Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

opus

Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι. → Go tell the Spartans, stranger passing by, that here, obedient to their laws, we lie.
Simonides of Kea

Latin > English (Lewis & Short)

ŏpus: ĕris, n. Sanscr. ap-as, work; whence apuas, gain; v. ops; cf. also Germ. üben.
I Lit.
   A In gen., work, labor (cf.: labor, ars, opera): quod in opere faciundo operae consumis tuae, in doing your work, Ter. Heaut. 1, 1, 21: menses octo continuos opus hic non defuit, cum vas nullum fieret, nisi aureum, Cic. Verr. 2, 4, 24, § 54: oratio in causarum contentionibus magnum est quoddam opus, atque haud sciam, an de humanisoperibus longe maximum, id. de Or. 2, 17, 71.—
   B Esp.
   1    Work, art, workmanship: naturā et opere munitus, Caes. B. G. 5, 21.—
   2    Of agricultural labor: opus faciam, ut defatiger usque, Ter. Eun. 2, 1, 14; Cic. Sen. 7, 24: grave Martis opus, Verg. A. 8, 515.—
   3    Of honey-making: foris pascuntur (apes), intus opus faciunt, Varr. R. R. 3, 16.—
   4    Of literary labor: (Graeci) opus quaerunt, seek employment, Cic. Tusc. 3, 34, 81; cf. Liv. 5, 3.—
   5    In mal. part., Plaut. As. 5, 2, 23.—
II Transf., a work that has been done or made.
   A A military work, either a defensive work, fortification, or a work of besiegers, a siege-engine, machine, etc.: nondum opere castrorum perfecto, Caes. B. C. 2, 26; so, opere perfecto, id. B. G. 1, 8; Nep. Them. 7, 1: Mutinam operibus munitionibusque saepsit, Cic. Phil. 13, 9, 20: operibus Toletum cepit, Liv. 35, 22; 37, 5.—
   B Any result of labor.
   1    Of public works, esp. buildings: aedium sacrarum, publicorumque operum depopulatio, Cic. Verr. 1, 4, 12; Liv. 1, 56, 2; 1, 57, 1; Quint. 3, 11, 13: de exstruendis reficiendisve operibus, Suet. Tib. 30: opera, templum theatrumque, id. Calig. 21; cf. of an aqueduct, etc., id. Claud. 20: in titulis operum, in public inscriptions, id. ib. 41 fin.—
   2    Of writings, a work, book: habeo opus magnum in manibus, Cic. Ac. 1, 1, 3: an pangis aliquid Sophocleum? Fac opus appareat, id. Fam. 16, 18, 3: quod Homerus atque Vergilius operum suorum principiis faciunt, Quint. 4, 1, 34; 3, 6, 64; 10, 1, 83.—
   3    Of a work of art: quorum iste non opere delectabatur, sed pondere, Cic. Verr. 2, 4, 56, § 124: hydria Boëthi manu facta praeclaro opere, of admirable workmanship, id. ib. 2, 4, 14, § 32: haec omnia antiquo opere, id. ib. 2, 4, 21, § 46.—
   C In gen., a deed, action, performance, business: miserum'st opus, Plaut. Most. 2, 1, 2: ut si mures corroserint aliquid, quorum est opus hoc unum, monstrum putemus, Cic. Div. 2, 27, 59: opus meae hastae, Ov. M. 12, 112.—For magno opere, tanto opere, quanto opere (and, joined in one word, magnopere, tantopere, quantopere), lit., with great, such, or what labor, v. h. vv.—
   D Esp. (eccl. Lat.).
   1    A work of superhuman power, a miracle, Vulg. Joh. 5, 36; 7, 21; 14, 10.—
   2    Bona opera, = καλὰ ἔργα, good works, deeds wrought by grace, Cypr. Ep. 18, 2; Lact. 3, 9, 15; 6, 18, 9; Vulg. Matt. 5, 16.—
III Transf., abstr. in nom. and acc., need, necessity; hence,
   A Opus est, it is needful, wanting; there is need of, use for: opus est mihi, tibi, etc., I (thou, etc.) have need of, need, want. It is contrasted with necesse est: emas non quod opus est, sed quod necesse est. Quod non opus est, asse carum est, Cato ap. Sen. Ep. 94, 28. Also with indigere: ait (Chrysippus) sapien. tem nullā re indigere, et tamen multis illi rebus opus esse, contra stulto nullā re opus est, nullā re enim uti scit, sed omnibus eget, Sen. Ep. 9, 12. The person who needs any thing is put in the dat., and the thing needed in the nom. or abl. (prop. abl. instrum.: opus est mihi, I have work with, i. e. I need), rarely in the gen., acc., inf., acc. and inf., or with ut.
   (a)    With the nom. of the thing needed as subject: materiem, et quae opus sunt, dominus praebebit, Cato, R. R. 14, 3: minus multi opus sunt boves, Varr. R. R. 1, 18, 4: maritumi milites opus sunt tibi, Plaut. Capt. 1, 2, 61: dux nobis et auctor opus est, Cic. Fam. 2, 6, 1: hujus nobis exempla permulta opus sunt, id. Inv. 2, 19, 57: ullā in re, quod ad valetudinem opus sit, id. Fam. 16, 4, 2: si quid opus erit in sumptum, id. Att. 5, 8, 2: parari, quae ad transitum Hellesponti opus essent, Liv. 37, 18, 10: quae curando vulneri opus sunt, id. 1, 41, 1; cf.: ferociora utraque quam quietis opus est consiliis, id. 30, 30, 11; cf. with esse: nil sibi divitias opus esse, Quadrig. ap. Gell. 17, 2, 15.—
   (b)    With abl.: magistratibus opus est, there is need of, they are needed, Cic. Leg. 3, 2, 5: viro et gubernatore opus est, Liv. 24, 8: opus est auctoritate tuā, Cic. Fam. 9, 25, 3: non longis opus est ambagibus, Ov. M. 4, 475: nunc opus est leviore lyrā, id. ib. 10, 152.—With pers. subj. (very rare): responderunt regem discordiis opus esse, Just. 11, 7, 10.— So with abl. of the part. perf.: maturato opus est, there is need of haste, it is necessary to act speedily, Liv. 8, 13; cf.: erat nihil cur properato opus esset, of haste, Cic. Mil. 19, 49 (cf. Zumpt, Gram. § 464, A, 1).— With abl. of the sup.: ita dictu opus est, it is necessary to say, I must say. Ter. Heaut. 5, 1, 68: quod scitu opus est, Cic. Inv. 1, 20, 28.—
   (g)    With gen.: ad consilium pensandum temporis opus esse, Liv. 22, 51: quanti argenti opus fuit, id. 23, 31.—
   (d)    With acc. (ante-class.): puero opus est cibum, Plaut. Truc. 5, 10; 1, 1, 71: opus est modium unum (calcis), Cato, R. R. 15.—(ε) With inf.: quid opus est de Dionysio tam valde affirmare? Cic. Att. 7, 8, 1.—Ellipt.: quid opus est plura? (sc. proferre), Cic. Sen. 1, 3.—(ζ) With acc. and inf.: nunc opus est te animo valere, Cic. Fam. 16, 4, 2.—(η) With ut: opus nutrici autem, utrem ut habeat veteris vini largiter, Plaut. Truc. 5, 11; Tac. Dial. 31 init.; Vulg. Johan. 2, 25; 16, 30.— (θ) With subj. alone: non est opus affingas aliquid, Plin. Ep. 9, 33, 11.—(ι) Absol.: sic opus est, Ov. M. 1, 279.—
   2    Sometimes opus est is employed without the notion of strict necessity, as i. q. expedit, juvat, conducit, it is good, useful, serviceable, beneficial: atque haud sciam, an ne opus sit quidem, nihil umquam omnino deesse amicis, Cic. Lael. 14, 51; id. Off. 3, 11, 49; id. ib. 3, 32, 114; Hor. S. 1, 9, 27; 2, 6, 116.—
   B Opus habere, to have need of (very rare); with abl., Col. 9, 1, 5: opus habere ut, Ambros. de Fide, 5, 17, 213; cf.: non dicimus opus habeo, sed opus est mihi, Diom. 301 P.

Latin > French (Gaffiot 2016)

(1) ŏpus,⁶ pĕris, n., œuvre, ouvrage, travail :
1 his opus non defuit Cic. Verr. 2, 4, 54, l’ouvrage ne leur a pas manqué, cf. Cic. de Or. 2, 72, etc. ; opus quærere Cic. Tusc. 3, 81, chercher de l’ouvrage, du travail || operibus hominum, id est manibus, cibi varietas invenitur Cic. Nat. 2, 151, c’est par le travail humain, c’est-à-dire par la main de l’homme que se trouvent les nourritures diverses ; pecudum opere effici Cic. Off. 2, 11, être le résultat du travail des animaux ; non cessavit in suo studio atque opere Cic. CM 13, il ne cessa pas d’étudier et de travailler || travail des abeilles : Varro R. 3, 16, 4
2 travail des champs : opus faciam Ter. Eun. 220, je travaillerai la terre, cf. Haut. 73 ; opera Cic. CM 24, travaux de la campagne || le travail artistique : hydria præclaro opere Cic. Verr. 2, 4, 32, aiguière d’un travail admirable, cf. Cic. Verr. 2, 4, 46 ; 4, 124, etc.
3 a) nondum opere castrorum perfecto Cæs. C. 2, 26, 2, les travaux du camp n’étant pas encore achevés, cf. Cæs. G. 1, 8, 2 ; [d’où] ouvrage militaire : Cæs. G. 1, 49, 4 ; 4, 17, 10, etc. ; [et au pl.] travaux d’art pour un siège : Cic. Phil. 13, 20 ; Nep. Milt. 7, 2 ; Liv. 35, 22, 8, etc. ; b) publica opera Cic. Verr. 1, 1, 12, bâtiments publics ; c) ouvrage, œuvre : [d’un artiste] Corinthia opera Cic. Par. 36, les œuvres (bronzes) de Corinthe, cf. Cic. Verr. 2, 4, 67 ; 4, 132, etc. ; [d’un écrivain] Cic. Ac. 1, 2 ; Fam. 16, 18, 3 ; Quint. 4, 1, 34, etc.
4 œuvre, acte [accomplissement d’une chose qui est dans les attributions de] : opus censorium Cic. de Or. 2, 367 ; oratorium Cic. Br. 200, un acte de censeur, d’orateur ; si mures corroserint aliquid, quorum est opus hoc unum Cic. Div. 2, 59, si qqch. a été rongé par les rats, dont c’est l’unique fonction
5 [expr.] : magno opere Cic. Verr. 2, 5, 107, avec beaucoup d’effort, v. magnopere, quantopere, nimiopere, etc.
(2) ŏpus,⁷ n. indécl.,
1 a) chose nécessaire : quæcumque ad oppugnationem opus sunt Cæs. G. 5, 40, 6, tout ce qui est nécessaire pour l’attaque, cf. Cæs. G. 1, 24, 2 ; 2, 22, 1 ; Cic. Fam. 16, 4, 2, etc. ; mihi frumentum non opus est Cic. Verr. 2, 3, 196, je n’ai pas besoin de blé ; quis neget opus esse oratori... Roscii gestum et venustatem ? Cic. de Or. 1, 251, qui prétendrait qu’un orateur n’a pas besoin de la science du geste, de l’élégance de Roscius ? cf. Cic. Rep. 5, 4 ; Cic. Fam. 2, 6, 4 ; 7, 31, 2, etc. ; ut det ei, si quid opus erit in sumptum Cic. Att. 8, 6, 2, qu’il lui donne ce dont il aura besoin pour ses dépenses [noter : quæ opus erunt administrari Brut. d. Cic. Fam. 11, 11, 2, ce qui aura besoin d’être réglé] ; b) [impers.] opus est avec abl. : mihi opus est aliqua re, j’ai besoin de qqch., ou opus est aliqua re, besoin est de qqch. ; nihil opus est conjectura Cic. Amer. 107, il n’est pas du tout besoin de conjecture || sed opus fuit Hirtio convento ? Cic. Att. 10, 4, 11, mais était-il besoin d’aller trouver Hirtius ? cf. Sall. C. 31, 7 || opus est facto Cæs. G. 1, 34, 2, il est besoin d’agir ; si quid opus facto est Cæs. G. 1, 42, 5, en cas de nécessité ; properato opus est Cic. Mil. 49, il est besoin de se hâter ; mature facto Sall. C. 1, 6, il est nécessaire d’agir promptement, cf. Sall. C. 20, 10 ; 43, 5 ; 45, 1 ; 46, 2 || opus est promptu Pl. Cist. 111 ; jactu Ter. Ad. 740 ; dictu Ter. Haut. 941, il est besoin de prendre, de jeter, de dire || [avec inf.] Cic. Tusc. 1, 89 ; Fin. 4, 37 ; Att. 7, 8, 1 || [avec prop. inf.] Cic. Nat. 1, 89 || [avec ut subj.] Pl. ; Tac. D. 31 ; [avec subj. seul] Pl. Merc. 1004 ; Plin. Min. Ep. 9, 33, 11 || [avec ne ] Plin. Min. Ep. 7, 6, 3 || rare avec gén.] : Lucil. Sat. 334 ; Liv. 22, 51, 3 ; 23, 21, 5 ; Quint. 12, 3, 8 || [avec acc.] Pl. *Truc. 902 ; Cato *Agr. 15
2 [qqf.] chose utile : illud, etiamsi opus est, minus est tamen necessarium Cic. de Or. 2, 43, ce genre, même s’il est utile, ne laisse pas d’être moins nécessaire, cf. Cic. de Or. 2, 326 ; Fam. 1, 9, 25 ; non opus est id sciri Cic. Off. 3, 49, il n’est pas bon que cela soit su (il est mauvais, nuisible), cf. Cic. Clu. 140.
(3) ŏpus, ī, v. opos.

Latin > German (Georges)

(1) opus1, eris, n. (altindisch äpaḥ, das Werk), das Werk, I) im engeren Sinne, das Werk = die materielle Arbeit, die Beschäftigung, A) eig.: 1) im allg.: a) leb. Wesen: α) der Menschen, opus ingens, Liv.: opus rusticum, Komik. u. Colum.: opus servile, Liv.: opus militare, Arb. der Soldaten, Suet.: opera fabrilia, Handarbeiten, ICt., bes. Schmiedearbeiten, -geschäfte, Verg.: opus manuum, Ov.: opera nostrarum artium, Cic.: admonitor operum, Ov.: immunes operum, Ov.: famuli operum soluti (von der Arbeit entbundene), Hor.: in opus se collocare (sich verdingen), Plaut.: milites ad opus privatum mittere, ICt.: omnia opera mature conficere, Cato: opus facere, arbeiten, Ter.: opus rusticum od. opus ruri facere, Feldarbeit verrichten, Ter.: differre opus, Ov.: exigere (prüfen) opus, Ov.: favere operi, fleißig arbeiten, Ov.: u. so instare operi, Verg.: istaec opera perficere, Plaut.: in totum diem velut opus ordinare, gleichs. das Tagewerk verteilen, Quint.: opus quaerere (suchen), Cic. u. Liv.: pauper, cui in opere vita erat, der von der A. lebte, Ter.: menses octo continuos his opus non defuit, Cic.: magni operis videbatur m. folg. Infin., es schien ein großes Stück Arbeit zu sein, Curt: in od. ad opus publicum (öffentl. Strafarbeit) damnari od. dari, ICt. – β) der Tiere (vgl. Cic. de off. 2, 11): si mures aliquid corroserint, quorum est opus hoc unum, Cic.: bes. v. der Arbeit der Bienen, opus facere, Varro: pro me opus facere, Ps. Quint. decl.: fervet opus, Verg.: iustis operum peractis, Colum.: omnibus (apibus) una quies operum, labor omnibus unus, Verg. – b) lebl. Subjj., die Wirkung, der Effekt, opus meae bis sensit Telephus hastae, Ov. met. 12, 112: e sagittifera prompsit duo tela pharetra diversorum operum, Ov. met. 1, 469: v. Abstr., suum quasi opus efficere, sozusagen ihre W. hervorbringen, Cic. top. 62.
2) prägn.: a) die Arbeit des Landmannes u. der Pflugstiere, die Feldarbeit (vollst. opus rusticum, s. oben), arma operis sui, Ov.: intentus operi diurno, Curt.: opus facere, Ter. (u. so bovem commodare, ut opus faceret, ICt.): facere patrio rure opus, Ov.: opere se exercere, Sen.: alqm in ipso opere deprehendere, Flor. – b) die Praxis des Arztes, opus facere, seine Praxis betreiben, Alfen. dig. 38, 1, 26: manere (erwarten) medicum, dum se ex opere recipiat, bis er von seiner Praxis zurückkommt, Plaut. Men. 883. – c) das Weidwerk des Jägers, Romanis sollemne viris opus, Hor. ep. 1, 18, 49. – d) die Arbeit des Bauhandwerkers od. -meisters, das Bauen, der Bau, muri od. fossa ingentis operis, Curt.: moles novi operis, die neu zu erbauenden Dämme, Curt.: lex operi faciundo, Baukontrakt, Cic.: publicorum operum exactio, Cic.: opus pupillo redimere (für den Mündel erstehen), Cic.: interim omnes servi atque liberi opus facerent, sollten beim Bau Hand anlegen, Nep. – e) die Bergwerksarbeit, der Bergbau, in opus metalli od. metallicum damnari od. dari, ICt.: u. so bl. in opus damnari, Plin. ep.: in opus salinarum dari, ICt. – f) als milit. t. t., die Schanzarbeit, labor operis, Caes.: opus castrorum, Lagerarbeit, Lagerbefestigung, Sall.: fessus od. fatigatus operibus proeliisque, Liv.: in opere occupatum esse, Caes.: dies noctesque in opere versari, Caes.: opus facere, schanzen, Caes.: milites opere prohibere, Caes.: milites ab opere deducere, revocare, Caes.: in operibus, in agminibus multus adesse, Sall. – g) die Kriegsarbeit = Kampfesmühe, Kampf, militia et grave Martis opus, Verg. Aen. 8, 516: opus belli, Prop. 3, 11, 70: opera bellica (Kriegshandwerk, Ggstz. civiles artes,) Vell. 2, 97, 2. – h) die Arbeit im Ggstz. zur Natur, natürlichen Lage, die Händearbeit, Menschenhand, Kunst, mons naturā velut opere praeceps, Sall.: locus egregie naturā et opere munitus, Caes.: oppidum magis opere quam naturā munitum, Sall.: nihil est opere aut manu factum, quod non aliquando consumat vetustas, Cic. – i) die Art der Bearbeitung eines Kunstwerkes, die Arbeit, hydria praeclaro opere, Cic.: haec omnia antiquo opere et summo artificio facta, Cic.: quarum (bullarum) iste non opere delectabatur, sed pondere, Cic.: erit exstructa moles opere magnifico, in großartigem Stile, Cic.: fabricavit Argus opere Palladio ratem, nach Art der Arbeit der Pallas (= künstlich), Phaedr. – k) dezent, das Werk = der Beischlaf, et pudor obscenum diffiteatur opus, Ov. am. 3, 14, 28: cum fit amoris opus, Ps. Ov. her. 15, 46: opere faciundo lassus, Plaut. asin. 873: accedere ad opus, Mart. 7, 18, 5. B) meton.: 1) der Stoff für eine Arbeit, digitis subigebat opus, Ov. met. 6, 20. – 2) das gefertigte Werk, opera magnifica atque praeclara, Cic. ut enim pictores et ii, qui signa fabricantur, et vero etiam poëtae suum quisque opus a vulgo considerari vult, Cic.: gerebat auribus cum maxime singulare et vere unicum naturae opus, Plin.: mirabilia Orientis opera, Wunderwerke, Curt.: u. so septem opera esse in orbe terrae miranda, Gell. – So nun prägn., a) das Werk = das Bauwerk, der Bau, das Gebäude, Plur. die Bauten, curator operum, ICt.: opus publicum, ICt.: opera publica, Liv. u. ICt.: urbana, Liv.: opus balinei, ein Badehaus, Plin. ep.: opus exornare tuā statuā, Plin. ep.: reficere exstruereque opera, Suet. – b) als milit. t. t., militaria opera, milit. Werke (Bauten), Curt. 9, 8 (32), 14; insbes. α) das Schanzwerk, das Befestigungswerk, Verteidigungswerk, opus castrorum, Lagerbefestigung, Caes.: opus hibernorum, Winterlagerbefestigung, Caes.: emporium opere magno munitum, Liv.: fundas libriles sudesque in opere disponere, Caes. – Plur., Werke = Schanzwerke, Befestigungswerke, Schanzen, Befestigungslinie, magnitudo operum, Hirt. b. G.: castra magnis operibus communita, Sall. fr.: castra od. tumulum magnis operibus munire, Caes. – β) Belagerungswerk, opera munitionesque, Cic. u. Liv.: magnitudo operis, Caes.: urbem operibus circumdare, claudere, Vell. u. Nep.: Mutinam operibus munitionibusque saepire, Cic.: urbem ingentibus operibus saepire, Liv. – γ) Belagerungswerkzeug, -maschine, urbem vineis aliisque operibus oppugnare, Liv.: operibus urbem expugnare, Liv. – δ) das Werk = der Damm, summi operis fastigium, Curt.: opus accipere (in den Boden aufnehmen), Curt.: opus iacĕre (aufwerfen), Curt.: flumen operibus obstruere, Caes. – c) ein Werk der Kunst (Bildhauerei, Malerei, Weberei usw.), ein Kunstwerk, Silanionis opus tam perfectum, tam elegans, v. einer Statue, Cic. (u. so singularis talium operum auctor, Vell.): opus admirabile, Cic.: opus caelatum, Auct. b. Hisp.: pocula faginea, caelatum divini opus Alcimedontis, Verg.: totum Numidae sculptile dentis opus, Ov.: op. marmoreum, Marmorbild, Ov.: op. Mentoreum, ein von Mentor verfertigter metallener Becher mit Reliefs, Prop.: opus plumarium, Vulg.: ut reconcinnetur (palla) atque ut opera (Stickereien) addantur quae volo, Plaut.: hanc vestem, quā indutus sum, sororum non donum solum, sed etiam opus vides, Curt.: materiam superabat opus, Ov. – d) ein Werk der Architektur, opus albarium, tectorium, musivum, s. albariususw. – e) ein Werk der Backkunst, opus pistorium, Backwerk, Cels. u. Plin. – u. ein Werk der Kochkunst, ein Gericht, opus spumeum, Anthim. 34 u. 40: fit etiam de hordeo opus bonum, Anthim. 64. – f) ein Werk, Erzeugnis der Biene, cerea opera sua, Colum. 9, 7, 3: ceris opus (= den Honig) infundite, Phaedr. 3, 13, 9. – g) eine Arbeit, ein Werk der Literatur, tantum opus, Liv.: caelatum novem Musis opus, Hor.: in utriusque operis sui ingressu, Quint.: opus habeo in manibus, Cic.: pangis aliquid Sophocleum? fac opus appareat (daß man etwas von dem W. zu sehen bekommt), Cic.: nullum opus otii exstat, Cic.: sane texebatur opus luculente, so war das Werk gewiß recht schön angelegt, Cic.: id quoque adiungere operi, Quint.: opere ipso (Geschichtswerk) coniungere alqd, Curt.: opus exigere, das W. (die Dichtung) zu Ende führen, Ov. – dah. ein Hand- u. Lehrbuch, opus geographicum, der Geographie, Mart. Cap. 6. § 609. – h) die Gattung, das Fach der Darstellung in Kunst u. Literatur; in der Kunst, Vell. 1, 16, 2; 1, 17, 4; in der Literatur, Hor. sat. 2, 1, 2. Quint. 10, 1, 31; 10, 1, 67 u. 69.
II) im weiteren Sinne, a) die Arbeit = Aufgabe, Obliegenheit, Leistung, Verrichtung, Handlung, der Dienst, viri docti, Plaut.: oratorium, Aufgabe, Verrichtung des Redners (zB. reden, Zeugen abfragen usw.), Cic.: censorium, Geschäft des Zensors (Erteilen einer Rüge), Cic.: opus πολιτικόν, eine Handlung, ein Dienst zum Besten des Staates, Cic.: periculosae plenum opus aleae, Hor.: operum hoc tuorum est, das wäre eine von deinen Aufgaben (ein Stück Arbeit für dich), Hor.: Amynander quod sui maxime operis erat, impigre agebat, was ihm vornehmlich oblag, Liv.: u. so sui maxime operis esse credens m. folg. Acc. u. Infin., Liv.: sunt quibus unum opus est (die es sich zur einzigen Aufgabe gemacht haben) m. folg. Infin., Hor.: aggredi ad pacis maximum opus, Liv.: certatim ad hoc opus (dem Mord des Tyrannen) curretur, Cic.: nobis nostrum intueri opus sat est, unsere Aufgabe im Auge zu behalten, Quint. – b) das Werk = das Unternehmen, die Tat, opus egregium, Curt.: mirabile, Curt.: virtutis opus, Verg. u. Curt.: magnum opus conari, Caes. fr.: gloria plus habet nominis quam operis, beruht mehr auf dem N. als auf Taten, Curt.: neve operis famam posset delere vetustas, Ov. – Plur., opera magna, Curt., maiora, Ov.: bellica, Curt.: alqm operibus anteire, Caes.: his immortalibus editis operibus, Liv.: Aeneae etiam ultimum mortalium operum fuit, Liv. – im christl. Sinne, Plur. opera = die guten Werke (καλὰ εργα), Cypr. epist. 18, 2. Ambros. de off. 1, 31, 163. Lact. 3, 9, 15. Vulg. Matth. 5, 16. – c) Plur. opera, polit. Werke = Schöpfungen, Einrichtungen, commendans illi sua atque ipsius opera, Vell. 2, 123, 2: primum principalium eius operum erat ordinatio comitiorum, Vell. 2, 124, 3. – d) die wissenschaftl. Materie, Wissenschaft, is libros de iure civili plurimos et qui omnem partem operis fundarent (vollständig behandelten) reliquit, Pompon. dig. 1, 2, 2. § 44: Tubero doctissimus quidem habitus est iuris publici et privati et complures utriusque operis libros reliquit, ibid. § 46. – e) die Mühe, Bemühung, magno opere, maximo opere, s. māgnopere: maiore opere, Cato fr.: non minimo opere, Licin. fr.: summo opere, Lucr. (vgl. summopere): quanto opere, s. quantopere: quantillo opere, wie leicht, Plaut.: tanto opere, s. tantopere: ebenso opere tanto, Plaut.: nimio opere, gar sehr, Cic. (s. Haupt opusc. 2, 457).
(2) opus2, n. indecl., das Werk = die nötige Sache, das Bedürfnis, nur in den Verbindungen: I) opus est = es ist nötig, -notwendig, -vonnöten, mit Dat. pers., mit Angabe der nötigen Sache, α) im Nom.: dux nobis et auctor opus est, Cic.: opus sunt boves, Varro: nobis exempla opus sunt, Cic.: sponsae aurum, vestem, ancillas opus esse, Ter.: deciens nummos mihi opus esse, Cic.: si quid ipsi Caesare opus esset, wenn er etwas von C. bedürfte, Caes.: in eam rem fidem suam, si quid opus esse putaret (nötigenfalls), interponeret, Cic.: illud te rogo, sumptu ne parcas ulla in re, quod ad valetudinem opus sit, Cic.: quaecumque ad proximi diei oppugnationem opus sunt, noctu comparantur, Caes.: quorsum est opus? Hor.: quae curando vulneri opus sunt, Liv. – β) im Abl.: sive forte opus sit cuneo aut globo, Cato fr.: silentio opus est, Afran. fr.: auctoritate tuā nobis opus est, Cic.: expedito homine opus est, Cic.: tacito cum opus est, clamas, Cornif. rhet.: quid verbis opus est? was bedarf es noch der Worte? (bei Abbrechung einer weiteren Erörterung), Plaut.: in cuius laudes exsequendas Cicerone laudatore opus fuerit, Liv. epit. – u. so immer mit Abl. des Partic. Perf. Pass.: non opus est recitato, Cato fr.: rescripto nihil opus est, Antwort ist nicht nötig, Fronto: quid opus sit facto? Nep.: facto, non consulto in tali periculo opus esse, Sall.: cur properato opus esset, Cic.: opus est puellā servatā, Ov.: sibi opus esse domino eius convento, Liv. – γ) selten im Genet.: quanti argenti opus fuit, Liv.: ad consilium pensandum temporis opus esse, Liv.: magni nunc erit oris opus, Prop.: sive illi laterum seu fuit artis opus, Priap. – δ) im Acc.: puero opus est cibum, Plaut.: opus est calcis modium unum, Cato. Vgl. über no. α bis δ Diom. 316, 27 sqq. – ε) im 2. Supin.: sed ita dictu opus est, Ter.: quod scitu opus est, Cic. – ζ) im Infin. od. Acc. u. Infin.: quid tibi opus vixisse, Plaut.: quid opus est affirmare? Cic.: opus sit nihil deesse amicis, Cic.: quid opus est caveri lege ne puniatur infans, si pulsaverit patrem? Sen. rhet.: non opus est nunc intro te ire, Plaut.: m. Nom. u. Infin., tu, quae istic opus erunt administrari, prospicies, Brut. in Cic. ep. 11, 11, 2. – η) m. ut od. ne u. Konj.: mihi opus est, ut lavem, Plaut.: tibi opus est, aegram ut te assimules, Plaut.: ad hoc efficiendum intellegebant opus esse, non ut etc.... nec ut etc.... sed ut etc., Tac. dial. 31 in.: reus, cui opus esset ne reus videretur, Plin. ep. 7, 6, 3. – θ) m. bl. Coniunctiv: seu sit opus quadratum acies consistat in agmen, Tibull. 4, 1, 101: quamquam non est opus affingas aliquid aut adstruas, Plin. ep. 9, 33, 11: quam (avaritiam tuam) refrenes aliquantulum opus est, Augustin. ep. 12: opus est multum vestiariis, quia frigus pati non potes, Augustin. serm. 38, 25. – ι) absol.: sic opus est, Ov. met. 1, 279. – II) opus habere alqā re, etwas nötig haben, Colum. 9, 1, 5. Itala 1. Thess. 5, 1 (bei Ambros. de fid. 5, 17, 213) u.a. Eccl.: vgl. jedoch Diom. 316, 33 nos non dicimus ›opus habeo, opus habebam‹, sedopus est mihi, opus erat mihi‹.

Latin > English

opus operis N N :: need; work; fortifications (pl.), works; [opus est => is useful, beneficial]