Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

φρουρά

Ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς → Either with this or on this | Come back victorious or dead
Plutarch, Moralia 241
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: φρουρά Medium diacritics: φρουρά Low diacritics: φρουρά Capitals: ΦΡΟΥΡΑ
Transliteration A: phrourá Transliteration B: phroura Transliteration C: froura Beta Code: froura/

English (LSJ)

Ion. φρουρή, ἡ: (v. φρουρός fin.):—A look-out, watch, guard, as a duty, A.Ag.2, Hdt.2.30, IG12.3.26, etc.; ἐς φ. δόμων E.Or. 1252; φρουρὰν ἐτάξαντ' ἐν δόμοις Id.Andr.1099; φρουρὰν ἄζηλον ὀχήσω shall keep unenviable watch, A.Pr.143 (anap.); ὄμματος φρουρά my watchful eye, S.Tr.226; φρουρᾶς ᾄδων singing while on guard, to keep oneself awake or while away the time, Ar.Nu.721 (anap.); τοῖς . . πιστοτέροις . . διετέτακτο ἡ φ. Pl.Criti.117d. 2 a watch of the night, ἡ νυκτερινὴ φ. Hdn.3.11.6; v.l. in E.Rh.5 (anap.). 3 prison, ward, Pl.Phd.62b, Grg.525a. II of persons set to watch, guard, garrison, Hdt.6.26, 7.59, A.Ag.301, Th.3.51, IG22.28.14, etc.; especially of frontier-posts, X.HG6.5.24, etc.; στρατειῶν καὶ φρουρῶν Lys.16.18; ἐξήλθομεν εἰς Πάνακτον φρουρᾶς προγραφείσης being ordered on garrison-duty, D.54.3; τὰ κύκλῳ κατέχειν ἁρμοσταῖς καὶ φρουραῖς Id.18.96; φρουρὰν ὑποδέχεσθαι Id.58.38. 2 at Sparta, a body of men destined for service, φρουρὰν φαίνειν proclaim or order out a levy, 'call out the ban', of the ephors and kings, X.HG 3.2.23, 6.4.17; ἐπί τινας ib.4.7.1, etc.; εἰδότες φρουρὰν πεφασμένην ἐφ' ἑαυτούς ib.5.1.29; φ. ἐξάγειν ib.2.4.29.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 1309] ἡ, ion. φρουρή (von προοράω, vgl. φροῦδος), – 1) Vorschau, Wache; φρουρὰν ἄζηλον ὀχήσω Aesch. Prom. 143; Ag. 2; οὐδέ μ' ὄμματος φρουρὰ παρῆλθε τόνδε μὴ λεύσσειν στόλον Soph. Trach. 225; τετράμοιρον νυκτὸς φρουράν Eur. Rhes. 5; Her. 2, 30. 6, 26; Gefangenschaft, Gefängniß, ὡς ἔν τινι φρουρᾷ ἐσμεν οἱ ἄνθρωποι Plat. Phaedr. 62 b. – 2) Bewachung eines festen Postens, Wachposten; τοῖς πιστοτέροις διετέτακτο ἡ φρουρά Plat. Critia. 117 c; auch von einer ganzen Stadt, Festung, die Besatzung, zuerst bei Her. 7, 59; Thuc. 3, 51; εἰς φρουρὰν δόμων Eur. Or. 1252; φρουρᾶς ᾄδειν, sc. ἕνεκα, auf der Wache singen, um sich wach zu halten, sprichwörtlich von den Schlaflosen, die dabei noch vergnügt sein müssen, Ar. Nubb. 723. – 3) bei den Lacedämoniern ein gerüstetes, zum Feldzuge bestimmtes Heer, und der Feldzug selbst; φρουρὰν ἐξάγειν, φαίνειν, das Heer ins Feld führen, Xen. Hell. 3, 2,23. 4, 2,5. 3, 5,5 u. öfter. – Anders Dem. 54, 3 ἐξήλθομεν εἰς Πάνακτον φρουρᾶς προγραφείσης, nachdem zur Besatzung dorthin auszurücken befohlen war.

Greek (Liddell-Scott)

φρουρά: Ἰων. ρή, ἡ· (ἴδε φρουρός)· ἐν τέλ. ― ὡς καὶ νῦν, φυλακή, φρούρησις, φύλαξις, ὡς ἔργον ἢ καθῆκον, Ἡρόδ. 2. 30, Αἰσχύλ. Ἀγ. 2. κλπ.· ἐς φρ. δόμων Εὐρ. Ὀρ. 1252· ἐν δόμοις τάξασθαι ὁ αὐτ. ἐν Ἀνδρ. 1099· φρουρὰν ἄζηλον ὀχήσω, θὰ τηρήσω φυλακὴν ἀνεπίφθονον, Αἰσχύλ. Ἡρ. 143· φρουρὰ ὄμματος, ἄγρυπνον ὄμμα, Σοφ. Τραχ. 225· φρουρᾶς ᾄδων, ᾄδων ὡς φρουρός, ὅστις φοβεῖται μήπως ἀποκοιμηθῇ, ἐπὶ τῶν ἀγρυπνούντων, Ἀριστοφ. Νεφ. 721· τοῖς... πιστοτέροις... διετέτακτο ἡ φρ. Πλάτ. Κριτ. 117D. 2) φυλακὴ ἐν καιρῷ νυκτός, ἡ νυκτερινὴ φρ. Ἡρῳδιαν. 3 11. ― ἐν Εὐρ. Ῥήσ. 5, φυλακὴν φέρεται ἐκ διορθώσεως. 3) φυλακή, εἱρκτή, Πλάτων ἐν Φαίδρῳ 62Β, Γοργ. 525Α. ΙΙ. οἱ ἄνθρωποι οἱ τεταγμένοι ὅπως φρουρῶσιν ὡς φρουρά, Ἡρόδ. 6. 26., 7. 59, Αἰσχύλ. Ἀγ. 301, Θουκ. 3. 51, κλπ.· μάλιστα δὲ οἱ κατὰ τὰ μεθόρια τεταγμένοι· εἶχον δὲ τὴν φρούρησιν τῶν ὁρίων ἐν τῇ Ἀττικῇ οἱ περίπολοι, Ξεν. Ἑλλ. 6, 5, 24, κλπ. στρατιῶν καὶ φρουρῶν Λυσίας 147. 26· ἐξήλθομεν εἰς Πάνακτον φρουρᾶς προγραφείσης, ταχθέντες ὡς φρουροί, Δημ. 1257· 5· τὰ κύκλῳ κατέχειν ἀρμοσταῖς καὶ φρουραῖς ὁ αὐτ. 258. 6· φρουρὰν ὑποδέχεσθαι ὁ αὐτ. 1334. 21. 2) ἐν Σπάρτῃ σῶμα ἀνδρῶν ὀρισθέντων εἴς τινα στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν, ὡς τὸ Γαλλικὸν bau (ἐπὶ στρατιωτικῆς σημασίας) φρουρὰν φαίνειν, προκηρύττειν ἢ διατάσσειν στρατολογίαν ἐπὶ τῶν ἐφόρων καὶ τῶν βασιλέων, Ξεν. Ἑλλ. 3. 2. 23., 6. 4, 17· ἐπί τινας αὐτόθι 4. 7, 1, κτλ.· εἰδότες φρουρὰν πεφασμένην αὐτόθι 5. 1, 29· φρ. ἐξάγειν αὐτόθι 2. 4, 29· ― πρβλ. φυλακὴ ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους.

French (Bailly abrégé)

ᾶς (ἡ) :
I. garde, surveillance ; particul. t. milit. garde d’un poste, faction : φρουρὰν ἄζηλον ὀχήσω ESCHL je supporterai une faction peu enviable, càd je passerai là de tristes jours ; p. méton. :
1 poste de garde ; p. ext. garnison;
2 chez les Lacédémoniens corps expéditionnaire;
II. p. ext. lieu de garde, prison.
Étymologie: crase p. *προορά, de προοράω, avec déplac. de l’aspiration de ὁράω.

Greek Monolingual

η, ΝΜΑ, και ιων. τ. φρουρή Α
1. φρούρηση, φύλαξη, υπεράσπιση
2. ομάδα προσώπων, ιδίως στρατιωτών, που είναι υπεύθυνη για τη φρούρηση θέσεως, κτηρίου ή προσώπου (α. «η φρουρά της βουλής» β. «καταλιπὼν ἐν ταῖς ἄκραις ἰσχυρὰς Περσέων φρουράς», Ξεν.)
νεοελλ.
1. το σύνολο τών στρατευμάτων που εδρεύουν σε μια πόλη («η φρουρά της πρωτεύουσας δεν αντέδρασε στο πραξικόπημα»)
2. η υπηρεσία του φρουρού, βάρδιααπόψε είμαι φρουρά»)
μσν.-αρχ.
δεσμωτήριο, φυλακή («φρουρᾷ συγκλεισθέντες χρόνοις πολλοῖς», Μηναί.)
αρχ.
1. (ειδικά) φρούρηση κατά τη νύχτα
2. φρούριο
3. (στην Αττ.) στρατιώτες οι οποίοι είχαν αναλάβει την φρούρηση τών συνόρων
4. (στην Σπάρτη) α) στρατιωτικό σώμα εξοπλισμένο και προορισμένο για εκστρατεία
β) συνεκδ. εκστρατεία («ἐξάγει φρουράν», Ξεν.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Βλ. λ. φρουρός.

Greek Monotonic

φρουρά: Ιων. -ρή, (βλ. φρουρός), φύλαξη, παρακολούθηση, φυλακή, ως καθήκον, σε Ηρόδ., Αισχύλ.· φρουρὰν ἄζηλον ὄχησω, θα κρατήσω φύλαξη χωρίς φθόνο, σε Αισχύλ.· φρουρὰ ὄμματος, το παρατηρητικο μάτι μου, σε Σοφ.· φρουρᾶς ᾄδειν, τραγουδώ ενόσω είμαι στη φρουρά, σε Αριστοφ.
2. φυλακή, σε Πλάτ.
II. 1. λέγεται για ανθρώπους, φρουρά, φρούρηση, φύλαξη, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ.· ιδίως λέγεται για τα σύνορα τα οποία φρουρούνταν από τις περιπόλους, σε Ξεν.
2. στη Σπάρτη, σώμα ανδρών ορισμένο για στρατιωτική υπηρεσία, φρουρὰν φαίνειν (βλ. φαίνω Α. I. 5).

Russian (Dvoretsky)

φρουρά: ион. φρουρήπρό + ὁράω
1) бдительность: ὄμματος φ. Soph. бдительное око;
2) несение охраны, охрана (δόμων Eur.): φρουρᾶς (sc. ἕνεκα) ᾄδειν Arph. петь, чтобы не уснуть на посту, перен. не спать ночью, бодрствовать; φρουρὰν ἄζηλον ὀχεῖν Aesch. находиться на незавидном посту, перен. влачить мучительное существование;
3) стража, гарнизон Her., Xen., Dem.: ἐν τῇ νήσῳ φρουρὰν ἐγκαταλιπεῖν Thuc. оставить на острове гарнизон; στρατεῖαι καὶ φρουραί Luc. полевая и гарнизонная служба;
4) (в Спарте) экспедиционное войско: φρουρὰν φαίνειν ἐπί τινα Xen. объявить набор экспедиционного корпуса против кого-л.;
5) тюрьма, темница Plat.

Middle Liddell

φρουρά, ιονιξ -ρή, ἡ, [v. φρουρός
I. a looking out, watch, guard, as a duty, Hdt., Aesch.; φρουρὰν ἄζηλον ὀχήσω shall keep unenviable watch, Aesch.; φρουρὰ ὄμματος my watchful eye, Soph.; φρουρᾶς ᾄδειν to sing while on guard, Ar.
2. a prison, Plat.
II. of persons, a watch, guard, garrison, Hdt., Aesch., etc.; especially of frontier-posts, which were guarded in Attica by the περίπολοι, Xen.
2. at Sparta, a body of men destined for service, φρουρὰν φαίνειν (v. φαίνω A. 1. 5).

Frisk Etymology German

φρουρά: {phrourá}
Forms: ion. -ή
Grammar: f.
Meaning: Wache, Bewachung, bewachende Mannschaft, Besatzung, bewachter Ort, Gefängnis (ion. att.; zur Bed. Roux Rev. de phil. 3. sér. 35, 207ff., Boyancé ebd. 37, 7ff.).
Composita : Als Vorderglied in φρούραρχος m. ‘Befehlshaber einer φ.’ (att. usw.; -άρχης Them.) mit -αρχία, -αρχέω (X., hell. u. sp.). Oft als Hinterglied, z.B. ἔμφρουρος, Hypostase, auf Wache, zur Wache gehörig, unter Bewachung, besetzt, gefangen (X., Decr. ap. D., Plb. u.a.) mit -φρουρέω auf Wache sein, Wache halten (Th., D. C.), gefangen sein (sp.). Daneben φρουρός m. Wächter, Aufseher, pl. Besatzung (att., epid.); προυρός N. eines Beamten (ion., thess. IIIa); als PN Πρῶρος (kyren.; Paus., D. S. u.a.).
Derivative: Davon 1. φρουρίς (ναῦς) Wachtschiff (att. Inschr., Th., X.). 2. -ιον, kret. (IIa) φρώριον n. Besatzungsort, Festung, Besatzung (att.), Gefängnis (Pl. Ax. 366a). 3. -ικός ‘zur Wache, Besatzung gehö-rig’ (hell. Inschr., D. C.). 4. -ύτης m. Bez. eines milit. Amts (Pap. IVp; Vorbild?). 5. -έω (auch m. παρα- u.a.; vgl. zu ἔμφρουρος oben) auf Wache sein, Wache halten, bewachen, hüten (ion. att.) mit -ημα (Trag.), -ησις, -ητός, -ητικός, -ητήρ, -ήτωρ (sp.).
Etymology : Durch Hauchversetzung aus *προ-hορά bzw. *προ-hορός für -προϝορά, -ϝορός, alte Verbalnomina zu einem Verb für sehen; s. ὁράω mit weiteren Einzelheiten zur Morphologie.
Page 2,1044-1045

English (Woodhouse)

φρουρά = garrison, guard, guarding, guard-post, watch, act of guarding, body of guards, body of watchers, military station

⇢ Look up "φρουρά" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)