Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

simplex

Δύο γὰρ, ἐπιστήμη τε καὶ δόξα, ὧν τὸ μὲν ἐπίστασθαι ποιέει, τὸ δὲ ἀγνοεῖν.
Hippocrates

Latin > English (Lewis & Short)

simplex: ĭcis (abl., regul. simplici;
I simplice, Lucr. 1, 1013), adj. sim-; cf. Sanscr. sam, Gr. ἅμα, with Lat. sin-guli, semel, sem-per; and plico.
I In gen., simple, plain, uncompounded, unmixed, = ἁπλοῦς (cf.: sincerus, purus): aut simplex est natura animantis, ut vel terrena sit, vel ignea, etc. ... aut concreta est ex pluribus naturis, Cic. N. D. 3, 14, 34: natura (opp. mixta, conexa, etc.), Lucr. 3, 231; Cic. N. D. 2, 11, 29; id. Sen. 21, 78: si unum ac simplex (genus inperii) probandum sit, regium probem, id. Rep. 1, 35, 54; cf. id. ib. 2, 23, 43: finis bonorum, qui simplex esse debet, ex dissimillimis rebus misceri et temperari potest, id. Off. 3, 33, 119: (comoedia) Duplex quae ex argumento facta'st simplici, Ter. Heaut. prol. 6: (auditus) iter simplex et directum (opp. flexuosum), Cic. N. D. 2, 57, 144: simplex est manere, illud (in Hispaniam ire) anceps, free from risk, id. Att. 12, 7, 1: unum est et simplex aurium judicium, free from complication, id. Font. 10, 22 (6, 12): necessitudines, unqualified, absolute, id. Inv. 2, 57, 171; cf.: simplex officium atque una est bonorum omnium causa, id. Sull. 3, 9: nihil simplici in genere omnibus ex partibus perfectum natura expolivit, id. Inv. 2, 1, 3: res aperta ac simplex, id. Caecin. 2, 5: ratio veritatis, id. de Or. 1, 53, 229; Quint. 8, 3, 87: decem regii lembi simplici ordine intrarunt urbem, i. e. one by one, Liv. 44, 12, 6; Tac. H. 5, 23; cf.: simplici directā acie, simplicibus ordinibus, single, Auct. B. Alex. 37, 3 sq.: acies, id. B. Afr. 13, 2: simplex acies media, cornibus duplex, id. ib. 59, 2: simplici caule, Plin. 25, 7, 36, § 74: cum in eo ne simplici quidem genere mortis contenti inimici fuissent, i. e. not with his simple death, but must have torture, Liv. 40, 24, 8: qui necem suam per venenum inimicis promiserat, non gravius quam simplici morte puniit, Suet. Caes. 74: qui proculcari nepotem, quam simplici morte interfici maluit, Just. 44, 4, 4 al.: nec via mortis erat simplex, they died in various ways, Verg. G. 3, 482; cf.: ne simplici quidem morte moriebantur, Sall. ap. Serv. ad Verg. l. l. (H. 3, 25 Dietsch ad loc.): nec modus inserere atque oculos inponere simplex, Verg. G. 2, 73: vulnus, Ov. M. 6, 254: (tibia) tenuis simplexque foramine pauco, Hor. A. P. 203: simplici myrto nihil allabores, id. C. 1, 38, 5: esca, id. S. 2, 2, 73: jus, id. ib. 2, 4, 64: cibus, Plin. 11, 53, 117, § 282: aqua, Ov. Am. 2, 6, 32; Tac. G. 23: arces dejecit plus vice simplici, more than once, Hor. C. 4, 14, 13: verba, uncompounded, Quint. 1, 5, 3: voces, id. 1, 5, 65; but: ornatus verborum duplex, unus simplicium, alius conlocatorum, single, Cic. Or. 24, 80; cf.: quaedam sunt in rebus simplicia, quaedam complicata, id. Fat. 13, 30.—Comp.: quantitas simplicior, Quint. 11, 3, 15.—Sup.: ex simplicissimā quāque materiā (opp. multiplex), Quint. 10, 5, 10: res, id. 10, 2, 10.—
II In partic., simple in a moral sense, without dissimulation, open, frank, straightforward, direct, guileless, artless, honest, sincere, ingenuous, etc. (cf. candidus).—Of persons: cum de viro bono quaeritur, quem apertum et simplicem volumus esse, non sunt in disputando vafri, non veteratores, non malitiosi, Cic. Rep. 3, 16, 26; id. Off. 1, 19, 63: simplicem et communem et consentientem ... eligi par est (opp. multiplex ingenium et tortuosum), id. Lael. 18, 65; id. Ac. 2, 35, 112: tuum hominis simplicis pectus vidimus, id. Phil. 2, 43, 111; Liv. 24, 10; Hor. S. 1, 3, 52; 2, 2, 68; id. C. 2, 8, 14; Ov. H. 12, 90; 16, 285: credebant simplices ac religiosi homines, Liv. 24, 10, 6.—Of things: fidelis et simplex et fautrix suorum regio, Cic. Planc. 9, 22: animal sine fraude dolisque, Innocuum, simplex, Ov. M. 15, 121: animus, Matius ap. Cic. Fam. 11, 28, 8: nihil simplex, nihil sincerum, Cic. Att. 10, 6, 2: virtus, Vell. 2, 129, 1: verba, Suet. Tib. 61: cogitationes, Tac. G. 22.—Comp.: simplicior quis, too straightforward, too blunt, Hor. S. 1, 3, 63.—Sup.: simplicissimi omnium habentur iracundi, Sen. Ira, 2, 16, 3: dux, Vell. 2, 116, 4: mens, Petr. 101, 3.—Hence, adv.: simplĭcĭter (acc. to I.), simply, plainly, straightforwardly, naturally, directly, utterly, without reserve, = ἁπλῶς: quorum (verborum) primum nobis ratio simpliciter videnda est, deinde conjuncte, Cic. de Or. 3, 37, 149: quaedam genera causarum simpliciter ex suā vi considerantur, id. Inv. 2, 33, 102: ipsa inventa exponentur simpliciter sine ullā exornatione, id. ib. 2, 3, 11: locuti sunt simpliciter et splendide, id. de Or. 2, 16, 68: aut simpliciter quaeritur aut comparate, id. Top. 22, 84: si est simpliciter breviterque dicendum, id. Off. 2, 9, 31; so (with breviter) id. Arch. 12, 32: illud nomen simpliciter positum, hoc ad aliquid esse, Quint. 1, 6, 13: frondes Simpliciter positae, scaena sine arte fuit, Ov. A. A. 1, 106; Tac. G. 5; cf. comp.: brevius ac simplicius tradi, Quint. 8, prooem. § 1: ignorare se dixit, quidnam perplexi sua legatio haberet, cum simpliciter ad amicitiam petendam venissent, simply, purely, only, Liv. 34, 57, 6: quidam ludere eum simpliciter, quidam haud dubie insanire, aiebant, merely, only, id. 41, 20, 4: Cyrenaica philosophia, quam ille et ejus posteri simpliciter defenderunt, Cic. de Or. 3, 17, 62: in sententiā simpliciter e re publicā ferendā, id. Red. ad Quir. 10, 24 B. and K.—Comp.: molluscum simplicius sparsum, Plin. 16, 16, 27, § 68.—
   2    (Acc. to II.) Plainly, openly, frankly, artlessly, ingenuously, uprightly, honestly, candidly: simpliciter et candide, Cael. ap. Cic. Fam. 8, 6, 1: simpliciter scripserat quae sentiebat, Curt. 7, 2, 36: simpliciter et libere (opp. dissimulanter et furtim), Plin. Ep. 1, 13, 2: simpliciter et palam lusit, Suet. Aug. 71: me amice simpliciterque reprehenderent, Plin. Ep. 5, 3, 1: qui se simpliciter credunt amicis, id. ib. 6, 22, 1.—Comp.: simultates simplicius nutrire (opp. callide), Tac. H. 3, 53 fin.: quo simplicius tibi confitebor, Plin. Ep. 5, 19, 1; Quint. 1, 13, 2; Tac. H. 3, 53. —Sup.: simplicissime loqui, Tac. H. 1, 15 fin.—
   3    In the singular number: dicere, Hier. in Matt. 1, 2 fin.>

Latin > French (Gaffiot 2016)

(1) simplex,⁹ ĭcis (sem, cf. semel, et plex),
1 simple : aut simplex est natura animantis... aut concreta est ex pluribus naturis Cic. Nat. 3, 34, ou la substance de l’animal est simple... ou elle est composée de plus d’une substance, de plus d’un élément, cf. Cic. Nat. 2, 29 ; CM 78 ; Off. 3, 119 ; simplex officium Cic. Sulla 9 ; simplex judicium Cic. Font. 22, devoir, jugement simple = tout uni, sans complication
2 seul, isolé, un : verba simplicia, collocata Cic. Or. 80, mots isolés, groupés ; plus vice simplici Hor. O. 4, 14, 13, plus d’une fois ; simplici ordine Liv. 44, 12, 6, sur une file, un à un
3 naturel, non artificiel : sonus vocis rectus et simplex Cic. de Or. 3, 45, ton (timbre) de la voix simple et naturel ; recta et simplicia Cic. Off. 1, 130, les choses simples et naturelles, cf. Cic. Att. 10, 6, 2
4 [moralt] simple, sans détours, ingénu, naïf : Cic. Rep. 3, 26 ; Br. 196 ; Off. 1, 63 || simplicior Hor. S. 1, 3, 63 ; Quint. 11, 3, 15 ; simplicissimus Quint. 10, 5, 10, etc.

Latin > German (Georges)

simplex, plicis (indogerm. sem, eins, vgl. semel u. septemplex), aus einem Teile, Bestandteile, bestehend u. dgl., einfach, griech. ἁπλοῦς (Ggstz. duplex, triplex, multiplex, mixtus etc.), I) eig.: a) im Ggstz. zum Zusammengesetzten, Vermischten u. dgl., fistula (Ggstz. fistula duplex, multiplex), Cels.: scansio simplex (Ggstz. scansio duplicata), Varro LL.: putamen loculosum aut simplex, Plin.: tibia tenuis simplexque foramine pauco, Hor.: iter (auditus) s. et directum (Ggstz. flexuosum), Cic.: villus s. (Ggstz. crispiores iubae), Plin.: s. cursus venarum, Plin. – cortex multiplex tunicis, ut tiliae; quibusdam simplex, ut fico, Plin. – s. natura animantis (Ggstz. concreta ex pluribus naturis), Cic.: u. so s. natura (Ggstz. mixta, conexa), Cic.: cibus, Plin.: ius, Hor.: aqua, reines W., Ov.: verba, voces, einfache (Ggstz. verba composita, voces compositae), Quint.: Abl. simplici, auf einfache Weise, Apic. 5, 204. – b) im Ggstz. zu dem in mehrere Abteilungen Zerfallenden, einfach, ein, acies, Auct. b. Afr.: simplicibus ordinibus instructis, Auct. b. Alex.: simplici ordine urbem intrare, in einer Reihe, Liv.: herba simplici caule, Plin. – c) im Ggstz. zu dem der Zahl nach aus mehr als einer Einheit Bestehenden, einfach, ein einzig, ein, argumentum, Ter.: plus vice simplici, mehr als einmal, Hor.: non s. vulnus, Ov. – II) übtr.: A) übh.: a) im Ggstz. zum Zusammengesetzten, Gemischten usw.: genus rei publicae (Ggstz. triplex u. conflatum ex omnibus), Cic.: simulacra (Ggstz. mixta), Quint.: causa, Cic., Ggstz. coniuncta, perplexa, Quint. – b) im Ggstz. zum Besonderen usw.: genus mortis, einfache T. (ohne besondere Martern, wie Folter, Kreuzigung), Liv.: so auch mors, Sall. fr., Sen. u.a.: res, einfache (= ohne besondere Schwierigkeit), Cic.: necessitudo, unbedingte, Cic.: quaedam sunt in rebus simplicia (unbedingt, unabhängig), quaedam copulata (bedingt, abhängig), Cic. – simplex est manere (sc. filium), illud (sc. in Hispaniam ire) anceps, ohne weitere Gefahr, Cic. ad Att. 12, 7, 1. – c) im Ggstz. zum Verschiedenen od. Vielartigen: unum est et s. iudicium aurium, Cic.: s. officium atque una est bonorum omnium causa, Cic.: quantitas simplicior, qualitas magis varia est, Quint.: facilius in iis simpliciusque iudicium, quae etc., Quint.: materia simplicissima (Ggstz. multiplex), Quint. – d) im Ggstz. zum Verbundenen, einfach = einzeln, verba (Ggstz. coniuncta), Cic. – e) im Ggstz. zum Gekünstelten, Gesuchten, Versteckten, einfach, natürlich, ratio veritatis, Cic.: res aperta et simplex, Cic.: illa ἀφέλεια simplex et inaffectata, Quint.: rectae simplicesque manus (Hiebe), Ggstz. aversae tectaeque, Quint.: simplex ac nuda veritas, Lact. – B) insbes., moralisch einfach, schlicht, gerade, aufrichtig, offen u. ehrlich, ohne Falsch, na türlich, bieder, arglos, unbefangen, harmlos (s. Nipperd. Tac. ann. 1, 69. Fritzsche Hor. sat. 1, 3, 52), a) v. leb. Wesen u. deren Gemüt usw.: vir apertus et s., Cic.: Naevius, Hor.: cervus, animal, Plin.: regio (= incolae regionis), Cic.: animus apertus ac s., Cic.: tuus erga me animus s. atque amicus, Mat. in Cic. ep. – simplicior quis est etc., Hor.: dux simplicissimus, Vell.: mens simplicissima, Plin. – b) v. Lebl.: (vir) simplici virtute, Vell.: verba, Suet.: cogitationes, Tac.: non enim simplices eae curae, Tac. – nihil simplex, nihil sincerum, Cic. – / Abl. Sing. gew. simplicī, nur bei Dichtern im daktylischen Versmaß auch simplice, s. Neue-Wagener Formenl.3 2, 77.

Latin > English

simplex (gen.), simplicis ADJ :: single; simple, unaffected