Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

γνῶσις

Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: γνῶσις Medium diacritics: γνῶσις Low diacritics: γνώσις Capitals: ΓΝΩΣΙΣ
Transliteration A: gnō̂sis Transliteration B: gnōsis Transliteration C: gnosis Beta Code: gnw=sis

English (LSJ)

εως, ἡ,
A seeking to know, inquiry, investigation, esp. judicial, τὰς τῶν δικαστηρίων γ. D.18.224; τὴν κατὰ τοῦ διαιτητοῦ γ. Id.21.92, cf. 7.9, Lycurg.141; γ. περὶ τῆς δίκης PHib.1.92.13 (iii B. C.).
2 result of investigation, decision, PPetr.3p.118 (iii B. C.).
II knowing, knowledge, Heraclit.56; opp. ἀγνωσία, ἀγνωσίη, Hp. Vict.1.23 (dub.); opp. ἄγνοια, Pl.R.478c; ἡ αἴσθησις γ. τις Arist.GA731a33: pl., Θεὸς γνώσεων κύριος LXX 1 Ki.2.3.
b gnosis, profound knowledge, wisdom, higher knowledge, esoteric knowledge, 1 Ep.Cor.8.7,10, Ep.Eph.3.19, etc.; χαρισάμενος ἡμῖν νοῦν, λόγον, γνῶσιν PMag.Par.2.290.
2 acquaintance with a person, πρός τινα Test. ap.Aeschin.1.50; τῶν Σεβαστῶν IPE1.47.6 (Olbia).
3 recognizing, Th.7.44.
4 means of knowing, [αἱ αἰσθήσεις] κυριώταται τῶν καθ' ἕκαστα γ. Arist.Metaph.981b11.
III being known, γνῶσιν ἔχει τι = γνωστόν ἐστι, Pl.Tht.206b.
2 fame, credit, Hdn.7.5.5, Luc.Herod.3.
IV means of knowing: hence, statement in writing, PLond.5.1708, etc. (vi A. D.).
V = γνῶμα, Hsch. s. h. v.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 499] ἡ, 1) das Erkennen, Thuc. 7, 44; Einsicht, Kenntniß, Plat. Soph. 267 b; γνῶσιν ἔχειν Theaet. 193 d u. öfter; auch Folgde; höhere Einsicht, Weisheit, K. S. Aber γνῶσιν ἔχει τι, es wird erkannt, Plat. Theaet. 206 b. – 2) das richterliche Erkenntniß, Dem. 7, 9 u. öfter; vgl. Poll. 2, 129; bes. vom Schiedsrichter: Dekret, Luc. merc. cond. 12. – 3) das Bekanntsein, Bekanntschaft; κατὰ τὴν γνῶσίν μοι τὴν πρὸς αὐτόν Aesch. 1, 50. 68 (in Zeugenaussagen); Ruf, Ruhm, Luc. Herod. 3; Hdn. 7, 5, 12.

Greek (Liddell-Scott)

γνῶσις: -εως, ἡ, (√ΓΝΟ, γιγνώσκω) τὸ νὰ ζητήσῃ τις νὰ μάθῃ, ἡ μετὰ κρίσεως ἐξέτασιςἔρευνα ἰδίως δικαστική, Λατ. cognitio, τὰς τῶν δικαστηρίων γνώσεις Δημ. 302. 28· τὴν τοῦ διαιτητοῦ γν. ὁ αὐτ. 544. 2, πρβλ. 79. 1., 775. 14, Λυκοῦργ. 168. 1. ΙΙ. τὸ γιγνώσκειν, κατέχειν τι ἐν τῇ διανοίᾳ, συχν. παρὰ Πλάτ., ὡς Πολ. 478C, Ἀριστ., κ. ἀλλ.·― ἰδίως: ὑψηλοτέρα γνῶσις, βαθυτέρα σοφία, Α΄ Ἐπιστ. π. Κορινθ. 8. 7, 10, π. Ἐφεσ. 3. 19, Ἐκκλ.· πρβλ. γνωστικός. 2) γνωριμία μὲ πρόσωπόν τι, πρός τινα παρ’ Αἰσχίν. 8. 4. 3) τὸ γνωρίζειν, ἀναγνωρίζειν, Θουκ. 7. 44. 4) σαρκικὴ γνωριμία, μῖξις, Κλήμ. Ἀλ. 470. ΙΙΙ. τὸ νὰ εἶναί τι γνωστόν, γνῶσιν ἔχει τι = γιγνώσκεται Πλάτ. Θεαιτ. 206Β·― φήμη, ὑπόληψις, Ἡρωδιαν. 7. 5, Λουκ. Ἡροδ. 3.

French (Bailly abrégé)

εως (ἡ) :
1 connaissance, notion;
2 action de reconnaître;
3 action de connaître de ; enquête ou instruction judiciaire ; décision, décret;
4 connaissance (de qqn), relations d’amitié.
Étymologie: γιγνώσκω.

English (Strong)

from γινώσκω; knowing (the act), i.e. (by implication) knowledge: knowledge, science.

English (Thayer)

γνώσεως, ἡ (γινώσκω) (from Thucydides down), knowledge: with the genitive of the object, σωτηρίας, τοῦ Θεοῦ, the knowledge of God, such as is offered in the gospel, τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Χριστοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ, of Christ as a saviour, τοῦ Θεοῦ, the knowledge of things which belongs to God, γνῶσις, by itself, signifies in general intelligence, understanding: ψευδωνομος γνῶσις, Wisdom of Solomon, such as is seen in right living, κατά γνῶσιν, wisely, knowledge: what is known concerning divine things and human duties, γνῶσις and σοφία are used together the former seems to be knowledge regarded by itself, the latter wisdom as exhibited in action: γνῶσις is simply intuitive, σοφία is ratiocinative also; γνῶσις applies chiefly to the apprehension of truths, σοφία superadds the power of reasoning about them and tracing their relations." Lightfoot on Colossians, the passage cited. To much the same effect Fritzsche (on Romans, the passage cited), "γνῶσις perspicientia veri, σοφία sapientia aut mentis sollertia, quae cognita intellectaque veritate utatur, ut res efficiendas efficiat. Meyer (on 1 Corinthians, the passage cited) nearly reverses Lightfoot's distinction; elsewhere, however (e. g. on Colossians, the passage cited, cf. 9), he and others regard σοφία merely as the more general, γνῶσις as the more restricted and special term. Cf. Lightfoot as above; Trench, § lxxv.)

Greek Monolingual

η
βλ. γνώση.

Greek Monotonic

γνῶσις: -εως, ἡ (γιγνώσκω),
I. δικαστική έρευνα, διερεύνηση, ανάκριση, σε Δημ.
II. 1. γνώση, σε Πλάτ., Κ.Δ.
2. εξοικείωση με ένα πρόσωπο, πρός τινα, παρ' Αισχίν.
3. γνωριμία, αναγνώριση, παραδοχή, σε Θουκ.
III. το να γίνεται κάτι γνωστό· φήμη, υπόληψη, σε Λουκ.

Russian (Dvoretsky)

γνῶσις: εως ἡ
1) познавание, познание Plat., Arst.;
2) знание (ἡ αἴσθησις γ. τίς, sc. ἐστιν Arst.);
3) наука (ἡ φθσικὴ γ. Arst.);
4) узнавание: τὴν γνῶσίν τινος ἀπιστεῖσθαι Thuc. не узнавать кого-л.;
5) юр. расследование, дознание, следствие (αἱ τῶν δικαστηρίων γνώσεις Dem.);
6) (личное) знакомство (πρός τινα Aeschin.);
7) отчетливость, ясность: ἐναργεστέραν τὴν γνῶσιν ἔχειν Plat. быть более известным, знакомым;
8) известность, слава (ἡ ἐς γνῶσιν ὁδός Luc.);
9) распоряжение, указ (αἱ τοῦ ἄρχοντος γνώσεις Luc.);
10) филос. поздн. гносис, гностическая философия.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

γνῶσις -εως, ἡ γιγνώσκω
1. inzicht, kennis:; γνῶσις θεοῦ kennis van God NT Rom. 11.33; het herkennen :. τὴν... γνῶσιν τοῦ οἰκείου ἀπιστεῖσθαι dat men er niet op kon vertrouwen een bekende te hebben herkend (lett. dat het herkennen niet vertrouwd werd) Thuc. 7.44.2.
2. jur. uitspraak :. τὴν... κατὰ του διαιτητου γνῶσιν de uitspraak tegen de scheidsrechter Dem. 21.92.
3. bekendheid :. γνῶσιν ἔχειν bekend zijn Plat. Tht. 206b.

Middle Liddell

γιγνώσκω
I. a judicial inquiry Dem.
II. a knowing, knowledge, Plat., NTest.
2. acquaintance with a person, πρός τινα ap. Aeschin.
3. a knowing, recognising, Thuc.
III. a being known, fame, credit, Luc.

Chinese

原文音譯:gnîsij 格挪西士
詞類次數:名詞(29)
原文字根:知道(的)
字義溯源:知識,認識,知道,教導,智慧,測度,學問;源自(γινώσκω)*=知道)
出現次數:總共(29);路(2);羅(3);林前(10);林後(6);弗(1);腓(1);西(1);提前(1);彼前(1);彼後(3)
譯字彙編
1) 知識(23) 路1:77; 路11:52; 羅2:20; 羅11:33; 羅15:14; 林前1:5; 林前8:1; 林前8:1; 林前8:7; 林前8:11; 林前13:2; 林前13:8; 林前14:6; 林後4:6; 林後6:6; 林後8:7; 林後11:6; 西2:3; 提前6:20; 彼前3:7; 彼後1:5; 彼後1:6; 彼後3:18;
2) 認識(3) 林後2:14; 林後10:5; 腓3:8;
3) 知識的(3) 林前8:10; 林前12:8; 弗3:19

English (Woodhouse)

γνῶσις = judicial, understanding, judicial investigation, theory as opposed to practice

⇢ Look up "γνῶσις" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)

Wikipedia EN

Gnosis is the common Greek noun for knowledge (γνῶσις, gnōsis, f.). The term is used in various Hellenistic religions and philosophies. It is best known from Gnosticism, where it signifies a spiritual knowledge or insight into humanity's real nature as divine, leading to the deliverance of the divine spark within humanity from the constraints of earthly existence.

Translations

Afrikaans: kennis; Albanian: dituri, dije, dijeni; Arabic: عِلْم‎, مَعْرِفَة‎; Armenian: իմացություն, գիտելիք; Assamese: জ্ঞান; Asturian: conocimientu, conocencia; Azerbaijani: bilik, elm, hünər, mərifət, məlumat, ürfan; Bashkir: белем; Belarusian: ве́данне; Bengali: জ্ঞান, এলেম; Bikol Central: kaaraman; Bulgarian: зна́ние; Burmese: အသိပညာ, ဝိဇ္ဇာ; Cahuilla: 'e'nanill; Catalan: coneixement; Central Atlas Tamazight: ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ; Chinese Cantonese: 知識, 知识, 見識, 见识; Dungan: җышы, җяншы, эрлин; Mandarin: 知識, 知识, 見識, 见识; Crimean Tatar: bilgi, bilme; Czech: znalost, vědění; Danish: viden, kundskab, kendskab; Dutch: kennis, weten, wetenschap; Esperanto: scio; Estonian: teadmine, teadmised; Faroese: vitan; Finnish: tieto, tiedot; French: connaissance, science; Middle French: sçavoir; Old French: savoir, conoissance, escient; Galician: coñecemento, sabenza, sabedoría; Georgian: ცოდნა; German: Wissen, Kenntnis; Greek: γνώση; Ancient Greek: γνῶσις; Hawaiian: ʻike; Hebrew: יֶדַע‎, ידיעה‎; Hindi: जान, ज्ञान, बुद्धि, इल्म; Hungarian: tudás, ismeret; Icelandic: þekking; Indonesian: pengetahuan; Interlingua: cognoscentia; Irish: fios; Italian: conoscenza; Japanese: 知識; Kapampangan: pamibaluan, pangabalu; Kazakh: білім, ғылым; Khmer: ចំណេះ, ញាណ, វិជ្ជា; Korean: 지식, 앎; Kyrgyz: билим; Lao: ຄວາມຮູ້, ວິຊາ; Latin: notitia, notio, agnitio, cognitio, intelligentia; Latvian: zināšana; Lithuanian: žinojimas, mokėjimas, išmanymas; Macedonian: знаење; Malay: pengetahuan, ilmu; Maori: mātauranga, mōhio ngutu; Mongolian: эрдэм, мэдлэг; Ngazidja Comorian: udjuzi 11; Norwegian Bokmål: kunnskap, viten; Nynorsk: kunnskap; Occitan: coneissença; Old French: saveir; Pali: ñāṇa, vijjā; Persian: دانش‎, شناخت‎, علم‎, معرفت‎; Plautdietsch: Wissenschoft; Polish: wiedza; Portuguese: conhecimento; Quechua: riqsiy; Romanian: cunoaștere, știre; Russian: зна́ние, осведомлённость; Sanskrit: ज्ञान, बुद्धि, विद्या, बोध; Scots: kennin; Scottish Gaelic: fios; Serbo-Croatian Cyrillic: знáње; Roman: znánje; Slovak: znalosť; Slovene: znanje; Spanish: conocimiento; Sundanese: ᮕᮍᮝᮨᮛᮥᮂ; Swahili: maarifa; Swedish: kunskap; Sylheti: ꠉꠣꠀꠘ; Tagalog: karunungan; Tajik: дониш, маърифат; Tamil: அறிவு; Tatar: белем; Telugu: జ్ఞానము, బోధ; Thai: ความรู้, วิชา, วิทยา; Tibetan: ཤེས་བྱ, ཡོན་ཏན; Tocharian B: karsalñe; Tok Pisin: save; Turkish: bilim, marifet, bilgi; Turkmen: bilim, maglumat; Ugaritic: 𐎄𐎓𐎚; Ukrainian: знання́; Urdu: گیان‎, علم‎; Uyghur: بىلىم‎; Uzbek: bilim, bilish; Vietnamese: tri thức; Waray-Waray: kaaram; Welsh: adnabyddiaeth, gwybodaeth; West Frisian: witten; Yiddish: וויסן‎; Zazaki: zanış, elm