Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἀπαντάω

Ὁ δ' ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ -> The unexamined life is not worth living
Plato, Apology of Socrates 38a
Full diacritics: ἀπαντάω Medium diacritics: ἀπαντάω Low diacritics: απαντάω Capitals: ΑΠΑΝΤΑΩ
Transliteration A: apantáō Transliteration B: apantaō Transliteration C: apantao Beta Code: a)panta/w

English (LSJ)

impf.

   A ἀπήντων Th.4.127, Dor. 3sg. ἀπάντη BionFr.9.7: fut. ἀπαντήσω Arist.Rh.Al.1432b35, Plb.4.26.5, etc.; but better -ήσομαι Th.4.77, 7.2 and 80, X.HG1.6.3, Lys.2.32, etc.: aor. ἀπήντησα E.Ph.1392, Th.2.20: pf. ἀπήντηκα Ar.Lys.420, D.18.15:—the Med., used in act. sense by Polyaen.1.21.1 (impf.), al., is censured by Luc.Lex.25; so also pf. ἀπήντημαι Plb.2.37.6, D.H.6.88, etc.    I mostly of persons, move from a place to meet a person, and generally, meet, encounter, τινί Hdt.8.9, E.Supp.772, etc.; ἐξ ἐναντίας ἀ. Pl.Lg.893e; ἀ. ταῖς ὁμοίαις φύσεσι encounter, fall in with them, D.60.20: abs., ὁ ἀεὶ ἀπαντῶν any one that meets you, any chance person, Pl. R.563c; οἱ ἀπαντῶντες D.36.45, Alex.78, cf. 87.    b freq. with a Prep., ἀ. τινὶ εἰς τόπον come or go to a place to meet him, meet him at a place, Hdt.2.75; ἐς τωὐτό 6.84; ἐπὶ Τριποδίσκον Th.4.70; τὸν μὲν ἐς τὰς Σίφας ἀ., τὸν δ' ἐπὶ τὸ Δήλιον ib.89: without dat. pers., present oneself at a place, Id.7.1; εἰς Κύζικον X.HG1.3.13; ἀ. ἐνθάδε Ar.Lys.13; δεῦρο πάλιν ἀ. Pl.Tht.210d, etc.    c c. dat. loci, light upon, come to, τόπῳ LXXGe.28.11.    2 freq. in hostile sense, meet in battle, ἀ. δορί (dat. pers. being omitted) E.Ph.1392; ὅπλοις HF542; τοῖς βαρβάροις Μαραθῶνάδε And.1.107; ἀ. Ἀθηναίοις ἐς Τάραντα Th.6.34, cf. 2.20, 3.95; ἀ. πρός τινα Isoc.4.86,90; generally, resist, oppose in any way, νομοθέτῃ ἀ. λέγων . . Pl.Lg.684d; διὰ λόγων νουθετικῶν ἀ. prob. ib.740e; ἀ. τραχέως πρὸς τὰς τῶν πλησιαζόντων ὀργάς Isoc.1.31; ἀ. τοῖς εἰρημένοις rejoin, reply, Id.11.30; τοῖς θορύβοις Arist.Rh.Al. l.c.; πρὸς ἕκαστον D.21.24.    b abs., present oneself in arms, attend the muster, E.Ba.782.    c face, meet, αἰκίαις καὶ θανάτοις Hecat.Abd. ap. J.Ap.1.22.    3 freq. as a law-term, meet in open court, τῷ καλεσαμένῳ Pl.Lg.937a, cf. D.39.3, etc.: without dat. pers., ἀ. πρὸς τὴν δίκην present oneself at the trial, Pl.Lg.936e; πρὸς ἣν [δίκην] οὐκ ἀπήντα did not appear to defend his cause, D.21.90; ἀ. πρὸς τὸν διαιτητήν, etc., come before him, Id.40.11, etc.; εἰς ἡμέραν τὴν συγκειμένην ἀ. εἰς τὸ Ἡφαιστεῖον 33.18; ἐπὶ τὰ ἱερά 42.7; ἐπὶ τὴν δίαιταν Test. ap. eund.21.93; ἀ. ἐπὶ τοῖς ἀλλοτρίοις ἀγῶσι to be present at other people's suits, meddle with them, D.21.205: abs., appear in court, 40.16, etc.    4 ἀ. εἰς .. enter into a thing, attempt it, εἰς τὸν ἀγῶνα Pl.Lg.830a; ἀ. εἰς τὴν τίμησιν come to the question of rating, Aeschin.3.198; ἀ. εἰς τὰς χρείας Arist.EN1158a8; ἀ. πρὸς τὰς μαθήσεις Pl.Tht.144b; πρὸς τὴν ἐρώτησιν, τὸ πρόβλημα, Arist. Metaph.1036a14, Ph.213b3; ἀ. πρὸς τὴν τροφήν go to seek it, Id. de.An. 421b12; ἀ. ἐπί . . have recourse to .., D.21.151, 24.193, etc.; ἐπὶ ταύτας τὰς οἰκίας ἀ. οἱ τραγῳδοποιοί Arist.Po.1454a12.    II of things, come upon one, meet or happen to one, ἀ. δάκρυά μοι E.Ion940, cf. Bion l. c.; τοῖς πρὸς ὑμᾶς ζῶσι τοσαύτην κωφότητα . . παρ' ὑμῶν ἀπαντᾶν D.19.226; ἐπὶ τῶ κεφαλαίῳ τῶν πραγμάτων ἀ. [ἡ ῥᾳθυμία] 'comes home to roost', 10.7; ἀ. αὐτῷ κραυγὴ παρὰ τῶν δικαστῶν Aeschin.1.163; μή τίς σοι ἐναντίος λόγος ἀ. Pl.Phd.101a, cf. D.H.4.33, etc.    2 abs., happen, occur, turn out, Ar.Lys.420, Pl.Ep.358e, Arist.Pol. 1302a6, Top.160a23, al.; τούτων ἀπαντώντων Hdt.8.142:—Pass., Plb. 2.7.4, Phld.Herc.1251.9.

German (Pape)

[Seite 278] fut. ἀπαντήσομαι z. B. Xen. Hell. 1, 6, 3; Thuc. 4, 77; ἀπαντήσω Eur. Suppl. 772; Diod. Sic. 18, 15 u. Sp.; begegnen, freundlich u. feindlich, τινί, von Her. 8, 9 an bei Thuc., Plat., der auch noch ἐξ ἐναντίας hinzusetzt, Tim. 68 a, u. Folgden häufig; τινά, erst Sp., wie Plut.; App. B. C. 5, 45. Wie Thuc. 2, 20, αὐτῷ εἰς Ἑλευσῖνα οὐκ ἀπήντησαν, wird oft nur der Ort bezeichnet, wo man sich mit Einem treffen will, so daß es nur die Bdtg hinkommen zu haben scheint; εἰς τωὐτό Her. 6, 84; ἐπὶ τόπον 2, 75; Thuc. 4, 70; εἰς στοάν, δεῦρο, Plat. Theaet. 210 d; πρὸς τὸ διαβούλιον Pol. 20, 10. So auch bei Personen, bes. im feindlichen Sinne, πρός τινα Lys. 2, 24; Isocr. 4, 86; εἴς τινα Lys. 2, 30; πρὸς τὴν δίκην, sich stellen vor Gericht, Plat. Legg. XI, 936 e; εἰς ἀγῶνα VIII, 830 a; oft bei Dem., z. B. ἐπὶ τὴν δίαιταν, sich vor den Schiedsrichter stellen, 21, 93; πρὸς τὸν διαιτητήν 40, 11; πρὸς τοὺς θεσμοθέτας 22, 21; absol. in derselben Bdtg, 40, 16; ἐπὶ τὴν συγκειμένην ἡμέραν, εἰς τὸ Ἡφαιστεῖον, zum Termin, 33, 18; ἐπὶ τὸ ὀμόσαι 33, 14; im Reden worauf kommen, ἐπί τι Dem. Mid. 41; 24, 193. – Bes. auch mit Worten begegnen, antworten, πρός τι u. τινί, Pol. u. Plut.; – πρός τι, sich an etwas machen, z. B. πρὸς τὰς μαθήσεις Plat. Theaet. 144 b; hindern, Eur. Hipp. 1329. – Intr., wie Strab. VI, 3, 4 ἡ κακοπραγία ἀπαντῆσαι λέγεται αὐτῷ, so wohl im Allgem. widerfahren, sich begeben, als auch gelingen; oft bei Pol. u. Sp., z. B. ὑπὸῬωμαίων αὐτοῖς Pol. 32, 7, der auch das pass. so braucht, εἰκότως αὐτοῖς ἀπηντήθη 2, 7; ἀπηντῆσθαι ὑπὸ τῆς τύχης 2, 37; τιμαὶ ἀπηντήθησαν αὐτοῖς παρὰ τῶν Ἀχαιῶν 17, 6; ἀπαντώμενος wird Luc. Lexiph. 25 getadelt.

Greek (Liddell-Scott)

ἀπαντάω: παρατ. ἀπήντων, Θουκ. 4. 127, Δωρ. γ΄ ἑνικ. ἀπάντη Βίων 4. 7: μέλλ. ἀπαντήσω Ἀριστ. Ῥητ. π. Ἀλ. 19. 4, Πολύβ. 4. 26, 5· καὶ μεταγεν. ἀλλὰ δοκιμώτερον -ήσομαι Θουκ. 4. 77, 7. 2 και 80, Ξεν., Λυσ., κλ.: ἀόρ. ἀπήντησα Εὐρ. Φοίν. 1392, Θουκ. 2. 20: πρκμ. ἀπήντηκα Ἀριστοφ. Λυσ. 420., Δημ. - ὁ μέσ. ἐνεστ. μετὰ ἐνεργ. σημασ. παρὰ Πολυβ. 8. 8, 5, καὶ Πολυαίνῳ, κατακρίνεται ὑπὸ τοῦ Λουκ. ἐν Λεξιφ. 25· οὕτω καὶ ὁ πρκμ. ἀπήντημαι Πολύβ. 2. 37, 6, Διον. Ἁλ. 6. 88, κτλ.: ἴδε Λοβ. Φρύν. 288. Πρβλ. συναντάω, ὑπαντάω. Ι. τὸ πλεῖστον ἐπὶ προσώπων, κινοῦμαι ἀπὸ τῆς θέσεώς μου πρὸς συνάντησίν τινος, καὶ ἐν γένει, ἀπαντῶ, συναντῶ τινὶ Ἡρόδ. 8. 9, Εὐρ. Ἱκ. 772, Θουκ. 7. 1, κτλ.· ἀλλήλοις ἐξ ἐναντίας ἀπ. Πλάτ. Νόμ. 893Ε· ἀπ. ταῖς ὁμοίαις φύσεσι Δημ. 1395. 5: - ἀπολ., ὁ ἀεὶ ἀπαντῶν, πᾶς ὅστις συμβαίνει νά σε συναντήσῃ, ὡς ὁ ἐπιών, ὁ τυχών, Πλάτ. Πολ. 563C· οἱ ἀπαντῶντες Δημ. 958. 16, τοὺς ἀπαντῶντας Ἄλεξ. ἐν «Ἐπικλήρῳ» 1, τῶν ἀπαντώντων τινὰς ὁ αὐτ. ἐν «Θεοφορήτῳ» 1. β) συχνάκις μετὰ προθ., ἀπ. τινὶ εἰς τόπον Ἡρόδ. 2. 75., 6. 84· ἐπὶ τόπον Θουκ. 4. 70, 89, κτλ. ἀπ. τινι Μαραθῶνά δε Ἀνδοκ. 14. 32: - ὡσαύτως ἄνευ δοτ. προσώπου, παρουσιάζομαι εἴς τι μέρος, εἰς Κύζικον Ξεν. Ἑλλην. 1. 3, 13, κτλ.· ἀπ. ἐνθάδε Ἀριστοφ. Λυσ. 13· δεῦρο πάλιν ἀπ. Πλάτ. Θεαίτ. 210D, κτλ. (ἴδε κατωτέρ. 3). 2) συχνάκις ἐπὶ ἐχθρικῆς ἐννοίας συναντῶ ἐν μάχῃ, ἀπ. δορὶ (παραλειπομένης τῆς δοτ. προσωπ.) Εὐρ. Φοίν. 1392· ἀπ. Ἀθηναίοις ἐς Τάραντα Θουκ. 6. 34, πρβλ. 2. 20, 3. 95, κτλ.· ὡσαύτως, ἀπ. πρός τινα Ἰσοκρ. 58Β, 59Α: ἐν γένει, ἀνθίσταμαι, ἐναντιοῦμαι καθ’ οἱονδήποτε τρόπον, νομοθέτῃ ἀπ. λέγων., Πλάτ. Νόμ. 684D· διὰ λόγων νουθετικῶν ἀπ., αὐτόθι 740Ε· ἀπ. τραχέως πρός τι Ἰσοκρ. 8D, Δημ. 522. 23· ἀπ. τοῖς εἰρημένοις, ἀπαντῶ, ἀποκρίνομαι, Ἰσοκρ. 227C. β) ἀπολ., παρουσιάζομαι ἔνοπλος, ἑνοῦμαι μετὰ τῶν ἐπιστρατευομένων κατά τινος, Εὐρ. Βάκχ. 782· ὅπλοις ἀπ. ὁ αὐτ. Ἡρ. Μαιν. 542. 3) συχνάκις ὡς δικανικὸς ὅρος, συναντῶ τὸν ἀντίδικον ἐν δικαστηρίῳ, τῷ καλεσαμένῳ Πλάτ. Νόμ. 936Ε, πρβλ. Δημ. 995. 17, κτλ.: - συχνάκις ἄνευ τῆς δοτ. προσ., ἀπ. πρὸς τὴν δίκην, παρουσιάζομαι εἰς τὴν δίκην, Πλάτ. Νόμ. 936Ε· πρὸς ἣν [δίκην] οὐκ ἀπήντα, δὲν ἐνεφανίζετο ἵνα ὑπερασπίσῃ ἑαυτόν, Δημ. 543. 18, πρβλ. 540. 23· ἀπ. πρὸς τοὺς θεσμοθέτας, διαιτητάς, κλ., παρουσιάζομαι ἐνώπιον αὐτῶν, ὁ αὐτ. 591. 27, 1011. 15, πρβλ. ἀπαντητέον· - καὶ ἀπολύτ., ἐμφανίζομαι ἐν δικαστηρίῳ, ὁ αὐτ. 1013. 6, πρβλ 898. 6., 1041. 6, κ. ἀλλ.: - ἀλλά,
β) ἀπ. ἐπὶ τὴν δίαιταν, παραδέχομαι τοὺς ὅρους τῆς διαίτης. ὁ αὐτ. 544. 20· ἀπ. ἐπὶ τοῖς ἀλλοτρίοις ἀγῶσι, εἶμαι παρὼν κατὰ τὰς διαδικασίας ἄλλων ἀνθρώπων. ἀναμιγνύομαι εἰς αυτάς, ὁ αὐτ. 580. 20, πρβλ. 133. 15. 4) ἀπ. εἰς…, εἰσέρχομαι εἴς τι, ἐπιχειρῶ τι, εἰς τὸν ἀγῶνα Πλάτ. Νόμ. 830Α· ἀπ. εἰς τὴν τίμησιν, ἔρχομαι εἰς τὸ ζήτημα τῆς ἐκτιμήσεως, Αἰσχίν. 82. 21· ἀπ. εἰς τὰς χρείας Ἀριστ. Ἠθ. Ν. 8. 6, 1· οὕτως, ἀπ. πρὸς τὰς μαθήσεις Πλάτ. Θεαίτ. 144Β· πρὸς τὸν λόγον, πρὸς τὴν ἀπορίαν, κτλ. Ἀριστ. Σοφ. Ἐλεγχ. 16. 4, κτλ. ἀπ. πρὸς τὴν τροφήν, ἀπέρχομαι πρὸς ἀναζήτησιν αὐτῆς, ὁ αὐτ. Περὶ Ψυχ. 2. 9, 8· καταφεύγω, προστρέχω εἴς τι, Δημ. 563. 23., 760. 24, κτλ· ἐπὶ ταύτας τὰς οἰκίας ἀπ. οἱ τραγῳδοποιοί, Ἀριστ. Ποιητ. 14. 20. ΙΙ. ἐπὶ πραγμάτων, ἐπέρχομαι, ἀπαντῶ, ἀπ. δάκρυά μοι Εὐρ. Ἴων 940· πρβλ. Βίωνα 4. 7· τοῖς δὲ πρὸς ὑμᾶς ζῶσι… τοσαύτην κωφότητα… παρ’ ὑμῶν ἀπαντᾶν Δημ. 411. 26· ἀπ. μοι κραυγὴ παρὰ τῶν δικαστῶν Αἰσχίν. 23. 31· μὴ τίς σοι ἐναντίος λόγος ἀπ. Πλάτ. Φαίδων 101Α· οὕτως ἐν Διον. Ἁλ. 4. 33, καὶ παρὰ μεταγεν. 2) ἀπολ., συμβαίνω, γίνομαι, Ἀρ. Λυσ. 420, Πλάτ. Ἐπιστ. 358Ε, Ἀριστ. Πολιτικ. 5. 1, 15, π. Τοπ. 8. 7, 1, κ. ἀλλ.· τούτων ἀπαντώντων Ἡρόδ. 8. 142 Schaef.: - οὕτω καὶ ἐν τῷ παθ., Πολύβ. 2. 7, 4.

French (Bailly abrégé)

-ῶ :
impf. ἀπήντων, f. ἀπαντήσομαι, postér. ἀπαντήσω, ao. ἀπήντησα, pf. ἀπήντηκα;
I. avec un sujet de pers. :
1 aller à la rencontre de : τινι de qqn ; avec idée d’hostilité τινι, πρός τινα s’avancer contre qqn;
2 en arriver à (dans un discours) ; avoir recours à;
II. avec un sujet de chose arriver, se produire.
Étymologie: ἀπό, ἀντάω.

Spanish (DGE)

• Morfología: [pres. part. ἀπαντοῦντι PLond.233.6; impf. dór. 3.a sg. ἀπάντη Bio Fr.13.7; fut. -ήσομαι Th.4.77, 80, X.HG 1.6.3, Lys.2.32, prosa heleníst. ἀπαντήσω Plb.4.26.5, Anaximen.Rh.1432b35; perf. ἀπήντηκα Ar.Lys.420, D.18.15 y ἀπήντημαι Plb.2.37.6, D.H.6.88]
A c. suj. de pers.
I 1gener. c. dat. de pers. o personif., c. sent. hostil oponerse νομοθέτῃ Pl.Lg.684d, τοῖς εἰρημένοις Isoc.11.30
en un juicio enfrentarse τῷ καλεσαμένῳ Pl.Lg.937a, αὐτῷ D.39.3
en la guerra salir al encuentro τῇσι περιπλεούσῃσι τῶν νεῶν Hdt.8.9, τοῖς βαρβάροις Μαραθῶνα And.Myst.107, Ἀθηναίοις ἐς Τάραντα Th.6.34, cf. 2.20, 3.95, Plb.8.27.4, 11.26.5, τισὶν ... τῶν ... βαρβάρων SIG 708.13 (Istrópolis I a.C.)
c. πρός y ac. de pers. oponerse, enfrentarse πρὸς ἕκαστον D.21.24 πρὸς τοὺς ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος καταφρονήσαντας Isoc.4.86, cf. 4.90, πρὸς τὰς τῶν πλησιαζόντων ὀργάς Isoc.1.31, πρὸς τοὺς ταῦτα λέγοντας Plb.12.28.9, cf. abs., Plb.18.7.2
responder πρὸς ἕκαστον Phld.Rh.1.154.18
en v. med. abs. responder al saludo, A.Al.8.2.34.
2 c. dat. de abstr. enfrentarse, hacer frente αἰκίαις καὶ θανάτοις Hecat.Abd.21, τοῖς θορύβοις Anaximen.Rh.1432b35, ταῖς φύσεσι ... ταῖς ὁμοίαις D.60.20
c. dat. instrum. hacer frente δορί E.Ph.1392.
3 c. ac. pedir τοὺς συγκλητικοὺ[ς] π[αρ] αγενέσθαι POxy.1242.2.26 (III d.C.).
II c. indicación de lugar, a veces c. dat. instrum.
1 presentarse, llegar frec. en sent. hostil ἐς τὴν ἐσβολὴν ταύτης τῆς χώρης Hdt.2.75, ἐς τὠυτό Hdt.6.84, στρατιᾷ ... ἐπὶ Τριποδίσκον Th.4.70, πανστρατιᾷ ἔς τι χωρίον Th.7.1, ταῖς ναυσὶν ἐς τὰς Σίφας Th.4.89, ἐπὶ τὰς Σίφας Th.4.77, εἰς Κύζικον X.HG 1.3.13, cf. Plb.1.76.1, εἰς αὐτὸν ... τὸν ἀγῶνα acudir al torneo Pl.Lg.830a, ἐπὶ τὰς θύρας Plu.2.754f, ἐπὶ τῆς Πηλουσιωτῶν POxy.2732.2 (VI d.C.), fig. εἰς τὰς χρείας acudir en caso de necesidad Arist.EN 1158a8, ἐνθάδε Ar.Lys.13, ἕωθεν ... δεῦρο πάλιν Pl.Tht.210d, πρὸς τὰς θύρας Plb.10.5.4, κατὰ γῆν Plb.3.95.5
c. dat. de lugar τόπῳ LXX Ge.28.11, ἐν τῷ ἱερῷ κομιτάτῳ PLond.233.6 (IV d.C.)
c. πρός y ac. de pers. llegar πρὸς σέ PN.York 25.12 (IV d.C.)
tb. c. dat. de pers. sin sent. hostil presentarse αἴρω χεῖρ' ἀπαντήσας νεκροῖς levanto la mano saludando a los muertos E.Supp.112, θεὸς ἤ τις ἥρως ἀπαντήσας τοῖς περὶ τὸν Ἀννίβαν Plb.3.47.9, σοί PYale 1.42.21 (III a.C.).
2 jur. c. prep. y ac. presentarse a juicio, comparecer πρὸς τὴν δίκην Pl.Lg.936e, πρὸς ἣν (δίκην) οὐκ ἀπήντα D.21.90, πρὸς τὸν διαιτητήν D.40.11, εἰς ... τὴν ἡμέραν τὴν συγκειμένην ... εἰς τὸ Ἡφαιστεῖον D.33.18, εἰς τὴν τίμησιν a la hora de valorar la pena Aeschin.3.198, ἐπὶ τὴν δίαιταν Test. en D.21.93, tb. c. dat. ἐπὶ τοῖς ἀλλοτρίοις ἀγῶσιν entrometerse en pleitos ajenos D.21.205
abs. D.40.16, PYale 1.41.4 (III a.C.).
3 fig. c. πρός y ac. de abstr. enfrentarse con, abordar πρὸς τὰς μαθήσεις Pl.Tht.144b, πρὸς τὴν ἐρώτησιν Arist.Metaph.1036a14, πρὸς τὸ πρόβλημα Arist.Ph.213b3, πρὸς τὴν τροφήν con el problema de la alimentación Arist.de An.421b12
refutar πρὸς τοῦτο ἀπήντησε Aps.p.271.
4 recurrir, acudir a ἐπὶ ταῦτ' D.24.193, ἐπὶ ταύτας τὰς οἰκίας Arist.Po.1454a12.
III abs.
1 encontrarse, toparse constantemente en part. ἀπαντῶντες cada vez que se encuentran (conmigo) Ar.Nu.452, ὁ ἀεὶ ἀπαντῶν el que te encuentras todos los días, cualquiera Pl.R.563c, οἱ ἀπαντῶντες D.36.45, Alex.78.3, cf. 87.1, Plb.4.23.4
en gener. presentarse, salir al paso, acudir c. adv. ἐπιδεξίως καὶ φιλοφρόνως Plb.30.27.2, δέκα λεπροὶ ἄνδρες Eu.Luc.17.12.
2 presentarse a filas, acudir κέλευε πάντας ἀσπιδηφόρους ... ἀπαντᾶν E.Ba.782.
B c. suj. de cosa o abstr.
1 sobrevenir c. dat. de pers. ἀπαντᾷ δάκρυά μοι τοῖς σοῖς λόγοις el llanto me sale al encuentro de tus palabras E.Io 940, ὅκα οἱ τέλος οὐδὲν ἀπάντη Bio Fr.13.7, τοῖς δὲ πρὸς ὑμᾶς ζῶσι ... τοσαύτην κωφότητα ... παρ' ὑμῶν ἀπαντᾶν D.19.226, ῥᾳστώνη καὶ ῥᾳθυμία ... ταῖς πόλεσιν ... ἐπὶ τῷ κεφαλαίῳ τῶν πραγμάτων ἀπαντᾷ D.10.7, οὐ πολλὴ κραυγὴ παρὰ τῶν δικαστῶν αὐτῷ ἀπαντήσεται; Aeschin.1.164
ofrecerse como recompensa τὰ παρὰ τῆς πόλεως ἀπαντώμενα τοῖς φιλα<γα>θεῖν πειρωμένοις IGLS 1183.18 (Seleucia II a.C.), οἷς πλανωμένοις ἀπήντησε πολλάκις ἡ τύχη Plu.2.398f
c. ac. de pers. οὐκ ἀπαντᾷ με no estoy obligado Dor.Ab.Doct.M.88.1673B.
2 abs. ocurrir, resultar, pasar τοιαῦτ' ἀπήντηκ' εἰς ταυτὶ πράγματα Ar.Lys.420, κινδυνεύειν ... οἷα ἀπαντᾷ Pl.Ep.358e, ἀδύνατον ... μὴ ἀπαντᾶν εἰς τὸ τέλος κακόν τι Arist.Pol.1302a6, πολλάκις ... ἀπαντᾷ τι δυσχερές Arist.Top.160a23
tb. en v. med. ἃ δὴ καὶ τότε παρὰ τῶν Ἑλλήνων εἰκότως ἂν τοῖς Ἠπειρώταις ἀπηντήθη Plb.2.7.4, cf. Phld.Herc.1251.9.15.

English (Strong)

from ἀπό and a derivative of ἀντί; to meet away, i.e. encounter: meet.

English (Thayer)

ἀπάντω: future ἀπαντήσω (ἀπαντήσομαι, cf. Winer s Grammar, 83 (79); (Buttmann, 53 (46))); 1st aorist ἀπήντησα; to go to meet; in past tenses, to meet: τίνι, T Tr WH ὑπαντάω); R G; L WH omit; Tr brackets dative; T WH marginal reading read ὑπαντάω); R G; R G L). In a military sense of a hostile meeting: R G, as in 1 Maccabees 11:15,68 and often in Greek writings.

Greek Monotonic

ἀπαντάω: παρατ. ἀπήντων, Δωρ. γʹ ενικ. ἀπάντη· μέλ. ἀπαντήσομαι, αόρ. αʹ ἀπήντησα, παρακ. ἀπήντηκα·
I. 1. μετακινούμαι από τη θέση μου για να συναντήσω κάποιον· συνεπώς, συναντώ, συντυχαίνω κάποιον, τινί, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.· απόλ., ὁ ἀεὶ ἀπαντῶν, όποιος τυχόν σε συναντήσει, οποιοδήποτε τυχαίο πρόσωπο, σε Πλάτ.· συχνά με πρόθ., ἀπαντάω τινὶ εἰς τόπον, έρχομαι από ή πηγαίνω σε έναν τόπο για να τον συναντήσω, τον συναντώ κάπου, σε κάποιον τόπο, σε Ηρόδ.· χωρίς δοτ. προσ., παρουσιάζομαι, εμφανίζομαι σ' ένα μέρος, σε Ξεν.
2. συχνά με εχθρική σημασία, συναντώ σε μάχη, δηλ. συμπλέκομαι, σε Ευρ.· ἀπαντῶ Ἀθηναίοις εἰς Τάραντα, σε Θουκ.· αντιτίθεμαι, εναντιώνομαι καθ' οιονδήποτε τρόπο, σε Πλάτ.· παρουσιάζομαι ένοπλος, σε Ευρ.
3. ως νομικός όρος, συναντώ τον αντίδικο στο δικαστήριο, σε Πλάτ., Δημ.· απόλ., εμφανίζομαι, προσέρχομαι στο δικαστήριο, σε Δημ.
4. ἀπαντάω εἴς ή πρός τι, εισέρχομαι σε κάτι, επιχειρώ κάτι ή το προσεγγίζω, σε Πλάτ., Αισχίν.· προσφεύγω, καταφεύγω σε, σε Δημ.
II. λέγεται για πράγματα, επέρχομαι, επιπίπτω, συμβαίνω σε κάποιον, σε Ευρ., Πλάτ. κ.λπ.

Russian (Dvoretsky)

ἀπαντάω: редко med.
1) идти навстречу, встречать (τινι Her., Xen., Plut.; ἐς и ἐπὶ τόπον Thuc. или πρὸς τὸ διαβούλιον Polyb.);
2) воен. выступать навстречу, идти против (τινι Thuc. и πρός τινα Isocr.);
3) оказывать сопротивление (τινι Plat.);
4) приходить, являться (πρὸς τοὺς θεσμοθέτας Dem.): ἀπαντᾷ δάκρυά μοι τοῖς σοῖ λόγοις Eur. от твоих слов у меня выступают слезы; ἀπαντᾷ μοι κραυγὴ παρά τινος Aeschin. до меня доносится чей-то крик;
5) возникать, происходить, случаться, бывать (πολλὰ εὔχρηστα ἀπαντᾷ τινι Polyb.): τιμαὶ ἀπηντήθησάν τινι παρά τινος Polyb. кому-л. были оказаны почести кем-л.; ἃ ἤλπισεν, ἀπήντα βέβαια Plut. на что они надеялись, то и случилось;
6) выступать с ответом, отвечать, возражать (πρός τι Dem., Arst., Polyb. и ἐπί τι Dem.);
7) обращаться (к чему-л.), приниматься (за что-л.), приступать (εἴς τι Plat., Aeschin. и πρός τι Plat., Arst.).

Frisk Etymological English

See also: ἄντα

Middle Liddell


I. to move from a place to meet a person; then, generally, to meet, encounter, τινί Hdt., Thuc., etc.:—absol., ὁ ἀεὶ ἀπαντῶν anyone that meets you, any chance person, Plat.:—often with a prep., ἀπ. τινι εἰς τόπον to come or go to a place to meet him, meet him at a place, Hdt.: —without a dat. pers., to present oneself at a place, Xen.
2. often in hostile sense, to meet in battle, Eur.; ἀπ. Ἀθηναίοις ἐς Τάραντα Thuc.: to oppose in any way, Plat.:—absol. to present oneself in arms, Eur.
3. as a law term, to meet in open court, Plat., Dem.:— absol. to appear in court, Dem.
4. ἀπ. εἰς or πρός τι to enter upon a thing, attempt or approach it, Plat., Aeschin.; to have recourse to . . , Dem.
II. of things, to come upon one, happen to one, Eur., Plat., etc.

Frisk Etymology German

ἀπαντάω: {apantáō}
See also: s. ἄντα.
Page 1,118

Chinese

原文音譯:¢pant£w 阿普-安他哦
詞類次數:動詞(7)
原文字根:從-交換 相當於: (מָצָא‎)
字義溯源:迎面而來,遇見,迎敵,迎著,迎見;由(ἀπό / ἀπαρτί / ἀποπέμπω)*=從,出,離)與(ἀντί)*=相對)組成。註:欽定本用 (ὑπαντάω)代替 (ἀπαντάω
同源字:1) (ἀπαντάω)遇見 2) (ἀπάντησις)迎接 3) (καταντάω)抵達。
同義字:1) (ἀπαντάω)遇見 2) (συμβαίνω)同行 3) (συναντάω)遇見 4) (συντυγχάνω)相遇 5) (ὑπαντάω)迎接
出現次數:總共(7);太(1);可(2);路(2);約(1);徒(1)
譯字彙編
1) 迎見(1) 約4:51;
2) 迎著⋯而來(1) 徒16:16;
3) 迎面而來(1) 路17:12;
4) 去迎敵(1) 路14:31;
5) 迎著(1) 可5:2;
6) 必遇見(1) 可14:13;
7) 遇見(1) 太28:9