Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἐνθάδε

Ὄττω τις ἔραται → Whatever one loves best | Whom you desire most
Sappho
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: ἐνθάδε Medium diacritics: ἐνθάδε Low diacritics: ενθάδε Capitals: ΕΝΘΑΔΕ
Transliteration A: entháde Transliteration B: enthade Transliteration C: enthade Beta Code: e)nqa/de

English (LSJ)

[ᾰ], Adv.: I of place, thither, hither, Od.15.492, S.Ph.304, Th.6.36, etc. 2 after Hom. more freq., = ἔνθα, here or there, ἐνθάδε αὐτοῦ μένων Ar.V.765; in this world, opp. the nether-world, Pi.O.2.57, Pl.Grg.525b; ὁ δ' εὔκολος μὲν ἐνθάδ' εὔκολος δ' ἐκεῖ Ar.Ra.82; οἱ ἐ., opp. οἱ κάτω, A.Supp.923, S.Ant.75; also, the people of this country, Id.OC42; τοῖς ἐνθάδ' αὐτοῦ ib.78; τις τῶν ἐνθάδ' αὐτοῦ Eup.357; τὰ ἐνθάδε, opp. τὰ ἐκεῖ, Th.6.17. II of circumstances, in this case or state, X.Cyr.2.4.17; ἐνθάδ' ἥκων having come to this point, S. Ph.377: c. gen., ἐ. τοῦ πάθους at this stage of my suffering, ib. 899. 2 of time, here, now, οὔτ' ἐνθάδ' ὁρῶν οὔτ' ὀπίσω neither the present nor the future, Id.OT488 (lyr.); αὐτίκ' ἐ. Id.OC992.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 841] 1) vom Orte, hier, da, Hom. u. Folgde überall; οὐ μόνον ἐνθάδε, ἀλλὰ καὶ ἄλλοθι Plat. Gorg. 449 b; auf der Erde, hier, im Ggstz des ἐν Ἅιδου, ibd. 525 b, vgl. Rep. I, 330 d, wie οἱ ἐνθάδε Soph. Ant. 79; auch bei subst., ὁ ἐνθάδε τόπος Plat. Phaed. 109 d; in dieser Lage, in diesem Falle, Xen. Cyr. 2, 4, 17; τὰ ἐνθάδε, im Ggstz von τἀκεῖ; die hiesige Lage der Dinge, Thuc. 6, 17. – 21 von der Zeit, jetzt hier, in der Gegenwart; οὔτ' ἐνθάδ' ὁρῶν οὔτ' ὀπίσω, weder das Gegenwärtige noch das Zukünftige, Soph. O. R. 488; αὐτίκ' ἐνθάδε O. C. 996; vgl. Xen. Cyr. 2, 3, 4. – 31 hierher; ἐνθάδ' ἱκάνω Od. 15, 491 u. öfter; ἐνθάδ' ἵξομαι Soph. Ai. 1344, vgl. O. C. 1259 Phil. 304; εἰς Ἀθήνας ἐνθάδε ἀφικόμην Antiphan. Ath. III, 108 e u. a. com.; Plat. Rep. V, 450 b Tim. 21 c; Thuc. 6, 36; Xen. An. 2, 1, 4 u. öfter; ὁ ἐνθάδ' ἥκων, der in diese Lage gekommene, Soph. Phil. 377.

Greek (Liddell-Scott)

ἐνθάδε: Ἐπίρρ.: 1) ἐπὶ τόπου, μετὰ ῥημ. κινήσ., δεῦρο, Λατ. illuc, huc, πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἀλώμενος ἐνθάδ’ ἱκάνω Ὀδ. Ο. 492, κτλ.· οὐκ ἐνθάδ’ οἱ πλοῖ τοῖσι σώφροσιν ἀνδρῶν Σοφ. Φιλ. 304· ὁ δ’ ἐνθάδ’ ἥκων αὐτόθι 337, Θουκ. 6. 36. 2) παρ’ Ἀττ. συνηθέστερον ὡς τὸ ἔνθα, ἐνταῦθα, Λατιν. hic, ἐνθάδε αὐτοῦ Ἀριστοφ. Σφ. 765· οἱ ἐνθάδε, οἱ ἐνταύθα, ἐν ἀντιθ. πρὸς τὸ οἱ κάτω, Πινδ. Ο. 2. 104, Αἰσχύλ. Ἱκ. 923, Σοφ. Ἀντιγ. 75, Πλάτ. Γοργ. 525Β· (πρβλ. ἐκεῖὡσαύτως ὁ λαὸς τοῦ τόπου τούτου, Σοφ. Ο. Τ. 42· τοῖς ἐνθάδ’ αὐτοῦ αὐτόθι 78· τις τῶν ἐνθάδ’ αὐτοῦ Εὔπολ. ἐν Ἀδήλ. 1. 4: τὰ ἐνθάδε, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τό, τὰ ἐκεῖ, Θουκ. 6. 17. ΙΙ. ἐπὶ περιστάσεων, ἔστιν, ἔφη,... πρόφασιν κατασκευάσαι καὶ ἐνθάδε, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ περιστάσει, Ξεν. Κύρ. 2. 4, 17· οὕτως, ὁ δ’ ἐνθάδ’ ἥκων, εἰς τοιοῦτο περιελθὼν σημεῖον, Σοφ. Φιλ. 377· μετὰ γεν... ἐνθάδε τοῦ πάθους, εἰς τοῦτο τὸ σημεῖον τοῦ πάθους μου, αὐτόθι 899. 2) ἐπὶ χρόνου, νῦν, οὔτ’ ἐνθάδ’ ὁρῶν οὔτ’ ὀπίσω, οὔτε τὸ παρὸν βλέπων οὔτε τὸ μέλλον, ὁ αὐτ. Ο. Τ. 488, πρβλ. Ο. Τ. 992, Ξεν. Κύρ. 2. 3, 4. - Πρβλ. τὸ ἑπόμενον.

French (Bailly abrégé)

adv.
ici :
1 en parl. du lieu ἐνθάδ’ αὐτοῦ ici même ; οἱ ἐνθάδε ceux d’ici, càd les vivants ou les gens de ce pays ; τὰ ἐνθάδε les affaires de ce pays ou les événements d’ici;
2 en parl. du temps en ce moment même.
Étymologie: ἔνθα, -δε.

English (Autenrieth)

hither, thither, Il. 4.179, Od. 16.8; here, there, Il. 2.296, Od. 2.51 ; ἐνθάδ' αὖθι, here on the spot, Il. 23.674, Od. 5.208.

English (Slater)

ἐνθᾰδε
   1 here (sc. on earth.) θανόντων μὲν ἐνθάδ' αὐτίκ ἀπάλαμνοι φρένες ποινὰς ἔτεισαν (O. 2.57) τοῖσι λάμπει μὲν μένος ἀελίου τὰν ἐνθάδε νύκτα κάτω (v.l. ἐνθένδε) Θρ. 7. 2.

Spanish (DGE)

• Alolema(s): eol. ἔνθ- Alc.130(b).18, 287(b).8; ἐντάδε CEG 137 (Metana VII/VI a.C.), IGDS 134b.11 (Gela V a.C.); chipr. i-ta-de por ἰ(ν)θάδε IChS 213a (IV a.C.?)
• Prosodia: [ᾰ]
adv.
I c. verb. de mov. indic. direcc. ‘hacia’
1 de lugar hacia aquí, aquí
a) (πόλιν) διεπράθομέν τε καὶ ἤγομεν ἐ. πάντα destruimos la ciudad y trajimos aquí todo (el botín) Il.1.367, στρατὸν ἤγαγεν ἐ. Il.4.179, cf. Od.22.167, D.5.8, Call.Fr.384.50, οὓς ἐ. νῆες ἔνεικαν Il.9.306, cf. 18.334, σὲ δ' ἐ. θυμὸς ἀνῆκεν ἐλθόντ' Il.6.255, cf. Od.22.431, Thgn.512, E.Hel.778, Th.6.36, Ar.Pl.841, Herod.2.97, POxy.967, PCair.Preis.48.6 (ambos II d.C.), PFlor.201.5 (III d.C.), Eu.Io.4.16, αἴ κε ... ἐ. ἵκηται Il.5.129, cf. Od.1.173, h.Merc.262, S.Ai.1365, Pl.R.450b, IGDS l.c., ἀλήμεναι Il.5.823, θανάτο δὲ ἐ. μοῖρ' ἔκιχε CEG 77 (Eretria VI a.C.), ἀποίσεται ἐ. Tim.15.131, cf. PGrenf.2.73.8 (III d.C.), ἐκβεβλημένον S.OC 1257, εἷρπον E.El.621, πέμψον PGiss.45.3 (II d.C.), junto a otro adv. de direcc. δεσπότης δεῦρο μ' ἐ. ἤξει Tim.15.152, op. ἐκεῖθεν E.Io 1505;
b) esp. ref. a la dirección de la vista, la voz, etc. κἀνθάδ' εἰσιδών S.OT 1049, cf. Ar.Ra.155, op. ἐκεῖσε: αἱ μὲν ἐ., αἱ δ' ἐκεῖσε λεύσσετε E.Or.1292;
c) en usos pregnantes c. verb. sign. ‘reunir’ τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐ. ἀγείρας; Il.9.338, ἐ. ἀφ' ὑμετέρων πολίων ἤγειρα ἕκαστον Il.17.222, cf. h.Ap.58, ἐ. ὁμιλέομεν Od.21.156, τὸ μὲν πυκνὸν καὶ διερόν ... ἐ. συνεχώρησεν, ἔνθα νῦν <ἡ γῆ> lo denso y lo húmedo ... se reunieron aquí donde ahora está la tierra Anaxag.B 15, ξυνελέγημεν ἐ. Ar.Ec.116, cf. Au.253, Plb.4.68.7, LXX 3Ma.6.25, Act.Ap.25.17.
2 de tiempo a (este) momento ἐ. ἥκων habiendo llegado a este momento S.Ph.377, c. gen. ἀλλ' ἐ. ἤδη τοῦδε τοῦ πάθους κυρῶ pues ya alcanzo el momento crucial de esta situación desgraciada cuando Neoptólemo tiene que decir la verdad a Filoctetes, S.Ph.899.
II sin idea de mov.
1 c. valor local aquí
a) c. verb. de reposo ἡμῖν ... ἐ. μιμνόντεσσι Il.2.296, cf. 15.400, Od.5.208, 15.545, Simon.14.35(b).4, S.Ph.123, 268, Ar.V.765, Th.612, Δάνδις σταδιοδρόμος ἐ. κεῖται Simon.FGE.825, cf. Pl.Mx.242d, CEG 153 (Amorgos V a.C.), IChS l.c., ναιετάων Od.6.245, ἔνθα[δ'] οἷος ἐοίκησα Alc.130(b).18, cf. S.Ph.1105, E.El.246, Act.Ap.10.18, πατρὸς θανόντος ἐ. ὠρφανεύετο E.Alc.535, παῖς ἐ. οὐ παραστατεῖ A.A.877, παρακαθίζεσθαι Pl.Tht.144d, ἐ. που λήγειν ... ἔδει conviene detenernos aquí al relatar acontecimientos, Plb.3.4.1, ἔχετέ τι βρώσιμον ἐ.; Eu.Luc.24.41, c. otro adv. de lugar τοὺς δ' ἐ. αὐτοῦ δουλίην ἀεικέα ἔχοντας a los que aquí mismo estaban sometidos a humillante esclavitud Sol.24.13;
b) c. verb. ‘ser/estar’ u or. nominal pura ἐ. ἄτιμος ἐών Il.1.171, cf. 5.634, 18.268, νυν δὲ ἐ. ἐμοὶ κακὸν ἔσσεται Il.21.92, ἐ. τοι θάνατος ... ἐστ' Il.20.390, cf. Od.4.178, ἐ. ἐστί που A.Eu.252, οὗτός ἐστιν ἐ. S.OT 451, cf. 968, E.Cyc.526, Hdt.1.124, And.Myst.25, D.4.46, πότερος ἄρ' ὑμῶν ἐ. ὠνομασμένος Πυλάδης κέκληται; ¿quién de los dos aquí, e.e. que estáis aquí, es llamado de nombre Pílades? E.IT 492, ἐ. Κρόνου ὄντος como posición astral, Vett.Val.135.25
op. ἐκεῖ: ἐκεῖ ποῦ σεμνὸς ἦσθ', οὐκ ἐ. E.Hel.454, cf. Andr.244
c. or. nom. pura οὔ τί μοι ἐ. τοῖον οἶόν κ' ἠὲ φέροιεν Ἀχαιοὶ ἢ κεν ἄγοιεν aquí no tengo nada que los Aqueos puedan quitarme o llevarse, Il.5.483, κηδεμόνες δέ οἱ ἐ. ἀολλέες αὖθι μενόντων que los que vayan a preparar su funeral aquí presentes permanezcan todos juntos en el mismo sitio, Il.23.674, ἀλλ' οὔτε μήτηρ ἐ. pero tu madre no está aquí S.Tr.1151, ἐ. εὔδηλος γέρων y aquí hay un viejo que claramente ... Ar.Ach.1130
frec. en el προσκύνημα egipcio τὸ προσκύνημα τοῦ [Ἀ] θηνόδωρος (sic) ... ἐ. acta de adoración de Atenodoro que estuvo aquí en persona, Hatsh.81.2 (I d.C.), cf. 51.3;
c) c. verb. de acción, indic. el lugar donde ésta se realiza (ἐθέλοιμι) ἀπολέσθαι ... ἐ. Ἀχαιούς Il.12.70, σε ... ἐ. γῦπες ἔδονται Il.16.836, cf. 22.16, Od.4.685, οὔ τίς τοι ἐρίζεται ἐ. γ' ἀνήρ Il.5.172, ἀμυνέμεν ἐ. ἐάσω Il.15.73, ἀμφιπονεῖτο Od.20.308, ἐντάδε σᾶμα ... καταέθεκε CEG 137 (Metana VII/VI a.C.), cf. IG 13.1243.2 (VI a.C.), ἐ. ἀνάσσων Sol.7.1, ἐ. φύλασσε πατέρα S.OC 507, ταῦτα ὑπὲρ ἡμῶν δίκαιον ἐ. ἀναλοῦν es justo gastar aquí en nosotros esos recursos, Th.6.12, οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἐ. ἤδη εἰρηκότων la mayoría de los que aquí han hablado Th.2.35, op. ἐκεῖ: ἐ. ἢ ἐκεῖ πολεμεῖν D.1.27, cf. 4.50.
2 c. valor temp. o circunstancial:
a) ahora σοὶ δ' ἐγὼ ἐ. φημὶ φόνον ... ἐξ ἐμέθεν τεύξεσθαι yo te digo ahora que encontrarás la muerte a mis manos, Il.5.652, ἐ. οἱ φραζώμεθα λυγρὸν ὄλεθρον Od.16.371, ἐ.· ἐνταῦθα Hsch.;
b) ahora, en las circunstancias presentes εἴ τίς σε ... αὐτίκ' ἐ. κτείνοι παραστάς si ahora mismo se presentara uno para matarte S.OC 992, πρόφασιν κατασκευάσαι καὶ ἐ. οὐκ ἄπιστον preparar un pretexto del que no se pueda desconfiar en esa ocasión X.Cyr.2.4.17, ζημία ... θανάτου, ὥσπερ ἐ. ἐάν τις μισθώσηται pena de muerte, como en nuestro caso, si alguien corrompiera ... Aeschin.1.87
ahora, en el presente op. ‘en el pasado’ οὔτ' ἐ. ὁρῶν οὔτ' ὀπίσω sin ver claramente ni en el presente ni en el pasado S.OT 488.
3 por op. en el gran cont. aquí, en este mundo
a) op. al divino οἳ ἐ. γ' ἔτραφεν ἐσθλοί (ἵπποι) op. al caballo divino Arion θεόφιν Il.23.348, cf. 21.279;
b) en este mundo, en el de los vivos op. al de los muertos θανόντων μὲν ἐ. ... ποινὰς ἔτεισαν Pi.O.2.57, cf. Fr.129.2, c. or. nom. γίγνεται αὐτοῖς ἡ ὠφελία καὶ ἐ. ἐν ᾍδου Pl.Grg.525b, κἀκεῖ κἀνθάδ' ὢν aunque esté en este o en el otro mundo S.Ai.1372, cf. El.1342, ὁ δ' εὔκολος μὲν ἐ., εὔκολος δ' ἐκεῖ Ar.Ra.82.
III uso adnom. y subst.
1 implicando mov. hacia, hasta aquí τιμωρήσομαι τῆς ἐ. ἀπίξιος les castigaré por su llegada hasta aquí Hdt.3.145, οὐκ ἐ. οἱ πλοῖ τοῖσι σώφροσιν βροτῶν no hay navegación aquí, e.e. a esta isla, para los sensatos S.Ph.304.
2 ref. a estados o situaciones de aquí
a) op. lo extranjero del lugar, de la ciudad, local οἱ ἐ. γ' εἰσὶν ἄριστοι los más valientes de aquí (Ítaca), Od.2.51, τὰς μὲν ἐκεῖ πόλεις ... τὰς δὲ ἐ. las ciudades de allí ... las de aquí (e.e., las nuestras), Th.6.76, ὅ γ' ἐ. ἂν εἴποι como diría uno de aquí S.OC 42, τοῖς ἐ. αὐτοῦ S.OC 78, cf. Eup.392.4, POxy.1154.10 (I d.C.), ὁ ἐ. στρατηγός PGiss.Apoll.8.17 (II d.C.), τὸ ἐ. ἀρχεῖον POxy.509.3 (II d.C.)
frec. ref. a los dioses epicóricos de aquí, de la ciudad o santuario οἱ δ' ἐ. op. οἱ ἀμφὶ Νεῖλον (δαίμονες) A.Supp.922, cf. 893, POxy.1296.5, PFay.130.5 (ambos III d.C.), τὸ προσκύνημα Σωτῆρος ... παρὰ τοῖς ἐ. θεοῖς Koptos 42 (I a./d.C.), cf. SB 4116.6 (imper.), οἱ λοιποὶ ἐ. θεοί Hatsh.p.142
esp. ref. al cont. amplio de aquí, de Atenas Ar.Pax 611, οἱ ἐ. τύραννοι Pl.Smp.182c, cf. Prt.327d, ἐπεὶ καὶ ἐ. καὶ ἄλλοθι γεγόνασιν Pl.Grg.526a, τά τε ἐκεῖ ... καὶ τὰ ἐ. la situación allí (en Siracusa) ... y la situación aquí (en Atenas), Th.6.17, ἐάντε ἐ. ἐάντε ἐν βαρβάροις Pl.Cra.390a, la Helenidad, op. a Asia, Orib.2.68.1;
b) de aquí, de acá, de este mundo op. al de los muertos τὸν ἐ. βίον Pl.R.496e
subst. πλείων χρόνος δεῖ μ' ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐ. S.Ant.75, cf. 1070, τίς τίνα αὐτῶν τιμᾷ τῶν ἐ. Pl.Phdr.259c, ἀρκεῖ γὰρ φιλέειν αὐτοὺς ἐκεῖ, τοὺς δ' ἐ. μεισεῖν (sic) IGLNovae 182.9 (imper.)
por op. a la esfera del ser o el mundo ideal τὸ γὰρ μὴ λίαν κακόν, ἐ. τὸ ἀγαθόν ἐστι, τὸ δὲ ἐ. ἀγαθόν, μόριον τοῦ κακοῦ τὸ ἐλάχιστον lo no demasiado malo es en nuestro mundo el bien; pero este bien de aquí, es la parte menor del mal, Corp.Herm.6.3;
c) gener. ref. a un entorno más restringido de aquí, presente θεράπων ... ἑνὸς τῶν ἐ. ἀνδρῶν el criado de uno de los aquí presentes And.Myst.11, οἱ ἐ. πάντες todos los de casa o todos los de la familia, BGU 332.10 (II/III d.C.)
subst. el presente τοιαῦτα τἀνθάδ' ἐστίν S.Tr.943
de aquí, de nuestro círculo τῶν κρεμαθρῶν οὐ τρίβων τῶν ἐ. no está versado en los observatorios colgantes de nuestra escuela Ar.Nu.869, τις τῆς ἐ. διδασκαλίας Vett.Val.164.8, ἐὰν ... τὸ ἐ. ὕδωρ ξηρανθῇ si el agua de aquí, e.d., nuestra charca se seca (hablan unas ranas), Aesop.43.

English (Strong)

from a prolonged form of ἐν; properly, within, i.e. (of place) here, hither: (t-)here, hither.

English (Thayer)

(ἔνθεν) adverb (from ἐν and the syllable θεν, indicating the place whence), hence: L T Tr WH; G L T Tr WH. (From Homer down.)

Greek Monolingual

(AM ἐνθάδε)
επίρρ.
1. (για στάση σε τόπο) εδώ, σ' αυτόν τον τόπο (α. «ἅπαντες γὰρ ἐσμεν ἐνθάδε», ΚΔ
β. «ενθάδε κείται ο τάδε», επιγρ. τάφων)
2. (για κίνηση) προς αυτό εδώ το μέρος («φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθέ ἐνθάδε», ΚΔ)
αρχ.
1. σ' αυτόν εδώ τον κόσμο, σε αντιδιαστολή προς τον Άδη («γίγνεται αὐτοῖς ἡ ὠφέλεια καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν Ἅιδου», Πλάτ.)
2. οι κάτοικοι αυτής της χώρας
3. (για καταστάσεις, περιστάσεις) σ' αυτό το σημείο, σε αυτόν τον βαθμό, σ' αυτή την περίσταση
4. (για χρόνο) τώρα, στο παρόν
5. φρ. οἱ ἐνθάδε
οι ζωντανοί (α. «ἐνθάδε λεώς» ή οἱ ἐνθάδε
ο λαός αυτού του τόπου)
β. τά ἐνθάδε
η κατάσταση τών πραγμάτων σε αυτό το σημείο.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ένθα + -δε].

Greek Monotonic

ἐνθάδε: επίρρ.,
I. 1. λέγεται για τόπο, προς τα εκεί, εδώ, αυτού, Λατ. illuc, huc, σε Ομήρ. Οδ. κ.λπ.
2. σε Αττ. όπως το ἔνθα, εδώ κι εκεί, Λατ. hic, σε Αριστοφ. κ.λπ.· οἱ ἐνθάδε, οι ζωντανοί, αντίθ. προς το οἱ κάτω, σε Σοφ.· επίσης, ο λαός μιας χώρας, στον ίδ.
II. 1. λέγεται για περιστάσεις, σε αυτή την περίπτωση ή σε αυτήν την κατάσταση, σε Ξεν.· ομοίως, ἐνθάδ' ἥκων, να έχει φτάσει, να έχει οδηγηθεί κάποιος σε αυτό ή σε τέτοιο σημείο, σε Σοφ.· με γεν., ἐνθάδε τοῦ πάθους, σε αυτό το σημείο της συμφοράς μου, στον ίδ.
2. λέγεται για χρόνο, τώρα, αυτή την στιγμή, εδώ και τώρα, στον ίδ., σε Ξεν.

Russian (Dvoretsky)

ἐνθάδε: adv.
1) здесь, тут: οἱ ἐ. πλοῖ Soph. плавание в этих местах; ἐ. αὐτοῦ Soph., Eur., Arph. вот здесь (именно); τὰ ἐ. Thuc. здешние дела, (наше) внутреннее положение; οἱ ἐ. Soph. жители здешних мест Pind., Aesch., Soph., Plat. живущие, живые;
2) сюда (ἐλθεῖν Thuc.): ἐ. ἥκων Soph. дойдя до этого;
3) теперь, ныне: οὔτ᾽ ἐ. ὁρῶν, οὔτ᾽ ὀπίσω Soph. не видя ни настоящего, ни прошлого; νῦν οὖν τις λεγέτω ἐ. Xen. пусть же теперь кто-л. скажет.

Middle Liddell


I. of place, thither, hither, Lat. illuc, huc, Od., etc.
2. in attic like ἔνθα, here or there, Lat. hic, Ar., etc.; οἱ ἐνθάδε those here, opp. to οἱ κάτω, Soph.; also the people of this country, Soph.
II. of circumstances, in this case or state, Xen.; so, ἐνθάδ' ἥκων having come to this point, Soph.; c. gen., ἐνθάδε τοῦ πάθους at this stage of my suffering, Soph.
2. of time, here, now, Soph., Xen.

Chinese

原文音譯:™nq£de 恩他得
詞類次數:副詞(8)
原文字根:在內 安置 尚
字義溯源:在⋯內,這裏,在這裏;源自(ἐν / ἐμμέσῳ / ἐννόμως)*=在)
出現次數:總共(8);路(1);約(2);徒(5)
譯字彙編
1) 這裏(5) 約4:15; 約4:16; 徒16:28; 徒17:6; 徒25:17;
2) 在這裏(3) 路24:41; 徒10:18; 徒25:24

English (Woodhouse)

ἐνθάδε = at this point, in court, in this place, in this world, to this place

⇢ Look up "ἐνθάδε" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)