Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἀπαρχή

Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ -> The fool laughs even when there's nothing to laugh at
Menander
Full diacritics: ἀπαρχή Medium diacritics: ἀπαρχή Low diacritics: απαρχή Capitals: ΑΠΑΡΧΗ
Transliteration A: aparchḗ Transliteration B: aparchē Transliteration C: aparchi Beta Code: a)parxh/

English (LSJ)

ἡ, mostly in pl. ἀπαρχαί (cf. ἄπαργμα):    1 beginning of a sacrifice, primal offering (of hairs cut from the forehead), ἀπαρχαὶ κόμης E.Or.96, cf. Ph.1525 (lyr.); later, a banquet held on this occasion, Plu.2.40b.    2 firstlings for sacrifice or offering, first-fruits, ἁπάντων ἀπαρχαί Hdt.4.71; ἀπαρχὰς ἄγειν θεοῖσι S.Tr.183; ἀπαρχὰς θύειν E.Fr.516; ἀ. σκυλευμάτων Ph.857; ἐπιφέρειν ἀ. τῶν ὡραίων Th. 3.58; τῶν ὄντων Is.5.42, cf. Epicur.Fr.130, etc.:—so also in sg., λείας ἀ. S.Tr.761; ἀ. τῶν πατρων χρημάτων Hdt.1.92, etc.; ἀνθρώπων ἀ. εἰς Δελφοὺς ἀποστέλλειν Arist.Fr.485; ἀ. ἀπό τινος ἀνατιθέναι Hdt. 4.88; inscribed on votive offerings, [ἀνέθηκεν] . . τόδ' α. IG1.382, etc.; freq. in LXX, as Ex.25.2, al., cf. Ep.Rom.11.16, and metaph., ἀ. τῶν κεκοιμημένων 1 Ep.Cor.15.20; τῶν κτισμάτων Ep.Jac.1.18.    3 metaph., ἀπαρχαὶ τῶν ἐμῶν προσφθεγμάτων E.Ion402; ἀπαρχὴν τῆς σοφίας ἀνέθεσαν Pl.Prt.343b, etc.; ἀ. ἀπὸ φιλοσοφίας Plu.2.172c.    4 tax on inheritances, PTaur.1.7.10; tax paid by Jews, Stud.Pal.4.72 (i A. D.).    5 entrance fee, PTeb.316.10 (i A.D.), al.    6 board of officials (cf. sq.), IG12(8).273 (Thasos).    7 birth-certificate of a free person, PTeb.316.10 (i A. D.), PGnom.131 (ii A. D.): perh. metaph. in Ep.Rom.8.23.

German (Pape)

[Seite 281] ἡ (vgl. Buttm. Lexil. I p. 100), das Darbringen u. Opfern der Erstlinge, ἀπαρχὰς θύειν Ar. Ran. 1239; θεοῖς ἀπαρχὰς παρέχειν Xen. Oec. 5, 10; Erstlingsgabe, τῶν πατρίων χρημάτων Her. 1, 92; τῶν ὡραίων Thuc. 3, 58; als Tribut, 6, 20; ἀπαρχὴν τῶν ἐκ τῆς γῆς ἀποτελοῦσιν Plat. Legg. VII, 806 d; λείας Soph. Tr. 758; σκυλευμάτων Eur. Phoen. 864; öfter im plur., ἀπαρχὰς σίτου ἀποπέμπειν Isocr. 4, 31; übertr., ἀπαρχὴν τῆς σοφίας ἀνέθεσαν τῷ Ἀπόλλωνι Plat. Prot. 343 a; προσφθεγμάτων ἀπ. Eur. Ion. 402; Sp.; ἀπ. ἀπὸ φιλοσοφίας Plut.; vgl. Her. 4, 88. – Beim Opfer sind ἀπαρχαί die Stirnhaare u. die äußersten Gliedmaßen, welche zuerst abgeschnitten u. verbrannt wurden. – Uebh. Anfang, γένους; aber ἀπαρχαὶ λόγων Proben aus Reden, Sp.

Greek (Liddell-Scott)

ἀπαρχή: ἡ, κατὰ τὸ πλεῖστον ἐν χρήσει ἐν τῷ πληθυντικῷ, ἀπαρχαὶ (πρβλ. ἄπαργμα). 1) ἡ ἔναρξις θυσίας, ἡ πρώτη προσφορὰ (τριχῶν ἀπὸ τοῦ μετώπου κοπτομένων), ἀπαρχαὶ κόμης Εὐρ. Ὀρ. 96, πρβλ. Φοιν. 1525· προσέτι καὶ τὸ ῥῆμα ἀπάρχομαι. 2) τὸ πρῶτον καὶ κάλλιστον παντὸς πράγματος, οἱ πρῶτοι καρποί, ἁπάντων ἀπαρχαὶ Ἡρόδ. 3. 71· ἀπαρχὰς ἄγειν θεοῖσι Σοφ. Τρ. 183· ἀπαρχὰς θύειν Εὐρ. Ἀποσπ. 520· ἀπ. σκυλευμάτων Φοίν. 857· ἐπιφέρειν ἀπ. τῶν ὡραίων Θουκ. 3. 58· τῶν ὄντων Ἰσαῖ. 55. 15: οὕτω καὶ καθ’ ἑνικόν, λείας ἀπαρχὴ Σοφ. Τρ. 761· ἀπαρχὴ τῶν πατρωΐων χρημάτων Ἡρόδ. 1. 92, κτλ.· ἀνθρώπων ἀπ... εἰς Δελφοὺς ἀποστέλλειν Ἀριστ. Ἀποσπ. 453· ὡσαύτως, κεφαλῆς ἀπαρχὴν ἀπὸ τινος ἀνατιθέναι Ἡρόδ. 4. 88· ἐπεγράφετο δὲ καὶ ἐπὶ ἀναθημάτων ἤ ἀφιερωμάτων, ἀνέθηκεν… τόδ’ ἀπαρχὴν Ἐπιγράμμ. Ἑλλ. 754, πρβλ. 753: ― κατήντησε δὲ ἐν μεταγενεστέροις χρόνοις νὰ σημαίνῃ εἶδος συμποσίου, Πλούτ. 2. 40Β, ἔνθα ἴδε Οὐϋττεμβ. 3) μεταφ., ἀπαρχαὶ τῶν ἐμῶν προσφθεγμάτων Εὐρ. Ἴων 402· ἀπαρχὴν τῆς σοφίας ἀνατιθέναι Πλάτ. Πρώτ. 343Β, κτλ. ἀπ. ἀπὸ φιλοσοφίας Πλούτ. 2.172C.

French (Bailly abrégé)

ῆς (ἡ) :
prémices, d’ord. les premiers fruits ; p. ext. part prélevée sur la fortune, sur un butin, etc. ; ἀνθρώπων ἀπαρχή PLUT choix d’hommes offerts à un dieu ; p. ext. la fleur, le choix (de qch).
Étymologie: ἀπάρχομαι.
Par. ἀκροθίνιον.

Spanish (DGE)

-ῆς

• Alolema(s): frec. át. arc. -ɛ̄, -ε͂ς IG 12.76.47 (Eleusis V a.C.)
gener. en plu.
A sacral
I 1primicia o primicias de productos agrícolas
a) de particulares θεοῖς ἀπαρχὰς ... παρέχει X.Oec.5.10, cf. Theopomp.Hist.344, λαβὼν στάχυν θύων ἀπαρχάς E.Fr.516;
b) de las ciu. griegas para el mantenimiento de santuarios αἱ χσυγγραφαὶ τε͂ς ἀπαρχε͂ς τō καρπō τοῖν θεοῖν IG l.c. (Eleusis V a.C.), cf. 59, Isoc.4.31, entre los pueblos semíticos εἰς τὴν Τύρον ἐκπέμπουσιν οἱ Καρχηδόνιοι τὰς πατρίους ἀπαρχὰς τοῖς θεοῖς Plb.31.12.12, entre los judíos ἀπαρχὰς ἅλωνος καὶ ληνοῦ σου LXX Ex.22.28, ταῖς ἀ. καὶ ταῖς δεκάταις LXX 2Es.22.44, de dioses egipcios helenísticos κατ' ἐνιαυτὸν ἀπαρχὴν εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ μεγίστου θεοῦ Σοκνοπαίου IFayoum 71.12 (I a.C.), entre los cristianos Didache 13.3, cf. 5, ἀ. τῆς ἅλω 1Ep.Clem.29.3;
c) como ofrenda funeraria anual ὅσα ... ὡραῖα, πάντων ἀπαρχὰς ἐπιφέροντες Th.3.58.
2 ofrenda inicial en el sacrificio cortando el pelo de la frente κόμης ἀπαρχαί E.Or.96, cf. Ph.1525.
3 esp. en forma de predicado e.d. como primicia, como ofrenda escogida
a) de objetos duraderos, metálicos o estatuas, basas, estelas τε͂ν δε κόρɛ̄ν ἀνέθɛ̄κεν ἀπαρχε̄́ν esta «core» ofreció como primicia, IG 12.706 (V a.C.), cf. 408 (V a.C.), μ' ἀνέθɛ̄κ' Ἀφροδίτɛ̄ι δōρον ἀπαρχɛ̄ν IG 12.700 (V a.C.) cf. IG 12.828 (Ramnunte V a.C.), en Eleusis IG 12.313.5, 314.5, 310.203 (V a.C.), οἴσουσι τὰς ἀπαρχὰς κυρίῳ, χρυσίον, ἀργύριον LXX Ex.35.5;
b) de dinero IG 12.220.7 (V a.C.), ἐν ἀπαρχὰν τᾷ θεᾷ δραχμάς ἐπιχωρίας δεκαπέντε IM 36.20, cf. 85.22, 87.20
en gener. de propiedades ἐς Δελφοὺς ... ἀνέθηκε τῶν πατροίων χρημάτων ἀπαρχήν Hdt.1.92, ἀ. τῶν ὄντων Is.5.42;
c) de botín ταυροκτονεῖ ... λείας ἀπαρχὴν βοῦς sacrifica (doce) toros, primicia del botín S.Tr.761, cf. 183, de pers. para servicio de templos ἀνθρώπων ἀ. εἰς Δελφοὺς ἀποστέλλειν Arist.Fr.485;
d) por parte de artesanos, artistas, sabios primicia o muestra escogida de su arte, transformado en algo duradero esp. como pred. ἀνέθɛ̄κεν hο κεραμεὺς ἔργον ἀπαρχε̄́ν IG 12.485 (V a.C.), Μανδροκλέης ἀπαρχήν, ζῷα γραψάμενος ... ἀνέθηκε ἐς τὸ Ἥραιον Mandrocles, como primicia tras haber pintado unas figuras, las dedicó al Hereon Hdt.4.88, ἀπαρχὴν τῆς σοφίας ἀνέθεσαν τῷ Ἀπόλλωνι ... γράψαντες ταῦτα ofrecieron a Apolo una primicia de su sabiduría ... escribiendo esto (el γνῶθι σαυτόν, etc.), Pl.Prt.343b, cf. D.Chr.71.2, ἀπὸ φιλοσοφίας Plu.2.172c
τοῖς γὰρ πεπαιδευμένοις πρέπει τοιαύτας ποιεῖσθαι τὰς ἀπαρχάς (cantar a Helena), Isoc.10.66.
4 de otras formas de ofrenda
a) del ayuno como primicia ofrecida a Démeter νηστεύουσι δ' εἰς τιμὴν τῆς Δήμητρος ἤτοι γεραίροντες αὐτὴν ἰδίῳ τρόπῳ τινὶ ἀπαρχῆς Corn.ND 28 p.55.9;
b) entre los judíos de una parte de la masa del pan, LXX Nu.15.20, 21, Ep.Rom.11.16;
c) racionalizado θεοῖς δὲ ἀρίστη μὲν ἀπαρχὴ νοῦς καθαρός Porph.Abst.2.61.
5 como pago a sacerdotes o servidores de templos hιεροκε͂ρυξ λαμβανέτο hɛ̄ μιοβέλιον καθ' ἑμ έρᾱν παρὰ τō μύστο καὶ ἀπαρχε̄́ν IG 12.6.91 (Eleusis V a.C.), χρυσοῦν στέφανον ... ἔχω ... ἀπαρχὰς πολεμίων σκυλευμάτων de Tiresias, E.Ph.857, en el A.T. para mantener al sacerdote, levitas, LXX Le.22.12, 23.10
en lit. crist. Didache 13.3, Const.App.2.25.6.
6 fig. de pers. como primeros conversos al cristianismo (tal vez con una función dentro de la comunidad) primicias ἀ. τὴς Ἀσίας Ep.Rom.16.5, καθίστανον τὰς ἀπαρχὰς αὐτῶν ... εἰς ἐπισκόπους 1Ep.Clem.42.4, cf. Eus.HE 2.1.13
de Cristo como cabeza y muestra representativa de la humanidad, Gr.Nyss.M.44.1313B, τῶν κτισμάτων Ep.Iac.1.18.
7 parte del sacrificio dejada en los «Hermes» para auxilio del viandante, Sud.s.u. Ἑρμαῖον.
II ceremonia de ofrenda de las primicias, Thphr.HP 8.2.7, PSI 690.14 (I/II d.C.)
banquete con este motivo, Plu.2.40b.
B desacralizado
I 1colectivo tributo hαίδε τōν πόλεον αὐτε̄̀ν τε̄̀ν ἀπαρχε̄̀ν ἀπε̄́γαγον a Atenas en la guerra del Peloponeso IG 12.217.51 (V a.C.)
en época heleníst. tributo cobrado a los judíos Stud.Pal.4.487 p.72 (I d.C.), SB 9742.3
derechos reales cobrados sobre la herencia por el estado UPZ 162.7.10 (II a.C.)
cobro de entrada PTeb.316.10 (I d.C.).
2 a particulares ingresos, renta γεωργίαι ... ἀπαρχὴν ... ἀποτελοῦσιν ἱκανήν las explotaciones agrícolas producen una renta suficiente Pl.Lg.806d, cf. Epicur.Fr.[54].
3 fig. primicia, lo más selecto τῶν ἐμῶν προσφθεγμάτων E.Io 402, δόμων lo mejor del palacio E.Andr.150, τοῦ Πνεύματος de la Revelación Ep.Rom.8.23, δοὺς ἀπαρχὰς ἡμῖν γεύσεως dándonos una prueba anticipada, Ep.Barn.1.7.
II partida de nacimiento παιδός PFlor.57.81, PGnom.131 (II d.C.).
C la aparque cierto cuerpo de funcionarios en Tasos IG 12(8).273, cf. ἀπάρχαι.

English (Strong)

from a compound of ἀπό and ἄρχομαι; a beginning of sacrifice, i.e. the (Jewish) first-fruit (figuratively): first-fruits.

English (Thayer)

ἀπαρχῆς, ἡ (from ἀπάρχομαι:
a. to offer firstlings or first-fruits;
b. to take away the first-fruits; cf. ἀπό in ἀποδεκατόω), in the Sept. generally equivalent to רֵאשִׁית; the first-fruits of the productions of the earth (both those in a natural state and those prepared for use by hand), which were offered to God; cf. Winer s RWB under the word Erstlinge (BB. DD. under the word <TOPIC:FIRSTFRUITS> First-fruits): ἡ ἀπαρχή namely, τοῦ φυράματος, the first portion of the dough, from which sacred loaves were to be prepared (ἀπαρχή τῆς Ἀχαΐας the first person in Achaia to enroll himself as a Christian, εἰς Χριστόν added, ἀπαρχή τίς (a kind of first-fruits) τῶν τοῦ Θεοῦ κτισμάτων, εἵλατο ὑμᾶς ὁ Θεός ἀπαρχήν etc. as first-fruits] L Tr marginal reading WH marginal reading; Christ is called ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων as the first one recalled to life of them that have fallen asleep, Euripides, Or. 96 ἀπαρχή ἐλέγετο οὐ μόνον πρῶτον τῇ τάξει, ἀλλά καί τό πρῶτον τῇ τιμή).
c. οἱ ἔχοντες τήν ἀπαρχήν τοῦ πνεύματος who have the first-fruits (of future blessings) in the Spirit (τοῦ πνεύματος is genitive of apposition), Winer § 50,8a. says in opposition to those (e. g. Meyer, but see Weiss in edition 6) who take τοῦ πνεύματος as a partitive genitive, so that οἱ ἔχοντες τήν ἀπαρχήν τοῦ πνεύματος are distinguished from the great multitude who will receive the Spirit subsequently. (In Greek writings from (Sophocles) Herodotus down.)

Greek Monolingual

η (AM ἀπαρχή)
αρχή, έναρξη
αρχ.-μσν.
(ιδίως στον πληθ.)
1. έναρξη θυσίας, η πρώτη προσφορά, η προσφορά των πρώτων καρπών της συγκομιδής
2. συμπόσιο
3. το πρώτο και καλύτερο μέρος κάθε πράγματος.

Greek Monotonic

ἀπαρχή: ἡ, κατά κανόνα στον πληθ. ἀπαρχαί·
1. έναρξη θυσιαστικής τελετουργίας, πρώτη προσφορά (που συνίστατο από μαλλιά κομμένα από το μέτωπο), σε Ευρ.
2. τα εκλεκτότερα πράγματα που προσφέρονταν ως θυσία, ο «ανθός», η «αφρόκρεμα», δηλ. ό,τι εκλεκτότερο, σε Ηρόδ., Αττ.· μεταφ., ἀπαρχὴ τῆς σοφίας, σε Πλάτ.

Russian (Dvoretsky)

ἀπαρχή: ἡ (преимущ. pl.)
1) предварительное жертвоприношение (состоявшее в том, что сжигался пучок волос со лба животного: ἀπαρχαὶ κόμης или ἀπὸ χαίτας Eur.);
2) первинки, первый сбор (плодов) или лучшая доля (τῶν πατρωΐων χρημάτων Her.; ἀπαρχὰς ἄγειν θεοῖσι Soph.; ἐπιφέρειν ἀπαρχὰς τῶν ὡραίων Thuc.; ἀ. τῶν ὄντων Isae.);
3) начатки, начала, основы (τῶν προφθεγμάτων Eur.; τῆς σοφίας Plat.; κοιναὶ ἀπαρχαὶ ἀπὸ φιλοσοφίας Plut.).

Middle Liddell

[from ἀπάρχομαι
1. mostly in pl. ἀπαρχαί, the beginning of a sacrifice, the primal offering (of hairs cut from the forehead), Eur.
2. the firstlings for sacrifice, first-fruits, Hdt., attic:—metaph., ἀπαρχὴ τῆς σοφίας Plat.

Chinese

原文音譯:¢parc» 阿普-阿而黑
詞類次數:名詞(8)
原文字根:從-原始(者) 相當於: (בִּכּוּרִים‎)
字義溯源:開始獻祭,初熟果子,初熟子粒,初結果子;由(ἀπό / ἀπαρτί / ἀποπέμπω)*=從,出,離)與(ἄρχω)=著手)組成;而 (ἄρχω)出自(ἄρχω)*=最先)。這字九次使用中,保羅的書信用了七次。信徒乃是獻給神的初熟果子
出現次數:總共(9);羅(3);林前(3);帖後(1);雅(1);啓(1)
譯字彙編
1) 初熟果子(3) 帖後2:13; 雅1:18; 啓14:4;
2) 初熟的果子(2) 林前15:20; 林前15:23;
3) 初結的果子(2) 羅16:5; 林前16:15;
4) 初熟子粒(1) 羅11:16;
5) 初結果子(1) 羅8:23