Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ὄμβρος

Ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων -> A man's character is his fate
Heraclitus, fr. B 119 Diels
Full diacritics: ὄμβρος Medium diacritics: ὄμβρος Low diacritics: όμβρος Capitals: ΟΜΒΡΟΣ
Transliteration A: ómbros Transliteration B: ombros Transliteration C: omvros Beta Code: o)/mbros

English (LSJ)

(A), ὁ,

   A storm of rain, thunder-storm, sent by Zeus, ὅτ' ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄ. Il.5.91 ; χειμάρρους . . ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ 11.493 ; ὡς δ' ὅτ' ἂν ἀστράπτῃ πόσις Ἥρης... τεύχων ἢ πολὺν ὄ. κτλ. 10.6 ; of a storm at sea, Alc.Supp.26.4 ; ὄ. λάβρος Hdt.8.12 ; dist. fr. ὑετός or common rain, Arist.Mu.394a31 ; but sts., heavy rain, Hdt.8.98, S.Tr.146, E. Tr.78 : in pl., rains, ὄ. πολλοὶ καὶ λάβροι Hdt.4.50, cf. 2.25, Pi.P.4.81, S.OC350.    2 generally, water, as an element, μήτε γῆ, μήτ' ὄ. ἱερός, μήτε φῶς Id.OT1428, cf. Emp.98.2,21.5 : f.l. for ὄλβος in S. Ant.953 ; ὄ. ἀναγκαῖοι urine, Opp.C.4.443.    3 inundation, τῶν παρακειμένων ὑδάτων PTeb.61 (b).133 (ii B.C.), al. ; ὀχετοὺς ἀγαγεῖν οἳ ἄξουσιν τὸν ὄ. εἰς τὰς ἐξαγωγούς PCair.Zen.383.13(iii B.C.).    II metaph., storm, shower, ἐν πολυφθόρῳ Διὸς ὄ., of a battle, Pi.I.5(4).49 ; δέδοικα δ' ὄμβρου κτύπον . . τὸν αἱματηρόν A.Ag.1533 (lyr.) ; μέλας ὄ. χάλαζά θ' αἱματοῦσσ' (χαλάζης αἵματος codd.) S.OT1279 ; ὄμβρῳ δακρυόεντι Nonn.D.16.345 ; πυρὸς ὄμβροι Opp.H.3.22 ; ἡδὺς ὄ. ἀοιδῆς AP9.364 (Nestor).
ὄμβρος (B)· χοιρίδιον, Hsch. (Cf. ὄβρια.)

German (Pape)

[Seite 330] ὁ, imber, Regen, Regenguß, Hom. u. Folgende überall; Διὸς ὄμβρος, Il. 5, 91 u. öfter, wie Pind. I. 4, 55; Ζεὺς ὄμβρον πέμψει, Eur. Troad. 78; χειμέριος, Pind. P. 6, 10, wie Eur. Hel. 1497; Aesch. Ag. 1515; πολλοῖσι δ' ὄμβροις ἡλίου τε καύμασιν, Soph. O. C. 351, vgl. Tr. 145; auch allgemein, ὄμβρος ἱερός, das Wasser, O. R. 1428; οὔτε νιφετός, οὔτε ὄμβρος, οὔτε καῦμα, Her. 8, 98; plur., 2, 25; ὄμβρου πολλοῦ γενομένου, Plat. Rep. II, 359 d; Folgde; Arist. mund. 4, 6 unterscheidet ihn von ὑετός, ὄμβρος γίγνεται κατ' ἐκπιεσμὸν νέφους εὖ μάλα πεπαχυμμένου· ὑετὸν καλοῦμεν ὄμβρον μείζω καὶ συνεχῆ συστρέμματα ἐπὶ γῆς φερόμενα. – Uebertr.; μέλας ὄμβρος χαλάζης αἱματοῦς, Soph. O. R. 1279; πυρὸς ὄμβροις αἰθόμενος, Opp. Hal. 3, 22, der auch ὄμβρους ἀναγκαίους, Cyn. 4, 443, den Urin nennt; Nonn. braucht es vom Thränenstrom, D. 16, 345. 365. 32, 297, vom Wein, 13, 266. 41, 125, von Oel, 15, 62, vom männlichen Saamen, 25, 115, von Pfeilen, 22, 336, vom Blute, 32, 239; αἵματος, Tryphiod. 20; u. so a. sp. D. häufig übertr.

Greek (Liddell-Scott)

ὄμβρος: ὁ, βροχή, καταφορὰ ὑετοῦ, θύελλα μετὰ βροχῆς, καταιγίς, ἣν πέμπει ὁ Ζεύς, ὅτ’ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄ. Ἰλ. Ε. 91· χειμάρρους ... ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ Λ. 493· ὡς δ’ ὅταν ἀστράπτῃ πόσις Ἥρης ..., τεύχων ἢ πολὺν ὄμβρον Κ. 6· ὁ λάβρος Ἡρόδ. 8. 12· διαστελλόμενος ἀπὸ τοῦ ὕετοῦ ἢ τῆς συνήθους βροχῆς, Λατιν. pluvia, πρβλ. Ἀριστ. π. Κόσμ. 4. 6· ἄν καὶ ἐνίοτε φαίνεται ὅτι σημαίνει μόνον ῥαγδαίαν βροχήν, ὡς Ἡρόδ. 8. 98, Σοφ. Τρ. 146, Εὐρ. Τρῳ. 78· ἐν τῷ πληθ., θύελλα μετὰ βροχῆς, ὄμβροι πολλοὶ καὶ λάβροι Ἡρόδ. 4. 50, πρβλ. 2. 25, Πινδ. Π. 4. 144, Σοφ. Ο. Κ. 350 2) καθόλου, τὸ ὕδωρ ὡς στοιχεῖον, μήτε γῆ, μήτ’ ὄμβρος ἱερός, μήτε φῶς ὁ αὐτ. ἐν Ο. Τ. 1428, πρβλ. Ἐμπεδ. 354, 360· - ἐν Σοφ. Ἀντ. 952, ἡ εἰκασία τοῦ Erfurdt ὄλβος ἐγένετο καθόλου δεκτή, πρβλ. Βακχυλ. Ἀποσπ. 24 [36]: οὔτ’ ὄλβος οὔτ’ ἄγναμπτος Ἄρης. ΙΙ. μεταφορ., καταιγίς, θύελλα, ἐν Διὸς πολυφθόρῳ ὄμβρῳ, ἐπὶ μάχης, Πινδ. Ι. 5 (4). 61· δέδοικα δ’ ὄμβρου κτύπον ... τὸν αἱματηρὸν Αἰσχύλ. Ἀγ. 1533 (Λυρ.)· μέλας ὄμβρος χάλαζά θ’ αἱματοῦσσ’ (κατὰ τὸν Πόρσ.), ἢ μέλας ὄμβρος χαλάζης αἱματοῦς (ὅπερ μᾶλλον προσεγγίζει τοῖς Ἀντιγράφοις) Σοφ. Ο. Τ. 1279, ἔνθα ἴδε σημ. Jebb· ὄμβρῳ δακρυόεντι Νόνν. Δ. 16. 315· πυρὸς ὄμβροι Ὀππ. Ἁλ. 3. 22· ὄμβροι ἀναγκαῖοι, τὰ οὖρα, ὁ αὐτ. ἐν Κυν. 4. 439 ἡδὺς ὄμβρος ἀοιδῆς Ἀνθ. Π. 9. 364. (Πρβλ. τὸ Σανσκρ. abhr-am (nubes), amb-u, amb-has (aqua)· Λατιν. imb-er· - ἀφρός, ἴσως εἶναι συγγενές).

French (Bailly abrégé)

ου (ὁ) :
1 pluie d’orage ; p. ext. pluie ; fig. pluie de grêle, de sang, etc.
2 eau en gén.
Étymologie: cf. lat. imber.

English (Autenrieth)

(cf. imber): rain, rainstorm; also of a heavy fall of snow, Il. 12.286.

English (Slater)

ὄμβρος (-ος, -ῳ, -ον, -ους.)
   1 shower ἀμφὶ δὲ παρδαλέᾳ στέγετο φρίσσοντας ὄμβρους (P. 4.81) μετὰ χειμέριον ὄμβρον (P. 5.10) χειμέριος ὄμβρος, ἐπακτὸς ἐλθὼν ἐριβρόμου νεφέλας στρατὸς ἀμείλιχος (P. 6.10) met., ὀρθωθεῖσα ναύταις ἐν πολυφθόρῳ Σαλαμὶς Διὸς ὄμβρῳ ἀναρίθμων ἀνδρῶν χαλαζάεντι φόνῳ (ὄμβρον μὲν τὸν πόλεμον εἴρηκεν Σ.) (I. 5.49)

English (Strong)

of uncertain affinity; a thunder storm: shower.

English (Thayer)

(ὁμείρομαι) (or ὀμείρω, see below) equivalent to ἱμείρομαι; to desire, long for, yearn after (A. V. to be affectionately desirous): τίνος, G L T Tr WH (but the last read ὁμειρόμενοι, cf. their Appendix, p. 144and Lob. Pathol. Element. 1:72), on the authority of all the uncial and many cursive manuscripts, for ἱμειρόμενοι. The word is unknown to the Greek writers, but the commentators at the passage recognize it, as do Hesychius, Phavorinus, and Photius, and interpret it by ἐπιθυμεῖν. It is found in Symm., and according to some manuscripts in Mark , p. 792, it is composed of ὁμοῦ and ἐίρειν, just as Photius (p. 331,8 edition Porson) explains it ὁμοῦ ἡρμοσθαι (so Theophylact (cf. Tdf.'s note)). But there is this objection, that all the verbs compounded with ὁμοῦ govern the dative, not the genitive. Since Nicander, ther. verse 402, uses μείρομαι for ἱμείρομαι, some suppose that the original form is μείρομαι, to which, after the analogy of κέλλω and ὀκέλλω), either ἰ or ὁ is for euphony prefixed in ἱμείρομαι and ὁμείρομαι But as ἱμείρομαι is derived from ἵμερος, we must suppose that Nicander dropped the ι(syllable to suit the meter. Accordingly, ὁμείρεσθαι seems not to differ at all from ἱμείρεσθαι, and its form must be attributed to a vulgar pronunciation. Cf. (WH s Appendix, p. 152); Winer s Grammar, 101 (95); (Buttmann, 64 (56); Ellicott on 1 Thessalonians , the passage cited; (Kuenen and Cobet, N. T. Vat., p. ciii.)).

Greek Monotonic

ὄμβρος: ὁ,
I. 1. Λατ. imber, καταιγίδα, αστροπελέκι, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ.· δυνατή βροχή, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ.
2. γενικά, το στοιχείο νερό, σε Σοφ.
II. μεταφ., λουτρό δακρύων, αίματος κ.λπ., σε Αισχύλ., Σοφ.

Russian (Dvoretsky)

ὄμβρος:
1) проливной дождь, ливень (ὄμβροι πολλοὶ καὶ λάβροι Her.);
2) водная стихия, вода (μήτε γῆ μήτ᾽ ὄ. μήτε φῶς Soph.);
3) перен. бурный поток, струя (μέλας ὄ. χάλαζά θ᾽ αἱματοῦσσα Soph.; ὄ. ἀοιδῆς Anth.).

Frisk Etymological English

Grammatical information: m.
Meaning: rain, shower, thunder rain, also rainwater, metaph. water (Il.).
Compounds: As 1. member e.g. in ὀμβρο-φόρος bringing rain (A., Ar.); often as 2. member, e.g. ἔπ-, κάτ-ομβρος rainy, wet because of rain (Hp., Arist.; Strömberg Prefix Studies 108f., 145).
Derivatives: Several adj.: ὄμβρ-ιος belonging to rain, like rain (Pi., Ion.), -ηρός wet (Hes.), -ηλός id. (Theognost.: cf. ὑδρηλός and Chantraine Form. 242), -ώδης abundant in rain (Thphr.), -ικός id. (Vett. Val.), -ιμος = belonging to rain, rainy (Nic. Th. 388, v.l., PMag. Lond.; Arbenz 25); also ἀνομβρήεις abundant in rain (Nic. Al. 288, Ὄλυμπος, from ἀν-ομβρέω; cf. below). -- Subst. ὀμβρία f. rain (sch.; cf. ἀντλία, ὑετία a.o., Scheller Oxytonierung 54f.). -- Verbs: 1. ὀμβρέω, -ῆσαι, also with ἀν-, ἐπ- a.o., to (make) rain, to bewet (Hes., LXX, A. R.) with (ἐπ-)όμβρησις f. raining etc. (Suid., sch.), ὄμβρημα n. rainwater (LXX); 2. ὀμβρίζω = -έω (Eust.); 3. ὀμβροῦται imbricitur (Gloss.).
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]X [probably]
Etymology: With ὄμβρος one compares first Lat. imber, -ris -n. rain(shower) with the same meaning with perh. second. i-flexion; Further, with slightly deviating meaning, Skt. abhrá-m n. cloud. One assumed that β after nasal could represent an aspirate, which is wrong (pace Schwyzer 333), so abhra- must be left out (for imber also *embhro- is possible). One assumed in these words an r-stem and beside it an s-stem, which was seen in Skt. ámbhas n. water, also rainwater [for the same reason Arm. amb, amp, gen. -oy cloud must be left out.] -- There is no connection with νέφος, νεφέλη etc. -- Further several Europ. rivernames of Celt. origin(?) have been compared with ὄμβρος, e.g. NHG Amper, Engl. Amber. -- So wrong Pok. 315f. - So ομβρος has no etymology; Szemerenyi, Syncope 241f, 249 assumes a loanword (= a Pre-Greek word).

Frisk Etymology German

ὄμβρος: {ómbros}
Grammar: m.
Meaning: Regen, Regenguß, Gewitterregen, auch Regenwasser, übertr. das Naß (seit Il.).
Composita : Als Vorderglied z.B. in ὀμβροφόρος Regen bringend (A., Ar.); oft als Hinterglied, z.B. ἔπ-, κάτομβρος regnerisch, vom Regen durchnäßt (Hp., Arist. usw.; Strömberg Prefix Studies 108f., 145).
Derivative: Davon mehrere Adj.: ὄμβριος zum Regen gehörig, regenartig (Pi., ion. usw.), -ηρός regnerisch (Hes.), -ηλός ib. (Theognost.: ὑδρηλός und Chantraine Form. 242), -ώδης regenreich (Thphr. u.a.), -ικός ib. (Vett. Val.), -ιμος = zum Regen gehorig, regnerisch (Nik. Th. 388, v.l., PMag. Lond.; Arbenz 25); auch ἀνομβρήεις regenreich (Nik. Al. 288, Ὄλυμπος, von ἀνομβρέω; vgl. unten). — Subst. ὀμβρία f. Regen (Sch.; vgl. ἀντλία, ὑετία u.a., Scheller Oxytonierung 54f.). — Verba: 1. ὀμβρέω, -ῆσαι, auch mit ἀν-, ἐπ- u.a., ‘regnen (lassen), be- netzen’ (Hes., LXX, A. R. usw.) mit (ἐπ-)όμβρησις f. das Regnen (Suid., Sch.), ὄμβρημα n. Regenwasser (LXX); 2. ὀμβρίζω = -έω (Eust.); 3. ὀμβροῦται· imbricitur (Gloss.).
Etymology : Zu ὄμβρος gesellt sich in erster Linie das gleichbedeutende lat. imber, -ris -n. ‘Regen(guß)’ mit wahrsch. sekund. i-Flexion; hinzu kommt, in der Bed. etwas abweichend, aind. abhrá-m n. Wolke. Da β nach Nasal eine Aspirata vertreten kann (Schwyzer 333), ergeben sich als Grundformen idg. *ómbhro-s bzw. *m̥bhró- (für imber wäre auch *embhro- möglich). Neben dem darin enthaltenen r- Stamm steht wie oft ein s-Stamm in aind. ámbhas n. Wasser, auch Regenwasser, idg. *émbhos- n., daneben ein u-Stamm in dem schwierigen ámbu n. Wasser (s. Mayrhofer s.v.); in arm. amb, amp, Gen. -oy Wolke (idg. *m̥b(h)-, allenfalls *omb(h)-) kann der o-Stamm sekundär sein. — Wie sich diese ziemlich wohl zusammengehaltene Gruppe zu νέφος, νεφέλη u. Verw. verhält, bleibt eine offene Frage; ein uralter Ablaut embh-(< enbh-) : nebh- ist nicht ausgeschlossen (s. bes. zu ὀμφαλός). — Zu ὄμβρος usw. wohl auch mehrere europ. Flußnamen kelt. Ursprungs, z.B. nhd. Amper, engl. Amber; ganz fraglich dagegen toch. A epre(r), B iprer Luftraum, vgl. Pedersen Tocharisch 235. — Einzelheiten m. reicher Lit. WP. 1, 131f., W.-Hofmann s. imber, Pok. 315f. S. auch 2. ὀμφή.
Page 2,384-385

Chinese

原文音譯:Ômbroj 翁不羅士
詞類次數:名詞(1)
原文字根:有如 湧出 相當於: (שָׂעִיר‎)
字義溯源:雷雨^,暴風雨,一陣雨。參讀 (ἄνεμος)比較
出現次數:總共(1);路(1)
譯字彙編
1) 一陣雨(1) 路12:54