Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

torqueo

Ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς -> Either with this or on this | Come back victorious or dead
Plutarch, Moralia 241

Latin > English (Lewis & Short)

torquĕo: torsi, tortum, 2 (archaic
I inf. torquerier, Hor. S. 2, 8, 67), v. a. Gr. τρέπω,> to turn; cf. ἀτρεκής;> also Sanscr. tarkus; Gr. ἄτρακτος,> a spindle; and στρέφω,> to twist, to turn, turn about or away; to twist, bend, wind (class.; syn. converto).
I Lit.
   A In gen.: cervices oculosque, Cic. Leg. 2, 15, 39: oculum, to roll, distort, id. Ac. 2, 25, 80: ora, to twist awry, id. Off. 1, 36, 131: ab obscenis sermonibus aurem, Hor. Ep. 2, 1, 127: oculos ad moenia, Verg. A. 4, 220: ad sonitum vocis vestigia, id. ib. 3, 669: serpens squamosos orbes Torquet, Ov. M. 3, 42; cf. anguis, Verg. G. 3, 38: capillos ferro, i. e. to curl, frizzle, Ov. A. A. 1, 505: stamina pollice, id. M. 12, 475: remis aquas, id. F. 5, 644: spumas, Verg. A. 3, 208: taxos in arcus, to bend, id. G. 2, 448: tegumen torquens immane leonis, winding about him, id. A. 7, 666: cum terra circum axem se convertat et torqueat, Cic. Ac. 2, 39, 123: torta circum bracchia vestis, Tac. H. 5, 22.—
   B In partic.
   1    To whirl around, to whirl in the act of throwing, to wield, brandish, to fling with force, to hurl (mostly poet.): torquet nunc lapidem, nunc ingens machina tignum, Hor. Ep. 2, 2, 73: amnis torquet sonantia saxa, Verg. A. 6, 551: stuppea torquentem Balearis verbera fundae, id. G. 1, 309: jaculum in hostem, id. A. 10, 585; Ov. M. 12, 323: hastam in hunc, id. ib 5, 137; for which: hastam alicui, Val. Fl. 3, 193: telum aurata ad tempora, Verg. A. 12, 536: tela manu, Ov. M. 12, 99: valido pila lacerto, id. F. 2, 11: glebas, ramos, id. M. 11, 30: cum fulmina torquet (Juppiter), Verg. A. 4, 208; and trop.: cum Juppiter horridus austris Torquet aquosam hiemem, id. ib. 9, 671; cf.: Eurus nubes in occiduum orbem, Luc. 4, 63.—In prose: torquere amentatas hastas lacertis, Cic. de Or. 1, 57, 242.—
   2    To twist awry, misplace, turn aside, distort: negat sibi umquam, cum oculum torsisset, duas ex lucernā flammulas esse visas, Cic. Ac. 2, 25, 80: ora Tristia temptantum sensu (sapor) torquebit amaro, Verg. G. 2, 247.—
   3    To wrench the limbs upon the rack, to put to the rack or to the torture, to rack, torture (class.): ita te nervo torquebo, itidem uti catapultae solent, Plaut. Curc. 5, 3, 12: eculeo torqueri, Cic. Fin. 3, 13, 42: aliquem servilem in modum, Suet. Aug. 27; cf.: ira torquentium, Tac. A. 15, 57: servum in caput domini, against his master, Dig. 48, 18, 1: vinctus tortusve, Suet. Aug. 40 fin.—
II Trop.
   A In gen., to twist, wrest, distort, turn, bend, direct (a favorite expression of Cicero): versare suam naturam et regere ad tempus atque huc et illuc torquere ac flectere, Cic. Cael. 6, 13: torquere et flectere imbecillitatem animorum, id. Leg. 1, 10, 29: oratio ita flexibilis, ut sequatur, quocumque torqueas, id. Or. 16, 52: omnia ad suae causae commodum, id. Inv. 2, 14, 46: verbo ac litterā jus omne torqueri, wrested, perverted, id. Caecin. 27, 77: sonum, to inflect, Auct. Her. 3, 14, 25: cuncta tuo qui bella, pater, sub numine torques, Verg. A. 12, 180: versare sententias, et huc atque illuc torquere, Tac. H. 1, 85.—
   B In partic. (acc. to A. 2.), to rack, torment, torture (syn.: ango, crucio): tuae libidines te torquent, Cic. Par. 2, 18: mitto aurum coronarium, quod te diutissime torsit, id. Pis. 37, 90: acriter nos tuae supplicationes torserunt, Cael. ap. Cic. Fam. 8, 11, 1: equidem dies noctesque torqueor, Cic. Att. 7, 9, 4: verbi controversia jam diu torquet Graeculos homines, id. de Or. 1, 11, 47; 3, 9, 33: stulti malorum memoriā torquentur, id. Fin. 1, 17, 57: sollicitudine, poenitentia, etc., torquetur mens, Quint. 12, 1, 7: invidiā vel amore vigil torquebere, Hor. Ep. 1, 2, 37; Ov. H. 20, 123: torqueor, infesto ne vir ab hoste cadat, id. ib. 9, 36; cf. Hor. S. 2, 8, 67: Aeacus torquet umbras, holds inquisition over, Juv. 1, 9.—Transf.: (reges) dicuntur torquere mero, quem perspexisse laborant, qs. to rack with wine, i. e. to try or test with wine, Hor. A. P. 435; so, vino tortus et irā, id. Ep. 1, 18, 38.—
   C To hurl, fling (of language): curvum sermone rotato enthymema, Juv. 6, 449.—Hence, tortus, a, um, P. a., twisted, crooked, contorted, distorted.
   A Lit.: via (labyrinthi), Prop. 4 (5), 4, 42: quercus, i. e. a twisted oakgarland, Verg. G. 1, 349.—Hence,
   2    Subst.: torta, ae, f., a twisted loaf, a twist, Vulg. 1 Par. 16, 3. — *
   B Trop.: condiciones, confused, complicated, Plaut. Men. 4, 2, 25. —Adv.: tortē, awry, crookedly: torte penitusque remota, Lucr. 4, 305 (329).

Latin > French (Gaffiot)

torquĕō,⁸ torsī, tortum, ēre, tr.,
    I
1 tordre, tourner par un mouvt de torsion] : a) stamina pollice Ov. M. 12, 475, tordre les brins du fil avec son pouce, filer ; cervices oculosque Cic. Leg. 2, 39, tourner le cou et les yeux ; terra circum axem se convertit et torquet Cic. Ac. 2, 123, la terre opère une conversion et une rotation autour de son axe ; b) torti angues Virg. G. 3, 38, serpents enroulés comme des liens ; tegumen torquens leonis Virg. En. 7, 666, enroulant [autour de soi] une peau de lion
2 imprimer un mouvement de rotation ; a) rouler, faire rouler : amnis torquet sonantia saxa Virg. En. 6, 551, le fleuve roule des pierres qui retentissent || faire tournoyer les cordes d’une fronde : Virg. G. 1, 309 || [poét.] torquet nunc lapidem, nunc ingens machina tignum Hor. Ep. 2, 2, 73, un cabestan élève par un enroulement de câbles] tantôt une pierre, tantôt une poutre énorme ; b) lancer après avoir brandi : amentatas hastas Cic. de Or. 1, 242, lancer des javelines à courroie [de nature à porter plus loin] ; jaculum in hostem Virg. En. 10, 585, lancer un javelot sur son ennemi, cf. Virg. En. 12, 536 ; fulmina Virg. En. 4, 208, lancer la foudre || [fig.] enthymema Juv. 6, 449, lancer l’enthymème || [poét.] : Atlas axem humero torquet Virg. En. 6, 796, Atlas fait tourner le ciel sur ses épaules = porte sur ses épaules le ciel qui tourne || faire par torsion, former par enroulement : serpens orbes torquet Ov. M. 3, 42, le serpent forme ses anneaux ; c) [fig.] tourner, faire tourner : torquere et flectere imbecillitatem animorum Cic. Leg. 1, 29, faire tourner et dévier la faiblesse des esprits, cf. Cic. Cæl. 13 ; Or. 52.
    II tordre, tourner de travers,
1 contourner : oculum Cic. Ac. 2, 80, faire se contourner un œil, faire dévier sa vision ; ora Virg. G. 2, 247, faire grimacer, cf. Cic. Off. 1, 131 || [fig.] verbo ac littera jus omne torqueri Cic. Cæc. 77, que le mot et la lettre tournent de travers tout le droit
2 torturer, a) [au pr.] Cic. Fin. 3, 42 ; Part. 118 ; Suet. Aug. 27 ; 40 ; b) [fig.] tourmenter : tuæ libidines te torquent Cic. Par. 18, tes passions te tourmentent, cf. Cic. Pis. 99 ; Tusc. 5, 117 ; Fin. 2, 95 ; torqueor Cic. Att. 7, 9, 4, je suis tourmenté ; de aliqua re torqueri Cic. Att. 9, 4, 2, être tourmenté à propos de qqch. ; c) mettre à l’épreuve : aliquem mero Hor. P. 435, éprouver qqn par le vin [le faire boire pour connaître ses sentiments], cf. Hor. Ep. 1, 18, 38 ; d) torqueri quod Plin. Min. Ep. 7, 30, 1, se tourmenter, s’affliger de ce que, ou torqueri et prop. inf. Sen. Tranq. 16, 1 ; torqueri, ne Ov. H. 9, 36, être tourmenté par la crainte que. inf. pass. torquerier Hor. S. 2, 8, 67 || autre forme de supin torsum, d’après Prisc. Gramm. 9, 52.

Latin > German (Georges)

torqueo, torsī, tortum, ēre (altind. tarkúš, griech. ἄτρακτος, Spindel, ahd. drāhsil, Drechsler), drehen, I) drehen = wenden, winden, umdrehen, 1) im allg.: a) eig.: cervices oculosque, Cic.: terra circum axem se torquet, Cic.: alqd in orbem, Cic.: collum alci, einem den Hals etwas umdrehen (eine Art Zwangsmittel), Liv.: ora equi frenis, lenken, Ov.: laqueum, ICt.: oculos ad alqd, Verg.: vestigia ad sonitum, Verg.: aurem ab obscenis sermonibus, Hor.: capillos ferro, kräuseln, Ov.: aquas remis, Ov.: stamina digitis od. pollice, spinnen, Ov. her. 9, 79 u. met. 12, 475 (vgl. ducit inops tremulā stamina torta manu, Tibull. 1, 6, 78): und so pollice fusos, Ps. Albinov. eleg. 2, 73: fusos, Plin. 28, 28: tenui praegnantem stamine fusum, Iuven. 2, 55: fila, Sen. ep. 90, 20: serica fila per cannas leves, Sidon. carm. 22, 200: aurea pensa (v. den Parzen), Petron. 29, 6 (vgl. Apul. de mund. 38): ad torquenda in alveolis fusa vertantur, Hieron. epist. 130, 15. – b) übtr., drehen, wenden, lenken, navem, Titin. com. fr.: naturam huc et illuc torquere ac flectere, Cic.: imbecillitatem animorum, Cic.: orationem aliquo, Cic.: omnia ad commodum suae causae, Cic.: bella, Verg. – 2) insbes.: a) fortdrehen, wälzen, saxa, Verg.: tignum, Hor. – b) im Kreise herumdrehen, winden, anguis tortus, Verg.: vestis circum brachia torta, Tac. – dah. c) beim Schleudern herumdrehen,schwingen, schleudern, hastas, Cic.: iaculum in hostem, Verg.: hastam alci, Val. Flacc.: telum ad tempora, Verg.: fulmina, Verg.: glaebas, Ov. – poet., aquosam hiemem, des Sturmes Erguß herabschleudern (Voß), Verg. – bildl., curvum sermone rotato enthymema, Iuven. 6, 449: u. so acutissimum συλλογισμον prope ad vim dialecticorum, Schol. Bob. ad Cic. Sull. 3, 10. p. 360, 3 B. – d) drehend bewirken, etwas drehen, orbem, Verg.: spumas, peitschen, Verg.: pulverem, aufwirbeln, Lucan.: sibila, aufzischen, Prop.: torquet medios nox umida cursus, hat die Hälfte ihrer Bahn vollendet, Verg. – II) prägn.: A) sich umwerfen, tegumen immane, Verg. Aen. 7, 666. – B) verdrehen, verzerren, verrenken 1) im allg.: a) eig.: ora torquebit amaror, Verg.: vultus mutantur, ora torquentur, Cic.: oculum, Cic.: articulorum se ipsos torquentium sonus (Knacken, Krachen), Sen. – b) übtr., verdrehen, verbo ac litterā ius omne torqueri, Cic. Caecin. 77. (Kayser u. Müller intorqueri). – 2) insbes., auf der Folter die Glieder verdrehen, foltern, auf die Folter spannen, a) eig., Cic. u.a.: torquetor, er soll gefoltert werden, Sen. rhet.: servum in caput domini, ICt.: Aeacus torquet umbras, stellt ein peinliches Verhör an mit usw., Iuven. 1, 9. – b) übtr.: α) übh.: alqm mero, einen auf die Weinfolter bringen (einem brav zutrinken, um ihn auszuforschen), Hor.: torqueatur vita Sullae, man foltere des Sulla Wandel, d.i. man untersuche ihn genau, Cic. – β) martern, plagen, quälen, beunruhigen, alqm, Cic.: convivam fame, Phaedr.: libidines te torquent, Cic.: nos supplicationes torserunt, Cael. b. Cic.: dies noctesque torqueor, Cic.: stulti malorum memoriā torquentur, Cic.: quā quidem exspectatione torqueor, Cic. ep.: sollicitudine, paenitentiā, poenarum omnium exspectatione torquetur mens, Quint.: sin animos suos in earum rerum, quae in veniri non poterant, inquisitione torquerent, Lact.: torqueor m. folg. quod (weil, daß), torqueor, quod discipulum optimae spei amisisti, Plin. ep. 7, 30, 1: m. folg. Acc. u. Infin., necesse est torqueri tam iniqua praemia fortunam persolvere, Sen. de tranqu. anim. 16, 1: mit folg. ne u. Konj., Ov. her. 9, 36 u. am.2, 5, 53. – / Parag. Infin. Präs. Pass. torquerier, Hor. sat. 2, 8, 67. Prop. 3, 6, 39. – 1. Supin. auch torsum, nach Prisc. 9, 52 (vgl. detorqueo a.E.).

Latin > English

torqueo torquere, torsi, tortus V :: turn, twist; hurl; torture; torment; bend, distort; spin, whirl; wind (round)