Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

interpono

Ἐς δὲ τὰ ἔσχατα νουσήματα αἱ ἔσχαται θεραπεῖαι ἐς ἀκριβείην, κράτισται -> For extreme diseases, extreme methods of cure, as to restriction, are most suitable.
Corpus Hippocraticum, Aphorisms 1.6.2

Latin > English (Lewis & Short)

inter-pōno: pŏsŭi, pŏsĭtum, 3, v. a.,
I to put, place, lay, or set between or among, to interpose, insert between.
I Lit.
   A Of place, constr. with acc. and dat., or inter with acc.: equitatus praesidia levis armaturae, Hirt. B. G. 8, 17; 13; 19: vestibus interponi eam (herbam) gratissimum, Plin. 21, 6, 20, § 43: ubi spatium inter muros ... pilae interponuntur, Caes. B. C. 2, 15: inter eos levis armaturae Numidas, Hirt. B. Afr. 13: uti levis armatura interjecta inter equites suos interponeretur, id. ib. 20: sulcos, Cato, R. R. 33, 3: ne interpositi quidem elephanti militem deterrebant, Liv. 37, 42: lateri vinculum lapides sunt, quos interposuere, ut, etc., Curt. 8, 10, 25.—
   B Esp.
   1    To insert, interpose, introduce.—Of time: intercalariis mensibus interpositis, Liv. 1, 19, 6; cf.: inediam unius diei per singulos menses, Suet. Vesp. 20.—Of musical notes: iis sonis quos interposuerant, inserunt alios, Quint. 12, 10, 68.—Of words or language: ne inquam et inquit saepius interponeretur, Cic. Lael. 1: hoc loco libet interponere ... quantae, etc., Nep. Pelop. 3, 1: subinde interponenti precibus, quid respondebo, etc., Quint. 6, 3, 64: paucis interpositis versibus, Cic. Div. 1, 57, 131: aliquid, Quint. 2, 4, 12: verbum ullum, Cic. Quint. 4, 15; so, querelas, id. Q. Fr. 2, 3, 1: meam sententiam, Quint. 5 prooem. 3. — Of a letter in a word: quibusdam (verbis litteram), Quint. 1, 5, 17.—Of a foot in verse: quibusdam (iambus) interpositus, id. 10, 1, 96.—
   2    Of time, to let pass, permit to elapse, leave an interval: spatium ad recreandos animos, Caes. B. C. 3, 74: ejus rei causa moram interponi arbitrabatur, id. B. G. 4, 9, fin.: tridui mora interposita, after a delay of, id. ib. 4, 11; id. B. C. 1, 64; 3, 12; 75: nullam moram, Cic. Phil. 6, 1, 2: nullam moram, quin, etc., id. Ac. 1, 1: spatio interposito, some time after, id. Clu. 2, 5; Liv. 5, 5, 10: diebus aliquot interpositis, Varr. R. R. 3, 9: tempore interposito, Suet. Tib. 9; cf. id. Claud. 26; Plin. 25, 8, 49, § 88: hac interposita nocte, Liv. 44, 39.—
   3    To mingle: frigidam (cibis), to drink cold water while eating, Plin. 28, 4, 14, § 55; cf.: condimentis cuminum, to mix with, id. 20, 15, 58, § 153.—
   C With personal objects, to introduce among, admit among, bring into, to bring into a feast, a society, among associates, etc.: quam sancta sit societas civium, dis immortalibus interpositis, etc., Cic. Leg. 2, 7, 16: aliquem convivio, Suet. Claud. 39: legatos familiaribus, id. Ner. 22. —
II Trop., to interpose, introduce, put in the way, put forward.
   A In gen., as a hinderance, interference, reason, or pretext: Lentulus provinciam, quam sorte habebat, interposita religione, deposuit, Cic. Pis. 21, 50: neque ulla belli suspicione interposita, Caes. B. G. 4, 32: nulla interposita dubitatione, id. ib. 7, 40; Hirt. B. G. 8, 48; 52: interposita pactione, Just. 7, 6, 5: offensione aliqua interposita, Cic. Phil. 2, 4: nec colloquium interposita causa tolli volebat, Caes. B. G. 1, 42; Hirt. B. Alex. 70: causam interponens collegas exspectare, Nep. Them. 7, 2: postulata haec ab eo interposita esse, quominus, etc., Cic. Att. 7, 15, 3: operam, studium, laborem pro sociis, id. Div. in Caecin. 19.—
   B Esp.
   1    Of a judgment, decree, edict, oath, etc.: jurejurando interposito, Liv. 34, 25, 7; Suet. Caes. 85: jus eo die se non dicturum, neque decretum interpositurum, Liv. 3, 46, 3: ad decreta interponenda pecuniam occipere, Cic. Verr. 2, 2, 48, § 119; Suet. Tib. 33: judicium suum, Cic. Div. 2, 72, 150: poenas compromissaque, id. Verr. 2, 2, 27, § 66: exceptionem actioni, Dig. 44, 1, 2: intercessionem suam (of a tribune of the people), Val. Max. 6, 1, 10: tutor interponit auctoritatem suam, gives his authorization, Gai. Inst. 1, 190. —
   2    Fidem interponere, to pledge one's word or credit: fidem suam in eam rem, Caes. B. G. 5, 36, 2: fidem reliquis interponere, jusjurandum poscere, ut, etc., id. ib. 5, 6, 6: fidem suam in re omni, Hirt. B. Alex. 63: omni interposita fide, Caes. B. C. 3, 86: ut in eam rem fidem suam, si quid opus esse putaret, interponeret, Cic. Rosc. Am. 39, 114; cf.: sponsio interponeretur, Liv. 9, 9.—
   3    Se interponere (in aliquid, or alicui rei; also with quominus or absol.), to interfere, intermeddle, engage in, set one's self in the way: si te in istam pacificationem non interponis, Cic. Fam. 10, 27, 2: bello se, Liv. 35, 48: num ego me non interpono Romanis, Just. 3, 10, 11: num quem putas posse reperiri, qui se interponat, quominus, etc.? Cic. Vatin. 15: quid enim me interponerem audaciae tuae? expose myself, id. Phil. 2, 4, 19: ni tribuni plebis interposuissent se, Liv. 27, 6: tu vero, quod voles, facies; me nihil interpono, Cic. Q. Fr. 3, 4, 5.— Rarely, to interfere, interpose in behalf of any one: semper se interposuit, Nep. Att. 2, 4; 9, 5: Qui me mediis interposuerim Caesaris scriptis, i.e. by writing a continuation, Hirt. B. G. 8 praef.

Latin > French (Gaffiot)

interpōnō,⁹ pŏsŭī, pŏsĭtum, ĕre, tr.,
1 placer entre, interposer, intercaler : pilæ interponuntur Cæs. C. 2, 15, 2, des piliers sont intercalés ; interponere orationes ; « inquam, inquit » Cic. Br. 287 ; Læl. 3, intercaler des discours ; des « dis-je, dit-il » || huic (equitatui) interponit auxilia Hirt. G. 8, 17, 2, dans la cavalerie, il intercale les troupes auxiliaires, cf. 13, 2 ; 19, 2 ; inter eos Numidas interposuerant B. Afr. 13, entre eux ils avaient intercalé les Numides
2 laisser un intervalle de temps : Cæs. C. 3, 74, 3 ; nox interposita Cic. Mur. 35, l’intervalle d’une nuit || moram Cic. Phil. 6, 2, laisser s’écouler un délai, admettre un retard ; nullam moram, quin... Cic. Ac. 1, 1, ne mettre aucun retard à...
3 mettre entre, interposer : operam, studium pro aliquo Cic. Cæcil. 63, faire intervenir son activité, son zèle pour qqn ; nulla belli suspicione interposita Cæs. G. 4, 32, 1, aucun soupçon de guerre n’étant survenu ; interposita causa Cæs. G. 1, 42, 5, en faisant intervenir un prétexte ; judicium suum Cic. Div. 2, 150, faire intervenir son jugement ; falsas tabulas Cic. Cæc. 71, faire intervenir de fausses pièces || rationes suas communibus Cic. Phil. 8, 12, opposer son intérêt particulier à l’intérêt général || fidem alicui Cæs. G. 5, 6, 6, engager sa parole envers qqn (in rem Cæs. G. 5, 36, 2 ; Cic. Amer. 114, pour une affaire) || rationes non interpositæ Cic. Verr. 2, 3, 175, des comptes qui ne sont pas interposés (supposés)
4 se interponere, s’interposer : a) s’entremettre, in rem Cic. Fam. 10, 27, 2, pour une chose ; b) faire obstacle à : audaciæ alicujus Cic. Phil. 2, 9, s’opposer à l’audace de qqn ; [av. interr. ou négation, suivi de quominus ] s’opposer à ce que : Cic. Vat. 37 ; Liv. 34, 62, 14 || me nihil interpono Cic. Q. 3, 4, 5, je ne mets aucun obstacle ; c) se mêler à : bello Liv. 35, 48, 9, à la guerre ; mediis Cæsaris scriptis Hirt. G. 8, præf. 3, se faufiler au milieu des écrits de César.

{{Georges |georg=inter-pōno, posuī, positum, ere, dazwischensetzen, -stellen, -legen, I) eig.: 1) im allg.: Numidas inter eos, Auct. b. Afr.: equitatui praesidia levis armaturae, Hirt. b. G.: elephantos, Liv. – 2) insbes.: a) zwischenhinein anbringen = einschalten, einschieben, menses intercalarios, Liv.: iis (sonis), quos interposuerunt, inserunt alios, Quint. – b) in der Rede schriftlich od. mündlich einschieben, einschalten, ne inquam et inquit saepius interponeretur, Cic.: licet interponere, Nep.: subinde interponenti precibus ›Quid respondebo patri meo?‹ Quint.: nullum verbum, Cic. – II) übtr.: A) eine Zeit dazwischen eintreten lassen, verstreichen lassen, spatium ad recreandos animos, Caes.: spatio interposito, nach einiger Zeit, Cic. u. Liv.: interposito die, nach Verlauf eines Tages, Cels.: u. so diebus aliquot interpositis, Varro: singulis interpositis horis, nach Verlauf je einer St., Cels.: interposita nox, die inzwischen eingetretene Nacht, Cic. u. Liv. – dah. etwas der Zeitfolge nach zwischen etwas dazwischen nehmen, -genießen, frigidam (cibis), Plin. 28, 55. – B) einen Zustand usw. dazwischen eintreten lassen, dabei obwalten lassen, moram, verziehen, Caes.: nullam moram insequendi Antonium, Cic.: nullam moram, quin etc., keinen Augenblick verlieren, zu usw., Cic.: tridui morā interpositā, nach einer Verzögerung von drei T., Caes.: non longa cunctatio interponitur, Tac.: illo tantum interposito discrimine, nur mit dem U., Cels.: neque ullā belli suspicione interpositā, da kein Verdacht obwaltete, eintrat, Caes. – operam, studium, laborem, Cic. – C) vermittelnd od. hindernd ins Mittel treten lassen, aufstellen, geltend machen, mit etwas vermittelnd oder hindernd dazwischentreten, mit etwas hindernd sich entgegensetzen, a) ein Urteil, eine Entscheidung, eine Strafe usw.: iudicium suum, edictum, Cic.: decretum, eine Entscheidung abgeben, Cic. u. Caes.: poenas compromissaque, Cic. – suum consilium meo, Liv.: exceptionem actioni, ICt.: auctoritatem, Cic.: intercessionem suam (v. Volkstribun), Val. Max.: multas querelas de re publica, Cic. – b) einen Grund oder etwas als Grund eintreten lassen, vorschützen, geltend machen, als Vorwand [[gebrauchen od. benutzen, neque colloquium interpositā causā tolli volebat, Caes.: causam interponens, se collegas exspectare, Nep.: gladiatores interpositi sunt, Cic.: postulata haec ab eo interposita esse, quo minus quod opus esset ad bellum a nobis pararetur, er habe seine Forderungen in keiner andern Absicht geltend gemacht, als uns an den zum Kriege nötigen Rüstungen zu hindern, Cic. ad Att. 7, 15, 3. – c) sein Wort, einen Eid usw. gleichs. bei etwas als Pfand einsetzen, verpfänden, privatim fidem suam, Sall.: in alqd od. in alqa re fidem suam, sein Wort dabei geben, Caes.: iusiurandum, dabei eidlich sein Wort geben, den Eid der Verschwiegenheit leisten, Liv.: sponsio interponeretur, Liv. – D) eine Person als Mittelsperson, Vermittler, Zeugen, Helfer, Teilnehmer bei etwas eintreten lassen, einschieben, hinzuziehen, 1) im allg.: iudices, testes, Cic.: accusatorem, Cic.: alqm convivio, epulis familiaribus, Suet. – 2) insbes., se interponere in alqd od. alci rei, vermittelnd, helfend oder hindernd bei etwas sich ins Mittel schlagen, in etwas sich einmischen, -sich eindrängen, se in pacificationem, Cic.: se bello, Liv.: se scriptis Caesaris, (als Fortsetzer) sich eindrängen, Hirt. b. G. – se audaciae alcis, sich widersetzen, Cic. – m. folg. quo minus u. Konj., num quem putes tribunum plebis posse reperiri, qui se interponat, quo minus reus meā lege fias? Cic. Vatin. 37: u. so Liv. 34, 62, 14. – absol., semper se interposuit, Nep.: ni se tribuni plebis C. et L. Arrii se interposuissent, Liv.: me nihil interpono, Cic. – E) unterschieben = verfälschen, rationes populorum, Cic. Verr. 3, 175. }}

Latin > English

interpono interponere, interposui, interpositus V :: insert, introduce; admit; allege; interpose; (interponere se = to intervene)