Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

hasta

Ὄττω τις ἔραται → Whatever one loves best | Whom you desire most
Sappho

Latin > English (Lewis & Short)

hasta: (asta), ae, f. Sanscr. hastas, hand; cf. Gr. root χαδ- in χανδάνω, pre-hendo,
I a spear (syn.: hastile, dolo, gaesum, sarisa, sparus, lancea, pilum, spiculum, telum, etc.).
I Lit.
   A Most freq. as a military weapon, a lance, pike, javelin (cf. Becker's Antiq. III. 2, p. 242 sq.): nec eminus hastis aut comminus gladiis uteretur, Cic. de Sen. 6, 19: dum transit, striderat hasta, Enn. ap. Prisc. p. 817 P. (Ann. v. 365 Vahl.): Hastati spargunt hastas, id. ap. Macr. S. 6, 1 (Ann. v. 287 ib.): evelli jussit eam, qua erat transfixus, hastam, Cic. Fin. 2, 30, 97: amentatus hastas torquebit, id. de Or. 1, 57, 242; cf. id. Brut. 78, 271; id. Top. 17, 65: hastas vibrare, id. de Or. 2, 80, 325: jactare, id. ib. 2, 78, 316: dirigere in aliquem, Ov. M. 8, 66: contendere, to hurl, Verg. A. 10, 521: protendere aut colligere, Tac. A. 2, 21 al.—As a symbol of war, sent in making a declaration of the same, Gell. 10, 27, 3; Paul. ex Fest. p. 101 Müll., and thrown into the enemy's territory, Liv 1, 32 fin.; Varr. ap. Serv. Verg. A. 9, 53: pura, i. e. without iron, given to brave soldiers as a mark of distinction, Plin. 7, 28, 29, § 102; Suet. Claud. 28; Inscr. Orell. 3457; cf. Varr. ap. Serv. Verg. A. 6, 760, and Fest. l. l.— As the symbol of legal ownership: festuca uti quasi hastae loco, signo quodam justi dominii, Gai Inst. 4, 16.—
   2    Transf., beyond the milit. sphere: jacet, diffidit, abjecit hastas, i. e. has lost his courage, Cic. Mur. 21, 45.—
   B A spear stuck in the ground at public auctions or where the tribunals of the cenlumviri were held (orig. as a sign of booty gained in battle or of magisterial authority): est enim ausus (Sulla) dicere, hasta posita, cum bona in foro venderet et bonorum virorum et locupletium et certe civium praedam se suam vendere, Cic. Off. 2, 8, 27; cf.: hastam in foro ponere et bona civium voci subicere praeconis, id. ib. 2, 23, 83: hasta posita pro aede Jovis Statoris, bona voci acerbissimae subjecta praeconis, id. Phil. 2, 26, 64: quos non illa inflnita hasta satiavit, id. ib. 4, 4, 9: emptio ab hasta, id. Att. 12, 3, 2: comitibus eorum sub hasta venditis, Liv. 23, 38, 7: municipia Italiae splendidissima sub hasta venierunt, Flor. 3, 21, 27: just hastae, Tac. A. 13, 28: cum censores se jam locationibus abstinerent, convenere ad eos, qui hastae hujus generis assueverant, Liv. 24, 18, 10; as a badge of dignity: hunc miratur adhuc centum gravis hasta virorum, Mart. 7, 63, 7.—Hence, transf., the centumviral court: ut centumviralem hastam, quam quaestura functi consuerant cogere, decemviri cogerent, Suet. Aug. 36 fin.—
   C A little spear with which a bride's hair was parted into locks, Ov. F. 2, 560.—
   D A spear, as a gymnastic weapon, Plaut. Bacch. 1, 1, 38; 3, 3, 24; id. Most. 1, 2, 73.—
II Transf.
   A Of the form of a comet: jubae effigies mutata in hasta est. Plin. 2, 25, 22, § 90.—
   B I. q. membrum virile, Auct. Priap. 45, 1.

Latin > French (Gaffiot 2016)

(1) hasta,⁸ æ, f.,
1 [en gén.] arme formée d’un bâton (hampe munie d’un fer), lance, pique, javelot : Cic. de Or. 2, 325 ; CM 19 ; Fin. 2, 97 || javeline lancée par le fécial pour déclarer la guerre : Liv. 1, 32, 13 || pilum proprie est hasta Romana Serv. En. 7, 664, le pilum est proprement l’arme des Romains || [en usage aussi dans les exercices du gymnase] : Pl. Bacch. 71 ; Most. 151 || [fig.] abjicere hastas Cic. Mur. 45, quitter la partie, désespérer de sa cause, jeter le manche après la cognée || hasta pura Plin. 7, 102, javelot sans fer [récompense militaire]
2 encan, vente publique annoncée par une pique enfoncée en terre : hastam ponere Cic. Off. 2, 83, planter la pique = annoncer une vente ; illa infinita hasta Cic. Phil. 4, 9, cet encan [= ces confiscations] sans fin ; sub hasta venditus Liv. 23, 38, 7, vendu à l’encan ; jus hastæ Tac. Ann. 13, 28, droit de saisie ; hastæ ejus generis assueverant Liv. 24, 18, 11, ils avaient l’habitude de prendre part aux enchères de ce genre
3 hampe de javelot : a) gramineæ hastæ Cic. Verr. 2, 4, 125, hampes de bambou ; b) hasta pampinea Virg. En. 7, 396 ou hasta seul Virg. B. 5, 31, thyrse [sceptre de Bacchus, porté par les Bacchantes dans les fêtes de ce dieu] ; c) bâton du centumvir : Suet. Aug. 36 ; d) baguette, rappelant la hampe de la javeline, symbole du droit de propriété : Gaius Inst. 4, 16 ; e) baguette recourbée qui sert à boucler la chevelure de la mariée, symbole du pouvoir marital : Ov. F. 2, 560.

Latin > German (Georges)

(1) hasta1, ae, f. (gotisch gazds, Stachel, ahd. gart, Gerte), die Stange, der Stab, Schaft, I) im allg.: hastae gramineae, s. grāmineus: hastae de vitibus, Thyrsusstäbe, Calp. – II) insbes., der Spieß, A) eig.: 1) zum Werfen, der Wurfspieß, der Speer, Plaut., Cic. u.a.: hastae cuspis, Iustin.: aeratae od. acutae od. praeacutae cuspidis hasta, Ov.: hasta amentata, Cic.: ferrata, Liv.: praelonga, Tac.: pura, s. pūrus: velitaris, Liv.: militaris, Suet.: hastā proiectā, Nep.: infestā hastā, Verg.: hastam lacĕre, Verg.: hastam eminus conicere, Verg.: inter bellatoris equi cava tempora conicere hastam, Verg.: eminus hastis aut comminus gladio uti, Cic.: hastam dextrā vibrare, Curt.: hastas vibrare ante pugnam, Cic.: hastam speciosissime contorquere, Quint.: hastam in latus contorquere, Verg.: amentatas hastas torquere oratoris lacertis viribusque (im Bilde), Cic.: praelongas hastas protendere, Tac.: hastam evellere, Cic., e corpore iacentis evellere, Curt.: extrahere e vulnere hastam, Curt.: alqm hastae cuspide in fronte vulnerare, Iustin.: caput alcis praefixum hastae circumferre, Suet.: hastae insistere, auf einem (liegenden) Speer stehen, Aur. Vict. – sprichw., hastas abicere, wie unser sprichw. »die Flinte ins Korn werfen« = den Mut verlieren, Cic. Mur. 45. – 2) zu anderem Gebrauche: a) bei öffentl. Versteigerungen u. Verpachtungen aufgesteckt, zur Bezeichnung des Orts u. der öffentlichen, obrigkeitlichen Gewalt, h. venditionis, Cic.: hasta infinita, endlose Versteigerung, Cic.: hastam pro aede Iovis Statoris ponere (ausstecken), Cic.: sub hasta vendere, Liv., od. hastae subicere, Suet., subhastieren, d.i. öffentlich versteigern: ad hastam publicam accedere, öffentliche Versteigerung von Staatsgefällen, Nep.: ebenso ad hastam suam (= censorum) accedere, Liv.: emere ab hasta, s. emo: emptio ab hasta, Cic.: ius hastae, Versteigerungsrecht, Tac. – b) beim Gericht der centumviri aufgesteckt, Mart. 7, 62, 7: dah. hastam centumviralem cogere, ein Zentumviralgericht einberufen, Suet. Aug. 36. – c) zur Schmückung der Haare der Bräute, indem man damit die Haare voneinander teilte, Ov. fast. 2, 560. – d) statt des Zepters, da die Könige ebenfalls Spieße statt der Zepter trugen, Iustin. 43, 3. § 3. – B) übtr. = das männliche Glied, Priap. 45, 1. – / Schreibung asta (wegen der Ableitung von asto), Varro LL. 5, 115. – Corp. inscr. Lat. 10, 135 ist. hastis puris duodus (st. duabus) Versehen des Steinmetzen.

Spanish > Greek

hasta = εἰς, -δε, εἴσω, ἐντός, εἰσάχρι, ἄχρι

Latin > English

hasta hastae N F :: spear/lance/javelin; spear stuck in ground for public auction/centumviral court