Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἐνταῦθα

κόσμος σκηνή, ὁ βίος πάροδος· ἦλθες, εἶδες, ἀπῆλθες → The world is a stage, life is a performance, you came, you saw, you departed
Democritus, fr. 115 D-K
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: ἐνταῦθα Medium diacritics: ἐνταῦθα Low diacritics: ενταύθα Capitals: ΕΝΤΑΥΘΑ
Transliteration A: entaûtha Transliteration B: entautha Transliteration C: entaytha Beta Code: e)ntau=qa

English (LSJ)

Ion. ἐνθαῦτα (also ἐντοῦθα, q.v.), Elean ἐνταῦτα SIG9 (Olympia, vi B.C.): Adv., formed from ἔνθα, but more common in Prose: I of place, here, there, Hdt.1.76, A.Pr.82, etc.; ἐνταῦθά που hereabouts, Ar.Av.1184: followed by ἵνα, ὅπου, etc., S.Ph.429, Tr. 800, etc. b in this material world, opp. ἐκεῖ (in the ideal world), Arist.Metaph.990b34, etc. 2 hither, thither, Il.9.601; παριέναι ἐνθαῦτα Hdt.5.72; ἐνταῦθα πέμπειν A.Pers.450, etc.; ἐνταῦθα πέμψειν ἔνθα μήποθ' ἡλίου φέγγος προσόψῃ S.El.380; ὅθεν δ' ἕκαστον ἐς τὸ φῶς ἀφίκετο, ἐνταῦθ' ἀπελθεῖν E.Supp.533; φέρε δεῦρο . . ἐνταῦθα Ar.Ec.739; ἐνταῦθα προελήλυθας Pl.Tht.187b; μέχρι ἐνταῦθα Id.Cra.412e. 3 freq. c. gen., ἐνταῦθα τοῦ οὐρανοῦ X.Mem.4.3.8; ἐνταῦθα τῆς ἠπείρου Th.1.46; ἐνταῦθα τοῦδ' ἀφικόμην κακοῦ A.Ch.891; ἐνταῦθα που ἦμεν τοῦ λόγου Pl.Tht.177c; ἐνταῦθ' ἑαυτὸν τάξας τῆς πολιτείας = in that department of .., D.18.62. II of time, at the very time, then, A.Pr.206; in apodosi, ἡνίκα... ἐνταῦθα δὴ μάλιστα . . S.Tr.37; after ὅτε, Id.OT802; after ἐπειδή, ἐπεί, Th.1.11, X. An.3.4.25; ἐνταῦθα δή Id.Cyr.4.5.9, etc. 2 c.gen., ἐνταῦθα ἤδη εἶ τῆς ἡλικίας Pl.R.328e. III of Sequence, thereupon, Hdt.1.61,62. IV generally, herein, S.OT582, Fr.77, Pl.Ap.29b, etc.; in this position, ἐνταῦθα ἕστηκε τὸ πρᾶγμα D.21.102; ἐνταῦθ' ἔνι depends upon that circumstance, S.OT598.—In Att. also strengthened ἐνταυθί [ῑ], Pl.Com.173.8 (prob.), Pl.Prt.31ca, D.15.22, al.

Spanish (DGE)

• Alolema(s): jón. ἐνθαῦτα Hdt.1.76, 5.72; el. ἐνταῦτα IO 9.10 (VI a.C.), Ar.Th.1001; ἐνθαῦθα Gramm.Pap.1.48 (I d.C.)
A adv. de lugar
I sent. ‘en donde
1 indic. cercanía al hablante ahí, en ese lugar, a veces tb. aquí ἔν τ' ἐπιάροι ... τοῖ 'νταῦτ' ἐγραμένοι en la sagrada multa ahí, e.e., arriba mencionada, IO l.c., ἐνταῦθα νῦν ὕβριζε ahora sé ahí insolente dice Cratos saliendo tras encadenar a Prometeo, A.Pr.82, cf. Ar.Th.1001, Ach.720, Din.1.102, Ach.Tat.4.7.7, ἐπὶ τοῦ βήματος ἐνταῦθα D.6.30, ἐνταῦθα κεῖται AP 7.455 (Leon.), cf. Aeschrio SHell.4.2
en correl. c. subord. de lugar ἐνταῦθα μὲν ἵν' ἦσαν αὐτοὶ Ar.Pax 204. Aesop.14
c. subst. οἱ ἐνταῦθα φίλοι αὐτῶν D.17.21, οἱ ἐνταῦθα θεοί BGU 2418.10 (II a.C.), διὰ τοῦ ἐνταῦθα ἀρχείου POxy.3477.7 (III d.C.)
subst. ἐπὶ τὰ ἐνταῦθα aquí, PMich.Gagos 19 (VI d.C.), SB 9376.3 (VI/VII d.C.)
aquí, en este mundo op. Hades Ὀδυσσεὺς δ' ἔστιν αὖ κἀνταῦθ' ἵνα χρῆν ... αὐτὸν αὐδᾶσθαι νεκρόν S.Ph.429, op. al mundo ideal ταὐτὰ δὲ ἐνταῦθα οὐσίαν σημαίνει κἀκεῖ Arist.Metaph.990b34, cf. de An.425a12, Cael.269a31, Simp.in Ph.774.15, op. ἐν ἑτέρῳ κόσμῳ Arist.Cael.277a5
en textos, como anafórico de cercanía aquí, en éste, en el último, en el que se acaba de mencionar ἐνταῦθα οὐκ ἔνι ... aquí no consta tras darse lectura al juramento de los heliastas, D.24.151, οὐ ... μόνον ἀναμνῆσαι δεῖν ... περὶ τῶν εἰρημένων ἐνταῦθα Anaximen.Rh.1444b27, cf. Ach.Tat.2.14.2, frec. op. ἐκεῖ o ἐκεῖνος: ἐν ἐκείνοις μὲν δεῖ προδιομολογήσασθαι ... ἐνταῦθα δὲ καὶ μὴ προδιομολογησάμενοι συγχωροῦσι Arist.APr.50a35, οὔτε γὰρ ἐκεῖ σχῆμα παρὰ τὸ τρίγωνον ἔστι ..., οὔτ' ἐνταῦθα ψυχὴ παρὰ τὰς εἰρημένας Arist.de An.414b22.
2 indic. lejanía del hablante allí, en aquel lugar Κροῖσος ... ἀπίκετο τῆς Καππαδοκίης ἐς τὴν Πτερίην ..., ἐνθαῦτα ἐστρατοπεδεύετο Hdt.1.76, ἔστιν πόλις Κάνωβος ...· ἐνταῦθα δή σε Ζεὺς ... A.Pr.848, τοῦτ' ἐστὶ φροντιστήριον. ἐνταῦθα ἐνοικοῦσ' ἄνδρες ... Ar.Nu.95, cf. Ra.484, ἐνταῦθα ἔφασαν τεθνάναι τὸν ἄνδρα dijeron que allí había muerto el hombre Antipho 5.29, cf. Aesop.3.1, Aeschin.3.186, D.47.12, Arist.Ath.3.5, Mnesith.Ath.38.46, SB 10866.3 (III a.C.), Gramm.Pap.l.c.
de textos allí, en él ἐνταῦθα ἔνεστιν, αὐτὸς ὡς ἀπόλλυται Ar.Eq.127, cf. Aeschin.1.18.
3 c. valor indef., en correl. c. subord. de lugar allí, en algún lugar μέθες ἐνταῦθ' ὅπου με μή τις ὄψεται S.Tr.800, cf. D.8.43, ὅθεν ἐξέπλευσε τὸ πλοῖον, ἐνταῦθα καὶ καταπλεῖν αὐτό D.32.14
en combinación c. otros adv. o partículas ἐνταῦθα που por alguna parte οἱ μεμυημένοι ἐνταῦθα που παίζουσιν Ar.Ra.319
repetido ἐνταῦθα ἢ ἐνταῦθα aquí o allí, en una o en otra parte Arist.APo.97a15.
4 fig. en eso, en esa situación, en ese aspecto, en esa cuestión ἐνταῦθα γὰρ δὴ καὶ κακὸς φαίνῃ φίλος S.OT 582, τὸ γὰρ τυχεῖν αὐτοῖσι πᾶν ἐνταῦθα ἔνι toda su suerte radica en esto S.OT 598, τούτῳ καὶ ἐνταῦθα ἴσως διαφέρω τῶν πολλῶν ἀνθρώπων Pl.Ap.29b, cf. Antipho 5.10, Arist.APo.79a2, οὐ μὴν ἐνταῦθα ἕστηκε τὸ πρᾶγμα D.21.102, οὔτ' ἐκεῖ οὔτ' ἐνταῦθα γένοιτ' ἂν αἴσθησις ni en un caso ni en otro se produciría la percepción Arist.de An.423b21
aquí, en esto, en este punto, en este razonamiento ἐνταῦθα λαβὼν τὸ τί ἦν εἶναι δείκνυσι Arist.APo.92a24, cf. 94b7.
II c. mov., sent. ‘hacia donde
1 indic. acercamiento al hablante hacia aquí, aquí, a este lugar οὐ γὰρ θεμιτὸν Δωριεῦσι παριέναι ἐνταῦθα Hdt.5.72, φέρε δεῦρο ταύτην τὴν ὑδρίαν ..., ἐνταῦθα trae aquí ese cántaro, aquí mismo Ar.Ec.739, cf. Ach.725, V.391, ἐνταῦθα ἀναβάς And.Myst.23, cf. POxy.150 (VI d.C.).
2 indic. alejamiento del hablante hacia allí, allí, a aquel lugar ἐνταῦθα πέμπει τούσδε A.Pers.450, ἐνταῦθα συγκατέλθωμεν Aesop.43.2, cf. Ach.Tat.1.1.2
en correl. c. subord. de lugar σ' ... ἐνταῦθα πέμψειν ἔνθα μήποθ' ἡλίου φέγγος προσόψει S.El.380, ὅθεν δ' ἕκαστον ἐς τὸ φῶς ἀφίκετο, ἐνταῦθ' ἀπελθεῖν de donde cada elemento vino a la luz, allí retorne E.Supp.533
indic. acercamiento al interlocutor κἀγὼ γὰρ ἐνταῦθα ἔρχομαι yo también me pongo ahí Ar.V.153
fig. μηδέ σε δαίμων ἐνταῦθα τρέψειε que la divinidad no te vuelva hacia allí, e.e. no te lleve en esa dirección, Il.9.601, ἐπειδὴ ἐνταῦθα προελήλυθας puesto que has llegado hasta ahí en el razonamiento, Pl.Tht.187b, μέχρι ... ἐνταῦθα ... παρὰ πολλῶν ὁμολογεῖται hasta ahí hay acuerdo entre la mayoría Pl.Cra.412e.
B adv. temp.
1 indic. coincidencia temp. c. el acto de habla ahora, en este momento, inmediatamente ἐνταῦθα νυν ζήτει τιν' ἄλλην μηχανήν Ar.V.149, ὅτι δὲ ταῦτ' ἀληθῆ λέγω, ἐνταῦθα μέντοι ... ὑμῖν τοὺς μάρτυρας παρέξομαι Aeschin.1.98
en esta ocasión ἐνταῦθα μέν ἐστι τἆθλα ... ὑμέτερα ... ἐκεῖ δὲ ... D.2.28
en correl. c. subord. temp. νῦν δ' ἡνίκ' ἄθλων τῶνδ' ὑπερτελὴς ἔφυ, ἐνταῦθα ... μάλιστα ταρβήσασ' ἔχω S.Tr.37.
2 indic. coincidencia temp. c. otro hecho entonces, en ese o aquel momento ἐνταῦθα ἐγὼ τὰ λῷστα βουλεύων A.Pr.204, ἐνταῦθα ... πρὸ τοῦ πολέμου Ar.Pax 892, οὐδ' αὖ πω ἐνταῦθα ἀπεγράψαντο Antipho 6.44, cf. 5.62, Hdt.1.62, Ath.151b
en correl. c. subord. temp. ὅτ' ἦ κελεύθου τῆσδ' ὁδοιπορῶν πέλας, ἐνταῦθα μοι κῆρύξ τε κἀπὶ πωλικῆς ἀνὴρ ... ξυνηντίαζον S.OT 802, cf. Fr.77, Arist.de An.431b9, ἐπειδὴ ... μάχῃ ἐκράτησαν ... φαίνονται δ' οὐδ' ἐνταῦθα πάσῃ τῇ δυνάμει χρησάμενοι Th.1.11, cf. Antipho 5.33, D.18.25, Aesop.14, ἐπεὶ ... ἀνέβησαν ἐπὶ τὸν πρῶτον γήλοφον ... ἐνταῦθα ἐπιγίγνονται οἱ βάρβαροι X.An.3.4.25, cf. Cyr.4.5.9
subst. οἱ ἐνταῦθα los de aquel tiempo Ath.18f.
3 c. valor consecutivo entonces, por ello Ἰππίεω ... γνώμῃ νικήσαντος ἀνακτᾶσθαι ὀπίσω τὴν τυραννίδα, ἐνθαῦτα ἤγειρον δωτίνας ἐκ τῶν πολίων habiendo prevalecido la opinión de Hipias de que se recobrase la tiranía, entonces reunían donativos de las ciudades Hdt.1.61.
C en uso prep., c. gen.
I local
1 en aquella parte de, en aquel lugar de τῆς ἠπείρου ἐνταῦθα Th.1.46, ἐνταῦθα τοῦ οὐρανοῦ ἀναστρέφεσθαι ἔνθα ὢν μάλιστ' <ἂν> ἡμᾶς ὠφελοίη dar vueltas en aquel lugar del cielo estando en el cual nos resultaría de mayor provecho el sol, X.Mem.4.3.8.
2 fig. hasta ese punto, a tal punto de ἐνταῦθα ... τοῦδ' ἀφικόμην κακοῦ A.Ch.891, ἐνταῦθα που ἦμεν τοῦ λόγου Pl.Tht.177c, ὁ γὰρ ἐνταῦθ' ἑαυτὸν τάξας τῆς πολιτείας εἴμ' ἐγώ pues yo soy el que se encargó de ese aspecto de la política D.18.62, τό γε ἐνταῦθα τοῦ μύθου γενέσθαι πᾶν Ach.Tat.2.2.3.
II temp. en el momento de, en ese momento de ἐνταῦθα ... τῆς ἡλικίας Pl.R.328e.
• Etimología: Metát. át. de ἐνθαῦτα, cf. ἔνθα.

German (Pape)

[Seite 853] ion. ἐνθαῦτα, = ἔνθα, aber nur demonstr.; – a) vom Orte, hier, daselbst; Aesch. Prom. 82 u. die anderen Tragg., wie in Prosa überall, dem ἐκεῖ entgeggstzt, Plat. Conv. 187 c; ἐνταῦθά που, hier irgendwo, Ar. Av. 1184; c. gen., ἐνταῦθα τῆς ἠπείρου Thuc. 1, 46; ἐνταῦθα ἦμεν τοῦ λόγου Plat. Theaet. 177 c; Rep. IX, 588 a u. öfter. Auch bei Verbis der Bewegung, hierher; Il. 9, 601; ἐνταῦθα πέμπει τούσδε Aesch. Pers. 442; ἐνταῦθα γὰρ δὴ τοῦδ' ἀφικόμην κακοῦ Ch. 878, so weit im Unglück; πέμπειν Soph. El. 372, vgl. Tr. 1183; ἐμοὶ ἀκολούθησον ἐντ. οἷ ἀφικόμενος Plat. Gorg. 527 c; προελήλυθας, προβέβηκα, Theaet. 187 b Phil. 57 a, ἐπειδὴ ἐντ. ἀναβεβήκαμεν τοῦ λόγου, da wir so weit gekommen sind, Rep. IV, 445 c, die perfecta nicht zu übersehen; ἐνταῦθα κατέφυγεν Xen. An. 3, 4, 11; μέχρις ἐντ., bis hierher, 5, 5, 4. – b) von der Zeit, da, dann, nun, jetzt; Aesch. Prom. 204; Soph. O. C. 802; in Prosa, Thuc. 1, 11, wo es das voranstehende ἐπειδή aufnimmt, wie Xen. Cyr. 4, 5, 9 dem ἐπεί entsprechend. Oft steht δή, ἤδη dabei, vgl. Krüger zu Xen. An. 3, 4, 25; ἐπειδὴ ἐνταῦθα ἤδη εἶ τῆς ἡλικίας Plat. Rep. I, 328 e. – c) Allgemeiner, hierin, in diesem Punkte, Falle, z. B. ἐντ. γὰρ κακὸς φαίνει φίλος Soph. O. R. 582, hierin zeigst du dich als schlechten Freund; τί οὖν ἐγὼ ἐντ. ἠδίκησα Xen. An. 7, 6, 14; ἐντ. ἴσως διαφέρω τῶν πολλῶν, hierin unterscheide ich mich, Plat. Apol. 29 b.

French (Bailly abrégé)

adv.
1 en parl. du lieu là, là même ; ἐνταῦθα τῆς ἠπείρου THC à cet endroit du continent ; fig. ἐνταῦθα αφικόμην κακοῦ ESCHL j'en suis arrivé à ce degré de malheur;
2 en parl. du temps à ce moment-là, alors ; ἐνταῦθα ἡλικίας à cet âge.
Étymologie: ἔνθα, αὐτός.

Russian (Dvoretsky)

ἐνταῦθα: adv.
1 здесь, тут (именно): ἐνταῦθα που Arph. где-то здесь; ἐνταῦθα τῆς ἠπείρου Thuc. в этом месте материка; τὸ и τὰ ἐνταῦθα, тж. τἀνταῦθα Arst. здешние дела или вещи, филос. мир чувственных вещей; τί οὖν ἐγὼ ἐνταῦθα ἠδίκησα; Xen. чем же я тут провинился?; ἐνταῦθα διαφέρω τῶν πολλῶν Plat. в этом отношении я отличаюсь от многих;
2 (тж. μέχρι ἐνταῦθα Xen., Plat.) сюда, до этого места или в это место (τρέψαι Hom.; πέμψειν Soph.): ἐπειδὴ ἐνταῦθα ἀναβεβήκαμεν или γεγόναμεν τοῦ λόγου Plat. поскольку мы дошли в своем рассуждении до этого;
3 в (э)то время, тогда: ἐπεὶ …, ἐνταῦθα Xen. когда …, тогда; ὅσοι ἐνταῦθα ἦλθον ἡλικίας Plat. достигшие такого возраста.

Greek (Liddell-Scott)

ἐνταῦθα: Ἰων., ἐνθαῦτα, Δωρ. ἐνταῦτα, Ἐπιγρ. Ἐλέας ἐν τῇ Συλλ. Ἐπιγρ. 11: - Ἐπίρρ., ἐσχηματισμένον ἐκ τοῦ ἔνθα (ὡς τὸ τηνικαῦτα ἐκ τοῦ τηνίκα), ἀλλὰ συνηθέστερον ἐν τῷ πεζῷ λόγῳ: Ι. ἐπὶ τόπου, ἐδῶ, Λατ. hic, illic, ἐνθαῦτα ἐστρατοπεδεύετο Ἡρόδ. 1. 76· ἐνταῦθά νυν ὕβριζε Αἰσχύλ. Πρ. 82, κτλ.· ἐνταῦθά που, ἐδῶ κἄπου, Ἀριστοφ. Ὄρν. 1184· προηγούμενον τοῦ ἵνα, ὅπου, κλ., ὡς ἐνταῦθ’ ἐμὲν (= ἐσμὲν) ἵν’ οὐκέτι ὀκνεῖν καιρὸς Σοφ. Ἠλ. 21· ἐνταῦθ’ ὅπου με μή τις ὄψεται βροτῶν ὁ αὐτ. Τρ. 800, κτλ.: - ἐνταῦθα, ἐν τῷ ὑλικῷ τούτῳ κόσμῳ, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ ἐκεῖ (ἐν τῷ ἰδεώδει κόσμῳ), Ἀριστ. Μετὰ τὰ Φυσ. 1. 9, 7 κ. ἀλλ. 2) συχνάκις ὡς τὸ ἐνταυθοῖ μετ’ ἐννοίας τινὸς κινήσεως πρός τι, Λατ. huc, illuc, μηδέ σε δαίμων ἐνταῦθα τρέψειε Ἰλ. Ι. 601· παριέναι ἐνθαῦτα Ἡρόδ. 5. 72· οὕτω παρ’ Ἀττικ, ἐνταῦθα πέμπειν Αἰσχύλ. Πέρσ. 450, Σοφ. Τρ. 1193, κτλ.· ἐνταῦθα πέμψειν ἔνθα μήποθ’ ἡλίου φέγγος προσόψει ὁ αὐτ. Ἠλ. 380· φέρε δεῦροἐνταῦθα Ἀριστοφ. Ἐκκλ. 739: ἐν τῷ πεζῷ λόγῳ μετὰ πρκμ., ἐνταῦθα προσελήλυθας, κτλ., Πλάτ. Θεαίτ. 187Β. 3) συχνάκις μετὰ γεν. ὡς πάντα τὰ ἐπιρρ. τόπου, ἐνταῦθα γῆς, Λατ. hic terrarum· ἐνταῦθα τῆς ἠπείρου Θουκ. 1. 46· ἐντ. ἀφικόμην κακοῦ Αἰσχύλ. Χο. 691· μέχρι ἐνταῦθα τοῦ λόγου Πλάτ. Κρατ. 412Ε· ἐνταῦθά που τοῦ λόγου ὁ αὐτ. Θεαίτ. 177C· ἐνταῦθ’ ἦλθον ἡλικίας ὁ αὐτ. Πολ. 329Β· τῆς πολιτείας, εἰς τοῦτο τὸ μέρος…, Δημ. 245. 29. ΙΙ. ἐπὶ χρόνου, κατ’ ἐκεῖνον ἀκριβῶς τὸν χρόνον, τότε, ἐνταῦθ’ ἐγὼ τὰ λῷστα βουλεύων πιθεῖν Αἰσχύλ. Πρ. 204· ἐν ἀποδόσει μετὰ τὸ ἡνίκα, ὅτε, Σοφ. Τρ. 37, Ο. Τ. 802· μετὰ τὸ ἐπειδή, ἐπεί, Θουκ. 1. 11, Ξεν. Κύρ. 4. 5, 9· ἐντ. δή, ἐντ. ἤδη ὁ αὐτ. Ἀν. 3. 4, 25, Πλάτ. Πολ. 328Ε. 2) ὡσαύτως μετὰ γεν., ἐνταῦθ’ ἡλικίας, Λατ. ad hoc ætatis, αὐτόθι 329Β. ΙΙΙ. ἐπὶ ἀκολουθίας, Λατ. deinde, ἐπὶ τούτῳ, τότε, ἐνθαῦτα ὁ Κροῖσος ἕκαστα ἀναπτύσσων ἐπώρα τῶν συγγραμάτων Ἡρόδ. 1. 48, 62· ἐνταῦθ’ ἀπῆλθε Εὐρ. Ἱκ. 533, κτλ. IV. καθόλου, ἐν τούτῳ, ἐνταῦθα γὰρ δὴ καὶ κακὸς φαίνει φίλος, ἴσα ἴσα εἰς τοῦτο φαίνεσαι τῷ ὄντι καὶ κακὸς φίλος, Σοφ. Ο. Τ. 582, Πλάτ. Ἀπολ. 29Β, κτλ. ἐν τῇ παρούσῃ καταστάσει τῶν πραγμάτων, Σοφ. Ἀποσπ. 98· ἐν ταύτῃ τῇ θέσει, ἐντ. ἕστηκε τὸ πρᾶγμα Δημ. 547. 24· τὸ γὰρ τυχεῖν αὐτοῖσι πᾶν ἐνταῦθ’ ἔνι, διότι ἐν τῷ ἐκκαλεῖν με ὑπάρχει αὐτοῖς πᾶσα ἡ ἐλπὶς τῆς ἐπιτυχίας, Σοφ. Ο. Τ. 598: ― Ἐν τῇ Ἀττ. κωμῳδίᾳ καὶ τῷ πεζῷ λόγῳ ὡσαύτως ἐπιτεταμένον ἐνταυθὶ ῑ Ἀριστοφ. Ἀχ. 152, κτλ., Δημ. 830. 18, πρβλ. τὸ ἑπόμ.

English (Autenrieth)

hither, Il. 9.601†.

Greek Monolingual

(AM ἐνταῡθα, Α ιων. τ. ἐνθαῡτα και ἐντοῦθα)
επίρρ. (για τόπο) εδώ, στο ίδιο μέρος
αρχ.-μσν.
σ' αυτόν τον υλικό κόσμο (αντιθ. εκεί
ο ιδεώδης κόσμος)
αρχ.
1. (με ρήμ. κινήσεως) προς τα εδώ («μηδέ σε δαίμων ἐνταῡθα τρέψειε», Ομ. Ιλ.)
2. (με γεν. τόπ.) σ' αυτό το μέρος («ἐνταῡθα τῆς ἠπείρου», Θουκ.)
3. σ' αυτό το σημείο, σ' αυτό τον βαθμό («οὐκ οῦν ἐνταῡθα που ἦμεν τοῦ λόγου», Πλάτ.)
4. τότε, εκείνο τον καιρό («φαίνονται δὲ οὐδ' ἐνταῡθα πάσῃ τῇ δυνάμει χρησάμενοι», Θουκ.)
5. πάνω σε αυτό, μετά απ' αυτό («Ἱππίεω γνώμῃ νικήσαντος... ἐνταῡθα ἤγειρον δωτίνας», Ηρόδ.)
6. σ' αυτή την περίσταση («ἐνταῡθα γὰρ δὴ καὶ κακὸς φαίνει φίλους», Σοφ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Ο αττ. τ. ενταύθα, παρεκτεταμένος τ. του ένθα (πρβλ. ταύτα < τα), προήλθε από ιων. τ. ενθαύτα (με μετάθεση τών δασέων), «σύνθετο εκ συναρπαγής» από τη φράση ένθα αυτά. Το επίθημα -θα οφείλεται σε αναλογική επίδραση του ένθα. Τέλος, ο ομ.-αττ. τ. ενταυθοί < ενταύθα + τοπικό επίθημα -οί.

Greek Monotonic

ἐνταῦθα: Ιων. ἐνθαῦτα, επίρρ. (ἔνθα
I. 1. λέγεται για τόπο, εδώ, εκεί, Λατ. hic, illic, σε Ηρόδ. κ.λπ.· ἐνταῦθά που, εδώ κάπου, σε Αριστοφ.
2. όπως το ἐνταυθοῖ, με σημασία της κίνησης προς τόπο, εκεί, προς τα εκεί, Λατ. huc, illuc, σε Ομήρ. Ιλ., Αττ.
3. με γεν., ἐντ. τῆς ἠπείρου, σε Θουκ.· ἔντ. τῆς πολιτείας, σε αυτό το κομμάτι της διακυβέρνησης, σε Δημ.
II. 1. λέγεται για χρόνο, εκείνη τη στιγμή ακριβώς, τότε, σε Αισχύλ. κ.λπ.
2. με γεν., ἐντ. ἡλικίας, Λατ. ad hoc aetatis, σε Πλάτ.
III. λέγεται για ακολουθία, Λατ. deinde, αμέσως μετά, έπειτα, συνεπεία αυτού, σε Ηρόδ.
IV. γενικά, εδώ μέσα, σε αυτό το σημείο, σε Σοφ., Πλάτ. κ.λπ.· στην παρούσα κατάσταση των πραγμάτων, σε αυτή τη θέση, σε Δημ.

Frisk Etymological English

ἐντεῦθεν See also: s. ἔνθα.

Middle Liddell

ἔνθα
I. of place, here, there, Lat. hic, illic, Hdt., etc.; ἐνταῦθά που here-abouts, Ar.
2. like ἐνταυθοῖ, with sense of motion towards, hither, thither, Lat. huc, illuc, Il., Attic
3. c. gen., ἐντ. τῆς ἠπείρου Thuc.; ἔντ. τῆς πολιτείας in that department of government, Dem.
II. of time, at the very time, then, Aesch., etc.
2. c. gen., ἐντ. ἡλικίας, Lat. ad hoc aetatis, Plat.
III. of Sequence, = Lat. deinde, thereupon, then, Hdt.
IV. generally, herein, Soph., Plat., etc.: in this state of things, in this position, Dem.

Frisk Etymology German

ἐνταῦθα: ἐντεῦθεν
{entaũtha}
See also: s. ἔνθα.
Page 1,523

English (Woodhouse)

at that time, in this place, on that side

⇢ Look up "ἐνταῦθα" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)