Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

εὐαγγέλιον

Ἀλλ’ ἐσθ’ ὁ θάνατος λοῖσθος ἰατρός κακῶν -> But death is the ultimate healer of ills
Sophocles, Fragment 698
Full diacritics: εὐαγγέλιον Medium diacritics: εὐαγγέλιον Low diacritics: ευαγγέλιον Capitals: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Transliteration A: euangélion Transliteration B: euangelion Transliteration C: evaggelion Beta Code: eu)agge/lion

English (LSJ)

τό,

   A reward of good tidings, given to the messenger, εὐαγγέλιον δέ μοι ἔστω Od.14.152; οὐ… εὐ. τόδε τείσω ib.166; ἀπολήψῃ τὸ εὐ. Plu.Demetr.17: in Att. always in pl., εὐαγγέλια θύειν to make a thank-offering for good-tidings, Isoc.7.10, Men. Pk.415; εὐ. θύειν ἑκατὸν βοῦς τῇ θεῷ Ar.Eq.656; ἐβουθύτει ὡς εὐ. X. HG4.3.14; εὐαγγελίων θυσίαι Aeschin.3.160; εὐ. στεφανοῦν, ἀναδῆσαί τινα, to crown one for good news brought, Ar.Eq.647, Pl.765; ἐστεφανωμένη ἐπ' εὐαγγελίοις Plu.Sert.11, cf. Supp.Epigr.1.362.7 (Samos, iv B.C.).    II good tidings, good news, in pl., LXX 2 Ki.4.10, Cic.Att.2.3.1, 13.40.1, Inscr.Prien.105.40 (i B.C.): sg., J.BJ2.17.4, Luc.Asin.26, App.BC3.93, Sammelb.421 (iii A.D.).    2 in Christian sense, the gospel, Ep.Gal.1.11, etc.

German (Pape)

[Seite 1054] τό, Lohn für eine gute Botschaft. εὐαγγ. δέ μοι ἔστω, ich hoffe ein gutes Geschenk für meine Botschaft zu bekommen, Od. 14, 152, wie εὐαγγ. τόδε τίσω, 166, ich werde dir die gute Botschaft bezahlen; bes. Sp., wie plut. Demetr. 17 Ages. 33; Cic. ad Attic. 2, 12. So auch ἐστεφάνουν μ' εὐαγγ. Ar. Equ. 647, sie bekränzten mich für die gute Botschaft, u. ä. κἄγωγ' ἀναδῆσαι βούλομαι εὐαγγ. σέ Plut. 764; vgl. στεφανοῦν ἐπ' εὐαγγελίοις Plut. Sert. 11. – Dah. εὐαγγέλια θύειν, ein Opfer für die empfangene gute Botschaft darbringen, Xen. Hell. 1, 6, 37; Isocr. 7, 10; ἐπὶ συμφοραῖς ἀγαθαῖσιν εἰσηγγελμέναις εὐαγγ. θύειν Ar. Equ. 654; καὶ ἑορτάζειν Plut. Phoc. 16, ein Dankfest dafür feiern; ἐβουθύτει ὡς εὐαγγ., er opferte, um den Schein zu haben, daß er glückliche Botschaft erhalten habe, Xen. Hell. 4, 3, 14. – Uebh. die gute Botschaft, Luc. asin. 26; App. B. C. 4, 20 u. a. Sp. – Dah. das Evangelium, N. T. u. K. S.

Greek (Liddell-Scott)

εὐαγγέλιον: τό, ἀμοιβὴ διὰ καλὴν τινα ἀγγελίαν διδομένη εἰς τὸν ἀναγγέλλοντα, εὐαγγέλιον δὲ μοι ἔστω, «ἀγαθῆς ἀγγελίας δῶρον» (Σχόλ.), Ὀδ. Ξ. 152· οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼν εὐαγγ. τόδε τίσω οὔτ’ Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται αὐτόθι 166: - οὕτω παρ’ Ἀττ., ἀλλ’ ἀείποτε κατὰ πληθ., εὐαγγέλια θύειν, προσφέρειν θυσίαν εὐχαριστήριον ἐπὶ καλῇ ἀγγελίᾳ, Ἰσοκρ. 142Α, Ξεν., κλ.· εὐαγγέλια θύειν ἑκατὸν βοῡς τῷ θεῷ Ἀριστοφ. Ἱππ. 656· ἐβουθύτει ὡς εὐαγγ. Ξεν. Ἑλλ. 4. 3, 14· εὐαγγελίων θυσίαι Αἰσχίν. 76. 23· εὐαγγέλια στεφανοῦν, ἀναδῆσαί τινα, στεφανοῦν τινα ἐπὶ καλῇ ἀγγελίᾳ, Ἀριστοφ. Ἱππ. 647, Πλ. 765· ὡσαύτως, ἐπ’ εὐαγγελίοις Πλουτ. Σερτ. 11. ΙΙ καλαὶ ἀγγελίαι, καλαὶ εἰδήσεις, Λουκ. Ὄν. 26, Πλούτ. - Καθ’ Ἡσύχ. «εὐαγγέλια· μηνύματα. κηρύγματα». 2) ἐν τῇ Χριστιανικῇ ἐννοίᾳ, ἡ ἀγαθὴ ἀγγελία, τὸ Εὐαγγέλιον τῆς ἀπολυτρώσεως τοῦ ἀνθρώπου, Εὐαγγ. κ. Ματθ. δ΄ 23 κ. ἀλλ., Μάρκ. α΄, 1, κ. ἀλλ., Λουκ. Πράξ. ιέ, 7., κ΄, 24, Ἐπιστ. Παύλ. π. Ρωμ. β΄, 16, κ. ἀλλ., Ἐπιστ. Πέτρ. Α΄ δ΄, 17, Ἰγνάτ. 704Β, Κλήμ. Ἀλεξ. Ι. 1229Α, κλ.

French (Bailly abrégé)

ου (τό) :
1 récompense, actions de grâces oui sacrifice offert pour une bonne nouvelle ; d’ord. au pl. εὐαγγέλια θύειν ISOCR offrir un sacrifice aux dieux pour une bonne nouvelle;
2 p. ext. bonne nouvelle.
Étymologie: εὐάγγελος.

English (Autenrieth)

reward for good tidings, Od. 14.152, 166.

Spanish

buena noticia, Evangelio

English (Strong)

from the same as εὐαγγελίζω; a good message, i.e. the gospel: gospel.

English (Thayer)

εὐαγγελίου, τό (εὐάγγελος (cf. εὐαγγελίζω)), Hebrew בְּשׂורָה and בְּשֹׂרָה;
1. a reward for good tidings (cf. τά διδασκαλία, the fees given the διδάσκαλος), Homer, Odyssey 14,152; Cicero, ad Att. 2,3,12; 13,40; Plutarch, Demetr. 17; Ages. 33; the Sept. good tidings: Lucian, asin. 26; Appendix,
b. civ. 4,20; Plutarch; others; plural the Sept. εὐαγγελία should apparently be restored, on account of ἀνήρ εὐαγγελίας. In the N. T., specifically,
a. the glad tidings of the kingdom of God soon to be set up, and subsequently also of Jesus, the Messiah, the founder of this kingdom: τῆς βασιλείας, R L brackets After the death of Christ the term τό εὐαγγέλιον comprises also the preaching of (concerning) Jesus Christ as having suffered death on the cross to procure eternal salvation for men in the kingdom of God, but as restored to life and exalted to the right hand of God in heaven, thence to return in majesty to consummate the kingdom of God; so that it may be more briefly defined as "the glad tidings of salvation through Christ; the proclamation of the grace of God manifested and pledged in Christ; the gospel" (A-S. god-spell (see Skeat, Etymological Dictionary, under the word)): G L T Tr WH; G L T Tr WH), L WH brackets ἐυαγελιον); εἰς, B. II:2d.); Clement of Rome, 1 Corinthians 47,2 [ET]); τοῦ Χριστοῦ (cf. Winer's Grammar, 186f (175f)), ); τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, T Tr WH omit; L brackets Χριστοῦ); τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τῆς σωτηρίας ὑμῶν, τῆς εἰρήνης, τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, τῆς δόξης τοῦ μακαρίου Θεοῦ, τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου, the truth contained in the gospel (cf. Winer's Grammar, 236 (221 f)), ἡ ἐλπίς τοῦ εὐαγγελίου, the hope which the gospel awakens and strengthens, ἡ πίστις τοῦ εὐαγγελίου the faith given the gospel, οἱ δεσμοί τοῦ εὐαγγελίου (see δεσμός, at the end), ἕτερον εὐαγγέλιον of another sort, i. e. different from the true doctrine concerning Christian salvation, αἰώνιον εὐαγγέλιον, the contents of which were decreed by God from eternity, α. of the author of the subject-matter or facts on which the glad tidings of man's salvation rest, and who wished these glad tidings to be conveyed to men: τό εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, τοῦ Θεοῦ περί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, β. of the author of the particular mode in which the subject-matter of the gospel is understood (conception of the gospel) and taught to others; thus Paul calls his exposition of the gospel (and that of the teachers who agree with him), in opposition to that of those teaching differently, τό εὐαγγέλιον ἡμῶν: τό εὐαγγέλιον τό εὐαγγελισθέν ὑπ' ἐμοῦ, κατά τό εὐαγγέλιον μου, as I expound it, γ. of him who preaches the gospel: ἡμῶν, τῆς περιτομῆς (i. e. τῶν περιτετμημενων), to be preached to the circumcised or Jews; and τό εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας, to be carried to the Gentiles, the narrative of the sayings, deeds, and death of Jesus Christ came to be called εὐαγγέλιον: so perhaps in κατά, II:3c. α. (On the ecclesiastical senses of the word, see Sophocles' Lexicon, under the word.)

Greek Monotonic

εὐαγγέλιον: τό,
I. αμοιβή που δίνεται στον αγγελιοφόρο για καλή είδηση, σε Ομήρ. Οδ.· στον πληθ., εὐαγγέλια θύειν, προσφορά ευχαριστήριας θυσίας για καλή είδηση, σε Ξεν. κ.λπ.· εὐαγγελίων θυσίαι, σε Αισχίν.· εὐαγγέλια στεφανοῦν τινα, στεφανώνω κάποιον για καλές ειδήσεις, σε Αριστοφ. II. με τη Χριστιανική σημασία, Χαρμόσυνο Νέο, δηλ. το Ευαγγέλιο, σε Καινή Διαθήκη

Russian (Dvoretsky)

εὐαγγέλιον: τό
1) воздаяние (награда) за радостную весть Hom., Plut.;
2) pl. культ. благодарственная жертва за радостную весть: εὐαγγέλια θύειν Xen., Isocr., Arph., Plut., или βουθυτεῖν Xen. совершать благодарственные жертвоприношения за радостную весть; στεφανοῦν τινα εὐαγγέλια и ἐπ᾽ εὐαγγελίοις Plut. увенчать кого-л. за счастливую весть;
3) благая весть, радостное известие Luc., Plut., NT;
4) евангелие (κατὰ Μαθθαῖον, v. l. Ματθῖον NT).

Middle Liddell

εὐαγγέλιον, ου, τό, [from εὐάγγελος
I. the reward of good tidings, given to the messenger, Od.; in pl., εὐαγγέλια θύειν to make a thankoffering for good tidings, Xen., etc.; εὐαγγελίων θυσίαι Aeschin.; εὐαγγέλια στεφανοῦν τινα to crown one for good news, Ar.
II. in Christian sense, the Glad Tidings, i. e. the Gospel (Saxon gode-spell), NTest.

Chinese

原文音譯:(eÙaggšlion 由-昂給利按
詞類次數:名詞(77)
原文字根:好-信息 相當於: (בְּשֹׂרָה‎)
字義溯源:好信息,福音;源自(εὐαγγελίζω)=宣告好消息);由(εὖ / εὖγε)=好)與(ἄγγελος)=使者)組成,其中 (εὖ / εὖγε)出自(εὐρύχωρος)X*=善,美),而 (ἄγγελος)出自(ἀγγελία)X*=帶來消息)。福音乃是勝利的消息,那壯士已經被捆綁,基督已經勝過了仇敵。所以這福音要傳給貧窮的人,報告被擄的得釋放,叫那受壓制的得自由,報告神悅納人的禧年( 路4:18 ,19)。福音乃是神在基督身上的行動,包括基督的道成肉身,地上生活,十字架上的死,復活,升天;完成了救恩的工作,使我們可以得救。福音乃是神的大能,要救一切相信的人;變黑暗為光明,脫離死亡而進入生命。福音的各種名稱:
1)神的福音( 羅1:1)
2)基督的福音( 羅15:19)
3)神恩惠的福音( 徒20:24)
4)天國的福音( 太4:23)
5)神國的福音( 路8:1)
6)神兒子的福音( 羅1:9)
7)耶穌基督的福音( 可1:1)
8)主耶穌的福音( 帖後1:8)
9)基督榮耀的福音( 林後4:4)
10)你們救恩的福音( 弗1:13)
11)平安的福音( 弗6:15)我們的福音( 林後4:3)
12)永遠的福音( 啓14:6)
出現次數:總共(76);太(4);可(8);徒(2);羅(9);林前(8);林後(8);加(7);弗(4);腓(9);西(2);帖前(6);帖後(2);提前(1);提後(3);門(1);彼前(1);啓(1)
譯字彙編
1) 福音(76) 太4:23; 太9:35; 太24:14; 太26:13; 可1:1; 可1:14; 可1:15; 可8:35; 可10:29; 可13:10; 可14:9; 可16:15; 徒15:7; 徒20:24; 羅1:1; 羅1:9; 羅1:16; 羅2:16; 羅10:16; 羅11:28; 羅15:16; 羅15:19; 羅16:25; 林前4:15; 林前9:12; 林前9:14; 林前9:14; 林前9:18; 林前9:18; 林前9:23; 林前15:1; 林後2:12; 林後4:3; 林後4:4; 林後8:18; 林後9:13; 林後10:14; 林後11:4; 林後11:7; 加1:6; 加1:7; 加1:11; 加2:2; 加2:5; 加2:7; 加2:14; 弗1:13; 弗3:6; 弗6:15; 弗6:19; 腓1:5; 腓1:7; 腓1:12; 腓1:16; 腓1:27; 腓1:27; 腓2:22; 腓4:3; 腓4:15; 西1:5; 西1:23; 帖前1:5; 帖前2:2; 帖前2:4; 帖前2:8; 帖前2:9; 帖前3:2; 帖後1:8; 帖後2:14; 提前1:11; 提後1:8; 提後1:10; 提後2:8; 門1:13; 彼前4:17; 啓14:6