Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

refugio

Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ' εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας -> Our love of what is beautiful does not lead to extravagance; our love of the things of the mind does not makes us soft.
Τhucydides, 2.40.1

Latin > English (Lewis & Short)

rĕ-fŭgĭo: fūgi, 3, v. n. and
I a. (freq. and class.).
I Neutr., to flee back; to run away, flee, escape.
   A Lit.: ex alto, Caes. B. C. 2, 23; cf.: ex castris in montem, id. ib. 3, 99 fin.: ex caede in castra, Hirt. B. G. 8, 36: ex cursu ad Philippum, Liv. 23, 39: a Parthiā, Just. 42, 5, 3: acie refugere, Caes. B. C. 3, 95: velocissime, id. B. G. 5, 35.— Absol., Caes. B. G. 7, 31; id. B. C. 3, 40; 3, 101; Liv. 2, 50; 31, 36; Verg. A. 12, 449.— With acc. of distance: mille fugit refugitque vias (cervus), Verg. A. 12, 753: admissis equis ad suos refugerunt, Caes. B. C. 2, 34: ad urbem, Liv. 43, 47 fin.: in portum, Caes. B. C. 3, 24: in aquam, Liv. 21, 28: in silvam, Verg. A. 3, 258: in nemus, id. ib. 6, 472: intra tecta, id. ib. 7, 500: per devios tramites, Suet. Aug. 16: Syracusas, Cic. Verr. 2, 5, 38, § 101: domum, Suet. Caes. 16. —
   2    Of things: refugiat timido sanguen, Enn. ap. Cic. de Or. 3, 58, 218; and id. Fin. 5, 11, 31 (Trag. v. 46 Vahl.): (sol) ubi medio refugerit orbe, shrinks from sight, Verg. G. 1, 442: vites a caulibus ut a pestiferis et nocentibus refugere dicuntur, Cic. N. D. 2, 47, 120: refugere oculi, Poët. ap. Cic. Tusc. 3, 12, 26: quo pridie refugisset (mare), Curt. 9, 9, 26.—
   b Of places, to run back, recede in the distance: refugit ab litore templum, Verg. A. 3, 536; cf. Plin. 4, 12, 24, § 76: ex oculis visa refugit humus, flees, disappears, vanishes, Ov. F. 3, 590: nam praestat a mari longo potius intervallo quam brevi refugisse (villas), Col. 1, 5, 6.—
   B Trop.: ne recordatione mei casus a consiliis fortibus refugiatis, Cic. Sest. 23, 51: ab institutā consuetudine, id. Att. 1, 1, 4: ab hac orationis turpitudine, id. Cael. 17, 41: a genere hoc toto sermonis, id. de Or. 1, 22, 99: a dicendo, id. ib. 2, 3, 10: dum recordationes fugiorefugio a te admonendo, id. Att. 12, 18, 1; cf.: ab iis quae laedunt, Quint. 4, 1, 44: animus luctu refugit, Verg. A. 2, 12: refugit animus eaque dicere reformidat, Cic. Phil. 14, 3, 9: possum multa tibi veterum praecépta referre, Ni refugis, if you do not decline (to hear them), Verg. G. 1, 177. —
   2    Pregn., to flee, to take refuge with a person or thing: ad legatos, Cic. Deiot. 11, 32: in arcem majorem, Liv. 38, 29: ad planctus, Stat. S. 5, 1, 30: ad carminis tranquillitatem tamquam ad portum faciliorem, Petr. 118, 2.—
II Act., to flee back, run away from any thing; to avoid, shun a thing.
   A Lit.: judicem, Cic. Rosc. Com. 15, 45: impetum armati Antiochi ceterorumque tela atque incursus refugit, id. Caecin. 8, 22: quod autem refugit (animal), id contra naturam est, id. N. D. 3, 13, 33: non modo id refugisti, id. Verr. 2, 5, 16, § 40: C. Cassium obvium sibi, Suet. Caes. 63: trepidus repente refugit Attollentem iras (anguem), Verg. A. 2, 380: (Cupido) refugit te, Hor. C. 4, 13, 10.— Poet., with inf.: nec Polyhymnia Lesboum refugit tendere barbiton, Hor. C. 1, 1, 34; Ov. Am. 3, 6, 5.—
   B Trop. (freq. after the Aug. per.): refugit Foeda ministeria, Verg. A. 7, 618: vicina jurgia, Hor. Ep. 2, 2, 171: mandatum opus, Ov. H. 14, 50: haec vitia, Quint. 4, 2, 43: delicatam modulandi voluptatem, id. 9, 4, 31: distinctionem quaestionum, id. 4, 5, 6: id quod malum casurum putat refugit mens, Varr. L. L. 6, § 48 Miill.: et alia, quae nunc memoriam meam refugiunt, escape my memory, Col. 12, 52, 8: mortem natura refugit, Aug. Serm. 172, 1.

Latin > French (Gaffiot)

rĕfŭgĭō,⁹ fūgī, ĕre.
    I intr.,
1 fuir en arrière, reculer enfuyant, s’enfuir : ex castris in montem Cæs. C. 3, 99, 5, s’enfuir du camp sur une montagne ; acie Cæs. C. 3, 95, 4, s’enfuir du champ de bataille || vites a caulibus refugere dicuntur Cic. Nat. 2, 120, la vigne, dit-on, fuit les choux || refugit ab littore templum Virg. En. 3, 536, le temple s’éloigne (est à l’écart) du rivage
2 chercher un refuge : ad legatos Cic. Dej. 32 ; in arcem majorem Liv. 38, 29, 11, se réfugier près des ambassadeurs, dans la plus grande citadelle
3 [fig.] s’écarter de : ab instituta nostra consuetudine Cic. Att. 1, 1, 4, il a rompu les relations commencées avec moi ; a genere hoc toto sermonis Cic. de Or. 1, 99, se refuser à tout ce genre de conversation ; refugio a te admonendo Cic. Att. 12, 18, 1, j’évite de te faire souvenir || abst] refugit animus Cic. Phil. 14, 9, mon esprit éprouve de la répugnance, cf. Virg. G. 1, 177.
    II tr., éviter, fuir, aliquem, aliquam rem, qqn, qqch. : Cic. Com. 45 ; Cæc. 22 ; Verr. 2, 5, 40 || [poét. avec inf.] refuser de : Hor. O. 1, 1, 34 ; Ov. Am. 3, 6, 5.

Latin > German (Georges)

re-fugio, fūgī, fugitum, ere, I) intr. zurückfliehen, entfliehen, entweichen, sich flüchten, seine Zuflucht nehmen, 1) eig.: Syracusas, Cic.: domum, Suet.: in portum, Caes.: ex castris in montem, Caes.: ex caede in castra, Hirt. b. G.: in domum atque in tecta, Liv.: ad urbem, Liv.: ad suos, Caes.: intra tecta, Verg.: per devios tramites, Suet.: ex alto, Caes.: mille fugit refugitque vias, Verg.: absol., velocissime, Caes.: oppido capto, Caes.: saepius simulato quam vero pavore, Liv. – 2) übtr.: a) zurückfliehen, zurückweichen, vites a caulibus refugere dicuntur, Cic. – b) gleichs. zurückfliehen, von Örtl., die in der Entfernung zurücktreten, refugit a litore templum, Verg.: mox zothecula refugit quasi in cubiculum idem atque aliud, Plin. ep.: visa refugit humus, entflieht, entweicht, Ov.: refugientia litora, Mela. – c) seine Zuflucht nehmen, ad legatos, Cic.: ad carminis tranquillitatem tamquam ad portum, Petron.: ad naturale bonum, Auct. b. Alex. – II) tr. jmd. od. etw. fliehen, vor jmd. od. etw. fliehen, 1) eig.: instantes, Auct. b. Afr.: C. Cassium obvium sibi neque refugit et comminus tendens etc., Suet.: impetum armati Antiochi ceterorumque tela atque incursum, Cic.: attollentem iras (anguem), Verg. – 2) übtr.: a) entgehen, memoriam (dem Gedächtnisse), Colum. 12, 52, 8. – b) vor etw. fliehen, sich fürchten (sich scheuen), etw. fliehend meiden, ministeria, Verg.: periculum, Asin. Poll. in Cic. ep.: viriles contactus, Ov.: omnem Venerem, Ov.: iudicem, Cic.: a fortibus consiliis, Cic.: a dicendo, nicht über sich gewinnen zu sagen, Cic.: m. folg. Infin., refugit animus eaque dicere reformidat, quae etc., Cic. Phil. 14, 9 (ähnlich Verg. Aen. 2, 12): tendere barbiton, Hor. carm. 1, 1, 34; u. so Ov. am. 3, 6, 5. Sil. 15, 319. Lact. 6, 9, 2.

Spanish > Greek

ἀναδρομή, ἀλεωρά, ἀποφυγή, διέκδυσις, ἀναφυγή, ἄσυλος, αὖλις, ἀποδρομή, ἀναχώρησις, δίαιτα, ἀποστροφή, βαίτη

Latin > English

refugio refugere, refugi, - V :: flee back; run away, escape