Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

γῆ

Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν -> Oh! my soul do not aspire to eternal life, but exhaust the limits of the possible
Pindar, Pythian, 3.61f.
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: γῆ Medium diacritics: γῆ Low diacritics: γη Capitals: ΓΗ
Transliteration A: gē̂ Transliteration B: Transliteration C: gi Beta Code: gh=

English (LSJ)

ἡ, occasionally in Hom., freq. in Hes., and the only form in Att. Prose for γαῖα: dual A γαῖν A.Pers.736: pl. rare, γαῖ Arist.Pr. 934b9, γέαι SIG279.40 (Zelea), etc., AP9.430 (Crin.): gen. γεῶν Hdt.4.198, GDI5755.14 (Mylasa); γῶν BGU993 iii 10 (ii B. C.): acc. γέας [Democr.] 299, SIG46.3 (Halic.), γᾶς PTeb.6.31 (ii B. C.), Str. 2.5.26; Cypr. ζᾶς Inscr.Cypr.135.30 H.: dat. pl. γέαις prob. in CIG 2693f9 (Mylasa), LW415.9 (ibid.):—earth (including land and sea, Sapph.Supp.5.2) opp. heaven, or land opp. sea, Γῆ τε καὶ Ἠέλιος καὶ Ἐρινύες Il.19.259, cf. 3.104; τίς γῆ; Od.13.233; γῆς περίοδοι Hdt.4.36, Arist.Mete.362b12, title of work by Hecat.: personified, Il. l.c., A.Th.69, Pers.629, etc.; κατὰ γῆν on land, by land, opp. ναυσί, Th. 1.18; opp. ἐκ θαλάσσης, Id.2.81; κατὰ γῆν στέλλεσθαι X.An.5.6.5, etc.; ἐπὶ γῆς on earth, opp. νέρθε, S.OT416; κατὰ γῆς below the earth, A.Ch.377,475, etc.; κάτω γῆς S.OT968; ὑπὸ γῆς Id.Fr.572; γᾶς ὑπένερθε Pi.Fr.292: gen. with local Adverbs, ἵνα γῆς E.Andr. 168; ποῦ, ποῖ, ὅποι γ., S.OT108, Ph.1211, El.922; ὅπου γ. Ar.Av. 9. 2 earth, as an element, Xenoph.27, Anaxag.4, Pl.Prt.320d, Lg.889b, Arist.Metaph.989a5, Cael.306a18, etc. b γῆν καὶ ὕδωρ αἰτεῖν, as tokens of submission, Hdt.5.18, Lycurg.71; γῆν καὶ ὕδωρ διδόναι Hdt.5.18, al. II land, country, καὶ γῆν καὶ πόλιν A.Eu. 993; γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνεσθαι, διώκειν, from land to land, Id.Pr.682, Ar. Ach.235; ἡ ἁγία γῆ LXX Wi.12.3; one's native land, Tyrt.12.33, Thgn.1213, A.Supp.890 (lyr.), S.OC441, E.Ph.1090; freq. omitted with art., ἐκ τῆς ἐμαυτοῦ (sc. γῆς) δραπέτας Id.Heracl.140, etc. 2 freq. in Trag., city, αὐτός τε καὶ γῆ δορὶ πεσοῦσ' Ἑλληνικῷ Id.Tr. 868. III the earth or ground as tilled, ἄροτον γῆς S.OT270; γᾶ φθίνουσα ib.665, etc.; τὴν γῆν ἐργάζεσθαι, θεραπεύειν, till the ground, Pl.R.420e, X.Oec.5.12; τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόμενα Id.Mem.4.3.10. 2 estate, farm, γῆν πρίασθαι Lys.32.23; ἐπὶ γῇ δανείζειν lend on mortgage, D.36.6. IV of particular kinds of earth or minerals, e.g. fuller's earth. Thphr.Char.10.14, cf. Gal.12.168; Κιμωλία γ. Ar.Ra. 712, cf. Hp.Mul.2.189.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 488] ἡ, zsgz. aus γέα, gew. att. Form; auch schon bei Hom., doch weit seltner als γαῖα, auch seltner als αἶα; nom. γῆ Iliad. 19, 259. 21, 63 Odyss. 13, 233. 23, 233, γῆς Odyss. 11, 167. 302. 482. 12, 27, γῇ Iliad. 3, 104, γῆν Odyss. 17, 237. In Bezug auf die Bedeutung macht Hom. keinen Unterschied zwischen γῆ, γαῖα und αἶα. Folgende: 1) die Erde, wie bei uns, a) der Erdkörper; καὶ ἥλιος καὶ ἄστρα Plat. Legg. X, 886 a; πότερον πλατεῖά ἐστιν ἢ στρογγύλη Phaed. 97 d, u. sonst; sprichw. οὔτε γῆς οὔτε οὐρανοῦ ἅπτεσθαι, von Orakeln, von denen gar nichts eintrifft, Luc. Alex. 54; γῇ τε κοὐρανῷ λέγειν Eur. Med. 56. – b) Erde im Ggstz des Meeres, κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, zu Wasser u. zu Lande, κατὰ γῆς στέλλεσθαι, zu Lande reisen, u. ähnl. überall; γῆν καὶ ὕδωρ αἰτεῖν, διδόναι, als Zeichen der Unterwürfigkeit, Her. 5, 17 u. öfter; Ggstz der Unterwelt, Tragg.; εἰ ὁ θανὼν γᾶ τε καὶ οὐδὲν ὢν κείσεται Soph. El. 237. – 2) Theil der Erde, Land, überall, γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνεσθαι, διώκειν, Land für Land, aus einem Lande ins andere fliehen, Aesch. Prom. 685; Ar. Ach. 223; vgl. Luc. Alex. 46; Cic. Att. 14, 10. Bei den Tragg. öfter vom Gebiete einer Stadt, u. scheinbar von der Stadt selbst. – 3) Erdboden, Land, u. dah. Feld, Acker, Plat. u. sonst überall, γῆν ἐργάζεσθαι, das Land bestellen, Rep. IV, 420 e. – Den dual. hat Aesch. Pers. 722; den plur. erst Strab., 2, 5, 26 τὰς γᾶς, u. Sp., s. Schäfer Melet. p. 15.

Greek (Liddell-Scott)

γῆ: ἡ, (συνῃρ. ἀντὶ γέα, ἴδε κατωτ.), ὁ μόνος τύπος παρ᾿ Ἀττ. πεζοῖς εὑρισκόμενος καὶ παρ᾿ Ὁμ. ἀντὶ τοῦ γαῖα, αἷα· δυϊκ. γαῖν ἐν Αἰσχύλ. Πέρσ. 736· ὁ πληθ. εἶναι λίαν σπάνιος, γαῖ Ἀριστ. Προβλ. 23. 29, ἀσυναίρ. γέαι Ἀνθ. II. 9. 430· γεν. γεῶν Ἡρόδ. 4. 198· γῶν Ἡσύχ.· αἰτ. γᾶς Στράβ. 126, γέας Δημόκρ. παρὰ Κλ.

French (Bailly abrégé)

ῆς (ἡ) :
terre, pays, contrée.
Étymologie: contr. de γέα, de la R. Γα, engendrer.

English (Autenrieth)

earth, land; distinguished from the heavens, (κίονες) αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν, Od. 1.54; geographically, Ἀχαιίδα γαῖαν, esp. native land, πατρίδα γαῖαν, pl., οὐδέ τις ἄλλη | φαίνετο γαιάων ἀλλ' οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα, Od. 14.302; as substance, χυτὴ γαῖα, for a grave, Il. 6.464 ; κωφὴ γαῖα, ‘silent dust,’ Il. 24.54; prov., ὗμεῖς πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισθε, Il. 7.99. The form γῆ is of less common occurrence, Od. 13.233, Od. 23.233, Il. 21.63.—Personified, Γαῖα, Il. 15.36; Γῆ, Il. 3.104, Il. 19.259. ;;: see γαἶα.

Spanish (DGE)

-ῆς, ἡ

• Alolema(s): eol. y dór. γᾶ Sapph.1.10, Alc.10.14, Corinn.1.3.35, A.Supp.890, S.OT 665, FD 3.22.12 (II a.C.), 6.40.3 (I/II d.C.); γέη Hdt.4.198, Democr.B 299, SIG 279.40 (Zelea IV a.C.), IMylasa 214.14 (II/I a.C.), Orác. en Porph. en Eus.PE 4.9.2; poét. γαῖα q.u.
I como lugar donde se nace o habita, con características propias
1 tierra, país, región τίς γ., τίς δῆμος; pregunta Odiseo al llegar a Ítaca Od.13.233, τὸν δ' ἐς γᾶς βαλών Corinn.l.c., γέας πλείστας εἶδον Democr.l.c., ἀν' Ἑλλάδα γῆν Xenoph.8.2, καὶ γῆν καὶ πόλιν A.Eu.993, γῆν πρὸ γῆς de país en país A.Pr.682, Ar.Ach.235, S.OC 45, γῆ μελάμφυλλος S.OC 482, ἐπὶ γῆν ἄλλην ἀπ' ἄλλης de un país a otro Plot.1.6.8, ὑπογραπτέον δὲ καὶ τὰς περιεχούσας αὐτὴν γᾶς Str.2.5.26, ἄλλα γὰρ ἀλλοῖαι πάντα φέρουσι γέαι AP 9.430 (Crin.), ὅσα ἐποίησαν βασιλεῖς Ἀσσυρίων πάσαις ταῖς γαῖς LXX 4Re.19.11.
2 país natal, patria ἐκ γῆς φεύγομεν estoy desterrado de mi patria Thgn.1213, Κρέοντος παῖς ὁ γῆς ὑπερθανών E.Ph.1090, αὐτός τε καὶ γ. δορὶ πεσοῦσ' Ἑλληνικῷ E.Tr.868
en un plano ideal, Pl.Phd.109b, ἡ ἁγία γ. Tierra Santa, e.e. Palestina, LXX Sap.12.3, ἄλλη γ. en alusión a la tierra prometida, Cels.Phil.7.28, ref. al Cielo, Origenes Cels.7.29.
II como superficie que se trabaja
1 tierra cultivable γῆς καρπός h.Cer.332, ὁμοίη τῇ ἀρίστῃ γέων Δήμητρος καρπὸν ἐκφέρειν Hdt.4.198, ἡ γ. θεὸς οὖσα X.Oec.5.12, cf. S.OT 270, 665, POxy.1024.33 (II d.C.), ἐργάζεσθαι ... τὴν γῆν Pl.R.420e, τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόμενα X.Mem.4.3.10, τὴν γῆν καταργεῖ (la higuera estéril) esteriliza la tierra, Eu.Luc.13.7
según el régimen de propiedad, de la tierra perteneciente a un templo SIG 46.3 (Halicarnaso V a.C.), ἐπίμορτος γ. tierra en régimen de aparcería Sol.Lg.67, ἐνίους μισθουμέν[ου] ς γᾶς PTeb.6.31 (II a.C.), cf. BGU 993.3.10 (II a.C.), IMylasa 204.6 (II/I a.C.), δημόσιαι γέαι tierras estatales, SIG 279.40 (Zelea IV a.C.)
para Egipto v. III.
2 finca, terreno, tierra de labranza γῆν πριάμενος Lys.32.23, ἐπὶ γῇ ... δεδανεικῶς ἦν había prestado con la garantía de tierra D.36.6.
III esp. en divisiones administrativas de Egipto
1 ref. a tierras estatales, reales o imperiales:
a) βασιλικὴ γῆ en ptol. tierra real administrada por la corona directamente PHib.52.3, PLille 8.4 (III a.C.), tb. en época rom. POxy.279.11, PTeb.302.7 (I d.C.);
b) δημοσία γῆ tierra pública, estatal, PAmh.99a.10, PTeb.336.12 (II d.C.);
c) γῆ οὐσιακή tierra imperial procedente de grandes haciendas confiscadas por el estado BGU 560.21 (II d.C.), PAmh.96.4 (III d.C.);
d) γῆ ἐν ἀφέσει tierra cedida por el estado en arriendo o usufructo, PTeb.5.37 (II a.C.), βασιλικὴ καὶ ἐν ἀφέσει γῆ PTeb.27.55 (II a.C.).
2 op. las tierras estatales:
a) γῆ ἰδιωτική tierra de usufructo o propiedad privada, PThmouis 1.135.5 (II d.C.), PRyl.87.7 (III d.C.);
b) en ptol. γῆ ἐν δωρεᾷ tierra en donación u obsequio a altos funcionarios o personajes importantes BGU 1010.13 (III a.C.);
c) ἰδιόκτητος γῆ tierra cultivable en propiedad o usufructo privado de particulares, Wilcken Chr.225.11 (III d.C.);
d) κληρουχικὴ γῆ tierra asignada vitaliciamente gener. a miembros del ejército PTeb.60.18 (II a.C.);
e) γῆ κατοικική tierra asignada a militares de ascendencia griega PAmh.96.3 (III d.C.).
3 tierras de dominio sacerdotal, incluidas en ocasiones en el apartado anterior:
a) ἱερὰ γῆ tierra cedida en usufructo a los templos, PTeb.5.37, 60.8 (ambos II a.C.);
b) γῆ ἀνιερωμένη tierra consagrada, e.e., tierra libre de tasas o impuestos dada de regalo a los dioses y administrada por los sacerdotes PWürzb.8.10 (II d.C.);
c) en época rom. γῆ ἱερευτική tierra cedida en arriendo a los sacerdotes sometida a impuestos γῆ βασιλικὴ ἱερευτική PTeb.390.12 (II d.C.).
IV como cuerpo en el espacio
1 tierra incluyendo el mar y la tierra firme φράσειν ... πότερον ἡ γ. πλατεῖά ἐστιν ἢ στρογγύλη Pl.Phd.97d, Περίοδοι γῆς Mapa de la tierra tít. de obras de los precursores de los geógrafos, Hdt.4.36, Agathem.1.1, Arist.Mete.362b12, como una de las partes del cosmos, Ocell.38, Vett.Val.50.12, 19
op. al cielo, E.Med.57, Epicur.Ep.[3] 88, Eu.Matt.5.18
op. al Olimpo ἔλιπον γᾶν, βαίνω δ' ἐς Ὄλυμπον Trag.Adesp.290a.
2 tierra como uno de los cuatro elementos ἐκ γαίης γὰρ πάντα καὶ εἰς γῆν πάντα τελευτᾷ Xenoph.B 27, cf. Anaxag.B 4, Pl.Prt.320d, Lg.889b, Arist.Metaph.989a5, Cael.269a18
como símbolo de sumisión αἴτεον ... γῆν τε καὶ ὕδωρ Hdt.5.18, cf. Lycurg.71
como materia de la que está hecho el hombre ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήμφθης LXX Ge.3.19, ἄνθρωπος γὰρ γ. ἐστιν πάσχουσα Ep.Barn.6.9a, Gr.Nyss.V.Macr.397.7.
3 tierra como superficie del planeta op. ‘mar’ ἐπὶ γᾶν μέλαιν αν Sapph.16.2, cf. Thgn.238, καὶ θάλασσα νῦν ἐστι πρότερον οὖσα γῆ Th.3.89, αἱ κυματωδέστεραι γαῖ στερραὶ γίνονται Arist.Pr.934b9, ἕδρανα γῆς Orph.H.17.9, cf. 64.3, ἀρχὰς γῆς ἁπάσης Plot.1.6.7, Γᾶ καὶ Θάλασσα Tierra y Mar tít. de una comedia de Epicarmo, Ath.106e, ἔγρυπεν ἡ γ. en un terremoto, Melanth.Hist.1
c. diferentes prep. κατὰ γῆν por tierra Th.1.18, 2.81, X.An.5.6.5, πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς Eu.Marc.4.1
op. ‘los infiernos’ αὐτοῦ νέρθε κἀπὶ γῆς ἄνω S.OT 416, κατὰ γῆς bajo tierra e.d. en los infiernos A.Ch.376, 475, κάτω γῆς S.OT 968, ὑπὸ γῆς Tyrt.8.32, S.Fr.572, γᾶς ὑπένερθε Pi.Fr.292.
4 como mundo habitado tierra, universo, mundo τὸν πλείονα τῆς γῆς τόπον πληροῦσθαι Ocell.46
gener., c. adv. de lugar ποῦ γῆς; ¿en qué parte del mundo? S.OT 108, Ar.Au.9, ποῖ γᾶς; S.Ph.1211, cf. El.922, ἵν' εἶ γῆς en qué lugar de la tierra estás E.Andr.168, εἰς ἅπασαν τὴν γῆν PGiss.40.2.10 (III d.C.).
5 como núcleo de otros cuerpos celestes γ. ὁμίχλῃ περιεχομένη (σελήνη) (la luna es) tierra rodeada de bruma Heraclid.Pont.114a, b, c.
V ref. a diferentes clases de tierras minerales περὶ τῶν διαφορῶν τῆς συνήθως ὀνομαζομένης γῆς Gal.12.168, cf. 185
Κιμωλία γ. tierra de Cimolia utilizada para la limpieza, Ar.Ra.712, Str.10.5.1, PHolm.12, PLeid.X.65, An.Athen.2.387.25
σμηκτρὶς γ. un tipo de tierra utilizada en una fórmula contra la caída del cabello, Hp.Mul.2.189
tierra para dar apresto (a las telas) Thphr.Char.10.14
arcilla λευκὴ γ. POxy.929.14 (II/III d.C.), Wilcken Chr.21.9 (III d.C.), γ. κεραμική arcilla de alfarero, PHolm.112
mantillo, CPR 1.175.19 (II d.C.)
γ. Σαμία tierra de Samos utilizada para expulsar el flegma, Gal.12.178, Dsc.5.153, PLeid.X.12, 18, An.Athen.2.387.25
(γ.) Χῖα tierra de Quíos c. propiedades semejantes a la tierra de Samos, Dsc.5.155, PHolm.1, PLeid.X.5, 26
γ. Λημνία tierra de Lemnos usada en medicina para lavatorios, Gal.12.178
γ. Αἰθιοπική tierra etíope en receta para disolver coágulos en los ojos, Gal.12.797.
VI personif. la diosa Tierra como madre de dioses y hombres μᾶ Γᾶ, μᾶ Γᾶ madre tierra, madre tierra A.Supp.890, θεῶν τε τὰν ὑπερτάταν, Γᾶν S.Ant.338, ὀρεστέρα παμβῶτι Γᾶ S.Ph.391, junto a otros dioses οἴσετε ἄρν' ... Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ Il.3.104, cf. 19.259, Γῆ τε καὶ Ἑρμῆ A.Pers.629, ὦ Ζεῦ τε καὶ Γῆ καὶ πολισσοῦχοι θεοί A.Th.69
nacida en segundo lugar después de Caos, tuvo numerosa descendencia, ella sola o c. otros dioses, Hes.Th.106, Titanomach.3, Th.Cycl.1, Sol.24.5, Simon.159D., S.OC 40, E.Io 989, Ar.Nu.364, Isoc.12.126, Pl.Ti.40e, Men.Dysc.908, Orph.Fr.318, Call.Epigr.46.2, Apollod.1.1.1, 3.8.1
recibía culto entre los escitas, Hdt.4.59, entre los persas, X.Cyr.3.3.22, 8.3.24, entre los fenicios, Herenn.Phil.Hist.2.15
templos y altares en el Ática, Th.2.15, Plu.Sull.9, Paus.1.22.3, 31.4, en Esparta, Paus.3.11.9, 12.8, en Tegea, Paus.8.48.8, en Delfos, Plu.2.402c, en Roma, Plu.Brut.19, D.H.8.79
oráculos en Delfos, Paus.10.5.5, 6, Ael.VH 3.1, en Olimpia, Paus.5.14.10, en Acaya, Paus.7.25.13.

English (Abbott-Smith)

γῆ, γῆς, ἡ, [in LXX for אֲדָמָה ,אֶרֶץ, etc.;]
1.the earth, world: Lk 21:35, Ac 1:8, He 11:13, Re 3:10, al.; opp. to οὐρανός, Mt 5:18 11:25, Mk 13:27, al.
2.land;
(a)opp. to sea or water: Mk 4:1, Lk 5:3, Jo 6:21, al.;
(b)as subject to cultivation: Mt 13:5, Mk 4:8, Lk 13:7, He 6:7, al.;
(c)the ground: Mt 10:29, Mk 8:6, Lk 24:5, Jo 8:6, al.;
(d)a region, country: Lk 4:25, Ro 9:28, Ja 5:17; γῆ Ἰσραήλ, Mt 2:20, 21; Χαλδαίων, Ac 7:4; ἡ Ἰουδαία γῆ, Jo 3:22; c. gen. pers., Ac 7:3.

English (Strong)

contracted from a primary word; soil; by extension a region, or the solid part or the whole of the terrene globe (including the occupants in each application): country, earth(-ly), ground, land, world.

English (Thayer)

genitive γῆς, ἡ (contracted from γεα, poetic γαῖα), the Sept. very often for אֶרֶץ and אֲדָמָה, earth;
1. arable land: ἐκ γῆς χοϊκός, the ground, the earth as a standing-place (German Boden): L brackets WH reject the passage); ); land, opposed to sea or water: the earth as a whole, the world (Latin terrarum orbis);
a. the earth as opposed to the heavens: τά ἐπί τῆς γῆς the things and beings that are on the earth, T WH omit; L Tr brackets τά); involving a suggestion of mutability, frailty, infirmity, alike in thought and in action, τά ἐπί τῆς γῆς (equivalent to τά ἐπίγεια, τά ἄνω); τά μέλη ὑμῶν τά ἐπί τῆς γῆς the members of your earthly body, as it were the abode and instruments of corrupt desires, ὁ ὤν ἐκ τῆς γῆς ... λαλεῖ (in contrast with Christ as having come from heaven) he who is of earthly (human) origin, has an earthly nature, and speaks as his earthly origin and nature prompt, the inhabited earth, the abode of men and animals: αἴρειν ζωήν τίνος or τινα ἀπό τῆς γῆς, κληρονομεῖν τήν γῆν (see κληρονομέω, 2), πῦρ βάλλειν ἐπί ( εἰς) τήν γῆν, i. e. among men, ἐπί τῆς γῆς among men, a country, land enclosed within fixed boundaries, a tract of land, territory, region; simply, when it is plain from the context what land is meant, as that of the Jews: Winer's Grammar, 121 (114 f)): γῆ Ἰσραήλ, Ιουδα, Γεννησαρέτ, Σοδομων καί Γομόρρων, Χαλδαίων, Αἴγυπτος (see Αἴγυπτος); ἡ Ἰουδαία γῆ, ἀλλότρια, ἐκείνῃ, one's country, native land, Acts 7:3.

Greek Monotonic

γῆ: ἡ, συνηρ. αντί γέα· δυϊκ., γεν. και δοτ. γαῖν· πληθ., γαῖ, γέαι, Ιων. γεν. γεῶν, αιτ. γᾶς,
I. 1. γη αντίθ. προς τον ουρανό ή ξηρά αντίθ. προς τη θάλασσα, σε Όμηρ. κ.λπ.· κατὰ γῆν, πάνω στη γη ή μέσω ξηράς, σε Θουκ.· κατὰ γῆς, σε Ξεν.· ἐπὶ γῆς, στη γη, σε Σοφ.· κατὰ γῆς, κάτω από τη γη, σε Τραγ.· η γεν. μαζί με τοπικά επιρρ., ἵνα γῆς, ποῦ γῆς, Λατ. ubi terrarum, σε ποιο μέρος του κόσμου (σε ποιο τεταρτημόριο αυτού), πού μέσα σ' όλο τον κόσμο, σε Σοφ. κ.λπ.
2. γη, ως φυσικό στοιχείο, αντίθ. προς τον αέρα, το νερό, τη φωτιά, σε Πλάτ.
II. έδαφος, χώρα, σε Αισχύλ. κ.λπ.· γῆνπρὸ γῆς, από χώρα σε χώρα, στον ίδ.
III. η γη ή το χώμα που οργώνεται, καλλιεργείται, σε Σοφ., Πλάτ.
IV. σβώλος γης, στη φράση γῆν καὶ ὕδωρ αἰτεῖν, γῆν καὶ ὕδωρ διδόναι, ως σημεία υποταγής, σε Ηρόδ.

Russian (Dvoretsky)

γῆ: эп.-ион.-поэт. γαῖα, γαίη и αἶα, дор. γᾶ ἡ (редко: pl. γέαι - стяж. γαῖ, gen. γεών Her.; gen. dual. γαῖν Aesch.)
1) земля (как планета) (γῆ τε καὶ ἥλιος Hom.; πότερον ἡ γῆ πλατεῖά ἐστιν ἢ στρογγύλη Plat.; οὐρανῷ μιγνύειν γῆν Plut.);
2) земля (как стихия и вещество) (μικτὰ ὕδατος καὶ γῆς Arst.);
3) земля, суша (κατὰ γῆς στελλεσθαι Xen.): ἴσχυον οἱ μεν κατὰ γῆν, οἱ δὲ ναυσίν Thuc. одни были сильны на суше, другие же флотом;
4) поверхность земли, т. е. мир, свет: ποῦ γῆς; Soph. в каком месте света?, где именно?; ποῖ γᾶς; Soph. куда именно?; ἐπὶ γῆς ἄνω Soph. на земле, т. е. среди живых; κατὰ, κάτω и νέρθε (ἔνερθε) γῆς Trag. в подземном царстве;
5) земля, почва (γεωργεῖν τὴν γῆν Arst.): τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόμενα Xen. произведения почвы; γῆν καὶ ὕδωρ αἰτεῖν или διδόναι Her. требовать или давать огня и воды (символ изъявления покорности);
6) земля, страна, край (ἡ γῆ ἡ Ὀλυμπία Plut.): γῆν πρὸ γῆς Aesch., Arph. из страны в страну;
7) земля, земельное владение (γῆν πρίασθαι Lys.; ἡ τῆς γῆς κτῆσις Arst.): ἐπὶ γῇ δανείζειν Dem. ссужать под залог земли;
8) поэт. прах, тлен (ὁ θανὼν γᾶ καὶ οὐδὲν ὢν κείσεται ταλας Soph.; τὰ ἐπί τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς NT).

Frisk Etymological English

Grammatical information: f.
Meaning: earth (Il.)
Other forms: Dor. γᾶ, Cypr. ζα (uncertain, s. Lejeune BSL 50 (1954). Ion. plur. γέαι innovation (Schwyzer 473 A. 4, Schwyzer-Debrunner 51, K. Meister HK 172, 253)
Dialectal forms: Myc. In the Thebes tablets occurs maka, interpreted as \/Ma Ga\/ Mother Earth (e.g. Avrantinos-Godart-Sacconi, Thèbes...Les tablettes, 2001).
Compounds: Often as first member γη- (γα-), mostly γεω- from γη-ο- (late also γε-η- from γη-η-, γε-ο- and γειο- after -γειος < -γη-ιος): γη-γενής earthborn (Ion.-Att.), γή-λοφος (Pl.), γεώ-λοφος (X.) earthhill, γεωμετρία, -ίη field-measuring (Ion.-Att.), γεωργός peasant (Ion.-Att.) < γη(-ο)-Ϝοργός or -Ϝεργός, cf. γαβεργός <> ἀγροῦ μισθωτής. Λάκωνες H. - I think the word goes back on *gaya, which was (very) early contracted to *ga; see Beekes, Pre-Greek under suffix -αι-.
Derivatives: Demin. γῄδιον (Ar.); adj. γήϊνος earthen (Ion.-Att.), Dor. γάϊνος, γεώδης (Pl.), γεηρός (Hp., cf. s. ἐγγαροῦντες); rare γῄτης (S. Tr. 32) peasant, cf. γαϊ̃ται γεωργοί H. and Redard Les noms grecs en -της 36; denomin. γεόομαι become earth (D. S.)
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: Unknown. Wrong Meier-Brügger, MSS 53 (1992) 113-6 (to *ǵenh₁- beget). Prob. to γαῖα, both Pre-Greek words. On possible ΔαEarth see δᾶ and Δημήτηρ) and Ποσειδάων (q.vv.); rather doubtful. For δ-\/γ- cf. γέφυρα\/δέφυρα and Fur. 388f. I think the word goes back on *gaya, which was (very) early contracted to *ga; see Beekes, Pre-Greek under suffix -αι-. - Cf. also γέγειος.

Middle Liddell


I. earth opp. to heaven, or land opp. to sea, Hom., etc.; κατὰ γῆν on land, by land, Thuc.; κατὰ γῆς Xen.:— ἐπὶ γῆς on earth, Soph.; κατὰ γῆς below the earth, Trag.:—the gen. with local adverbs, ἵνα γῆς, ποῦ γῆς, ubi terrarum, where in (in what quarter of) the world, where on earth, Soph., etc.
2. earth, as an element, opp. to air, water, fire, Plat.
II. a land, country, Aesch., etc.; γῆν πρὸ γῆς from land to land, Aesch.
III. the earth or ground as tilled, Soph., Plat.
IV. a lump of earth, in the phrase γῆν καὶ ὕδωρ αἰτεῖν, γῆν καὶ ὕδωρ διδόναι, in token of submission, Hdt.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

γῆ γῆς, ἡ, ep. meestal γαῖα ; Ion. gen. plur. γέων, acc. γέας ; Aeol. Dor. γᾶ, gen. γᾶς, dat. γᾷ, acc. γᾶν ; zelden plur.
1. aarde, wereld:; φράσειν... πότερον ἡ γῆ πλατεῖά ἐστιν ἢ στρογγύλη om uit te leggen of de aarde plat is of bolvormig Plat. Phaed. 97d; γῇ τε κοὐρανῷ λέξαι... τύχας aan hemel en aarde het ongeluk vertellen Eur. Med. 57; ook personif. voor de godin :. Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ voor de Aarde en de Zon Il. 3.104.
2. aardoppervlak :. περίοδοι γῆς kaarten van de aarde Hdt. 4.36.2; ἐπὶ γῆς op aarde Soph. OT 416; κατὰ γῆς onder de aarde Aeschl. Ch. 377; ποῦ γῆς ; waar ter wereld? Soph. OT 108; ἵνα (rel.) γῆς waar ter wereld Eur. Andr. 168; ποῖ γᾶς φέρομαι ; waarheen word ik gebracht? Soph. OT 1309.
3. land, tegenover zee:; κατὰ γῆν op het land Thuc. 1.18.2; land, grondgebied:; γῆν πρὸ γῆς land voor land Aeschl. PV 682; bouwland, grond:; ἐργάζεσθαι … τὴν γῆν de grond bewerken Plat. Resp. 420e; τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόμενα wat uit de grond groeit Xen. Mem. 4.3.10; vaderland :. αὐτός τε καὶ γῆ δορὶ πεσοῦσ ’ Ἑλληνικῷ hij zelf en zijn vaderland gevallen door Griekse speer Eur. Tr. 868.
4. aarde (als materiaal en als element) ; ἐκ γαίης γὰρ πάντα καὶ εἰς γῆν πάντα τελευτᾷ want alles komt voort uit de aarde en alles vergaat tot aarde Xenoph. B 27; ὁ μὲν θανῶν γᾶ τε καὶ οὐδὲν ὤν de gestorvene die slechts aarde en niets is Soph. El. 244; ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες na een mengsel van aarde en vuur gemaakt te hebben Plat. Prot. 320d; om te wassen, als zeep:; Κιμωλία γῆ Cimolische aarde Aristoph. Ran. 712; overdr.. γῆν καὶ ὕδωρ αἰτεῖν aarde en water eisen (als teken van overgave) Hdt. 5.18.1.

Frisk Etymology German

γῆ: {gē̃}
Forms: dor. γᾶ, kypr. ζᾶ
Grammar: f.
Meaning: Erde, Land (seit Il.); ion. plur. γέαι Neubildung (Schwyzer 473 A. 4 m. Lit., Schwyzer-Debrunner 51, K. Meister HK 172, 253).
Composita : Als Vorderglied in zahlreichen Komposita γη- (γα-), gewöhnlich γεω- aus γηο- (spät auch γεη- aus γηη-, γεο- und γειο- nach -γειος aus -γηιος): γηγενής erdgeboren (ion. att.), γήλοφος (Pl., X. u. a.), γεώλοφος (X., Plb. usw.) Erdhügel, γεωμετρία, -ίη Feldmeßkunst (ion. att.), γεωργός Landmann (ion. att.) aus γη(-ο)-ϝοργός oder -ϝεργός, vgl. γαβεργός· <ὁ> ἀγροῦ μισθωτής. Λάκωνες H.
Derivative: Ableitungen: Deminutiv γῄδιον (Ar., X. usw.); die Adjektiva γήϊνος irden, irdisch (ion. att.), dor. γάϊνος, γεώδης erdartig, erdig (Pl., X., Arist. usw.), γεηρός ib. (Hp., Pl. usw., vgl. s. ἐγγαροῦντες); vereinzelt γῄτης (S. Tr. 32) Landmann, vgl. γαϊ̃ται· γεωργοί H. und Redard Les noms grecs en -της 36; Denominativum γεόομαι zu Erde werden (D. S.)
Etymology : Ohne Etymologie. Vgl. γαῖα und αἶα.
Page 1,303

Chinese

原文音譯:gÁ 給
詞類次數:名詞(252)
原文字根:土地 相當於: (אֲדָמָה‎) (אֶרֶץ‎)
字義溯源:地*,土,土地,泥土,岸,大地,地方,田,邦。當主耶穌復活後,就對門徒說,在天上和在地上所有的權柄,都賜給他了( 太28:18);因為天和地都是他造的( 徒4:24)
同源字:1) (ἀνάγαιον)地上 2) (γεωργέω)耕種 3) (γεώργιον)可耕種的 4) (γεωργός)耕種者 (γῆ)5) (ἐπίγειος)現世的參讀 (ἀγρός)同義字
出現次數:總共(251);太(43);可(19);路(26);約(13);徒(33);羅(3);林前(3);弗(4);西(4);來(11);雅(5);彼後(4);猶(1);啓(82)
譯字彙編
1) 地(153)數量太多,不能盡錄;
2) 地上(53) 太10:34; 太24:30; 約12:32; 約17:4; 徒3:25; 徒4:26; 徒8:33; 徒9:8; 徒10:12; 徒11:6; 徒22:22; 弗1:10; 弗3:15; 西1:20; 來12:25; 啓1:5; 啓1:7; 啓3:10; 啓6:4; 啓6:8; 啓6:8; 啓6:10; 啓6:15; 啓9:1; 啓9:3; 啓9:3; 啓9:4; 啓11:10; 啓12:4; 啓12:9; 啓12:13; 啓14:3; 啓14:6; 啓14:15; 啓14:16; 啓14:16; 啓14:18; 啓14:19; 啓14:19; 啓16:1; 啓16:2; 啓17:2; 啓17:2; 啓17:5; 啓17:8; 啓18:3; 啓18:3; 啓18:9; 啓18:11; 啓18:23; 啓19:19; 啓20:8; 啓21:24;
3) 土(10) 太13:5; 太13:5; 太13:8; 太13:23; 可4:5; 可4:5; 可4:8; 可4:20; 路8:8; 路8:15;
4) 岸(10) 太14:24; 可4:1; 可6:47; 路5:3; 路5:11; 路8:27; 約21:8; 約21:9; 徒27:43; 徒27:44;
5) 地方(8) 太9:26; 太9:31; 太14:34; 可6:53; 路21:23; 約6:21; 徒7:3; 徒27:39;
6) 大地(3) 啓11:4; 啓11:6; 啓11:18;
7) 地的(3) 太2:6; 太11:25; 徒17:24;
8) 地上的(3) 太5:13; 太23:9; 啓17:18;
9) 土地(2) 太5:5; 路13:7;
10) 一塊田地(1) 來6:7;
11) 邦(1) 徒7:6;
12) 田(1) 路14:35;
13) 世上的(1) 太17:25;
14) 岸上(1) 約21:11;
15) 本地(1) 徒7:3

English (Woodhouse)

γῆ = country, earth, land, soil, territory, land for cultivating, land for cultivation, the earth

⇢ Look up "γῆ" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)