Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

beneficium

Γηράσκω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος -> I grow old always learning many things
Solon the Athenian

Latin > English (Lewis & Short)

bĕnĕfĭcĭum: (better than bĕnĭfĭcĭ-um), ii, n. beneficus.
I A benefaction, kindness, favor, benefit, service, εὐεργέτημα (sunt qui ita distinguunt, quaedam beneficia esse, quaedam officia, quaedam ministeria. Beneficium esse, quod alienus det: alienus est, qui potuit sine reprehensione cessare: officium esse filii, uxoris et earum personarum, quas necessitudo suscitat et ferre opem jubet: ministerium esse servi, quem condicio sua eo loco posuit, ut nihil eorum, quae praestat, imputet superiori, Sen. Ben.3, 18, 1);—(in prose freq.; in poetry, for metrical reasons, only in play-writers; most freq. in Ter.).
   A In gen.: nullum beneficium esse duco id, quod, quoi facias, non placet, Plaut. Trin. 3, 2, 12: beneficium accipere, Ter. Ad. 2, 3, 1: pro maleficio beneficium reddere, id. Phorm. 2, 2, 22: immemor beneficii, id. And. 1, 1, 17: cupio aliquos parere amicos beneficio meo, id. Eun. 1, 2, 69: beneficium verbis initum re comprobare, id. And. 5, 1, 5: nec enim si tuam ob causam cuiquam commodes, beneficium illud habendum est, sed feneratio, Cic. Fin. 2, 35, 117; id. Off. 2. 20, 70: beneficio adligari: beneficio victus esse, Cic. Planc. 33, 81; cf.: Jugurtham beneficiis vincere, Sall. J. 9, 3: collocare, Cic. Off. 1, 15, 49 al.; 2, 20, 69: dare, id. ib. 1, 15, 48; id. Fam. 13, 8, 3' deferre, id. Off. 1, 15, 49: conferre in aliquem, id. ib. 1, 14, 45: quia magna mihi debebat beneficia, Cael. ap. Cic. Fam. 8, 12, 1: in republicā multo praestat benefici quam malefici immemorem esse, Sall. J. 31, 28: senatus et populus Romanus benefici et injuriae memor esse solet, id. ib. 104, 5; Petr. 126, 4: in iis (hominibus) beneficio ac maleficio abstineri aecum censent, Liv. 5, 3, 8: immortali memoriā retinere beneficia, Nep. Att. 11, 5 al.—Of the favor of the people in giving their vote: quidquid hoc beneficio populi Romani atque hac potestate praetoriā possum, Cic. Imp. Pomp. 24, 69, and 71.—
   B Esp.
   1    Beneficio, through favor, by the help, aid, support, mediation: beneficio tuo salvus, thanks to you, Cic. Fam. 11, 22, 1; 13, 35, 1: nostri consulatūs beneficio, by means of, id. Q. Fr. 1, 1, 1, § 6: servari beneficio Caesaris, Vell. 2, 71, 1: hoc beneficio, by this means, Ter. Heaut. 2, 4, 14: sortium beneficio, by the lucky turn of, Caes. B. G. 1, 53 Herz.: longissimae aetatis, Quint. 3, 1, 9: ingenii, id. 2, 11, 2; 5, 10, 121: eloquentiae, Tac. Or. 8 al.; cf.: fortunae beneficium, Planc. ap. Cic. Fam. 10, 4, 2.—
   (b)    In gen., by the agency of: quod beneficio ejus contingit, Dig. 39, 2, 40, § 1: beneficio furis, ib. 47, 2, 46 pr.—
   2    Alicujus beneficii facere (habere, etc.), to make dependent on one's bounty or favor (post-Aug.): commeatus a senatu peti solitos benefici sui fecit, Suet. Claud. 23: ut munus imperii beneficii sui faceret, Just. 13, 4, 9; cf.: adeo quidem dominis servi beneficia possunt dare, ut ipsos saepe beneficii sui fecerint, Sen. Ben. 3, 18, 4: sed nihil habebimus nisi beneficii alieni? Quint. 10, 4, 6.—
II Transf. to political life.
   A A distinction, support, favor, promotion (esp. freq. after the Aug. per.): coöptatio collegiorum ad populi beneficium transferebatur, Cic. Lael. 25, 96; id. Phil. 2, 36, 91: quibus omnia populi Romani beneficia dormientibus deferuntur, id. Verr. 2, 5, 70, § 180: in beneficiis ad aerarium delatus, among those recommended to favor, id. Arch. 5, 11 Halm. ad loc.; id. Fam. 7, 5, 3: cum suo magno beneficio esset, under great obligation to his recommendation, id. Phil. 8, 6 Wernsd.; Flor. 4, 2, 92; cf. Suet. Tit. 8.—So,
   2    Esp. freq. of military promotions (whence beneficiarius, q. v.): quod scribis de beneficiis, scito a me et tribunos militaris et praefectos... delatos esse, Cic. Fam. 5, 20, 7: ut tribuni militum... quae antea dictatorum et consulum ferme fuerant beneficia, Liv. 9, 30, 3: beneficia gratuita esse populi Romani, id. 45, 42, 11; Hirt. B. Afr. 54, 5: per beneficia Nymphidii, promoted, advanced through the favor of Nymphidius, Tac. H. 1, 25; 4, 48 Lips.: beneficii sui centuriones, i. e. his creatures, Suet. Tib. 12: Liber beneficiorum or Beneficium, the book in which the public lands that were bestowed were designated, Hyg. Limit. Const. p. 193 Goes.; Arcad. ib. p. 260.—So, SERVVS. A. COMMENTARIIS. BENEFICIORVM., Inscr. Grut. 578, 1.—
   B A privilege, right (post-Aug.): anulorum, Dig. 48, 7, 42: religionis, ib. 3, 3, 18: militaris, ib. 29, 1, 3.—Hence, liberorum, a release from the office of judge, received in consequence of having a certain number of children, Suet. Claud. 15; Dig. 49, 8, 1, § 2.—
   C Personified, as a god: duos omnino (deos credere), Poenam et Beneficium, Plin. 2, 7, 5, § 14.

Latin > French (Gaffiot)

bĕnĕfĭcĭum,⁶ ĭī, n. (bene facio),
1 bienfait, service, faveur : monumentum scelerum, non beneficiorum Cic. Verr. 2, 4, 139 un monument qui rappelait des crimes, non des services rendus ; accipere beneficium Cic. Off. 1, 56, etc., recevoir un bienfait ; dare, reddere Cic. Off. 1, 48, accorder, rendre un bienfait (referre Cic. Mur. 70) ; apud aliquem ponere Cic. Fam. 13, 26, 4 ; (13, 54) ; collocare Cic. Off. 2, 71, etc., placer un bienfait sur qqn, obliger qqn ; in aliquem conferre Cic. Off. 1, 45, rendre un service à qqn, obliger qqn ; aliquem beneficio obligare Cic. Q. 3, 1, 16, lier qqn par un bienfait (adligari Cic. Planc. 81, être lié par un bienfait) ; complecti Cic. Planc. 82, s’attacher qqn par des bienfaits ; adficere Cic. Off. 2, 63, obliger qqn ; beneficio alicujus uti Cic. Att. 15, 10 ; (15, 12, 1), accepter les bienfaits (les services) de qqn, profiter des faveurs de qqn || beneficium erga aliquem Cic. Cæl. 7, etc., in aliquem Cic. Fl. 25, etc., bienfait (service) à l’égard de qqn || in beneficio aliquid petere Cic. Verr. 2, 3, 44, demander qqch. à titre de faveur ; hoc vix ab Apronio in summo beneficio impetratum est Cic. Verr. 2, 3, 115, on l’obtint à peine d’Apronius comme une insigne faveur || meo beneficio Cic. Cat. 2, 18, grâce à moi ; beneficio populi Romani Cic. Verr. 2, 5, 163, par la faveur du peuple romain ; anuli beneficio Cic. Off. 3, 38, à la faveur de l’anneau (grâce à l’anneau) ; sortium Cæs. G. 1, 53, 7, grâce aux sorts
2 [officielt] faveur, distinction : beneficium populi Romani Cic. Mur. 2, la faveur du peuple romain [= le consulat] ; summis populi beneficiis usus Cic. Par. 38, ayant obtenu les plus hautes faveurs du peuple ; conservate populi Romani beneficium, reddite rei publicæ consulem Cic. Mur. 90, ne détruisez pas l’effet de la faveur du peuple romain, rendez à la république son consul ; cooptatio collegiorum ad populi beneficium transferebatur Cic. Læl. 96, au droit des collèges sacerdotaux de se compléter par cooptation se substituait la nomination par la faveur du peuple ; beneficia petere Cic. Off. 2, 67, solliciter les faveurs (les places) ; commeatus a senatu peti solitos beneficii sui fecit Suet. Claud. 23, il fit dépendre de sa faveur l’octroi des congés, qu’on demandait d’habitude au sénat || faveurs, gratifications, avancement : in beneficiis ad ærarium delatus est Cic. Arch. 11, au titre des gratifications, son nom fut envoyé au trésor, cf. Fam. 5, 20, 6 ; huic ego neque tribunatum neque præfecturam neque ullius beneficii certum nomen peto Cic. Fam. 7, 5, 3, ce que je te demande pour lui, ce n’est ni un grade de tribun militaire ni un commandement ni aucune faveur spécifiée || [jurisc.], faveur, privilège : Dig.
     la forme benificium se trouve dans des inscriptions et chez certains auteurs, par ex. Sall. C. 9, 5 ; 31, 7 ; 54, 2.

Latin > German (Georges)

(1) beneficium1 (benificium), ī, n. (bene u. facio), die Guttat, das Verdienst (Ggstz. maleficium, iniuria), bes. die Wohltat, die gütige Vermittelung, Begünstigung, Vergünstigung, Gunstbezeigung, der Liebesdienst, Freundschaftsdienst, I) im allg.: in re publica multo praestat benefici quam malefici immemorem esse, Sall. Iug. 31, 28: senatus et populus Romanus benefici et iniuriae memor esse solet, ibid. 104, 5: ut maleficii quam beneficii potius immemores essent, Liv. 7, 20, 8: beneficii et maleficii occasione omissā, Liv. 9, 12, 2. – beneficium id est quod quis dedit, cum illi liceret et non dare, Sen.: sunt qui ita distinguant, quaedam beneficia esse, quaedam officia, quaedam ministeria: beneficium esse quod alienus det; officium esse filii, uxoris etc.; ministerium esse servi etc., Sen.: nec enim si tuam ob causam cuiquam commodes, beneficium illud habendum est, sed feneratio, Cic.: beneficium alci dare, b. alci tribuere, tribuere et dare, b. in alqm conferre, b. deferre, Cic.: b. ponere, collocare, b. bene ponere, b. bene collocare apud alqm, Cic.: alqm beneficio afficere, Cic.: alqm beneficiis obstringere, Cic.: b. fenerari, Cic.: beneficia fenerare, Sen. – b. accipere, b. accipere ab alqo, Cic.: qui b. dedit taceat, narret qui accipiat, Sen. – beneficio se obligatum putare, Cic. – b. tueri (im Herzen bewahren, dankbar anerkennen), Cic. u. Plin. ep. (s. Döring Plin. ep. 2, 13, 9). – alcis beneficia in alqm, Verdienste um jmd., Caes. u. Sall. – in beneficii loco (petere), Cic., od. in beneficio (relinquere), Liv., als eine Gefälligkeit: in summo beneficio impetrare, als eine große Wohltat, Cic.: ähnl. beneficii causā od. per beneficium, Cic. – dah. beneficio, durch Vermittelung, Einwirkung, Einfluß, Bemühung, Verwendung, Hilfe, Beistand, tuo beneficio, Cic.: deorum beneficio, Caes.: sortium beneficio, vermittelst der L., Caes.: nostri consulatus beneficio, Cic.: anuli beneficio, Cic.: silvarum beneficio, unter dem Schutz der W., Hirt. b. G.: hoc beneficio, durch dieses Mittel, Ter. – II) im Staatsleben, A) die (vom Staate od. Volke od. von einer einzelnen Staatsperson herrührende) Auszeichnung, Begünstigung, Vergünstigung, Wohltat, Verleihung, Beförderung, in beneficium recepti, in die Verleihung (des Bürgerrechts), Ggstz. auctores beneficii, Vell.: tabula alicuius beneficii, Cic.: cooptatio collegiorum ad populi beneficium transferebatur, Cic.: cum suo magno beneficio esset, da er seiner Empfehlung viel verdankte, Cic.: centuriones sui beneficii, seine Kreaturen, Suet.: ut munus imperii beneficii sui faceret, die Befehlshaberstellen zu einem Gnadengeschenk von seiner Seite machte, Iustin.: in beneficiis (unter den zu verleihenden Vergünstigungen) ad aerarium delatus est a L. Lucullo consule (vgl. defero a. E.), Cic.: tribuni militum... quae antea dictatorum... fuerant beneficia, Beförderungen von seiten der Diktatoren gewesen waren, Liv. – liber beneficiorum, das Buch, in dem die verliehenen Staatsäcker verzeichnet waren, Gromat. vet. p. 203, 1; 295, 12; vgl. Rudorff im Vol. 2. p. 406. – B) das Vorrecht, Privilegium, b. militare, b. anulorum, b. religionis, ICt.: b. liberorum, das durch eine bestimmte Kinderzahl erlangte Befreitsein vom Richteramt, Suet. Claud. 15, 1. – / In der Volksspr. synk. benficium, Plaut. u. Ter.; s. Ritschl opusc. 2, 716 ff. – Auch benificium geschr., zB. Corp. inscr. Lat. 1, 587; 5, 5050. lin. 30 u. 34. Sall. Iug. 31, 28 u. 104 Iordan. Vgl. Ritschl opusc. 2, 561.
(2) benēficium2, s. veneficium.

Spanish > Greek

beneficium = βενεφίκιον

* Look up in: Google | Wiktionary | Wikcionario (Translation based on the reversal of DGE)

Latin > English

beneficium benefici(i) N N :: kindness, favor, benefit, service, help; privilege, right