βάτρ. 531· οἴνου ... καὶ τῶν ἄλλων ἀνοήτων Ἀριστοφ. Νεφ. 417. ΙΙΙ. Ἐπίρρ. -τως ὁ αὐτ. Λυσ. 518, Πλάτ., κλπ.· ἀνοήτως διακεῖσθαι Λυσίας 117. 24: ὡσαύτως ἀνοητεὶ Ἀν. Ὀξ. 2. 313: - Ὑπερθ. -ότατα Δίων Κ. 44. 35· -οτάτως Κύριλλ.

French (Bailly abrégé)

ος, ον :
1 qu’on ne saisit pas par l’esprit;
2 qui ne comprend pas, gén. ; abs. inintelligent, sot ; τὰ ἀνόητα sottises, folies.
Étymologie: ἀ, νοέω.

Spanish (DGE)

-ον
I 1inimaginable σάνδαλα ... ἄφραστ' ἠδ' ἀνόητα h.Merc.80.
2 lóg. impensable, no accesible para el pensamiento τὴν μὲν ἐᾶν ἀνόητον ἀνώνυμον (οὐ γὰρ ἀληθὴς ἔστιν ὁδός) Parm.B 8.17, de la divinidad, Dion.Ar.M.3.141A.
II 1carente de νοῦς o entendimiento νοήματα Pl.Prm.132c, ἀνόητος δὲ νοῦς οὐκ ἄν ποτε εἴη Plot.5.3.6, de los inteligibles, Plot.5.5.1
subst. τὸ ἀνόητον la parte irracional del alma Pl.R.605b, Ti.30b, Phd.80b
de un niño, Plu.Cat.Ma.8, de anim. Arist.HA 610b23
c. gen. que no entiende θεοῦ Max.Tyr.41.5, τῆς φωνῆς Luc.Asin.44
que no tiene inteligencia humana de Cristo, Gr.Thaum.Fid.C.ap.2.
2 insensato de pers. οὐδεὶς γὰρ οὕτω ἀνόητός ἐστι ὅστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέεται nadie es tan insensato que prefiera la guerra a la paz Hdt.1.87, cf. Hp.Ep.18, X.Mem.1.3.9, Lys.13.18, Isoc.5.19, Arist.EN 1173a2, op. φρόνιμος Gorg.B 11a.26, Chrysipp.Stoic.3.87, τοῖς ἄφροσι καὶ ἀνοήτοις Plu.2.22b, τῶν μὲν ἐμπλήκτων καὶ ἀνοήτων Plu.2.748d
en voc. como un insulto ὦ ἀνόητοι Ar.Lys.572, ὦνόητε Ar.V.252
subst. οἱ ἀ. S.Ai.162, Philol.B 14, Democr.B 75, Corp.Herm.1.23
no cultivado, ajeno a la filosofía πλούτῳ ... κακῶς χρῶνται οἱ ἀνόητοι Chrysipp.Stoic.3.29
de abstr. φιλονικίη Democr.B 237, δόξαι Pl.Phlb.12d, Corp.Herm.6.3, εὐχειρίη Hp.Art.35, ἀνόητον (ἐστί) c. inf., Th.6.11, Ar.Ra.530.
III adv. -ως
1 sin pensamiento βλέψαι ἀ. Plot.6.7.16.
2 estúpidamente Ar.Lys.518, Lys.10.14, Pl.R.336e, Isoc.12.155, X.Cyn.3.8.

English (Strong)

from Α (as a negative particle) and a derivative of νοιέω; unintelligent; by implication, sensual: fool(-ish), unwise.

English (Thayer)

ἀνόητον (νοητός from νοέω);
1. not understood, unintelligible;
2. generally active, not understanding, unwise, foolish: σοφοί); ἐπιθυμίαι ἀνόητοι, Trench, § lxxv.; Ellicott on Schmidt, chapter 147 § 20).)

Greek Monolingual

-η, -ο (Α ἀνόητος, -ον)
1. (για ανθρώπους) αστόχαστος, αυτός που δεν έχει μυαλό, δεν είναι σέ θέση να σκεφθεί ή να καταλάβει
2. (για λόγια ή πράξεις) ασύνετος, ασυλλόγιστος, απερίσκεπτος
αρχ.
1. (παθ. σημ.) αυτός για τον οποίο δέν έγινε ή δεν μπορεί να γίνει σκέψη, ανήκουστος, ακατανόητος, ακατάληπτος
2. (για τα ζώα) αυτός που στερείται λογικής.
[ΕΤΥΜΟΛ. < α- στερ. + νοητός < νοώ (-έω)].

Greek Monotonic

ἀνόητος: -ον,
I. 1. ακατανόητος, ακατάληπτος, σε Ομηρ. Ύμν.
2. ο μη περιλαμβανόμενος στον κύκλο των διανοημάτων, ο μη οξυδερκής, σε Πλάτ.
II. Ενεργ., αυτός που δεν καταλαβαίνει, ανόητος, μωρός, Λατ. ineptus, σε Ηρόδ., Αττ.· ὦνόητε, εσύ, ανόητε! σε Αριστοφ.· ἀνόητα, ανοησίες, στον ίδ.· επίρρ. -τως, σε Πλάτ. κ.λπ.

Russian (Dvoretsky)

ἀνόητος:
1) неслыханный, небывалый HH;
2) непостигаемый умом Plat.;
3) немыслящий Plat.;
4) неразумный, бессмысленный, безрассудный Her., Arph., Xen. etc.

Middle Liddell


I. not thought on, unheard of, Hhymn.
2. not within the province of thought, unintelligent, Plat.
II. act. not understanding, unintelligent, Lat. ineptus, Hdt., attic; ὠνόητε oh you fool, Ar.; ἀνόητα follies, Ar.:—adv. -τως, Plat., etc.

Chinese

原文音譯:¢nÒhtoj 阿-挪誒拖士
詞類次數:形容詞(6)
原文字根:不-心思(的) 相當於: (אֱוִיל‎) (אִוֶּלֶת‎)
字義溯源:無智慧的,無知的,愚昧的,愚拙的;由(α / ἄλφα)= (ἄνευ)*=不)與(νοέω)=理解)組成;而 (νοέω)出自(νοῦς)*=悟性)。依照主耶穌對往以馬忤斯去的兩個門徒所說的話( 路24:25)去揣摩,無知乃是不認識神的話,對神的話信得太遲鈍。
同義字:1) (ἀνόητος / ἀνόνητος)無智慧的 2) (ἄσοφος)不智的 3) (ἀσύνετος)無智力的 4) (ἀφροσύνη)無知 5) (ἄφρων)無知的 6) (μωρία)愚拙 7) (μωρός)愚拙的
出現次數:總共(6);路(1);羅(1);加(2);提前(1);多(1)
譯字彙編
1) 無知(2) 提前6:9; 多3:3;
2) 無知麼(1) 加3:3;
3) 無知的(1) 加3:1;
4) 愚拙人(1) 羅1:14;
5) 無知的人(1) 路24:25

English (Woodhouse)

ἀνόητος = foolish

⇢ Look up "ἀνόητος" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)