Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

οἰκουμένη

Τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη → The first and best victory is to conquer self.
Plato, Laws 626e
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: οἰκουμένη Medium diacritics: οἰκουμένη Low diacritics: οικουμένη Capitals: ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ
Transliteration A: oikouménē Transliteration B: oikoumenē Transliteration C: oikoumeni Beta Code: oi)koume/nh

English (LSJ)

(sc. γῆ), ἡ, A inhabited region, v. οἰκέω A. 1; then the Greek world, opp. barbarian lands, D.7.35; πᾶσα ἡ οἰ. Id.18.48; in Arist.Mete.362b26, ἡ οἰ., = the inhabited world (including non-Greek lands, as Ethiopia, India, Scythia), as opp. possibly uninhabited regions, cf. Cleom.2.1; in Arist.Mu.392b26, ἥδε ἡ οἰ., = our world (= Asia, Libya, Europe); οἰκουμέναι worlds, ib.31; ἡ φιλία περιχορεύει τὴν οἰ. Epicur.Sent.Vat.52; σοῦ (i.e. Ptolemy ΙΙ or III) τῆς οἰ. πάσης βασιλεύοντος PSI5.541.7, cf. LXX 1 Es.2.3; loosely, the whole world, Hyp.Eux.33 (prob.), Antiph.179, PMag.Lond.121.704, Luc. Halc.3, Ath.8.350a : so perhaps in some passages cited under ΙΙ. II the Roman world, ὁ ἀγαθὸς δαίμων (etc.) τῆς οἰ., i.e. the Emperor, OGI666.4,668.5, POxy.1021.5 (i A.D.), CIG2581-2,4416,Ev.Luc.2.1, Act.Ap.17.6, 24.5, Sammelb.176.2 (ii A.D.), Gal.10.7, Luc.Macr. 7. III ἡ οἰ. ἡ μέλλουσα the world to come, i.e. the kingdom of Christ, Ep.Hebr.2.5.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

Greek (Liddell-Scott)

οἰκουμένη: (ἐξυπ. γῆ), ἡ, ἡ κατοικουμένη, τὸ κατοικούμενον μέρος αὐτῆς, δι’ ἧς λέξεως ἐδήλουν οἱ Ἕλληνες τὸ ὑπ’ αὐτῶν κατοικούμενον μέρος τῆς γῆς, κατ’ ἀντίθεσιν πρὸς τὰς βαρβαρικὰς χώρας, Ἡρόδ. 4. 110· ἐν τῇ οἰκ. Δημ. 85. 17· πᾶσα ἡ οἰκ. ὁ αὐτ. 242. 1· ἐν Ὑπερείδη ὑπὲρ Εὐξ. 42, πιθ. ὁ ὅλος κόσμος. ΙΙ. οὕτω κατὰ τοὺς Ρωμαϊκοὺς χρόνους, ὁ Ρωμαϊκὸς κόσμος, ὁ κύριος τῆς οἰκουμένης, δηλ. ὁ αὐτοκράτωρ, ἐπιγραφ. Ἱεραπυτν. ἐν Συλλ. Ἐπιγρ. 2581-2, πρβλ. 4416, Εὐαγγ. κ. Λουκ. β΄ 1, Πράξ. Ἀπ. ιζ΄, 6, κδ΄, 5, κτλ. ΙΙΙ. ἡ οἰκ. ἡ μέλλουσα ὁ ἐρχόμενος κόσμος, δηλ. ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, Ἐπιστ. π. Ἑβρ. β΄, 5.

French (Bailly abrégé)

ης (ἡ) :
v. οἰκέω.

English (Strong)

feminine participle present passive of οἰκέω (as noun, by implication, of γῆ); land, i.e. the (terrene part of the) globe; specially, the Roman empire: earth, world.

English (Thayer)

οἰκουμένης, ἡ (feminine of the present passive participle from οἰκέω (namely, γῆ; cf. Winer's Grammar, § 64,5; Buttmann, § 123,8));
1. the inhabited earth;
a. in Greek writings often the portion of the earth inhabited by the Greeks, in distinction from the lands of the barbarians, cf. Passow, ii., p. 415a; (Liddell and Scott, under the word, I.).
b. in the Greek authors who wrote about Roman affairs (like the Latin orbis terrarum) equivalent to the Roman empire: so πᾶσαοἰκουμένη contextually equivalent to all the subjects of this empire, the whole inhabited earth, the world (so in (Hyperides, Eux. 42 (probably Liddell and Scott)) the Sept. for תֵּבֵל and אֶרֶץ): πᾶσαοἰκουμένη, Josephus, b. j. 7,3, 3); ὅλῃ ἡ οἰκουμένη, Josephus, Antiquities 8,13, 4 πᾶσαοἰκουμένη; cf. Bleek, Erklär. d. drei ersten Evv. i., p. 68); by metonymy, the inhabitants of the earth, men: ἡ οἰκουμένη ὅλῃ, all mankind, the universe, the world: τά πάντα); ἡ οἰκουμένη μελλουσα, that consummate state of all things which will exist after Christ's return from heaven, πάντα and τά πάντα, Hebrews 2:8, which there is taken in an absolute sense).

Greek Monolingual

η (ΑΜ οικουμένη, Α ιων. τ. οἰκεομένη, αιολ. τ. οἰκημένα)
1. όλες οι χώρες και όλοι οι λαοί της γης («ἐμὲ ἀνέδειξε βασιλέα τῆς οἰκουμένης ὁ κύριος τοῦ Ἰσραήλ», ΠΔ)
2. (κατ' επέκτ.) όλη η έκταση της γης, η υφήλιος, ο κόσμος, το σύμπαν («όλην την οικουμένην σκεπάζουν σκοτεινά... τα μεγάλα πτερά της βαθειάς νύκτας», Κάλβ.)
αρχ.
1. το μέρος της γης που κατοικούσαν οι Έλληνες, ο ελληνικός κόσμος, σε αντιδιαστολή προς τις βαρβαρικές χώρες
2. (στους Ρωμαίους) όλος ο κόσμος που βρισκόταν κάτω από την εξουσία της Ρώμης, ο ρωμαϊκός κόσμος
3. φρ. «ἡ οἰκουμένη ἡ μέλλουσα» — η επερχόμενη βασιλεία του Χριστού.
[ΕΤΥΜΟΛ. Οικουμένη (ενν. γη). Ουσιαστικοποιημένος τ. του θηλ. της μτχ. οἰκούμενος του ρ. οἰκοῦμαι].

Greek Monotonic

οἰκουμένη: (ενν. γῆ), ἡ, κατοικημένο μέρος, όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον Ελληνικό κόσμο, σε αντίθ. προς τις βαρβαρικές χώρες, σε Ηρόδ., Δημ. κ.λπ.· ομοίως κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, Ρωμαϊκός κόσμος, σε Καινή Διαθήκη· μεταφ., ἡοἰκουμένη ἡ μέλλουσα, ο επερχόμενος κόσμος, δηλ. η βασιλεία του Χριστού, στο ίδ.

Russian (Dvoretsky)

οἰκουμένη: ион. οἰκεομένη ἡ [part. pass. к οἰκέω (sc. γῆ)
1) обитаемая земля Her.;
2) греческая земля Dem., NT;
3) земля, мир Dem., NT.

Middle Liddell

[pres. part of οἰκέω
( sc. γῆ) the inhabited world, a term used to designate the Greek world, as opp. to barbarian lands, Hdt., Dem., etc.:—so in Roman times, the Roman world, NTest.: metaph., ἡ οἰκ. ἡ μέλλουσα the world to come, i. e. the kingdom of Christ, NTest.

Chinese

原文音譯:o„koumšnh 哀枯姆尼
詞類次數:名詞(15)
原文字根:(世)人 家(居) 相當於: (יָשַׁב‎ / יָשׁוּב‎)
字義溯源:天下,地球,世界,世上,普天下,普天下人民,普世,羅馬帝國;當時的羅馬帝國自以為已掌管了天下,所以羅馬帝國與天下被當作同義字。這編號源自(οἰκέω)=居住);而 (οἰκέω)出自(οἶκος)*=住處)。參讀 (ἀγρός)同義字
出現次數:總共(15);太(1);路(3);徒(5);羅(1);來(2);啓(3)
譯字彙編
1) 天下(8) 太24:14; 徒11:28; 徒17:6; 徒17:31; 徒24:5; 啓3:10; 啓12:9; 啓16:14;
2) 世界(3) 路21:26; 羅10:18; 來2:5;
3) 世上(1) 來1:6;
4) 普天下(1) 徒19:27;
5) 普世(1) 路4:5;
6) 普天下人民(1) 路2:1

English (Woodhouse)

οἰκουμένη = habitable globe, inhabited globe, inhabited world

⇢ Look up "οἰκουμένη" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)