Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἐκτός

Ἐς δὲ τὰ ἔσχατα νουσήματα αἱ ἔσχαται θεραπεῖαι ἐς ἀκριβείην, κράτισται -> For extreme diseases, extreme methods of cure, as to restriction, are most suitable.
Corpus Hippocraticum, Aphorisms 1.6.2
Full diacritics: ἐκτός Medium diacritics: ἐκτός Low diacritics: εκτός Capitals: ΕΚΤΟΣ
Transliteration A: ektós Transliteration B: ektos Transliteration C: ektos Beta Code: e)kto/s

English (LSJ)

(ἐχθός, IG9(1).333 (Locr., v B.C.), Michel 995 C35 (Delph.), etc.), Adv., (ἐκ)

   A without, outside, opp. ἐντός:    1 as Prep. with gen., which may either precede or follow, ἐ. κλισίης Il.14.13; τείχεος ἐ. 21.608; out of, far from, καπνοῦ καὶ κύματος ἐ. Od.12.219; esp. in prov. phrases (v. ἔξω 1 fin.), ἐ. κλαυμάτων ἔχειν πόδα S.Ph. 1260; ἐ. ἔχειν πόδα (sc. τῶν καλῶν) Pi.P.4.289; ἐ. τῶν ἐλαῶν beyond the olives, i. e. out of the course. Ar.Ra.995 (lyr.); Geom., beyond, τοῦ Α σημείου Apollon.Perg.Con.1.8, al.; also ἐ. ἀτασθαλίης outside of, free from... Thgn.754, cf. 744; ἐ. αἰτίης Hdt.4.133, A.Pr.332, etc.; ἐ. πημάτων S.Ph.504; ἄτας Id.Ant.614 (lyr.); τῶν κακῶν Id.Fr.724, cf. Pl.Grg.523b; ἐ. στρατειῶν exempt from... Id.R.498c; ἐ. ἑωυτῆς beside herself, out of her wits, Hp.Epid.7.90, cf. S.Aj.640 (lyr.); ἐ. ἐλπίδος beyond hope, Id.Ant.330; ἡ ἐ. καὶ παρ' ἐλπίδας χαρά, i.e. ἡ ἐκτὸς ἐλπίδων καὶ παρ' ἐλπίδας, ib.392; δοκημάτων ἐ. E.HF771 (lyr.).    2 of Time, beyond, πέντε ἡμερέων Hdt.3.80.    3 except, IGl.c., etc.; ἐ. ὀλίγων X.HG1.2.3; besides, apart from, Pl.Grg. 474d, PTeb.19.7 (ii B.C.), etc.: abs., besides, as well, GDI1742.12; also ἐ. εἰ μή unless, 1 Ep.Cor.15.2, Herod.Med. ap. Orib.7.8.1, Vett. Val.37.20, al., Luc.Pisc.6; ἐ. ἐὰν μή Cat.Cod.Astr.7.216; ἐ. ὅτι . . Hld.10.5.    4 without the consent of, τινός PMag.Par.1.356.    II abs., ἃ δ' ἐ. external things, E.Ion231 (lyr.), cf. Plb.2.4.8, etc.; οἱ ἐ. strangers, foreigners, Pl.Lg.629d, Plb.2.47.10, etc.; also, the vulgar, the common herd: the Gentiles, LXXSi.prol.4.    III with Verbs of motion, ῥίπτειν ἐ. to throw out, S.Tr.269; ᾖξας Id.El.1402 (lyr.); ἐκπέμπειν Id.Ant.18; ἕλκειν Pl.R.616a; οὐκ ἐ. εἶ; = ἔξιθι, S.OT676; χώρει ἐ. E.IA1117; εἰ δ' ἐ. ἔλθοις if thou transgressest, S.Tr.1189.

German (Pape)

[Seite 782] (ἐκ), adv., 1) außer, außerhalb, Hom. u. Folgde; gew. mit dem gen., der sowohl vor-, als nachsteht; τείχεος ἐκτός Il. 21, 608; ἐκτὸς κλισίης 14, 13; Ἀπόλλωνα καλέσσατο δώματος ἐκτός 15, 143; ἐκτὸς αἰτίας κυρεῖς, schuldlos, Aesch. Prom. 330, wie Ch. 1027; αἵ τ' εἴσω στέγης αἵ τ' ἐκτὸς αὐλῆς Soph. Tr. 203; ἐκτὸς πημάτων Phil. 502, vgl. 1244; Ant. 610; ἐκτὸς ἐλπίδος σωθείς 330; ἡ γὰρ ἐκτὸς καὶ παρ' ἐλπίδας χαρά, unverhofft, 338; δοκημάτων ἐκτός Eur. Herc. f. 771; ἐκτὸς κακῶν Plat. Gorg. 523 b; σὺ ἐκτὸς εἶ τοῦ μέλλειν ἀποθνήσκειν αὔριον Crit. 46 e, du bist'weit entfernt, morgen zu sterben; ἔχεις τι ἐκτὸς τούτων λέγειν, außer diesem, Gorg. 474 d; vgl. Parm. 151 a; ἐκτὸς τῆς δυνάμεώς τινος εἶναι, Jemandes Macht nicht unterworfen sein, Thuc. 2, 7; ἀπέκτειναν ἅπαντας ἐκτὸς ὀλίγων Xen. Hell. 1, 2, 3; so ἐκτὸς εἰ μή, nisi forte, Luc. Pisc. 6 u. öfter; – τὰ ἐκτός, die Außendinge, Eur. Ion 231, wie Ath. II, 46 f; οἱ ἐκτός, die Fremden, neben ἀλλόφυλοι Plat. Legg. I, 629 d; oft Pol. – Von der Zeit, drüber hinaus, ἐπεὶ ἐκτὸς ἐγένετο πέντε ἡμερέων Her. 3, 80. – 2) nach außen, hinaus; ἔῤῥιψεν ἐκτὸς αὐτόν Soph. Tr. 268, vgl. Ant. 18; εἷλκον παρὰ τὴν ὁδὸν ἐκτός Plat. Rep. X, 616 a.

French (Bailly abrégé)

adv. et prép.
1 adv. au dehors (avec et sans mouv.) ; ἐκτὸς ἔρχεσθαι SOPH transgresser, violer (une promesse);
2 (prép. avec gén.) hors de : τείχεος IL hors du rempart ; αὐλῆς ἐκτός OD, κύματος ἐκτός OD hors de la cour, hors du flot ; fig. ἐκτὸς αἰτίας ESCHL en dehors de toute accusation ; ἐκτὸς ἐλπίδος SOPH contre toute espérance ; ἐκτὸς εἰ μὴ LUC en dehors de ce que, càd si ce n’est que, à moins que ; avec idée de temps ἐκτὸς πέντε ἡμερέων HDT au delà de cinq jours.
Étymologie: ἐκ.

English (Autenrieth)

(ἐκ): outside, Il. 4.151; w. gen., outside of, Il. 23.424, and w. ἀπό, ‘apart from,’ Il. 10.151.

English (Slater)

ἐκτός adv.
   1 outside ἔμμεν τοῦτ' ἀνιαρότατον, καλὰ γινώσκοντ ἐκτὸς ἔχειν πόδα (P. 4.289) as prep. c. gen., apart from εὐθὺν δὲ πλόον καμάτων ἐκτὸς ἐόντα δίδοι (O. 6.104)

Spanish (DGE)

• Alolema(s): ἔκτος Alc.130(b).16; dór. ἐχθός IGDS 134b.6 (Gela V a.C.), CID 1.9C.35 (V/IV a.C.)
A adv.
I c. verb. ‘ser’ (u or. nom.), de estado o situación
1 fuera
a) gener. ὡς δὲ ἴδεν ... ὄγκους ἐ. ἐόντας cuando vio que las barbas de la flecha estaban fuera de la herida Il.4.151, ὡς ἐ. εἴης como si estuvieras fuera e.d. ausente E.IT 1310, frec. op. ‘recintos’, tb. c. verb. de acción ἐ. μὲν δὴ λέξο acuéstate fuera, Il.24.650, τοὶ δ' ἄρσενες ἐ. ἴαυον Od.14.16, ἐ. ἄμαξαν ... ὅπλεον armaban el carro fuera, Od.6.72, cf. 14.11
en or. nominal οἱ δ' ἐ. ... ἐν δὲ μέσοισ' ἡμεῖς los otros fuera ... y nosotros en medio tal vez ref. lugar ocupado por cuerpos de ejército, Tyrt.1.24;
b) subst. ὁ, ἡ, τό y otros pron. ἐ. el, la, lo que esta fuera, de fuera οὐκ ὥρων οἱ ἐντὸς τοὺς ἐ. ὅ τι ἔπρησσον no viendo los de dentro qué hacían los de fuera Hdt.6.79
el exterior ἃ δ' ἐ. ὄμμα τέρψει mi vista se complacerá con lo de fuera e.e., con la fachada del templo, E.Io 232, ἐκ τῆς ἐ. por la parte de fuera, en el exterior, Didyma 25A.9, B.21 (III a.C.)
τὰ ἐ. las partes externas τὰ ἐ. ξηρότερα τῶν ἐντός Arist.Mete.381a29, cf. 31, EN 1110b2, Dieuch.13.9, Adam.1.17, 2.1;
c) adnom. y adj. de fuera, externo, exterior αἱ ἐ. θύραι τοῦ ναοῦ ID 1414.a.2.13 (II a.C.?), αἰθὴρ δ' ἐ. el éter exterior Emp.B 100.18, ἡ ἐ. εὐετηρία la prosperidad externa Arist.EN 1098b26, τῶν μὲν ἐ. λεγομένων (ἀγαθῶν), τῶν δὲ περὶ ψυχὴν καὶ σῶμα tres clases de bienes, los externos y los relativos al cuerpo y al alma, Arist.EN 1098b14, παρὰ τὸ ἐ. τὴν ὑπόκαυσιν εἶναι por el hecho de ser externo el calentamiento Dieuch.13.7, ἡ ἐ. ἐπιφάνεια la superficie exterior Plb.6.23.3, τὰ ἐ. ὑποκείμενα πράγματα las condiciones externas Aristid.Quint.67.20, ref. al cuerpo ὅσα σώματος καὶ τῶν ἐ. ἐστι πλεονεκτήματα cuantas satisfacciones son del cuerpo y de las cosas exteriores Ph.1.248, ὁ ἐ. ἄνθρωπος el hombre exterior e.d. el aspecto corporal por op. al ‘hombre interior’, Clem.Al.Paed.3.2.4;
d) fil., adj. extrínseco, que procede del exterior τούτων (ἀρχῶν) δὲ αἱ μὲν ἐνυπάρχουσαι εἰσιν αἱ δὲ ἐ. de estos principios, unos son inmanentes y otros proceden de fuera, e.d. son extrínsecos Arist.Metaph.1013a20, cf. 1070b23;
e) de pueblos y pers. τὰ ἐ. ἔθνη las naciones del exterior (de Italia) IKnidos 31.3.33 (II a.C.), cf. Plb.6.13.6
foráneo, extranjero οἱ ἐ. los extranjeros Pl.Lg.629d, τὰ δ' ἐ. lo del extranjero Plb.2.4.8
entre los jud. los gentiles LXX Si.pról.5.
2 por fuera, por la parte exterior τὸ δ' ἀποτηκόμενον ... περίεχει τὸν ἐγκέφαλον ἐκτός Hp.Morb.Sacr.11, σινδών ἐστιν ἐ. ἔχων χρῖμα ῥόδινον (la momia) lleva un sudario pintado de rosa por fuera, PLugd.Bat.19.p.230 (II/III d.C.), c. orac. nom. οὐλὴ χιρεῖ (l. χειρὶ) δεξιᾷ ἐ. (teniendo como seña de identificación) una cicatriz en el dorso de la mano derecha, PTeb.380.9 (I d.C.).
3 aparte, lejos ἐ. ὁμιλεῖ vive aparte, e.d. se mantiene alejado S.Ai.640
ref. a los pactos, las normas εἰ δ' ἐ. ἔλθοις y si te apartas de lo pactado, S.Tr.1189.
4 además, por añadidura ἀσεβὴς ἔστω θεοῖς καταχθονίοις καὶ ἐ. ὀφειλέτω τῷ Τελμησσέων δήμῳ (δηνάρια) ͵ε TAM 2.51.17 (Telmeso, imper.), c. orac. nom. Ἀριστίων καὶ ἐ. Ἀλέξων GDI 1742.12 (Delfos II a.C.).
II c. verb. de mov. real o fig.
1 fuera, afuera, hacia fuera ἔρριψεν ἐ. αὐτόν S.Tr.269, ἐ. ᾖξας πρὸς τί; S.El.1402, οὔκουν μ' ἐάσεις κἀκτὸς εἶ; S.OT 676, χώρει ... ἐ. E.IA 1117, εἷλκον παρὰ τὴν ὁδὸν ἐ. (los) sacaban a rastras afuera junto al camino Pl.R.616a, πίπτειν ἐ. Call.Fr.64.12.
2 desde fuera, por fuera ἀνιὼν ἐκ Πειραιῶς ὑπὸ τὸ βόρειον τεῖχος ἐ. subiendo desde el Pireo bordeando el muro norte por fuera Pl.R.439e, c. verb. de sentido τις φαίη γάμον ἔμμεναι ἐ. ἀκούων uno diría que es una boda al escuchar la algazara desde fuera, Od.23.135.
B prep. de gen.
I concr.
1 sent. local real o fig. fuera de
a) c. nombres de lugar ἐ. ὁδοῦ Il.23.424, Od.13.123, Hes.Op.729, B.10.52, ἀπ' ἀνθρώπων ἐ. πάτου ἐστίν está fuera de lo hollado por los hombres Parm.B 1.27, πόλιος καὶ τείχεος ἐ. Il.21.608, cf. 9.67, LXX Ex.9.33, στῆ δ' ἐ. κλισίης Il.14.13, cf. Od.23.178, Plb.5.81.5, ἐ. θυρέων ἔσαν ἠδὲ καὶ αὐλῆς Od.21.191, cf. 4.678, σ' ἐ. αὐλείων πυλῶν ... ἐξέπεμπον S.Ant.19, ἐ. τᾶς Ϝοικίας CID l.c., οὐκ εἶ πατρῴας ἐ. ὡς τάχιστα γῆς E.Hipp.1065, en uso pregnante καλέσσατο δώματος ἐ. (le) llamó para que saliera fuera de la sala, Il.15.143, μή σ' ὁ θυμὸς ἁρπάσας ἐ. οἴσει τῶν ἐλαῶν que la cólera no se apodere de ti y te lleve más allá de los olivos fig. ref. los olivos que marcaban el límite del hipódromo e.d. fuera de sí Ar.Ra.995, acompañando a otra prep. ἐκίχανον ἐ. ἀπὸ κλισίης (le) alcanzaron fuera, cerca de su tienda, Il.10.151, esp. geom. ἐὰν ... ἐ. πίπτῃ τῆς τομῆς Apollon.Perg.Con.2.33, cf. Hero Metr.1.4
para designar la posición de un elemento geom. fuera de una figura dada ἡ ΕΘ ἄρα ἐ. ἐστι τῆς ἐπιφανείας Apollon.Perg.Con.1.2, cf. 8;
b) fig., c. nombres no de lugar ἐ. πίπτειν caer fuera de τῶν εὐλόγων θεωρίας Plb.16.12.6, op. a ἐν: ἀπογράφω το̄̀ς χοραγο̄̀ς πάντας ... ἀπρακτίαι κ' ἐν ἀγōνι κ' ἐχθὸς ἀγόνον escribo esta maldición para que todos los jefes de coro caigan en el fracaso en el concurso y fuera de los concursos, IGDS l.c., ἐ. τῶν ἐωθότων νοημάτων Hdt.3.80;
c) c. gen. del pron. refl. fuera de sí ἐ. ἑωυτῆς Hp.Epid.7.90, cf. Ph.1.60;
d) subst. τὸ μὲν ἐ. τοῦ τραύματος la herida externa Hp.Coac.422, τὰ ... ἐ. τοῦ τοίχους διασώζειν salvaguardar la región extramuros X.Eq.Mag.7.4, cf. Plb.16.30.6.
2 lejos de, fuera del alcance de concr. καπνοῦ καὶ κύματος ἐ. ἔεργε νῆα mantén la nave fuera del alcance de la humareda y oleaje producidos por Caribdis Od.12.219, μὴ δ' ἐ. βελέων ἑστάτω no se quede fuera del alcance de los dardos Tyrt.7.28, cf. Plb.5.13.10, πόλεις ... ὅσαι ἦσαν ἐ. τῆς ἑαυτῶν δυνάμεως Th.2.7.
3 lejos, al margen de, fuera de
a) concr. ἦστο γὰρ ἐ. ἀγῶνος estaba sentado al margen de la concurrencia, Il.23.451, ἵνα ἐ. τοῦ στρατοπέδου ἔωσι Hdt.9.99, cf. 8.47, τοῦ κινδύνου Plb.1.34.9, ἐ. σου εἰμί estoy lejos de tí, POxy.1216.9 (II/III d.C.);
b) frec. trad. como adj.: de ámbitos sacrales o sociales definidos ἐκτὸς οὖσ' ἀγαλμάτων estando apartada de las imágenes, e.d. lejos, no protegida por ellas, A.Th.265, ὄντα ἐ. ἱεροῦ βωμοῦ ... παντός estando lejos de la protección de todo templo o altar, POxy.1258.8 (I d.C.), ὃς δ' ἂν ἐ. βαίνῃ τούτων (τῶν νόμων) Pl.Prt.326d, cf. R.541a, ἐάν τις ἐ. ὢν τῶν ὀλίγων συμβουλεύῃ si alguno estando fuera del círculo restringido opina Pl.Prt.322e
subst. πάντας τοὺς ἐ. τῶν ἀρχόντων Pl.R.552d, οἱ ἐ. τῆς πολιτείας los que están excluidos de la ciudadanía Arist.Pol.1304a17.
II fig.
1 lejos, fuera de frec. trad. como adj. libre, a salvo de c. gen. de palabras que sign. males, desgracias, etc. οἴκημι κ[ά] κων ἔκτος ἔχων πόδας Alc.l.c., cf. Pi.P.4.289, ἴσως ἂν ἐ. κλαυμάτων ἔχοις πόδα S.Ph.1260, σώφρονα θυμὸν ἔχων ἐ. ἀτασθαλίης Thgn.754, cf. 744, ἐ. αἰτίας κακῆς εἶναι A.Ch.1031, cf. Pr.330, Hdt.4.133, ἐ. ὄντα πημάτων S.Ph.504, ἐ. ἄτας S.Ant.614, cf. Critias B 49, τῶν ... κακῶν ἐ. Democr.B 172, cf. S.Fr.724, Pl.Grg.523b, συμφορᾶς E.HF 1249, ἐ. ἐὼν πάσης ἀδικίης Hp.Iusi.1.6, cf. Praec.13, ἐ. εἶ τοῦ μέλλειν ἀποθνῄσκειν αὔριον estás libre del tener que morir mañana Pl.Cri.46e, παντὸς φόβου Plb.16.23.4, (δούλην) ἐ. οὖσαν ἱερᾶς νόσου καὶ ἐπαφῆς PLips.5.8 (III a.C.)
sin connotación neg., libre, exento στρατειῶν ἐ. γίγνεσθαι estar libre o exento del servicio militar Pl.R.498c, ἀναγκαῖον εἶναί τι τὸ ἀκίνητον μὲν πάσης ἐ. μεταβολῆς es forzoso que exista algo inmóvil y exento de todo cambio Arist.Ph.258b14.
2 más allá de, contra, en contra de ἐ. ἐλπίδος γνώμης τε S.Ant.330, cf. 392, δοκημάτων ἐ. ἦλθεν ἐλπίς E.HF 771, ἐ. τῶν εὐλόγων δόξειεν ἂν πίπτειν Arist.Metaph.1060a18.
III indic. ‘excepción’ o ‘exclusividad’
1 excepto, salvo, con excepción de ἐπομότας hελέστο ... ἐ. προξένο que diga los magistrados, salvo al próxeno, IG 92.717.11 (Calión V a.C.), τοῦτο δ' ἔστιν τὸ δάνειον ἐ. ἑτέρων, ὧν ὀφείλει ... δραχμῶν ἑκατόν BGU 1054.15 (I a.C.), cf. LXX 1Pa.29.3, 1Ep.Cor.15.27, frec. op. a πάντες: ἀπέκτειναν ἅπαντας ... ἐ. ὀλίγων X.HG 1.2.3, ταὐτὰ ἐσθίοντι ... βοΐ τε καὶ ἵππῳ καὶ πᾶσιν ἐ. ἀνθρώπου si come lo mismo que el buey, el caballo y todos los animales aparte del hombre, Hp.VM 3
c. inf. subst. ἐ. τοῦ οἴεσθαι τὸν ἀνόητον excepto que el insensato se crea que es suyo lo que no le corresponde, Gr.Nyss.Virg.269.25.
2 sin ὀφθαλμοί σου περιστεραί ἐκτὸς τῆς σιωπήσεως σου tus ojos son palomas, sin tu velo LXX Ca.4.1, cf. 3, οὐ δακρύων ἐ. Eus.VC 4.71.1, ἐ. ... παίδων sin hijos Iust.Nou.159 proem., ἵνα μὴ δυνηθῇ ... ὕπνου τυχεῖν ... ἐ. ἐμοῦ para que no pueda conciliar el sueño sin mí, PMag.4.356.
IV c. sent. de ‘adición’ a un conjunto además de, aparte de καὶ ἐκτὸς τō σίτο además del trigo, CID 1.7A.19 (V a.C.), ὧν ἐ. οὐ ῥητέον temas incluidos en la acusación formal aparte de los cuales no hay que hablar Pl.Tht.172e, cf. Grg.474d, οἵ θ' ὁπλῖται καὶ οἱ ἱππεῖς καὶ ὅσοι τούτων ἐ. ἐστε jinetes, hoplitas y cuantos haya además de estos D.13.9, ἐ. τῶν ὑποκε[ιμ] ένων ἀρτάβας (exige otras tantas) artabas ademas de las establecidas, PTeb.19.7 (II a.C.).
V sent. temp. después de ἐ. πέντε ἡμερέων Hdt.3.80.
C c. or.
1 c. εἰ y or. neg. a menos que, salvo que, excepto en el caso de que ἐ. ἐὰν μή τι θέλωντι ... πωλῆσαι FD 6.39.9 (II a.C.), ἐ. ἐὰν μὴ αὐτὸς ἐγὼ ἐπιτρέψω TAM 2.690.4 (Cadianda, imper.), ἐ. εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε 1Ep.Cor.15.2, cf. Luc.Pisc.6, Herod.Med. en Orib.7.8.1, Vett.Val.36.28, 48.6, ἐ. εἰ μὴ αὐτὸς βουληθῶ ἕτερόν τινα ταφῆναι TAM 2.345.6 (Janto, imper.), cf. SEG 49.1479.6 (Éfeso II/III d.C.), ἐ. εἰ μὴ ἔαν Μάγνα μόνη θε[λή] σῃ JHS 18.1898.308 (Mopsuestia).
2 c. ὅτι: además del hecho de que ἐ. γὰρ ὅτι φοίνικες τε ὑπερμήκεις pues además del hecho de que hay palmeras enormes Hld.10.5.2.

• Etimología: Prob. deriv. de ἐκ por influjo de ἐντός.

English (Strong)

from ἐκ; the exterior; figuratively (as a preposition) aside from, besides: but, except(-ed), other than, out of, outside, unless, without.

English (Thayer)

adverb (opposed to ἐντός, which see), outside, beyond;
a. s τό ἐκτός, the outside, exterior, with possessive the genitive, τό ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου, 25). On the pleonastic phrase ἐκτός εἰ μή, see εἰ, III:8d. b. It has the force of a preposition (cf. Winer s Grammar, § 54,6), and is followed by the genitive (so even in Homer); αα. outside of: ἐκτός τοῦ σώματος out of the body, i. e. freed from it, L T Tr WH read χωρίς for ἐκτός); εἶναι ἐκτός τοῦ σώματος (A. V. without the body, i. e.), does not pertain to the body, β. beyond, besides, except: οὐδέν λέγων ἐκτός τούτων, ἅτε οἱ ... ἐλάλησαν etc. (cf. Buttmann, 287 (246); Winer's Grammar, 158f (149f)); Sept. for לְבַד followed by מִן, מִלְּבַד, 2 Chronicles 17:19.)

Greek Monolingual

(I)
ἑκτός, -ή, -όν (Α)
1. αυτός που μπορεί κανείς να τον έχει, να τον αποκτήσει
2. (το ουδ. πληθ. ως ουσ.) τὰ ἑκτά
οι ιδιότητες της ουσίας (κατά τους Στωικούς).
(II)
επίρρ. (AM ἐκτός)
1. έξω, μακριά, προς τα έξω («στῆ δ' ἐκτὸς κλισίης», Ιλ. Ξ)
2. (για εξαίρεση) πλην, παρεκτός, εξόν («ἔχεις τι ἐκτὸς τούτων λέγειν;», Πλάτ. Γοργ.)
3. με υποθετ. ή ειδ. πρόταση
εκτός αν, εκτός ότι
4. (απολ.) απέξω
5. φρ. «εκτός τόπου και χρόνου» — για κάθε νοητό, όπως π.χ. οι ιδέες του Πλάτωνος
νεοελλ.
φρ. «εκτός νόμου», «εκτός συναγωνισμού», «εκτός κινδύνου», «εκτός εαυτού»
αρχ.
1. χωρίς («ἐκτὸς ὠδίνων τέξεται», Διοσκουρίδης)
2. (γεωμ.) πέρα, μακριά
3. (για χρόνο) πέρα, μετά, ύστερα
4. (απολ.) επιπλέον
5. παρά τη συγκατάθεση κάποιου
6. (με ρ. κινήσεως) έξω, προς τα έξω («ἔρριψεν αὐτὸν ἐκτός», Σοφ. Τρ.)
7. οἱ ἐκτός
α) οι ξένοι, ο όχλος
β) οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες.
[ΕΤΥΜΟΛ. < πρόθεση εκ (βλ. εξ) + επίρρ. κατάλ. -τος (πρβλ. εντός)].
-η, -ο (AM ἕκτος, -η, -ον)
(τακτ. αριθμ.)
αυτός που στην αριθμητική σειρά έχει τον αριθμό έξι
νεοελλ.
1. το ουδ. ως ουσ. το έκτο
ένα από τα έξι ίσα μέρη ενός συνόλου
2. (το ουδ. ως επίρρ.) το έκτο
κατά την έκτη σειρά ή για έκτη φορά
αρχ.
το αρσ. ως ουσ.ἕκτος
μήνας τών Φωκέων που αντιστοιχούσε με τον Θεοξένιο τών Δελφών. (Για το θηλ. έκτη ως ουσ. βλ. έκτη).

Greek Monotonic

ἐκτός: επίρρ. (ἐκ), έξω, αντίθ. του ἐντός·
I. 1. ως πρόθ. με γεν., έξω, έξω από, μακριά από, με γεν., σε Όμηρ.· έξω από, χωρίς, ελεύθερος από, απαλλαγμένος από, σε Ηρόδ., Αττ.· ἐκτὸς ἐλπίδος, πέρα από κάθε ελπίδα, Λατ. praeter spem, σε Σοφ.
2. λέγεται για χρόνο, αργότερα, καθ' υπέρβαση χρονική, σε Ηρόδ.
3. εκτός από, πλην, εξαιρουμένου, ἐκτὸς ὀλίγων, σε Ξεν.
II. απόλ., τὰ ἐκτός, δευτερεύοντα πράγματα, σε Ευρ.
III. με ρήμ. κίνησης, ῥίπτειν ἐκτός, αστοχώ, απορρίπτω, σε Σοφ. κ.λπ.

Russian (Dvoretsky)

ἐκτός:
I adv.
1) прочь, вон (ῥίπτειν Soph.; ἕλκειν Plat.): οὐκ ἐ. εἶ; Soph. не уйдешь ли?, т. е. уходи прочь; εἰ δ᾽ ἐ. ἔλθοις Soph. если же ты преступишь (клятву); ὁ ἐ. Arst. внешний; οἱ ἐ. Plat., Polyb. посторонние, чужие, иноземцы; τὰ ἐ. Eur., Arst. внешность, внешние вещи или обстоятельства; οἱ ἐ. (sc. τοῦ νῦν) χρόνοι Arst. прошлое и будущее;
2) помимо: ἐ. εἰ μή Luc. если только не, разве лишь.
II praep. cum gen.
1) вне (τείχεος Hom.; τῆς πολιτείας Arst.): πολιτικῶν καὶ στρατειῶν ἐ. γενέσθαι Plat. не быть уже способным к несению государственной и военной службы;
2) кроме, за исключением (ἀποκτείνειν ἅπαντας ἐ. ὀλίγων Xen.);
3) сверх, помимо (ἔχεις τι ἐ. τούτων λέγειν; Plat.);
4) в стороне от, без: ἐ. πημάτων εἶναι Soph. не знать несчастий; ἐ. πρός τινος αἰτίης εἶναι Her. быть невиновным перед кем-л.;
5) сверх, свыше: ἐπείτε ἐ. πέντε ἡμερέων ἐγένετο Her. по прошествии пяти дней;
6) помимо, вопреки, против (ἐλπίδος Soph.; δοκημάτων Eur.).

Frisk Etymological English

Grammatical information: Adv. and prep.
Meaning: outside, far from (Il.).
Other forms: ἐχθός (Lokr., Delph.), [ἐ]κθός (Arg.)
Derivatives: ἔκτο-θι id. (Il.), ἔκτο-θεν (Od.), ἔκτοσ-θε(ν) (Il.) from outside, ἔκτο-σε (to) outside (ξ 277); - ἐχθο-δαπός foreign, inimical (Pergam. IIp, after ἀλλο-δαπός; associated with ἔχθος, ἐχθρός?), ἐχδόσ-δικος δίκα proces against a foreigner (Arc. IIIa; cf. Schwyzer-Debrunner 538); - ἔχθοι outside (Epid.; after οἴκοι a. o.), ἔχθω = ἔξω (Delph.). - ἐκτό-της, -ητος f. be far(away), abcenciousness (Gal.).
Origin: IE [Indo-European] [292] *h₁egʰ-s out
Etymology: To ἐκ after ἐν-τός; ἐχθός < *ἐκσ-τός. Schwyzer 326 and 630, Lejeune Les adv. grecs en -θεν (s. index). Cf. on ἐξ and ἐχθρός.

Middle Liddell

[ἐκ]
I. outside, opp. to ἐντός;
1. as prep. with gen. outside, out of, far from, c. gen., Hom.: outside of, free from, Hdt., attic; ἐκτὸς ἐλπίδος beyond hope, Lat. praeter spem, Soph.
2. of Time, beyond, Hdt.
3. except, ἐκτὸς ὀλίγων Xen.
II. absol., τὰ ἐκτός external things, Eur.
III. with Verbs of motion, ῥίπτειν ἐκτός to throw out, Soph., etc.

Frisk Etymology German

ἐκτός: (seit Il.),
{ektós}
Forms: ἐχθός (lokr., delph.), [ἐ]κθός (arg.)
Grammar: Adv. und Präp.
Meaning: außen, draußen, außerhalb, fern von.
Derivative: Davon ἔκτοθι ib. (ep. seit Il.; nach οἴκοθι u. ä.), ἔκτοθεν (ep. poet. seit Od.), ἔκτοσθε(ν) (ep. ion. seit Il., sp. Prosa) von außen, draußen, außerhalb, ἔκτοσε heraus (ξ 277); — ἐχθοδαπός ausländisch, feindlich (Pergam. IIp, nach ἀλλοδαπός; auch mit ἔχθος, ἐχθρός assoziiert?), ἐχδόσδικος δίκα Prozeß gegen einen Ausländer (ark. IIIa; vgl. Schwyzer-Debrunner 538); — ἔχθοι außerhalb (epid.; nach οἴκοι u. ä.), ἔχθω = ἔξω (delph.). — Nominalbildung ἐκτότης, -ητος f. ‘das Fern-sein, Abwesenheit’ (Gal.).
Etymology : Zu ἐκ nach ἐντός; ἐχθός aus *ἐκοτός. Schwyzer 326 und 630, Lejeune Les adv. grecs en -θεν (s. Index). Vgl. zu ἐξ und ἐχθρός.
Page 1,478

Chinese

原文音譯:™ktÒj 誒克拖士
詞類次數:副詞(9)
原文字根:出去(的)
字義溯源:外面,除外,除,在外,外乎,以外,不在其內,非有,否則,倘;源自(ἐκ / ἐκπερισσῶς / ἐκφωνέω)*=出,外)
出現次數:總共(9);太(1);徒(1);林前(4);林後(2);提前(1)
譯字彙編
1) 在⋯外(2) 林後12:2; 林後12:3;
2) 不在其內(1) 林前15:27;
3) 除(1) 提前5:19;
4) 否則(1) 林前15:2;
5) 倘(1) 林前14:5;
6) 外乎(1) 徒26:22;
7) 以外(1) 林前6:18;
8) 外面(1) 太23:26

English (Woodhouse)

ἐκτός = except, outside, beyond the reach of, free from, outside of

⇢ Look up "ἐκτός" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)