Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἐκδημέω

Τὰ πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει → Everything flows and nothing stands still
Heraclitus
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: ἐκδημέω Medium diacritics: ἐκδημέω Low diacritics: εκδημέω Capitals: ΕΚΔΗΜΕΩ
Transliteration A: ekdēméō Transliteration B: ekdēmeō Transliteration C: ekdimeo Beta Code: e)kdhme/w

English (LSJ)

A to be abroad, to be on one's travels, Hdt.1.30, S.OT114, etc.; to be in exile, Pl.Lg.864e; εἰς πόλιν PPetr.3p.76. II c. acc., travel through, δύσιν καὶ ἀνατολήν IG14.905.

Spanish (DGE)

I c. valor de estado o situación, gener. en pres. o perf.
1 gener. en pres. estar fuera del país, estar ausente αἱ δὲ ὀγδώκοντα ἱστίαι αὗται ἔτυχον τηνικαῦτα ἐκδημέουσαι estas ochenta familias se hallaban en aquel momento fuera de su patria Hdt.1.176, θεωρὸς ... ἐκδημῶν S.OT 114, cf. 2Ep.Cor.5.9
en perf., c. adv. τηλοῦ ἐκδεδημηκώς habiendo estado ausente lejos Hp.Ep.12
por motivos polít. y legales estar desterrado εἰς ἄλλην χώραν ... ἀπελθὼν οἰκείτω τὸν ἐνιαυτὸν ἐκδημῶν Pl.Lg.864e.
2 estar lejos de c. gen. ὅσον ἡμῶν ἐκδεδήμηκας χρόνον cuanto tiempo has estado lejos de nosotros Aristaenet.2.13.3, ἐκδημοῦντες τρόπον τινὰ τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς alejándose en cierta manera de la existencia humana ref. a los apóstoles, Gr.Nyss.Ordin.337.21.
II c. idea de mov., gener. en aor. y perf. salir del país o la ciudad, partir de viaje concr. τῆς θεωρίης ἐκδημήσας ὁ Σόλων εἵνεκεν habiendo abandonado Solón la patria con objeto de ver mundo Hdt.1.30, cf. Pl.Lg.952d, PSI 410.3 (III a.C.), οὐ δύναμαι ἐγδημῆσαι ἀλλὰ καταφθείρομαι ἀργῶν PMich.774.27 (II a.C.), ref. a viajes de estudios o información τοὺς ἐκδημήσαντας ἐπὶ ζήτησιν Pl.Lg.961a, οὐδ' αὐτοὶ οὗτοι μένουσιν αὐτόθι, ἀλλὰ καὶ τελειοῦνται ἐκδημήσαντες Str.14.5.13, γράψαντες αὐτά πρόσθεν τῶν φλιῶν ... πυλῶν τῶν ἐν τοῖς τείχεσιν, ἵν'... οἱ μὲν ἐκδημοῦντες καὶ ἐνδημοῦντες inscribiendo en las jambas de las puertas de las murallas para que los que los que salen (de la ciudad) y los que están dentro ... Ph.2.359, τῷ κατὰ θεὸν ἐκδημήσαντι al que sale de viaje en nombre de Dios para evangelizar, Gr.Nyss.Ep.2.11, c. ac. int. y ἀπό c. gen. τὴν τελευταίαν ἐκδημίαν ἀφ' ἡμῶν ἐκδημήσας habiendo partido lejos de nosotros para el último viaje Gr.Naz.Ep.63
en perf. ἐπὶ τοῦτο ἐκδεδήμηκε y para esto ha viajado, e.e., para obtener cultura, Arr.Epict.1.4.22
en pres., c. adv. κατοικεῖν καὶ ἐγδημεῖν ἀσυλὶ καὶ ἀσπονδί ICr.App.50.9 (Drero III/II a.C.), c. gen. σκηψάμενος ἐκδημεῖν τῆς βασιλείας pretextando salir del reino I.Vit.388, c. ἔξω y gen. ἐκδημεῖν ἔξω τῆς Ἰταλίας D.C.52.42.6
fig. ἡ ψυχὴ διὰ φιλοσοφίας, λαβοῦσα ἡγεμόνα τὸν νοῦν, ἐπεραιώθη καὶ ἐξεδήμησεν Arist.Mu.391a12, διὰ τῶν ὁρωμένων πρὸς τὸν ἀόρατον ἐκδημήσωμεν Thdt.Affect.4.65, c. ἐκ y gen. εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι πρός τὸν κύριον queremos más partir del cuerpo y morar junto al Señor 2Ep.Cor.5.8, cf. Gr.Nyss.Ep.2.18, τοῦ τῆδε βίου ἐκδημήσας ... πρὸς Θ(εὸ)ν ἐνεδήμησεν IMaced.66 (Elimea V/VI d.C.)
abs. partir de la vida, morir ἐπειδὴ δὲ ... ὁ μὲν ἐξεδήμησεν, αὐτὸς δὲ τὴν προστασίαν παρέλαβεν una vez que aquél partió de esta vida, éste (Teódoto) se hizo cargo de la presidencia Thdt.H.Rel.5.7, cf. 11.5, 15.4
c. ac. de direcc. viajar εἰς y ac. ἐκδημήσασα δύσιν καὶ ἀνατολήν IUrb.Rom.1664 (III d.C.), δὶς εἰς τὴν Μεγάλην πόλιν Plb.20.12.2, εἰς τοὺς ἐκτὸς τόπους BGU 1197.7 (I a.C.), εἰς Δαμασκόν I.AI 9.88.

German (Pape)

[Seite 756] ein ἔκδημος, außer Landes sein, in die Fremde gehen, Soph. O. R. 114; Her. 1, 30; Plat. Legg. XII, 952 d u. Sp., wie Aristaen. 2, 13.

French (Bailly abrégé)

-ῶ :
être absent de son pays, être à l'étranger.
Étymologie: ἔκδημος.

Russian (Dvoretsky)

ἐκδημέω:
1 быть или путешествовать за границей, отправляться странствовать Her., Plat., Arst.: ἐκδημῶν πάλιν πρὸς οἶκον οὐκ ἔθ᾽ ἵκετο Soph. он уехал и еще домой не вернулся;
2 уходить, удаляться (ἀπό τινος NT).

Greek (Liddell-Scott)

ἐκδημέω: ἀποδημῶ, ἀναχωρῶ, ἐκδημήσας ὁ Σόλων... ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο Ἡρόδ. 1. 30, Σιφ. Ο. Τ. 114, Πλάτ. Νόμ. 864Ε· ἀπέρχομαι τοῦ βίου, ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ἐν ὀρθοδόξῳ πίστει Θεοφ. 4. 19.

English (Strong)

from a compound of ἐκ and δῆμος; to emigrate, i.e. (figuratively) vacate or quit: be absent.

English (Thayer)

ἐκδήμω; 1st aorist infinitive ἐκδημῆσαι; (ἔκδημος away from home);
1. to go abroad (Herodotus, Sophocles, Plato, Josephus, others); hence, universally, to emigrate, depart: ἐκ τοῦ σώματος, from the body as the earthly abode of the spirit, to be or live abroad: ἀπό τοῦ κυρίου, abode with whom is promised us, ἐνδήμω, which see

Greek Monotonic

ἐκδημέω: μέλ. -ήσω, αποδημώ, αναχωρώ, βρίσκομαι σε ταξίδι, σε Ηρόδ., Σοφ.

Middle Liddell

fut. ήσω [from ἔκδημος
to be abroad, to be on one's travels, Hdt., Soph.

Chinese

原文音譯:™kdhmšw 誒克-得姆哦
詞類次數:動詞(3)
原文字根:出去-公眾
字義溯源:移居,離開家,離開,相離,離開身外,離,開;由(ἐκ / ἐκπερισσῶς / ἐκφωνέω)*=出)與(δῆμος)=公眾)組成;而 (δῆμος)出自(δέω)*=捆綁)
出現次數:總共(3);林後(3)
譯字彙編
1) 我們就⋯相離(1) 林後5:6;
2) 離開身外(1) 林後5:9;
3) 開(1) 林後5:8