Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ψηλαφάω

Ἔρως ἀνίκατε μάχαν -> O love, invincible in battle!
Sophocles, Antigone, 781
Full diacritics: ψηλᾰφάω Medium diacritics: ψηλαφάω Low diacritics: ψηλαφάω Capitals: ΨΗΛΑΦΑΩ
Transliteration A: psēlapháō Transliteration B: psēlaphaō Transliteration C: psilafao Beta Code: yhlafa/w

English (LSJ)

mostly used in pres.: fut.

   A -ήσω LXXZa.9.13: aor. ἐψηλάφησα ib.Ge.27.22:—Pass., fut. ψηλαφηθήσομαι ib. Na.3.1: aor. ἐψηλαφήθην S.E.M.8.108, Plu.2.599c:—feel or grope about to find a thing, like a blind man or hoodman-blind, χερσὶ ψηλαφόων (Ep.for -άων), of the Cyclops when blinded, Od.9.416; ψηλαφῶν οὐκ ἐδυνάμην εὑρεῖν [τὸ ἱμάτιον] Ar.Ec.315; ψηλαφῶντες . . ὥσπερ ἐν σκότει Pl.Phd.99b: metaph., ψ. περί τινων Phld.D.1.14.    2 c. acc. rei, feel about for, grope or search after, ἐψηλαφῶμεν ἐν σκότῳ τὰ πράγματα Ar.Pax691; εἰ . . ψηλαφήσειαν αὐτὸν (sc. τὸν θεὸν) καὶ εὕροιεν Act.Ap.17.27.    II feel, touch, handle, stroke, Poll.1.183; μή ποτε ψηλαφήσῃ με ὁ πατήρ, of Isaac and Jacob, LXXGe.27.12, cf. Ev.Luc. 24.39; ψ. καὶ τρίβειν τοῖς δακτύλοις Arist.HA571a33; esp. in Medic., of uterine examination, Hp.Mul.1.40, al.:—Pass., ὧν ψηλαφωμένων ὁ ἵππος . . ἥδεται X.Eq.2.4; [ὄρνιθες] τῇ χειρὶ ψηλαφώμεναι Arist. HA560a9.    III metaph., test, examine, τὸν ν Plb.8.29.8; τὸν οἶνον Gp.7.5.1; πᾶσαν ἐπίνοιαν Plb.8.16.4; τὰς ἀλλήλων νοήσεις οἷον ὑπὸ σκότῳ διὰ φωνῆς ψ. Plu.2.589b; εἴδωλον [τοῦ καλοῦ] διώκοντες καὶ ψ. ib.766a:—Pass., S.E.l.c., τὰ ψηλαφηθέντα ὑπ' Ἀντιόχου the attempts made by... J.AJ13.9.2.

German (Pape)

[Seite 1396] berühren, betasten, betappen, wie ein Blinder, oder im Dunkeln, χερσὶ ψηλαφόων Od. 9, 416; Ar. Eccl. 315; ψηλαφῶντες ὥςπερ ἐν σκότει Plat. Phaed. 99 b; streicheln, Xen. equ. 2, 4; durch Betasten herausfühlen, dah. übh. eine dunkle Sache untersuchen, ἐν σκότῳ τὰ πράγματα Ar. Pax 691; vgl. Lob. Phryn. 94; ψηλαφᾶν τὸν ὗν Pol. 8, 31, 8; übertr., πᾶσαν ἐπίνοιαν 8, 18, 4.

Greek (Liddell-Scott)

ψηλᾰφάω: ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐν χρήσει κατ’ ἐνεστ.· ἀόρ. ἐψηλάφησα Ἑβδ. - Παθ., μέλλ. ψηλαφηθήσομαι Ἑβδ.· ἀόρ. ἐφηλαφήθην Σέξτ. Ἐμπ. π. Μ. 8. 108, Ἑβδ.· (ἴδε ψάω). Διὰ τῶν χειρῶν καὶ τῆς ἀφῆς προσπαθῶ νὰ ὁδηγηθῶ ὡς ὁ τυφλὸς ἢ ὁ ἐν σκότει εὑρισκόμενος, κοινῶς «πασπατεύω», χερσὶ ψηλαφόων (Ἐπικ. ἀντὶ -άων), ἐπὶ τοῦ Κύκλωπος μετὰ τὴν τύφλωσίν του. Ὀδ. Ι. 416· ψηλαφῶν οὐκ ἐδυνάμην εὑρεῖν [τὸ ἱμάτιον] Ἀριστοφ. Ἐκκλ. 315· ψηλαφῶντες.. ὥσπερ ἐν σκότει Πλάτ. ἐν Φαίδωνι 99Β. 2) μετ’ αἰτ. πράγμ.. διὰ τῶν χειρῶν καὶ τῆς ἀφῆς προσπαθῶ νὰ εὕρω τι, ζητῶ ψηλαφῶν, ἐψηλαφῶμεν ἐν σκότῳ τὰ πράγματα Ἀριστοφ. Εἰρ. 691· τὸν ὗν Πολύβ. 8. 31, 8· εἰ.. ψηλαφήσειαν αὐτὸν [τὸν θεὸν] καὶ εὕροιεν Πράξ. Ἀποστ. ιζ΄, 27. ΙΙ. ἅπτομαι, ψηλαφῶ (χωρὶς τῆς ἐννοίας τοῦ ζητῶ), ψαύω, θωπεύω, χαϊδεύω, Πολυδ. Α΄, 183 [τῶν μερῶν] ὧν ψηλαφωμένων ὁ ἵππος.. ἥδεται Ξεν. Ἱππ. 2, 4 μὲ ποτε ψηλαφήσῃ με ὁ πατήρ, περὶ τοῦ Ἰσαὰκ καὶ τοῦ Ἰακώβ, Ἑβδ. (Γεν. ΚΖ΄, 12), πρβλ. Εὐαγγ. κ. Λουκ. κδ΄, 39· ψ. καὶ τρίβειν τοῖς δακτύλοις Ἀριστ. π. τὰ Ζ. Ἱστ. 9. 17, 17. -Παθ., [ὄρνιθες] τῇ χειρὶ ψηλαφώμεναι αὐτόθι 6. 2, 13. ΙΙΙ. μεταφορ., ἐξετάζω ἐπιμελῶς, πᾶσαν ἐπίνοιαν Πολύβ. 8. 18, 4, πρβλ. Πλούτ. 2. 589Β, 765Ε, Σέξτ. Ἐμπ. ἔνθ’ ἀνωτ.-Παθ., τὰ ψηλαφηθέντα ὑπ’ Ἀντιόχου, αἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἀντιόχου, αἱ ἀπόπειραι ἃς ἐπεχείρησε, Ἰώσηπ. ἐν Ἰουδ. Ἀρχ. 13. 9, 2.

French (Bailly abrégé)

-ῶ :
ao. ἐψηλάφησα;
Pass. f. ψηλαφηθήσομαι, ao. ἐψηλαφήθην;
tâter dans l’obscurité, tâtonner : χερσί OD avec les mains ; démêler par tâtonnement, acc..
Étymologie: DELG ψάλλω, ἁφάω.

English (Autenrieth)

part. -φόων: feel about, grope, Od. 9.416†.

English (Strong)

from the base of ψάλλω (compare ψῆφος); to manipulate, i.e. verify by contact; figuratively, to search for: feel after, handle, touch.

English (Thayer)

ψηλάφω: 1st aorist ἐψηλάφησα, optative 3rd person plural ψηλαφήσειαν (ποιέω, at the beginning); present passive participle ψηλαφωμενος; (from ψάω, to touch); to handle, touch, feel: τί or τινα, R. V. text and marginal reading, cf. Buttmann, § 134,8; Winer's Grammar, 343 (322)); mentally to seek after tokens of a person or thing: θεόν, A. V. feel after). (Homer, Aristophanes, Xenophon, Plato, Polybius, Philo, Plutarch; often for מוּשׁ, הֵמִישׁ, מִשֵּׁשׁ.) [ SYNONYMS: see ἅπτω, 2c.]

Greek Monotonic

ψηλᾰφάω: κυρίως στον ενεστ. (ψάω
I. 1. ψηλαφίζω ή πασπατεύω σαν τυφλός άνθρωπος ή σαν να ήμουν στο σκοτάδι, χερσὶ ψηλαφόων (Επικ. αντί -άων), λέγεται για τον τυφλό Κύκλωπα, σε Ομήρ. Οδ.· ψηλαφῶντες ὥσπερ ἐν σκότει, σε Πλάτ.
2. με αιτ. πράγμ., ψηλαφίζω κάτι, αναζητώ τριγύρω κάτι, σε Αριστοφ., Κ.Δ.
II. ψηλαφίζω (χωρίς την έννοια της αναζήτησης), αγγίζω, χαϊδεύω, θωπεύω, σε Ξεν., Κ.Δ.

Russian (Dvoretsky)

ψηλᾰφάω:
1) щупать, ощупывать (τοῖς δακτύλοις τι Arst.): χερσὶ ψηλαφόων Hom. или ψηλαφῶν Arph. щупая руками, ощупью; ψ. ἐν σκότῳ Arph., Plat. нащупывать (ощупью искать) в темноте; ψηλαφώμενος NT осязаемый, т. е. вещественный;
2) поглаживать, похлопывать (τὸν ἵππον Xen.; τοὺς ὄρνιθας Arst.);
3) внимательно исследовать (πᾶσαν ἐπίνοιαν Polyb.; τὰ ἀξιώματα Sext.).

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

ψηλαφάω [ψάλλω, ἀφάω] ep. ptc. praes. ψηλαφόων rondtasten:; χερσὶ ψηλαφόων met zijn handen rondtastend Od. 9.416; met acc.: betasten:; ψηλαφήσατέ με betast mij NT Luc. 24.39; (zoekend) tasten naar:. ἐψηλαφῶμεν ἐν σκότῳ τὰ πράγματα wij tastten in het duister naar onze zaken Aristoph. Pax 691.

Middle Liddell

ψηλᾰφάω, mostly in pres.] [ψάω]
1. to feel or grope about (epic for -άων), of the blinded Cyclops, Od.; ψηλαφῶντες ὥσπερ ἐν σκότῳ Plat. like a blind man or one in the dark, χερσὶ ψηλαφόων
2. c. acc. rei, to feel about for, search after, Ar., NTest.
II. to feel, touch, stroke, Xen., NTest.

Frisk Etymology German

ψηλαφάω: {psēlapháō}
Forms: außerpräs. Formen selten, meist sp. : Aor. -αφῆσαι (Pl. Prt. 310c, LXX), -αφήσω, -αφηθήσομαι (LXX), -αφηθῆναι (S. E., Plu.),
Grammar: v.
Meaning: ‘(be)tasten, streicheln, herumtappen, untersuchen’ (seit ι 416).
Composita : auch m. ἐπι- u.a.,
Derivative: Davon 1. ψηλάφημα n. Betastung, Liebkosung (X., Ph.), προ ~ -ήματα pl. = προοίμια (Prokl. in Ti.). 2. -ησις f. das Betasten (Hp., hell. u. sp.), ἀνα ~ die Wiederaufnahme einer Rechtssache (: ἀναψηλαφάω Just.). 3. -ητής f. "Taster" (Sch.) mit -ητικῶς (Eust.). 4. -ητός Beiw. von σκότος "betastet, tastbar" (worin man sich durch das Tasten orientieren muß, LXX). 5. -ία. ion. -ίη f. das Betasten (Mediz., hell.), wie von *ψήλαφος; ebenso 6. -ώδης tastend, herumtappend (Hp.). 7. -ίνδα παίζειν blinde Kuh spielen (Phryn.).
Etymology : Umbildung ψηλαφίζω ib. (mittl. Kom.). Expressives Wort, entweder nach ἁφάω gebildet oder damit zusammengesetzt. Nach Fick BB 28, 102 aus dem Aor. ψῆλαι (ψάλλω) und ἁφάω zusammengeschweißt; vgl. στρεφεδίνηθεν u. ähnliche Fälle (Schwyzer 645 m. A. 1 u. Lit.). Warum indessen gerade der Aorist bevorzugt wurde, bleibt dunkel. Bechtel will statt dessen im Vorderglied ein Nomen *ψαλα finden mit Hinweis auf μηλαφάω ‘mit der Sonde (μήλη) berühren’; aber dies seltene Wort wurde eher nach dem geläufigen ψηλαφάω geschaffen.
Page 2,1133-1134

Chinese

原文音譯:yhlaf£w 普些拉法哦
詞類次數:動詞(4)
原文字根:撥弦 觸摸 相當於: (גָּשַׁשׁ‎) (מוּשׁ‎) (מָשַׁשׁ‎)
字義溯源:操作,管理,摸,能摸的,接觸,摸索,揣摩;源自(ψάλλω)*=彈琴,歌唱)。參讀 (ἀνάπτω)同義字
出現次數:總共(4);路(1);徒(1);來(1);約壹(1)
譯字彙編
1) 摸過的(1) 約壹1:1;
2) 能摸的(1) 來12:18;
3) 揣摩(1) 徒17:27;
4) 你們摸(1) 路24:39